Kravliste 553

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 553 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07636Signal/Kontroll4b) Sluttkontroll skal bestå av:
 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Kontroll av forrigling.
 3. Kontroll av system (systemtester).
 4. Godkjenning av funksjonskontroll.
 5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.
Kravlokasjon
TRV:07652Signal/Kontroll4d) Rubrikken, KONTROLLTILTAK GJENNOMFØRT, skal signeres av den som har utført eller er ansvarlig for funksjonskontroll.Kravlokasjon
TRV:07668Signal/Kontroll4b) Rapport fra sluttkontroll skal:
 • Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
 • Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
 • Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
 • Entydig definer det system som er testet.
 • Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
 • Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
 • Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
 • Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
 • Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.
 • Kravlokasjon
  TRV:07620Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:07647Signal/Kontroll4b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.Kravlokasjon
  TRV:07663Signal/Kontroll4c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07631Signal/Kontroll4b) Funksjonskontroll skal bestå av:
 • Kontroll av dokumentasjon.
 • Godkjenning av installasjonskontroll.
 • Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
 • Funksjonskontroll av ytre objekter.
 • Kravlokasjon
  TRV:07642Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg, se Vedlegg a: Kontrollhåndbok. Med vedlikehold menes her utskifting og reparasjon.Kravlokasjon
  TRV:07658Signal/Kontroll4e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.Kravlokasjon
  TRV:07626Signal/Kontroll4a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07637Signal/Kontroll4c) Før sluttkontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon.
 • Godkjent protokoll for sluttkontroll.
 • Frigivelsesdokument.
 • Kravlokasjon
  TRV:07653Signal/Kontroll4e) Rubrikken, SLUTTKONTROLL, skal signeres av den som foretar sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07669Signal/Kontroll4c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07621Signal/Kontroll4b) Det skal gjennomføres sluttkontroll ved funksjonsendringer i eksisterende signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:07632Signal/Kontroll4c) Før funksjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon.
 • Godkjent protokoll for funksjonskontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:07648Signal/Kontroll4c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".Kravlokasjon
  TRV:07664Signal/Kontroll4d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:
 • Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
 • Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
 • Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
 • Forventet resultat av kontrollen.
 • Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
 • Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
 • Rubrikk for signering og datering.
 • Kravlokasjon
  TRV:07643Signal/Kontroll4b) Personell som skal gjennomføre kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
  TRV:07659Signal/Kontroll4f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.Kravlokasjon
  TRV:07627Signal/Kontroll4b) Installasjonskontroll skal bestå av:
 • Kontroll av dokumentasjon.
 • Komponentkontroll.
 • Ledningskontroll.
 • Isolasjonsmåling.
 • Spenningskontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:07638Signal/Kontroll4d) Sluttkontrollør signal (S) er ansvarlig for gjennomføring av sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07654Signal/Kontroll4a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av prosjekteier.Kravlokasjon
  TRV:07670Signal/Kontroll4a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:
 • Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
 • Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.
 • Kravlokasjon
  TRV:07622Signal/Kontroll4c) Det skal gjennomføres installasjonskontroll og funksjonskontroll før sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07633Signal/Kontroll4d) Sluttkontrollør signal (F) er ansvarlig for gjennomføring av funksjonskontroll.Kravlokasjon
  TRV:07649Signal/Kontroll4a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av Infrastrukturdirektør.Kravlokasjon
  TRV:07665Signal/Kontroll4e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.Kravlokasjon
  TRV:07644Signal/Kontroll4c) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal bevise at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjonen og fortsatt oppfyller krav i teknisk regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07660Signal/Kontroll4g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.Kravlokasjon
  TRV:07628Signal/Kontroll4c) Før installasjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon.
 • Protokoll for installasjonskontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:07639Signal/Kontroll4e) Sluttkontroll skal dokumenteres i egne protokoller.Kravlokasjon
  TRV:07655Signal/Kontroll4b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget. Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg b.Kravlokasjon
  TRV:07623Signal/Kontroll4d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.Kravlokasjon
  TRV:07634Signal/Kontroll4e) Funksjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:07650Signal/Kontroll4b) Gjennomført funksjonskontroll og sluttkontroll skal dokumenteres i anleggsdokumentasjonen ved påføring av kontrollstempel og signaturer på den enkelte tegning. Stempel vises i Tabell: Kontrollstempel.Kravlokasjon
  TRV:07666Signal/Kontroll4f) Protokoll for sluttkontroll skal signeres av sluttkontrollør signal.Kravlokasjon
  TRV:07645Signal/Kontroll4d) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal utføres av person som beskrevet i Vedlegg a: Kontrollhåndbok.Kravlokasjon
  TRV:07661Signal/Kontroll4a) Protokoll for sluttkontroll skal være godkjent av prosjekteier.Kravlokasjon
  TRV:07629Signal/Kontroll4d) Installasjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:07640Signal/Kontroll4f) Sluttkontroll skal ikke godkjennes før komplett anleggsdokumentasjon og frigivelsesdokument er godkjent og i samsvar med anlegg som sluttkontrolleres.Kravlokasjon
  TRV:07656Signal/Kontroll4c) Frigivelsesdokumentet skal fremlegges første gang ved start av sluttkontroll som dokumentasjon på at signalanlegget er klart for sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07624Signal/Kontroll4e) Sluttkontrollør signal skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
  TRV:07635Signal/Kontroll4a) Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets prosjektering og forrigling er korrekt og i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07651Signal/Kontroll4c) Rubrikken, MONTERT, skal signeres av den som har utført, eller er ansvarlig for monteringen.Kravlokasjon
  TRV:07667Signal/Kontroll4a) Det skal utarbeides rapport fra sluttkontroll. Mal for rapport fra sluttkontroll er gitt i Vedlegg c.Kravlokasjon
  TRV:07646Signal/Kontroll4a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:
  • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
  • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"
  Kravlokasjon
  TRV:07662Signal/Kontroll4b) Protokoll for sluttkontroll skal utarbeides i forbindelse med prosjektering av signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:07630Signal/Kontroll4a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07641Signal/Kontroll4g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07657Signal/Kontroll4d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:
  1. Prosjekteringsunderlag
  2. Anleggsdokumentasjon
  3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
  4. Programvare
  5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
  6. Testdokumentasjon
  Kravlokasjon
  … flere resultater