Kravliste 553

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 553 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08330Signal/Kontroll10Ved enkle endringer kan testkjøring utelates.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08332Signal/Kontroll10Dersom planlagt/godkjent testkjøring utelates skal dette aksepteres av GFB-ansvarlig, i samråd med sluttkontrollør signal og/eller systemspesialist.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08331Signal/Kontroll10Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør signal S verifiserer ATC-installasjoner.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07663Signal/Kontroll4c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08341Signal/Kontroll4Utførelse av vedlikehold, midlertidige endringer og sluttkontroll skal alltid følge de trinn som er beskrevet i dette avsnitt. Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhetUtførelseskravKravlokasjon
TRV:07630Signal/Kontroll4a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:08357Signal/Kontroll4En sluttkontroll skal bestå av installasjonskontroll, funksjonskontroll og forriglingskontroll (sluttkontroll).

Unntak:

I de tilfeller utskiftingen ikke omfatter forriglingsutrustningen eller deler av denne, er det tilstrekkelig at installasjonskontroll og funksjonskontroll gjennomføres.

Dette gjelder for eksempel ved installasjon av ny type drivmaskin. Benyttes typisk etter etter at flere tidligere installasjoner er testet.
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07647Signal/Kontroll4b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.
I tillegg beskrives hvilke lanterner som er tent/slukket med posisjon, farge, blink/fast. For eksempel "grønn øvre tent, fast lys, signal 21, kjør med redusert hastighet", midtre og nedre slukket.
Kravlokasjon
TRV:08496Signal/Kontroll4Etter at kontroll er gjennomført skal den som er ansvarlig for kontrollen forsikre seg om at arreteringsskruer og andre midlertidige koblinger som er etablert for å gjennomføre kontrollaktiviteten er fjernet.Utførelseskrav;SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:07658Signal/Kontroll4e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08336Signal/Kontroll4Ved arbeid i signalanlegg skal det, før arbeidene begynner, være utpekt en person som er ansvarlig for den del av trafikksikkerheten som vedrører signalanlegget. Rollen betegnes som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07623Signal/Kontroll4d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.Kravlokasjon
TRV:08352Signal/Kontroll4Trådene i kabler som skal brukes i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens nummer og tilkoblingspunkt, med arabiske tall.
Merking gjøres på denne formen Tx/Ky, feks T2/K13
Utførelseskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07641Signal/Kontroll4g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
TRV:08369Signal/Kontroll4Ved utskifting av komponenter til samme type uten at tilkoblingene blir endret, kan ledningskontroll gjennomføres ved å kontrollere at tilkoblingsledningene er merket eller at de merkes korrekt i henhold til teknisk regelverk.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07653Signal/Kontroll4e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.
Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07669Signal/Kontroll4c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08347Signal/Kontroll4Ansvaret for at samtlige kontrolltiltak er gjennomført etter et arbeid skal innehas av den personen som har ansvaret for den siste kontrollaktiviteten (funksjonskontroll eller sluttkontroll).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07636Signal/Kontroll4b) Sluttkontroll skal bestå av:
 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Kontroll av forrigling.
 3. Kontroll av system (systemtester).
 4. Godkjenning av funksjonskontroll.
 5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.
Kravlokasjon
TRV:08363Signal/Kontroll4Det skal dokumenteres i sjekkliste hvilke kontrolltiltak som er gjennomført og hvem som har vært ansvarlig for kontrollene.
Sjekklister for kontrolltiltak er et hjelpemiddel (huskeliste) for kontrollører av signalanlegg.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07664Signal/Kontroll4d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:
 1. Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
 2. Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
 3. Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
 4. Forventet resultat av kontrollen.
 5. Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
 6. Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
 7. Rubrikk for signering og datering.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08342Signal/Kontroll4Planleggingen av trafikksikkerheten skal skje i samarbeid mellom TA-S og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV.
Planlegging innebærer blant annet:
 • Bestem om du må ha ”Disponering av strekning for arbeid”.
 • Gjør en beregning over hvor lang tid arbeidet og kontroll vil ta.
 • Avtale med togleder / togekspeditør når det passer best å starte arbeidet.
 • Avtale med togleder / togekspeditør hvilke sikkerhetstiltak han skal gjøre for at arbeidet skal foregå på en sikker måte, for eksempel lokal frigiving, stasjonsstyring eller påsetting av sperringer

Sjekke at alle aktuelle tegninger og eventuell annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelige.

Trinn 2. Reparasjon eller utskifting av komponent
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07631Signal/Kontroll4b) Funksjonskontroll skal bestå av:
 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Godkjenning av installasjonskontroll.
 3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
 4. Funksjonskontroll av ytre objekter.
Kravlokasjon
TRV:08358Signal/Kontroll4Den som utfører installasjonskontroll skal være godkjent som sikkerhetskontrollør signal i anleggstypen.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07648Signal/Kontroll4c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".Kravlokasjon
TRV:07659Signal/Kontroll4f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08338Signal/Kontroll4Trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) kan samtidig være lokal/hovedsikkerhetsvakt, forutsatt at dette ikke virker forstyrrende på oppgaven som TA-S.Utførelseskrav;FunksjonskravKravlokasjon
TRV:07626Signal/Kontroll4a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:08353Signal/Kontroll4Enkelttråder som legges i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens tilkoblingspunkt.Utførelseskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07642Signal/Kontroll4Det skal alltid gjennomføres kontroll etter alle typer arbeider i signalanlegg.
Dette gjelder også ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon. Kontroll skal gjøres mot gjeldende versjon av anleggsdokumentasjon.
Kravlokasjon
TRV:08370Signal/Kontroll4Merkingen skal kontrolleres før og etter utskiftingen og antallet ledninger i tilkoblingspunktet skal i tillegg kontrolleres mot anleggsdokumentasjonen.Dokumentasjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07654Signal/Kontroll4a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av infrastruktureier.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:07670Signal/Kontroll4a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:
 1. Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
 2. Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08348Signal/Kontroll4Kontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07637Signal/Kontroll4c) Før sluttkontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon
 • Protokoll for sluttkontroll
 • Frigivelsesdokument
 • Kravlokasjon
  TRV:08364Signal/Kontroll4Sjekklistene skal være dokumentasjon av kontrolltiltak og skal arkiveres av utførende virksomhet i minst 5 år. Kopi av sjekklister skal fortløpende oversendes Bane NOR.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07665Signal/Kontroll4e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08343Signal/Kontroll4Arbeidet skal ikke starte før alle sikkerhetstiltak er oppfylt, og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV har gitt sin tillatelse til TA-S at arbeidet kan starte. Trinn 3. Kontroll av utført arbeidUtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07632Signal/Kontroll4c) Før funksjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon
  2. Testspesifikasjon og testprotokoll for funksjonskontroll
  Kravlokasjon
  TRV:08359Signal/Kontroll4Dersom det ikke skal gjennomføres sluttkontroll skal testprotokoll, anleggsdokumentasjon og rapport fra kontroll ferdigstilles av den som er ansvarlig for funksjonskontrollen.Dokumentasjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07649Signal/Kontroll4a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.
  Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07660Signal/Kontroll4g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08340Signal/Kontroll4Den som skal ivareta rollen som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) skal ha godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV).UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07627Signal/Kontroll4b) Installasjonskontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon
  2. Komponentkontroll
  3. Kabelkontroll
  4. Ledningskontroll
  5. Isolasjonsmåling
  6. Spenningskontroll
  Kravlokasjon
  TRV:08354Signal/Kontroll4Merkingen skal være permanent.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07643Signal/Kontroll4Personell som skal gjennomføre kontroll skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
  TRV:08371Signal/Kontroll4I sporvekseldrivmaskiner og lignende objekter kan kontrollen gjennomføres ved å bryte tilgjengelige kontakter.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07655Signal/Kontroll4b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget.

  Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg a.

  For releanlegg anses tegningsliste som frigivelsesdokument.
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07620Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:08349Signal/Kontroll4Sikkerhetskontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal og kontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
  … flere resultater