Kravliste 553

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 553 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08330Signal/Kontroll10Ved enkle endringer kan testkjøring utelates.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08332Signal/Kontroll10Dersom planlagt/godkjent testkjøring utelates skal dette aksepteres av GFB-ansvarlig, i samråd med sluttkontrollør signal og/eller systemspesialist.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08331Signal/Kontroll10Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør signal S verifiserer ATC-installasjoner.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08342Signal/Kontroll4Planleggingen av trafikksikkerheten skal skje i samarbeid mellom TA-S og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV.
Planlegging innebærer blant annet:
 • Bestem om du må ha ”Disponering av strekning for arbeid”.
 • Gjør en beregning over hvor lang tid arbeidet og kontroll vil ta.
 • Avtale med togleder / togekspeditør når det passer best å starte arbeidet.
 • Avtale med togleder / togekspeditør hvilke sikkerhetstiltak han skal gjøre for at arbeidet skal foregå på en sikker måte, for eksempel lokal frigiving, stasjonsstyring eller påsetting av sperringer

Sjekke at alle aktuelle tegninger og eventuell annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelige.

Trinn 2. Reparasjon eller utskifting av komponent
UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07631Signal/Kontroll4b) Funksjonskontroll skal bestå av:
 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Godkjenning av installasjonskontroll.
 3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
 4. Funksjonskontroll av ytre objekter.
Kravlokasjon
TRV:08358Signal/Kontroll4Den som utfører installasjonskontroll skal være godkjent som sikkerhetskontrollør signal i anleggstypen.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07648Signal/Kontroll4c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".Kravlokasjon
TRV:07664Signal/Kontroll4d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:
 • Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
 • Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
 • Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
 • Forventet resultat av kontrollen.
 • Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
 • Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
 • Rubrikk for signering og datering.
 • DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08338Signal/Kontroll4Trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) kan samtidig være lokal/hovedsikkerhetsvakt, forutsatt at dette ikke virker forstyrrende på oppgaven som TA-S.Utførelseskrav;FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:07626Signal/Kontroll4a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:08353Signal/Kontroll4Enkelttråder som legges i signalanlegg skal merkes tydelig med trådens tilkoblingspunkt.Utførelseskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07642Signal/Kontroll4Det skal alltid gjennomføres kontroll etter alle typer arbeider i signalanlegg.
  Dette gjelder også ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon. Kontroll skal gjøres mot gjeldende versjon av anleggsdokumentasjon.
  Kravlokasjon
  TRV:08370Signal/Kontroll4Merkingen skal kontrolleres før og etter utskiftingen og antallet ledninger i tilkoblingspunktet skal i tillegg kontrolleres mot anleggsdokumentasjonen.Dokumentasjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07659Signal/Kontroll4f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07670Signal/Kontroll4a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:
  1. Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
  2. Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08348Signal/Kontroll4Kontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07637Signal/Kontroll4c) Før sluttkontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon
 • Protokoll for sluttkontroll
 • Frigivelsesdokument
 • Kravlokasjon
  TRV:08364Signal/Kontroll4Sjekklistene skal være dokumentasjon av kontrolltiltak og skal arkiveres av utførende virksomhet i minst 5 år. Kopi av sjekklister skal fortløpende oversendes Bane NOR.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07654Signal/Kontroll4a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av infrastruktureier.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08343Signal/Kontroll4Arbeidet skal ikke starte før alle sikkerhetstiltak er oppfylt, og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV har gitt sin tillatelse til TA-S at arbeidet kan starte. Trinn 3. Kontroll av utført arbeidUtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07632Signal/Kontroll4c) Før funksjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon
  2. Testspesifikasjon og testprotokoll for funksjonskontroll
  Kravlokasjon
  TRV:08359Signal/Kontroll4Dersom det ikke skal gjennomføres sluttkontroll skal testprotokoll, anleggsdokumentasjon og rapport fra kontroll ferdigstilles av den som er ansvarlig for funksjonskontrollen.Dokumentasjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07649Signal/Kontroll4a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.
  Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07665Signal/Kontroll4e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08340Signal/Kontroll4Den som skal ivareta rollen som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) signal skal ha godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV).UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07627Signal/Kontroll4b) Installasjonskontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon
  2. Komponentkontroll
  3. Kabelkontroll
  4. Ledningskontroll
  5. Isolasjonsmåling
  6. Spenningskontroll
  Kravlokasjon
  TRV:08354Signal/Kontroll4Merkingen skal være permanent.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07643Signal/Kontroll4Personell som skal gjennomføre kontroll skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
  TRV:08371Signal/Kontroll4I sporvekseldrivmaskiner og lignende objekter kan kontrollen gjennomføres ved å bryte tilgjengelige kontakter.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07660Signal/Kontroll4g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07620Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:08349Signal/Kontroll4Sikkerhetskontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal og kontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07638Signal/Kontroll4d) Sluttkontrollør signal (S) er ansvarlig for gjennomføring av sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:08365Signal/Kontroll4Følgende kontroll skal gjennomføres som del av komponentkontroll
  • Kontroller ny komponent mot den gamle for å sikre at det er samme type komponent ved utskifting.
  • Kontroller releer, relesatser, kontaktorer og tilleggs- blokker mot gjeldende anleggsdokumentasjon der denne finnes.
  • Kontroller at kretskort med byglinger og/eller brytere er riktig innstilt i henhold til anleggsdokumentasjonen.
  • Kontroller øvrige komponenter med henblikk på angitt delenummer.
  • Kontroller at transformatorer og likerettere er innkoblet til korrekt spenningsområde.
  • Kontroller og juster polaritet, strømmer og spenninger slik at dette stemmer overens med hva som er angitt for de forskjellige komponentene/objektene.
  • Kontroller tidsinnstillinger/kondensatorforsinkelser.
  • Kontroller komponentens mekaniske montasje.
  • Kontrollere komponentens plombering.
  UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07655Signal/Kontroll4b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget.

  Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg a.

  For releanlegg anses tegningsliste som frigivelsesdokument.
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:08344Signal/Kontroll4Kontroll skal dokumenteres ved utfylling av sjekklister, testspesifikasjon og testprotokoll og i anleggsdokumentasjon for samtlige komponenter som er påvirket av arbeidet.

  I tillegg skal ved vedlikeholdsarbeider og midlertidige endringer dokumenteres i komponentkort, registreringsskjema for midlertidige endringer og anleggsdokumentasjon når dette er nødvendig.

  Kontroll av signalanlegget innebærer at man gjennom forskjellige kontroller beviser at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i teknisk regelverk, kravspesifikasjon og trafikkforskrifter.

  I noen tilfeller er det nødvendig at kontrollen utføres av andre enn den som har utført arbeidet for å sikkert kunne bevise dette.

  Trinn 4. Ta i bruk signalanlegget
  DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07633Signal/Kontroll4d) Funksjonskontrollør signal er ansvarlig for gjennomføring av funksjonskontroll.Kravlokasjon
  TRV:08360Signal/Kontroll4Etter midlertidige endringer ifm. vedlikeholdsarbeid skal det gjennomføres kontroll for å sikre at de midlertidige endringene har tiltenkt funksjon, er dokumentert og at trafikksikkerheten er ivaretatt.Funksjonskrav;Utførelseskrav;SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:07650Signal/Kontroll4Gjennomført installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll skal dokumenteres i kontrollsettet ved påføring av kontrollstempel og signaturer på den enkelte tegning. Stempel vises i figur "kontrollstempel".DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07666Signal/Kontroll4f) Protokoll for sluttkontroll skal signeres av sluttkontrollør signal (S).Kravlokasjon
  TRV:08337Signal/Kontroll4Vedkommende skal:
  • ikke utføre oppgaver som kan bidra til at vedkommende ikke kan ivareta rollens oppgaver.
  • sikre at arbeid i signalanlegg avsluttes i god tid før tog ventes, samt at nødvendige tiltak er iverksatt slik at tog kan fremføres uten fare for skade på mennesker og/eller materiell.
  • Ivareta kommunikasjon med togleder, togekspeditør, sluttkontrollør/funksjonskontrollør signal eller lokal/hovedsikkerhetsvakt før trafikk igjen kan påsettes etter arbeid i signalanlegg.
  UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07628Signal/Kontroll4c) Før installasjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon
  2. Testspesifikasjon og testprotokoll for installasjonskontroll
  Kravlokasjon
  TRV:08355Signal/Kontroll4Ved bruk av krympestrømpe skal denne krympes før kontroll.
  For eksempel K2 list i veisikringsanlegg: Kabel merkes med trådnummer på undersiden av rekkeklemmelist, mens enkelttråder på oversiden av rekkeklemmelist merkes med tilkoblingspunktets nummer.

  Permanent merking er kabel som er påtrykt merking fra fabrikk eller ledning merket etterpå med merkemateriell tilpasset ledningen.

  Utførelseskrav;DokumentasjonskravKravlokasjon
  TRV:07644Signal/Kontroll4c) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal bevise at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjonen og fortsatt oppfyller krav i teknisk regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:08368Signal/Kontroll4Følgende skal gjennomføres ved ledningskontroll:
  Før dette arbeidet starter skal man:
  • Koble fra pluss- og minustilkoblinger på passende steder. Ta bort koblingsskinner på strømfordelingsskinner ved behov.
  • Releer settes i midtstilling slik at både for- og bakkontakter er brutt.
  • Innstikks-releer trekkes ut.
  • I sporvekseldrivmaskiner og lignende objekter brytes tilgjengelige kontakter.
  • Frakoble spenninger
  • Kontroller ledningsforbindelsene ved utringning.
  • Kontroller ved hvert koblingspunkt at antall ledninger stemmer overens med det som er angitt i anleggstegningene Strek av antall ledninger tilkoplet koplingspunkt/koblingsskinner på anleggstegningene.
  Kopi av tegningene kan benyttes når det ikke er nyanlegg.
  • Kontroller hvert koblingspunkt og isolasjonens tilstand.
  • Kontroller at ledningstversnittet og type ledning stemmer overens med regler/forskrifter, eller det som i enkelte tilfeller angis på anleggstegningene
  • Kontroller merking
  UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07661Signal/Kontroll4a) Testspesifikasjoner og testprotokoller skal være godkjent av infrastruktureier.
  Dette er til bruk for kontroll og dokumentasjon av installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll.
  Kravlokasjon
  TRV:07621Signal/Kontroll4b) Det skal gjennomføres sluttkontroll ved funksjonsendringer i eksisterende signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:08350Signal/Kontroll4Sluttkontrollør signal (S) kan utføre de kontroller som Funksjonskontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07639Signal/Kontroll4e) Sluttkontroll skal dokumenteres i testprotokoll og anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:08366Signal/Kontroll4Følgende kontroll skal gjennomføres ved versjons- og parameterkontroll:
  • Kontroller rett versjon av programvare mot anleggsdokumentasjon
  • Kontroller rett parametersetting mot anleggsdokumentasjon
  • Kontroller sjekksum, der dette er oppgitt i anleggsdokumentasjon
  • Kontroller delenummer på komponenter som er ferdig konfigurert av leverandør der versjon og type fremgår av delenummeret.
  UtførelseskravKravlokasjon
  … flere resultater