Kravliste 553

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 553 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07624Signal/Kontroll4e) Sluttkontrollør signal skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
TRV:07640Signal/Kontroll4f) Sluttkontroll skal ikke godkjennes før komplett anleggsdokumentasjon og frigivelsesdokument er godkjent og i samsvar med anlegg som sluttkontrolleres.Kravlokasjon
TRV:07656Signal/Kontroll4c) Frigivelsesdokumentet skal fremlegges første gang ved start av sluttkontroll som dokumentasjon på at signalanlegget er klart for sluttkontroll.Kravlokasjon
TRV:07667Signal/Kontroll4a) Det skal utarbeides rapport fra sluttkontroll. Mal for rapport fra sluttkontroll er gitt i Vedlegg c.Kravlokasjon
TRV:07635Signal/Kontroll4a) Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets prosjektering og forrigling er korrekt og i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:07651Signal/Kontroll4Rubrikken, "Installasjonskontroll", skal signeres av den som har utført installasjonskontrollen.
Vedkommende skal minimum inneha kontrollfunksjonen sikkerhetskontrollør signal for gjeldende anleggstype. Vedkommende innestår for at installsjonskontrollen er utført etter anleggsdokumentasjon. I henhold til regler for habilitet kan dette ikke være samme person som har utført montasjen
Kravlokasjon
TRV:07630Signal/Kontroll4a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
TRV:07646Signal/Kontroll4a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:
 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"
Kravlokasjon
TRV:07662Signal/Kontroll4b) Protokoll for sluttkontroll skal utarbeides i forbindelse med prosjektering av signalanlegg.Kravlokasjon
TRV:07625Signal/Kontroll4f) Personell som deltar ved gjennomføring av kontrolltiltak skal ha nødvendig og dokumentert kompetanse.Kravlokasjon
TRV:07641Signal/Kontroll4g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
TRV:07657Signal/Kontroll4d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:
 1. Prosjekteringsunderlag
 2. Anleggsdokumentasjon
 3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
 4. Programvare
 5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
 6. Testdokumentasjon
Kravlokasjon
TRV:07668Signal/Kontroll4b) Rapport fra sluttkontroll skal:
 • Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
 • Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
 • Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
 • Entydig definer det system som er testet.
 • Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
 • Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
 • Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
 • Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
 • Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.
 • Kravlokasjon
  TRV:07620Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:07636Signal/Kontroll4b) Sluttkontroll skal bestå av:
 • Kontroll av dokumentasjon.
 • Kontroll av forrigling.
 • Kontroll av system (systemtester).
 • Godkjenning av funksjonskontroll.
 • Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.
 • Kravlokasjon
  TRV:07652Signal/Kontroll4Rubrikken, "Funksjonskontroll", skal signeres av den som har utført funksjonskontroll.
  Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjon er kontrollert og at koplingene er funksjonstestet, samt at installasjonskontroll er gjennomført.
  Kravlokasjon
  TRV:07663Signal/Kontroll4c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07631Signal/Kontroll4b) Funksjonskontroll skal bestå av:
  1. Kontroll av dokumentasjon.
  2. Godkjenning av installasjonskontroll.
  3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
  4. Funksjonskontroll av ytre objekter.
  Kravlokasjon
  TRV:07647Signal/Kontroll4b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.Kravlokasjon
  TRV:07626Signal/Kontroll4a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07642Signal/Kontroll4a) Det skal gjennomføres kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg, se Vedlegg a: Kontrollhåndbok. Med vedlikehold menes her utskifting og reparasjon.Kravlokasjon
  TRV:07658Signal/Kontroll4e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.Kravlokasjon
  TRV:07669Signal/Kontroll4c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07621Signal/Kontroll4b) Det skal gjennomføres sluttkontroll ved funksjonsendringer i eksisterende signalanlegg.Kravlokasjon
  TRV:07637Signal/Kontroll4c) Før sluttkontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon.
 • Godkjent protokoll for sluttkontroll.
 • Frigivelsesdokument.
 • Kravlokasjon
  TRV:07653Signal/Kontroll4e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.
  Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
  Kravlokasjon
  TRV:07664Signal/Kontroll4d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:
  1. Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
  2. Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
  3. Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
  4. Forventet resultat av kontrollen.
  5. Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
  6. Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
  7. Rubrikk for signering og datering.
  Kravlokasjon
  TRV:07632Signal/Kontroll4c) Før funksjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
 • Anleggsdokumentasjon.
 • Godkjent protokoll for funksjonskontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:07648Signal/Kontroll4c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".Kravlokasjon
  TRV:07627Signal/Kontroll4b) Installasjonskontroll skal bestå av:
 • Kontroll av dokumentasjon.
 • Komponentkontroll.
 • Ledningskontroll.
 • Isolasjonsmåling.
 • Spenningskontroll.
 • Kravlokasjon
  TRV:07643Signal/Kontroll4b) Personell som skal gjennomføre kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.Kravlokasjon
  TRV:07659Signal/Kontroll4f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.Kravlokasjon
  TRV:07670Signal/Kontroll4a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:
 • Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
 • Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.
 • Kravlokasjon
  TRV:07622Signal/Kontroll4c) Det skal gjennomføres installasjonskontroll og funksjonskontroll før sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07638Signal/Kontroll4d) Sluttkontrollør signal (S) er ansvarlig for gjennomføring av sluttkontroll.Kravlokasjon
  TRV:07654Signal/Kontroll4a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av prosjekteier.Kravlokasjon
  TRV:07665Signal/Kontroll4e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.Kravlokasjon
  TRV:07633Signal/Kontroll4d) Sluttkontrollør signal (F) er ansvarlig for gjennomføring av funksjonskontroll.Kravlokasjon
  TRV:07649Signal/Kontroll4a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.
  Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.
  Kravlokasjon
  TRV:07628Signal/Kontroll4c) Før installasjonskontroll starter skal følgende dokumentasjon foreligge:
  1. Anleggsdokumentasjon.
  2. Protokoll for installasjonskontroll.
  Kravlokasjon
  TRV:07644Signal/Kontroll4c) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal bevise at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjonen og fortsatt oppfyller krav i teknisk regelverk og kravspesifikasjon.Kravlokasjon
  TRV:07660Signal/Kontroll4g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.Kravlokasjon
  TRV:07623Signal/Kontroll4d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.Kravlokasjon
  TRV:07639Signal/Kontroll4e) Sluttkontroll skal dokumenteres i egne protokoller.Kravlokasjon
  TRV:07655Signal/Kontroll4b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget. Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg b.Kravlokasjon
  TRV:07666Signal/Kontroll4f) Protokoll for sluttkontroll skal signeres av sluttkontrollør signal.Kravlokasjon
  TRV:07634Signal/Kontroll4e) Funksjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:07650Signal/Kontroll4Gjennomført installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll skal dokumenteres i kontrollsettet ved påføring av kontrollstempel og signaturer på den enkelte tegning. Stempel vises i figur "kontrollstempel".Kravlokasjon
  TRV:07629Signal/Kontroll4d) Installasjonskontroll skal dokumenteres i egne protokoller og i anleggsdokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:07645Signal/Kontroll4d) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal utføres av person som beskrevet i Vedlegg a: Kontrollhåndbok.Kravlokasjon
  … flere resultater