Teknisk regelverk:Årsrapport 2012

Innhold

1 Regelverksarbeid

1.1 Organisering av arbeidet

Arbeidet med teknisk regelverk er organisert som et internt prosjekt i Teknologistaben, hvor seksjonsleder for Regelverk & Spesifikasjoner er prosjekteier og ansvarlig utgiver av Teknisk regelverk. Det er oppnevnt fagansvarlige som har ansvar for det faglige arbeidet med sin respektive fagdel av regelverket. Arbeidet koordineres av Regelverkskoordinator Teknisk regelverk. Drift og vedlikehold av den tekniske plattformen til Teknisk regelverk administreres av Systemansvarlig Teknisk regelverk.

1.1.1 Teknisk regelverk organisasjon 2012

Prosjekteier: Christopher Schive

Fagområde Fagansvarlig
Felles elektro Per Klepsland
Skilt Helen Helland
Overbygning Frode Teigen
Underbygning Trond Børsting
Bruer Arne Vik
Kontaktledning Bjørn Ivar Olsen
Lavspenning Per Klepsland
Banestrømforsyning Steinar Danielsen
Signal Ronald Hortman
Tele Tønnes Tønnesen
Rullende materiell Bjørn Ukkestad


Regelverkskoordinator: Frode Teigen og Helèn Helland(fra sept.)


Systemansvarlig: Stanislav Pika

1.2 Møter

I 2012 er det avholdt 11 møter.

1.3 Viktige aktiviteter i 2012

1.3.1 Teknisk regelverk:Håndbok

En arbeidsgruppe bestående av Frank Martinsen, Stanislav Pika, Safiye Jetlund, Maria Skartsæterhagen og Steinar Danielsen har jobbet med en håndbok for teknisk regelverk for å kunne samordne og understøtte regelverksutviklingen. Håndboken er presentert og diskutert i regelverksmøtene og er i hovedsak ferdig med unntak av to kapitler: 2) "Hva teknisk regelverk skal være" mangler formell forankring i Teknologi og 4) "Kravsporing" må ferdigstilles.

1.3.2 Kravhåndteringsseminar

15. november ble det arrangert internt kravhåndteringsseminar med interssante presentasjoner og diskusjoner og med godt oppmøte. Rapport fra seminaret samt underlag for presentasjonene finnes på Samhandlingsrommet for Teknologi.

1.3.3 Felles Elektro

Det har vært mange småendringer i 2012. Av litt større revisjoner er bestemmelsene om kabelfritt profil og føringsveier i kapittel 5 og om jording og utjevning i kapitlene 6 og 7.

(Tall for perioden 1.6 2012 til 22.1 2013:
Antall nye krav og endringer 17
Antall presiseringer/feilrettinger 21
Antall forkastede forslag 4)

1.3.4 Skilt

Regel for trinnvis reduksjon av hastighet ved store hastighetsreduksjoner ble gjort gjeldende pr. 5.7.2012. Se: Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt/Signal 68 A "Nedsatt kjørehastighet"

1.3.5 Underbygning

Regelverket for Tunneler er skilt ut fra Underbygning som egen bok, se Tunneler. I den forbindelse er regelverket blitt omarbeidet en del. Det er bl.a. gjort presiseringer og alle krav er markert med a), b) osv. Alle krav er skal-krav.

Regelverket er oppdatert i henhold til kommende TSI SRT, og er i tillegg basert på prosjektet «Rammeverk for jernbanetunneler» som tidligere har vært sendt på høring i fagmiljøene.

Regelverket er sendt på høring til divisjoner og staber i tillegg til fagmiljøet.

Mer detaljer om endringene finnes i 520 2013 Endringsartikkel 519.

1.3.6 Bruer

Det er ikke utført noen kravendringer i regler for bruer i 2012.

1.3.7 Overbygning

I 2012 ble en ny variant av befestigelsessystemet Pandrol Fastclip innført. Fastclip FE erstatter Fastclip FC og medfører bl.a. at betongsviller (JBV 54 og JBV 60) blir levert med nye svilleankere. En av egenskapene til det nye befestigelsessystemet er muligheten for å tilpasning til ulike skinnefotbredder. Fra 2013 kan nå JBV 54 svillen leveres med befestigelseskomponenter tilpasset 35 kg og NSB 40 skinner ("Dual rail").

I Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett og Overbygning/Vedlikehold/Utfesting og fastmerkenett er det utført endringer som gjør det enklere og raskere å etablere VUL merker.

I Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner er krav til merking av sikkerhetssone gjort mer entydige og krav til utforming av ledelinjer innført.

I Prosjektering/Sporveksler er ny sporveksel med geometri 1:7, R190 tilføyd for bruk på driftsbanegårder / hensettingsspor.

I alt er 18 nye krav og endringer gjennomført i 2012.

1.3.8 Kontaktledning

Der er lagt inn to nye kravendringer i boka Prosjektering 540 2012 Endringsartikkel 503 og 540 2012 Endringsartikkel 504 ellers er det enkelte vedlegg som er omgjort fra *.PDF til wiki tekst. Se endringslogger.

1.3.9 Lavspenning

Kun små endringer: blant annet krav om vurdering av risiko ved prosjektering av belysning på større stasjoner med tanke på sikt for lokomotivfører.

(Tall for perioden 1.6 2012 til 22.1 2013:
Lavspenning, prosjektering:
Antall nye krav og endringer 1
Antall presiseringer/feilrettinger 2
Antall forkastede forslag 0

Lavspenning, bygging --
Lavspenning, vedlikehold --)

1.3.10 Banestrømforsyning

Hovedarbeidet i 2012 har vært første del av en større gjennomgang av regelverket. To kapitler, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem, er nyskrevet etter gjennomgang i egne arbeidsgrupper. Bøkene for prosjektering og bygging slås sammen. Mer detaljer om endringene finnes i 546 2012 Endringsartikkel 499.

1.3.11 Signal

Endringer regelverket i perioden har stort sett vært retting av feil. Det er noen endringer i krav i regelverk for prosjektering. Det gjelder retningslinjer for prosjektering av togdeteksjon, regler for prosjektering av ATC-kryssingsbarriere, og noen endringer i utførelse og funksjon for veisikringsanlegg.

1.3.12 Tele

I kapittel 10 Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg er det lagt til 3 nye krav. For øvrig er det foretatt en del presiseringer og oppdateringer av krav, fordelt på 2 endringer i kapittel 6 Kabelanlegg, 1 endring i kapittel 7 Transmisjonsanlegg og 1 endring i kapittel 9 Radioanlegg.

Som et eget prosjekt i Bane Nett er arbeidet med en større gjennomgang av Teknisk regelverk for fagområde Tele igangsatt.

1.3.13 Rullende Materiell

Bok 590 er omstrukturert til nytt kapittelinndelinndeling. Denne er den samme som inndeling i vedlegg Kjøretøyforskriften (Og kryssakseptanseliste fra ERA (European Railway Agency)). Ellers enkelte mindre justeringer etter innspill.

2 Endringer i Teknisk regelverk 2012

2.1 Behandling av endringer

Endringer i Teknisk regelverk behandles i henhold til Instruks for endring av Teknisk regelverk.

Endringer godkjennes av et godkjenningsråd som består av dedikerte personer fra Teknologi, Utbygging, Bane og Trafikk og marked.


Godkjenningsrådet i 2012 består av:

Seksjonsleder Regelverk & Spesifikasjoner: Christopher Schive

Seksjonsleder Baneteknikk: Trond Børsting

Seksjonsleder Elkraft: Tore Telstad

Enhetsleder Signal: Atle Gundersen

Enhetsleder Rullende Materiell: Bjørn Ukkestad

Utbygging: Finn Holom

Bane: Jens Melsom

Trafikk og marked: Erik Borgersen

2.2 Forslag til endringer

Gjennom forslagsapplikasjonen er det mottat 285 forslag til endring av Teknisk regelverk hvorav 224 er behandlet. Forslagene som er behandlet fordeler seg slik:

Bok Behandlede forslag Endringer/nye krav Feilretting/presiseringer Forkastede forslag
Felles bestemmelser 25 2 13 10
Felles elektro 35 11 22 2
Skilt 5 1 3 1
Underbygning/Prosjektering og bygging 14 8 5 1
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 0 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 36 18 11 7
Overbygning/Bygging 7 5 1 1
Overbygning/Vedlikehold 19 10 2 7
Kontaktledning/Prosjektering 6 5 1 0
Kontaktledning/Bygging 0 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 2 0 2 0
Lavspenning/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 7 4 3 0
Banestrømforsyning/Bygging 1 1 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 22 8 13 1
Signal/Bygging 3 0 3 0
Signal/Vedlikehold 5 0 4 1
Signal/Kontroll 3 0 3 0
Tele/Prosjektering og bygging 13 8 2 3
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 7 4 3 0
Totalt 224 90 100 34

Kolonnen "Forkastede forslag" inneholder også forslag som er sendt tilbake til forslagsstiller med anmodning om mer informasjon/dokumentasjon.


2.2.1 Hvor kommer forslagene fra

Tabellen under gir en oversikt over hvem som har sendt inn forslag til endring av Teknisk regelverk.

Bok Interne forslag fra Teknologistaben Forslag fra andre i Jernbaneverket Forslag fra eksterne konsulenter/entrepenører Pålegg fra SJT Endring av lov/forskrift Endring som følge av ny teknologi/utstyr
Felles bestemmelser 17 10 2 0 1 0
Felles elektro 26 6 2 0 2 0
Skilt 10 3 3 0 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 11 6 1 0 0 0
Underbygning/Vedlikehold 1 0 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 1 0 0 0 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 21 16 1 0 0 0
Overbygning/Bygging 3 0 0 0 0 0
Overbygning/Vedlikehold 11 9 0 0 0 0
Kontaktledning/Prosjektering 6 2 0 0 0 0
Kontaktledning/Bygging 11 0 1 0 0 0
Kontaktledning/Vedlikehold 2 0 0 0 0 0
Lavspenning/Prosjektering 1 1 0 0 0 1
Lavspenning/Bygging 4 2 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 5 1 1 0 0 0
Banestrømforsyning/Bygging 1 0 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 3 0 0 0 0 0
Signal/Prosjektering 14 14 2 0 0 1
Signal/Bygging 3 1 2 0 0 0
Signal/Vedlikehold 1 7 1 0 0 0
Signal/Kontroll 0 3 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 10 1 0 0 0 0
Tele/Vedlikehold 0 1 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 9 3 0 0 0 0
Totalt 175 89 16 0 3 2

3 Dispensasjoner fra krav i teknisk regelverk

3.1 Behandling av dispensasjonssøknader

Dispensasjonssøknader behandles i henhold til Instruks for søknad og behandling av dispensasjon fra Teknisk regelverk Dispensasjonssøknader behandles gjennom Applikasjon for dispensasjonssøknader

3.2 Dispensasjonssøknader i 2012

I 2012 er det behandlet 188 dispensasjonssøknader. Dette er en økning fra 158 i 2011 Tabellen under gir oversikt over antall søknader fordelt på de ulike delene av Teknisk regelverk.

Bok Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles bestemmelser 2 0 0 2
Felles elektro 32 17 2 13
Skilt 1 1 0 0
Underbygning/Prosjektering og bygging 11 7 4 0
Underbygning/Vedlikehold 0 0 0 0
Bruer/Prosjektering og bygging 1 1 0 0
Bruer/Vedlikehold 0 0 0 0
Overbygning/Prosjektering 55 36 3 16
Overbygning/Bygging 8 5 1 2
Overbygning/Vedlikehold 3 2 0 1
Kontaktledning/Prosjektering 20 9 1 10
Kontaktledning/Bygging 5 3 2 0
Kontaktledning/Vedlikehold 1 1 0 0
Lavspenning/Prosjektering 2 0 0 2
Lavspenning/Bygging 0 0 0 0
Lavspenning/Vedlikehold 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering 5 2 1 2
Banestrømforsyning/Bygging 0 0 0 0
Banestrømforsyning/Vedlikehold 1 0 0 1
Signal/Prosjektering 33 26 2 5
Signal/Bygging 2 2 0 0
Signal/Vedlikehold 0 0 0 0
Signal/Kontroll 0 0 0 0
Tele/Prosjektering og bygging 3 2 0 1
Tele/Vedlikehold 0 0 0 0
Rullende materiell/Infrastrukturens egenskaper 3 2 0 1
Totalt 188 116 12 60

Med returnert menes søknader som er returnert enten fordi søknad ikke var nødvendig, eller fordi søknad manglet vesentlige opplysninger og disse ennå ikke er fremskaffet.

DS2012.png

3.3 Krav det ofte søkes om dispensasjon fra

Noen krav i Teknisk regelverk blir det søkt om dispensasjon fra gjentatte ganger. Det er søkt om dispensasjon 4 eller flere ganger fra 15 krav i Teknisk regelverk. Tabellen under viser hvilke 15 regelverkskrav det oftest er søkt dispensasjon fra i 2012.

Krav Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil 17 13 0 4
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter) 9 5 0 4
Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Valg av sporvekseltype 7 3 0 4
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde 6 4 2 0
Signal/Prosjektering/Sporveksel-_og_sporsperreutrustning#Bestykning_av_sporveksel 6 5 0 1
Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Plassering av sporveksler 5 5 0 0
Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel#Redundans/Sikkerhet og tilkobling til sporet 4 1 1 2
Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Nærføringer og kryssinger 4 4 0 0
Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone 4 4 0 0
Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering_sikringsanlegg_NSI-63 4 3 0 1
Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz 4 4 0 0
Kontaktledning/Prosjektering/Konstruksjoner#Master 3 2 1 0
Overbygning/Prosjektering/Helsveist_spor#Overgang_mellom_skinneprofiler 3 1 0 2
Overbygning/Prosjektering/Plattformer_og_spor_på_stasjoner#Plattformbredde 3 1 0 2
Overbygning/Prosjektering/Sporets_trase#Bufferoverdekning_i_S-kurve 3 1 1 1

DSOFTE2012.png

3.3.1 Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil

Det har vært mange dispensasjonssøknader, ofte om mindre avvik for å komme rundt objekter inne på stasjonsområde. I mange tilfeller blir det vesentlig fordyrende å følge regelverket, og om en dispensasjon innvilges, så er det like vel få konsekvenser med vesentlig mer omstendelig vedlikeholdsarbeide. Teknisk regelverk er følgelig noe justert for å håndtere enkle små justeringer. I tillegg gis baneområdet mulighet til å avgjøre saker som er noe mer omfattende.

3.3.2 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner - Spor mot plattformer (radius min 2000 meter)

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2012. Mange av disse plattformene befinner seg i spor som ligger i kurve omgitt av mye bebyggelse og annen infrastruktur. Oppfyllelse av dette kravet medfører derfor ofte enorme kostnader i form av sanering/fytting av bygninger og konstruksjoner. Dette er et krav som kommer fra Jernbaneinfrastrukturforskriften. Dispensasjon må derfor innvilges av SJT, men krever likevel behandling i teknologistaben.

3.3.3 Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Valg av sporvekseltype

Det ble søkt gjentatte ganger om dispensasjon for å benytte sporveksel 1:7 R190 på steder hvor det skal anlegges nye driftsbanegårder/hensettingsspor for å få plass til ønskede toglengder. Fra 1 juli 2012 ble denne sporvekseltypen implementert i Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

3.3.4 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Plattformhøyde

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2012. For noen av disse plattformene er tiltakene av midlertidig varighet, mens noen dispensasjoner er innvilget for plattformer på Rørosbanen der øvrige nye plattformer er bygget i denne høyden.

3.3.5 Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning#Bestykning av sporveksel

Det søkes om dispensasjon for bestykning og krav om ikke oppkjørbare drivmaskiner for sporveksler på områder med lave hastigheter og på hensettings-/skifteområder. Regelverket er formulert slik at det gis mulighet for andre løsninger når forholdene ligger til rette, men det må søkes om dispensasjon.

3.3.6 Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel#Redundans/Sikkerhet og tilkobling til sporet

Her er det snakk om to søknader fra to ulike detaljkrav i samme avsnitt. Søknadene ble første gang returnert på grunn av formelle feil, dvs. ugyldig argumentasjon og manglende referanser samt at søknadene ikke var sendt gjennom JBV, men direkte fra en underleverandør til en underleverandør. Søker har sendt ny søknad fremfor å oppdatere den opprinnelige.

3.3.7 Overbygning/Prosjektering/Sporets trasé#Plassering av sporveksler

Det søkes om dispensasjon fra kravet om avstand mellom stokkskinneskjøten/spor­vekselens ende og OB /OE. For tiltak i eksisterende spor er det noe ganger ikke plass til at dette kravet kan oppfylles. Kravet er først og fremst et komfortkrav.

3.3.8 Kontaktledning/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Nærføringer og kryssinger

3.3.9 Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Sikkerhetssone

Det har vært stor aktivitet knyttet til plattformforlengelser i 2012. Noen av prosjektene ble sluttført så sent i 2012 at kulde og snødekke forhindret markering av sikkerhetssonen. Her er det gitt dispensasjon inntil værforhold tillater at merking kan utføres.

3.3.10 Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering sikringsanlegg NSI-63

Sikringsanlegg NSI-63 har en del generiske dispensasjoner fra kravene i regelverket. Det er beskrevet i JD550/kapittel 5/vedlegg 5a) hvordan dette skal håndteres/kompenseres. For å holde kontroll på omfanget av dispensasjoner fra krav skal det registreres gjennom dispensasjonssøknad hver gang det foretas endringer i, eller bygges nye anlegg NSI-63 hvor krav i JD550 ikke oppfylles. Forutsetningene for å innvilge dispensasjon er beskrevet i nevnte vedlegg.

3.3.11 Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt - 95/105 Hz

Det søkes om dispensasjon fra krav om maksimum lengde på sporfelt. Ved små overskridelser er konsekvensen begrenset til en lite sannsynlig og begrenset påvirkning av tilgjengeligehet, og berører ikke sikkerhet. Det gis derfor dispensasjon for små overskridelser av kravet til maksimum lenge.3.3.12 Hvem søker om dispensasjon

Tabellen under viser hvilke utbyggingsprosjekter og hvilke baner som søkte om flest dispensasjoner fra Teknisk regelverk i 2012. Status og andre opplysninger om søknader finnes i Database for dispensasjonssøknader

Prosjekt / Bane Mottatte søknader Søknader innvilget Søknader avslått Søknader returnert
Utbygging Follobanen 34 10 2 22
Utbygging Hensettingsspor 29 18 1 10
Utbygging Plattformforlengelser 24 16 2 6
Utbygging Fornyelse Etterstad-Lysaker 12 10 1 1
ERTMS Erfaringsstrekning Østre linje 9 5 1 3
Utbygging Sikringsanlegg Hoved- og Gardermobanen 8 7 0 1
Bane Sørlandsbanen 7 2 1 4
Utbygging Holm Nykirke 7 4 2 1
Utbygging Kapasitetsøkende tiltak Oslo S - Lysaker 6 6 0 0
Utbygging Narvikterminalen 6 0 0 6
Akseltellere Bane Øst 5 4 1 0
Bane Stor Oslo 5 4 1 0
Bane Bergensbanen 3 2 0 1
Bane Drammen- Vestfold- og Sørlandsbanen 3 3 0 0
STM prosjektet 3 2 0 1
Utbygging Eidsvoll - Hamar 3 3 0 0
Utbygging Trondheim stasjon 3 3 0 0
Utbygging Voss stasjon 3 2 0 1
Utbygging Vålåsjø kryssingsspor 3 2 0 1
Bane Kongsvinger- og Østfoldbanen 2 0 0 2
Signaltjenester 2 2 0 0
Utbygging Kryssingsspor Ofotbanen 2 2 0 0
Bane Nordlandsbanen 1 1 0 0
Bane Rauma-, Dovre- og Gjøvikbanen 1 1 0 0
Bane Tele 1 1 0 0
Sikringsanlegg Spikkestad 1 1 0 0
UKI-kundeinfoprosjektet 1 1 0 0
Utbygging Barkåker - Tønsberg 1 1 0 0
Utbygging Bergensbanen CTC 1 1 0 0
Utbygging Kryssningsspor Gjøvikbanen 1 1 0 0


Disphvem2012.png

4 Forbedringsorienterte kvalitetskontroller

For å kontrollere etterlevelse av teknisk regelverk, og få tilbakemeldinger om hvordan krav oppfattes, er det i 2012 gjennomført tre forbedringsorienterte kvalitetskontroller. Tabellen under viser hvilke revisjoner som er gjennomført i 2012.

Prosjekt/Bane Tema / del av regelverk Rapport
Drammen- og Vestfoldbanen Kontaktledning/Bygging/Seksjonering Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2012-01
Follobanen Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2012-02
Oppgradering av høyttaleranlegg Bergen stasjon Tele/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav og Tele/Prosjektering og bygging/Kunde- og trafikkinformasjonsanlegg/Plassering av høytalere Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2012-03