Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning/Prosjektering sikringsanlegg NSI-63

1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Ved prosjektering og nye anlegg eller ombygging av NSI-63 skal avvik fra krav i Signal/Prosjektering identifiseres som beskrevet i styringssystemet. Signal/Prosjektering er utarbeidet etter at funksjonaliteten i sikringsanlegg type NSI-63 ble etablert, slik at det vil finnes avvik mellom generisk funksjonalitet i NSI-63 sikringsanlegg og kravene i Signal/Prosjektering. Disse avvikene er identifisert og risikovurdert, og er vurdert til å være i følgende kategorier:

  • Ingen tiltak nødvendig
  • Tiltak gjennomføres ved ombygging
  • Tiltak gjennomføres ved nybygg
  • Kravet skal oppfylles

Dette vedlegget beskriver avvik fra krav i Signal/Prosjektering. Der det ikke angis tiltak er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon. For avvik hvor det kan gjøres avbøtende tiltak, er disse angitt som minimumstiltak. Minimumstiltakene er tilstrekkelig risikoreduserende slik at det kan gis dispensasjon fra kravet i Signal/Prosjektering. I det siste tilfellet skal det likevel søkes om dispensasjon, med referanse til dette vedlegget.

Dersom det identifiseres avvik ut over de som er nevnt i dette vedlegget, eller foreslås andre avbøtende tiltak må det søkes om dispensasjon på vanlig måte.

2 Identifiserte avvik, med tiltak

Krav i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning (referanseversjon) Gjeldende regelverk Avvik Minimumstiltak Kommentarer
4.1.1.1.h) TRV:02556 Det er ikke avhengighet til gyldig signalbilde for togvei som har sluttpunkt i utkjørhovedsignal, innkjørhovedsignal, indre hovedsignal, dvergsignal eller blokksignal når sluttpunktet skal vise kjørsignal For kjørsignal: Ingen tiltak.  
TRV:02556 Det er ikke avhengighet til gyldig signalbilde for togvei som har sluttpunkt i utkjørhovedsignal, indre hovedsignal, dvergsignal eller blokksignal når sluttpunktet skal vise stoppsignal LED i stoppsignal. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.1.1.1.i) TRV:02557 Det er ikke avhengighet til at objekt som gir dekning til togvei er dekningsgivende når objektet er et hovedsignal eller dvergsignal LED i stoppsignal. Må gjennomføres ved ombygging, unntak se fotnote[1].
4.1.1.1.k) TRV:02559 Ikke avvik   Fordi begynnelsespunkt ikke kan sperres i ”stopp”.
4.1.1.1.l) TRV:02560 Ikke avvik   Fordi sporavsnitt ikke kan sperres.
4.1.1.2.d.2) TRV:02564 Det er ikke avhengighet til at motrettet sporveksel i sikkerhetssonen er låst i en bestemt posisjon, men da er det krav til at begge spor inngår i sikkerhetssonen. Ingen tiltak.
4.1.1.2.d.6) TRV:02564 Ikke avvik   Fordi sporavsnitt ikke kan sperres.
4.1.3.1.b) TRV:02572 Utløsing av togvei kan skje uten korrekt togpassasje. Sporavsnitt foran togveiens begynnelsespunkt til og med sporavsnittet som må være belagt for at togveien skal løse ut skal kontrolleres.[2]

Forsterket passasjekontroll må implementeres.[3].

Det er ikke nødvendig å kontrollere sekvens.[2]
4.1.3.2.b) TRV:02574 Utløsing av sikkerhetssonen settes i gang når et bestemt punkt i togveien er passert med siste aksel. Ingen tiltak.  
4.1.3.2.b) TRV:02574 Utløsing av sikkerhetssonen skjer umiddelbart etter at innkjør hovedsignal er satt i ”stopp” når stasjonen er stasjonsstyrt. Kravet skal oppfylles i nye sikringsanlegg.  
4.1.3.2.e) TRV:02577 Sikkerhetssonen løser ut uavhengig om sporavsnitt i sikkerhetssonen er fritt Ingen tiltak.  
4.1.3.2.f) TRV:02578 Sikkerhetssonen kan løse ut uavhengig av om sporavsnittene mellom punktet for igangsetting av utløsing av sikkerhetssonen og togveiens sluttpunkt er belagt Kravet skal oppfylles i nye sikringsanlegg. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.2.1.1.g) TRV:02759 Det er ikke avhengighet til gyldig signalbilde for skifteveier som har sluttpunkt i et dvergsignal når sluttpunktet skal vise kjørsignal Ingen tiltak.  
TRV:02759 Det er ikke avhengighet til gyldig signalbilde for skifteveier som har sluttpunkt i et dvergsignal når sluttpunktet skal vise stoppsignal LED i stoppsignal. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.2.1.1.h) TRV:02760 Ikke avhengighet til at objekt som gir dekning til skifteveien er dekningsgivende når objektet er et hoved- eller dvergsignal. LED i stoppsignal. Må gjennomføres ved ombygging, unntak se fotnote[1].
4.2.1.1.k) TRV:02763 Ikke avvik.   Fordi sporavsnitt ikke kan sperres.
4.2.3.1.b) TRV:02770 Utløsing kan skje uten korrekt passasje. Sporavsnitt foran skifteveiens begynnelsespunkt til og med sporavsnittet som må være belagt for at skifteveien skal løse ut, skal kontrolleres.[2] Det er ikke nødvendig å kontrollere sekvens.[2]
4.2.3.2.a) TRV:02771 Utløsing av sikkerhetssone startes når et bestemt punkt i skifteveien er passert med togets siste aksel. Ingen tiltak  
4.2.3.2.b) TRV:02772 Utløsing av sikkerhetssone skjer umiddelbart når skifteveien løses ut. Kravet skal oppfylles for fjernstyrt stasjon.  
Kravet skal oppfylles for stasjonsstyrt stasjon i nye sikringsanlegg. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.2.3.3.b) TRV:02775 Utløsing av skifteveien skjer umiddelbart. Kravet skal oppfylles for fjernstyrt stasjon.  
Kravet skal oppfylles for stasjonsstyrt stasjon i nye sikringsanlegg. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.4.2.a) TRV:02804 Et område kan frigis for lokal skifting selv om det har felles del med en togveis sikkerhetssone (etter at togveien er løst ut) når stasjonen er betjent av TXP. Kravet skal oppfylles for stasjonsstyrt stasjon i nye sikringsanlegg. Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.4.2.c) TRV:02805 Ikke avhengighet til at objektet som gir dekning til skifteområdet er dekningsgivende når objektet er et hoved- eller dvergsignal. LED i stoppsignal i nye sikringsanlegg Må gjennomføres ved ombygging hvor endringen omfatter et signal som er dekningsgivende eller avgrensende, unntak se fotnote[4].
4.4.2.d) TRV:02806 Ikke avhengighet til at objektet som begrenser skifteområdets utstrekning er dekningsgivende nå objektet er et hoved- eller dvergsignal. LED i stoppsignal i nye sikringsanlegg Må gjennomføres ved ombygging hvor endringen omfatter et signal som er dekningsgivende eller avgrensende, unntak se fotnote[4].
4.4.3.b) TRV:02810 Fjernstyrt stasjon: Skiftesignal viser skifting forbudt eller slukkes når tidsforsinkelsen (10 sekunder) har utløpt. Kravet skal oppfylles for fjernstyrt stasjon.  
Kravet skal oppfylles for stasjonsstyrt stasjon Kravet må Ikke oppfylles ved ombygging.
4.6.1.e.5) TRV:02856 Ikke avvik   Fordi sporavsnitt ikke kan sperres.
4.6.1.h) TRV:02859 Sporveksler og sporsperrer kan ikke sperres for omlegging. Ingen tiltak.  
4.6.1.i) TRV:02860   Ingen tiltak. Sporveksler og sporsperrer kan ikke sperres for omlegging.
4.6.4.c) TRV:02866 Sporsperrer legges ikke automatisk på når et område som har vært frigitt for lokal skifting oppheves. Ingen tiltak.  
4.7.c) TRV:02869 Ved feil kan hovedsignaler vise mindre restriktivt signal, ugyldig signal eller være slukket. For innkjørhovedsignal: Ved brudd i grønn øvre skal grønn nedre slukkes og rød tennes.

Der det er montert repetersignal som skal repetere signal 21 skal tilhørende hovedsignal bygges om for å tilfredsstille kravet.

 
4.7.e) TRV:02871 Hovedsignal kan vise kjørsignal samtidig som dvergsignaler i togveien viser ugyldige signaler eller er slukket. Ingen tiltak.  
4.7.l) TRV:02878 Etter en feil som gjør at hovedsignal ikke kan vise kjørsignal som samsvarer med forriglingsutrustningen er utbedret, vises det signalet som forriglingsutrustningen tilsa da feilen inntraff. Ingen tiltak.  
4.7.m) TRV:02879 Hovedsignaler kan ikke sperres i stopp. Ingen tiltak.  
4.8.a) TRV:02880 Forsignal kan vise signal 24 eller signal 25 dersom det er fastlagt togvei fra tilhørende hovedsignal, men hovedsignalet er slukket som følge av feil. Der tilhørende hovedsignal oppfyller krav 4.7.c) skal forsignalet bygges om for å oppfylle kravet.  
4.8.c) TRV:02882 Forsignal kan være slukket når tilhørende hovedsignal viser kjør. Ingen tiltak.  
4.8.d) TRV:02883 Forsignal kan vise signal 25 dersom det er fastlagt togvei fra tilhørende hovedsignal, men hovedsignalet viser signal 21 eller er slukket som følge av feil. Ingen tiltak.  
4.8.e) TRV:02884 Forsignal kan vise signal 24 dersom det er fastlagt togvei fra tilhørende hovedsignal, men hovedsignalet er slukket som følge av feil. Ingen tiltak.  
4.8.g) TRV:02886 Forsignal på hovedsignals mast kan være tent dersom det er fastlagt togveg fra signalet, men hovedsignalet er slukket som følge av feil. Ingen tiltak.  
4.9.b) TRV:02890 Signalet slukker ikke dersom en av lampene I eller II slukker. Ingen tiltak.  
4.9.c) TRV:02891 Dersom signalet ikke kan vise signal 45, 44 eller 46 som samsvarer med forriglingsutrustningen vil signalet kunne vise et ugyldig signal eller slukke. Ingen tiltak.  
4.9.e.2) TRV:02893 Dvergsignal kan vise signal 45 selv om etterfølgende dvergsignal viser et ugyldig signal eller er slukket. Ingen tiltak.

 

4.9.k) TRV:02899 Etter en feil som gjør at dvergsignalet ikke kan vise signal som samsvarer med forriglingsutrustningen vises det signalet som forriglingsutrustningen tilsa da feilen inntraff. Ingen tiltak.  
4.9.l) TRV:02900 Det er ikke mulig å sperre et dvergsignal i signal 43. Ingen tiltak.  
4.10.2.b) TRV:02904 Repetersignal som skal vise signal 22 vil ikke slukke om den ene grønne lampa slukker. Ingen tiltak.  
4.10.2.c) TRV:02905 Repetersignal kan vise signal 22 selv om utkjørsignalet på grunn av lampefeil ikke viser signal kjør. Ingen tiltak.  
  1. 1,0 1,1 Unntak krever enten: avstand dekningsgivende objekt med ATC – middel > 50m, eller kryssingsbarriere, eller dekningsgivende objekt er kombinert dverg- og hovedsignal, eller dekningsgivende objekt er utstyrt med dobbeltfilamentpærer.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Kontroll av at sporavsnitt har vært belagt: Alle sporavsnitt som inngår i en skiftevei eller en togvei, fra foran begynnelsespunkt til sluttpunkt, skal kontrolleres belagt. Det betyr ikke at alle sporavsnitt mellom begynnelse og sluttpunkt må kontrolleres belagt for utløsing av den skiftevei/togveien det inngår i, men at de kan kontrolleres belagt i en eller annen sammenfallende og/eller tilstøtende skiftevei/togvei. Kontroll av at sporavsnitt har blitt fritt igjen: Alle sporavsnitt i en skiftevei/togvei, mellom begynnelsespunkt og til og med nest siste sporavsnitt foran sluttpunktet, skal kontrolleres fritt i hver og en skiftevei/togvei. Det er altså, i denne sammenheng, ikke krav om riktig togpassasje/sekvens (belagt/fritt - belagt/belagt - fritt/belagt) for sporavsnittene i skifteveien/togveien.
  3. I praksis betyr dette at RTp.A(B) kontakten flyttes fra SR.A(B) kretsen til TK.A(B) kretsen. RTp. funksjon må implementeres på stasjoner hvor denne ikke finnes fra tidligere.
  4. 4,0 4,1 Unntak krever enten: dekningsgivende signal er kombinert dverg- og hovedsignal, eller det er dobbeltfilament i dekningsgivende signal.