Signal/Bygging/ATC

< Signal‎ | Bygging(Omdirigert fra 551/10)


1 Hensikt og omfang

ATC - systemet har som formål å overvåke togs kjørehastigheter, med utgangspunkt i banebetingede hastighetsbegrensninger og\eller kjøretillatelser gitt ved lyssignal, samt å angi togs posisjon til bruk for togradiosystemet. Hastighetsinformasjonen overføres til tog via informasjonspunkter i sporet. Informasjonspunktene består av 2 til 4 baliser.

Dette dokument omfatter de ATC - komponenter som er godkjent for bruk i infrastrukturen og hvilke krav som stilles til installasjon av disse.

Dette dokument har som hensikt å sikre en driftsmessig og sikkerhetsmessig korrekt realisering av innholdet i prosjekteringsdokumentasjonen.


2 Plassering i sporet

TRV:07928

Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir. Se Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet. I eksemplet er kun A-balisen styrt.


Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.TRV:07929

Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på 2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise)


TRV:07930

Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.


TRV:07933

I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering, skal det ikke plasseres baliser.


TRV:07934

Det skal ikke monteres baliser på sporvekselsviller.

Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering.


2.1 Baliseplassering i ledeskinner (Unntak)

Figur: Plassering av balise i ledeskinner.

TRV:07935

Plassering av baliser i ledeskinner bør unngås

TRV:07936

Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet.

TRV:07937

Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur: Plassering av balise i ledeskinner.

TRV:07938

På begge sider av baliser som ligger mellom ledeskinner skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen, ved balisens midtpunkt. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. Overbygning/Prosjektering.


Plassering og tilpassing av stor balise i ledeskinner.


Ledskinnen jordes til skinnejord iht. de krav som stilles til jording med hensyn på berøringsfare med mer. Avstand fra balise til jordinger følger de krav som stilles til metallfritt område.


3 Plassering i forhold til objekter

3.1 Markeringsstolpe

TRV:07617

Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres ved A - balisen i balisegrupper som ikke ligger ved tilhørende signal eller skilt.

 1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.


3.2 Baliseplassering ved signaler

TRV:07931

Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.


TRV:07932

Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.

Plassering av baliser ved et innkjørhovedsignal.

3.3 Baliseplassering ved forsignal

TRV:07619

Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.

Baliseplassering ved et frittstående forsignal.


3.4 Baliseplassering ved ATC forsignalgruppe

TRV:07747

ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.

 1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.


3.5 Baliseplassering ved repeterbalisegrupper

TRV:07748

Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.

 1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.


3.6 Baliseplassering ved hastighetssignaler

TRV:07749

Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket.

 1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved A - balisen i dubleringsgruppen.

Baliseplassering ved hastighetssignaler.


3.7 Baliseplassering av SH- og Lenkingsbalisegrupper

TRV:07750

SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt baliseplassering generelt vedrørende sporveksler).

TRV:07751

Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.

4 Koding

TRV:07752

Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget.

TRV:07753

Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder.

TRV:07755

Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer.

TRV:07756

Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen). Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.


TRV:07757

Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.

Eksempel på kodetabell.


5 Kontroll

TRV:07758

Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.

TRV:07759

Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.

TRV:07760

Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.

6 Midlertidige hastighetsnedsettelser

6.1 Montasje av baliser/balisegrupper

Det gjelder samme krav til de midlertidige installasjonene som for permanente, med unntak av at:

 • boring i betongsviller bør unngås
 • balisefeste for midlertidige installasjoner kan benyttes.
 • balisefester for midlertidige hastighetsnedsettelser skal tåle forventede mekaniske påkjenninger.
 • krav til høyde mellom balise og skinnetopp skal tilfredsstilles.

6.2 Kontroll av installasjonene

Kontroll av baliseinformasjon skal utføres med balisetester. Prøvekjøring med togmateriell utføres etter vurdering i de enkelte tilfeller.

6.3 Dokumentering av installasjonene

Egen utfylt kodetabell, samt skisse over balisenes innbyrdes plassering, skal finnes i nærmeste relérom/tekniske rom, samt sentralt i regionen

7 Bruk av balisedeksler

Ved ombygging av ATC kan det oppstå behov for å tildekke eksisterende baliser som tas midlertidig ut av bruk, eller behov for å tildekke nye baliser i påvente av idriftsettelse.

TRV:07595

a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.


7.1 Utførelse

TRV:07596

a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i SA-800209 (minibalise) eller SA-800210 (stor balise, alle typer).

TRV:07597

b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.

TRV:07598

c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes.

Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.

TRV:07599

d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside.

Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning SA-800211.

7.2 Dokumentasjon

TRV:07600

a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.

TRV:07601

b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.

TRV:07602

c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.

TRV:07603

d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.


7.2.1 Dokumentasjon – eksisterende balise

TRV:07604

a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

TRV:07605

b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.

TRV:07606

c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).

TRV:07607

d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.

7.2.2 Dokumentasjon – ny balise

TRV:07608

a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.

TRV:07609

b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.

TRV:07610

c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.

TRV:07611

d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.

7.3 Kontroll av utførelse

TRV:07612

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

TRV:07613

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

 • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
 • Tildekking er markert i anleggstegningene.

7.4 Kontroll ved fjerning av balisedeksler

TRV:07614

a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.

TRV:07615

b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at

 • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
 • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.

TRV:07616

c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.

8 Installasjons- og vedlikeholdsmanualer

Vedlikeholdsmanual Ebilock 950 Adtranz seriebalise JGA 290 01/4: SA-780037-000

Installasjonsmanual Thales L90 5 Adtranz seriebalise JGA 290 01/4: SA-999358-000

Installasjonsmanual Ebilock 950 Bombardier seriebalise JGA 290 01/4: SA-406168-000

Installasjons- og vedlikeholdsmanual ATC minibalise Signalanlegg Sandvika-Asker: SA-090655-000

Installasjonsmanual ATC minibalise Gardermobanen: SA-080081-000

Installasjons- og vedlikeholds-manual for Pandrol bjelke: SA-403628-000

Prosjekterings-, Installasjons- og Testinstruksjoner Bombardier Lineside Electronic Unit LEU 2000 EBICAB 700 applikasjon i Norge: SA-999216-000

Vedlikeholdsinstruksjon for EBICAB 700 Baneutrustning i Norge med LEU 2000 og seriebalise: SA-999244-000

9 Vedlegg

Vedlegg a: Parallellbaliser og kodere

Vedlegg b: Registreringsskjema for tildekking av balise .pdf .odt .docx