Kravliste 551

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 551 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07604Signal/Bygging10a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.Kravlokasjon
TRV:07748Signal/Bygging10Repeterbaliser skal monteres/plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 2”.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Baliseplassering ved repeterbaliser forsignal.
Kravlokasjon
TRV:07931Signal/Bygging10Den av de styrte balisene (med kabel) som ligger nærmest signalet, skal plasseres på en avstand minimum 7,5 m fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig skal balisegruppen plasseres så nær signalet som praktisk mulig.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07599Signal/Bygging10d) Tildekkingsnummeret skal vises med permanent merking festet til en av balisedekselets låsebolter, eller være preget på balisedekselets overside. Utførelse: Pregeskilt for merking av tildekking kan utføres som vist i tegning SA-800211.Kravlokasjon
TRV:07615Signal/Bygging10b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at
  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir oppdatert.
  • Markeringer i anleggstegningene er fjernet.
Kravlokasjon
TRV:07759Signal/Bygging10Til slutt skal det foretas en fullstendig sluttkontroll med balisetester i henhold til kodetabellen. Balisetesteren plasseres på balisen. Ved fast kodede baliser (type F) kan man avlese kodeordene (X, Y og Z) med en måling. Ved styrbare baliser (type Y, Z og Y/Z) skal balisen prøves ved de forskjellige signalbegreper. Se for øvrig egen bruksanvisning for balisetesteren.Kravlokasjon
TRV:07610Signal/Bygging10c) Ny balise skal inntegnes med balise-ID og km, og med et kryss over XYZ-verdiene for balisens kodeord. Kodeord kan utelates så lenge balisen er tildekket.Kravlokasjon
TRV:07754Signal/Bygging10
TRV:07937Signal/Bygging10Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur: Plassering av balise i ledeskinner.ATC - bygging - plassering i spor
TRV:07605Signal/Bygging10b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.Kravlokasjon
TRV:07749Signal/Bygging10Ved hastighetsgruppe skal alltid A-balisen plasseres ved hastighetskiltet/markeringsmerket.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.

Ved dublert HS-gruppe (ved hastighetnedsettelser over 40km/h) skal signal 68a plasseres ved den siste balisegruppen, og en markeringsstolpe plasseres ved A - balisen i dubleringsgruppen.

Baliseplassering ved hastighetssignaler.
Kravlokasjon
TRV:07932Signal/Bygging10Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07600Signal/Bygging10a) Tildekking skal angis med penn i Registreringsskjema for tildekking av balise, og tildekkingsnummer skal føres med penn i første kolonne.Kravlokasjon
TRV:07616Signal/Bygging10c) Når samtlige balisedeksler for strekningen er fjernet skal det ferdig utfylte registreringsskjemaet leveres til anleggseier. Dersom strekningen er under ombygging skal utfylt registreringsskjema leveres til sluttkontrollør.Kravlokasjon
TRV:07760Signal/Bygging10Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.Kravlokasjon
TRV:07595Signal/Bygging10a) Tildekking av baliser skal bekjentgjøres for anleggseier før utførelse.Kravlokasjon
TRV:07611Signal/Bygging10d) Ny balise skal inntegnes på Signal og Baliseplassering og på Skjematisk skiltplan med symbol for balise og symbol for tildekket balise etter hvert som de monteres. Balisegruppen skal angis med kilometer samt balisegruppens navn.Kravlokasjon
TRV:07755Signal/Bygging10Seriebaliser som ikke styres, skal programmeres med balisetester/programmerer.Kravlokasjon
TRV:07938Signal/Bygging10På begge sider av baliser som ligger mellom ledeskinner skal det kappes bort ca. 3 cm av ledeskinnen, ved balisens midtpunkt. Deretter skal ledeskinnen skjøtes med en godkjent isolert skjøt iht. Overbygning/Prosjektering.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07606Signal/Bygging10c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).Kravlokasjon
TRV:07750Signal/Bygging10SH- og lenkingbalisegruppers A-balise skal plasseres på den km. som kodetabellen angir. Dersom det i kommentarfeltet i kodetabellen står ”v/ sporveksel NN” skal gruppen plasseres på den siden av sporvekselen som ”signal og baliseplassering” angir og så nær sporvekselen som mulig (ref. avsnitt baliseplassering generelt vedrørende sporveksler).Kravlokasjon
TRV:07933Signal/Bygging10I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering, skal det ikke plasseres baliser.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07601Signal/Bygging10b) Tildekking av balise skal markeres med blyant i anleggstegninger som beskrevet i avsnitt Dokumentasjon – eksisterende balise eller Dokumentasjon – ny balise.Kravlokasjon
TRV:07617Signal/Bygging10Signal 64E «Teknisk stolpe», eventuelt baliseskilt, skal plasseres ved A - balisen i balisegrupper som ikke ligger ved tilhørende signal eller skilt.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Plassering av markeringsstolpe ved balisegruppe.
UtformingskravKravlokasjon
TRV:07928Signal/Bygging10Balisene i gruppen skal plasseres i den retning og innbyrdes rekkefølge som kodetabellen angir. Se Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet. I eksemplet er kun A-balisen styrt.


Figur: Avstander ved plassering av baliser og balisegrupper i sporet.
UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07804Signal/Bygging10aLedere skal påsettes en endehylse før tilkobling til koderens B-klemlist. Unntak: Endehylse skal ikke benyttes ved kabel med helkjerne.
TRV:07596Signal/Bygging10a) Midlertidig tildekking av baliser skal utføres med balisedeksel som vist i SA-800209 (minibalise) eller SA-800210 (stor balise, alle typer).Kravlokasjon
TRV:07612Signal/Bygging10a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksel er korrekt montert og merket. Kontrollen skal gjøres før første tog/skift passerer. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.Kravlokasjon
TRV:07756Signal/Bygging10Seriebaliser som styres (fra sikringsanlegget) skal programmeres med balisetester/programmerer med «feiltelegram» (markert med «K» i kodetabellen). Hvilke kodeord som skal benyttes fremgår av kodetabellene for vedkommende stasjon/blokkpost.Kravlokasjon
TRV:07607Signal/Bygging10d) Hvis strekningen har skjematisk skiltplan skal tildekkede baliser markeres som på Signal og Baliseplassering. Stiplede trekanter som representerer balisegruppe på tilstøtende tegning skal ikke markeres med symbol for tildekket balise.Kravlokasjon
TRV:07751Signal/Bygging10Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.Kravlokasjon
TRV:07934Signal/Bygging10Det skal ikke monteres baliser på sporvekselsviller.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07602Signal/Bygging10c) Det ferdig utfylte registreringsskjema for tildekking av balise skal oppbevares i anleggets relérom sammen med anleggstegningene så lenge det er tildekkede baliser på strekningen.Kravlokasjon
TRV:07619Signal/Bygging10Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.
Baliseplassering ved et frittstående forsignal.
Kravlokasjon
TRV:07929Signal/Bygging10Baliser i samme informasjonspunkt (balisegruppe) skal plasseres med en senteravstand på 2,3 - 3,5 meter (normalt skal det være tre sviller fri mellom hver balise)ATC - bygging - plassering i spor
TRV:07597Signal/Bygging10b) Balisedeksler som legges ut over baliser i sporet skal sikres med 2 stk. M8×35 syrefast bolt med låsemutter.Kravlokasjon
TRV:07613Signal/Bygging10b) Den som er ansvarlig for kontroll er også ansvarlig for at
  • Registreringsskjema for tildekking av balise blir fylt ut.
  • Tildekking er markert i anleggstegningene.
Kravlokasjon
TRV:07757Signal/Bygging10Det skal foreligge kodetabeller for stasjoner og blokkposter. Kodetabellene er nummerert og registrert under vedkommende stasjon eller blokkpost.
Eksempel på kodetabell.
Kravlokasjon
TRV:07608Signal/Bygging10a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.Kravlokasjon
TRV:07752Signal/Bygging10Parallell-baliser skal kodes med plugger for de kodeord som ikke varierer med tilstander i sikringsanlegget.Kravlokasjon
TRV:07935Signal/Bygging10Plassering av baliser i ledeskinner bør unngåsUtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
TRV:07603Signal/Bygging10d) Når en tildekking er fjernet skal de tilhørende markeringene i anleggstegningene fjernes, og i registreringsskjemaet skal det kvitteres for fjernet balisedeksel.Kravlokasjon
TRV:07747Signal/Bygging10ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.
  1. Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.
Kravlokasjon
TRV:07930Signal/Bygging10Baliser på to ulike informasjonspunkter skal plasseres på en senteravstand på minimum 10,5 meter.ATC - bygging - plassering i spor
TRV:07598Signal/Bygging10c) Midlertidig tildekking skal tilordnes et tildekkingsnummer for hvert balisedeksel som benyttes. Utførelse: Tildekkingsnummeret skal være unikt innenfor den aktuelle bane, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvilket balisedeksel som skal fjernes når balisen skal tas i bruk.Kravlokasjon
TRV:07614Signal/Bygging10a) Det skal foretas en kontroll av at balisedeksler er fjernet korrekt. Kontrollen skal foretas av sikkerhetskontrollør med ATC-godkjenning.Kravlokasjon
TRV:07758Signal/Bygging10Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.Kravlokasjon
TRV:07609Signal/Bygging10b) Dersom ny balise skal inngå permanent i anlegget kan den inntegnes med permanent grønn farge, hvorpå tildekkingen markeres med blyant.Kravlokasjon
TRV:07753Signal/Bygging10Kodeord som varierer med tilstander i sikringsanlegget, skal styres av egen koder.Kravlokasjon
TRV:07936Signal/Bygging10Må det monteres baliser i ledeskinner skal balisene monteres langs med sporet.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
… flere resultater