Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav

< Tunneler‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 523/4)

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver generelle tekniske krav som stilles til vedlikehold av en jernbanetunnel inklusiv påhuggsområder, og gjelder også ved fornyelse av tunneler.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold er gitt i portalen Bane NORs Generiske arbeidsrutiner.

Regler for vedlikehold av jernbanetekniske og elektriske installasjoner i tunnelen omtales i hhv. Overbygning/Vedlikehold, Kontaktledning/Vedlikehold, Ekom/Vedlikehold og Signal/Vedlikehold med tilhørende generiske arbeidsrutiner.

Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt følges.

2 Stabilitetssikring

TRV:00165

Utførelse av rensk:

  • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
  • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.

TRV:00167

Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:

  • fullt innstøpte bolter
  • kombinasjonsbolter
  • endeforankrede bolter med lim

For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.

TRV:00168

Prøving og kontroll av bolter:

Kontroll av fullt innstøpte bolter og kombinasjonsbolter skal utføres ved å observere at det kommer mørtel under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig boltemørtel. Fullt innstøpte bolter skal kontrolleres før plata monteres.

Kontroll av endeforandrede bolter:

  • endeforankrede bolter skal prøvetrekkes med hydraulisk jekk
  • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
  • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd

Ved prøving og kontroll av bolter skal byggherren være representert.

TRV:00170

Bergbånd: For krav til sikring med bergbånd, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.

TRV:00171

Jording ved bergbånd og nett: For krav til jording, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen.

For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.

TRV:00172

Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4.

  1. Unntak: Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.

3 Vann- og frostsikring

For beskrivelse av aktuelle metoder for vann- og frostsikring i trafikksatt tunnel, se Jernbanekompetanse.no/Tunnel/Vann-og frostsikring/Vann- og frostsikring i trafikksatt tunnel.

For dimensjonerende laster, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster.

For krav til byggematerialers branntekniske egenskaper gjelder Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Byggematerialets branntekniske egenskaper.

TRV:00176

Funksjon av vann- og frostsikring: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.

TRV:00177

Montering: Vann- og frostsikringsløsninger skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.

TRV:00182

Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.

TRV:00178

Materialkrav i frostsonen: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse av frostisolasjon, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) kap. 7 Vann- og frostsikring i tunnel.

TRV:00179

Ubeskyttet PE-skum:

1. Utførelse: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.

2. Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
5 m2 10 m
10 m2 20 m
25 m2 50 m
50 m2 100 m

3. Montering: PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.

4. Isolasjonsavstand: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV.

5. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.

4 Sikkerhetstiltak

For anbefalinger av tiltak for oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet

TRV:00183

Lagring av brannfarlige stoffer: Brannfarlige væsker og gasser skal ikke lagres i tunneler.

TRV:00185

Endringer i sikkerhetsinstallasjoner: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i Bane NORs beredskapsportal samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.