Overbygning/Bygging/Ballast

< Overbygning‎ | Bygging(Omdirigert fra 531/8)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omfatter krav til utlegging av ballast ved bygging av nytt spor.

Ballastens hovedoppgave er å føre videre kreftene som kommer fra svillene ned i underbygningen. I tillegg stilles det strenge krav til ballastens fjærende egenskaper, spesielt i spor med betongsviller. Reglene skal sikre at ballasten oppfyller nevnte krav ved at pukkballasten legges ut riktig, med tilstrekkelig tykkelse, fraksjonering og renhet.

Figur: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag viser oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag.

Figur: Oppbygging av ballastprofilet med øvre og nedre ballastlag

2 Krav og kontroll

TRV:05491

a) Kornstørrelse, fraksjonering og renhet for levering av ballast skal være i henhold til Overbygning/Prosjektering/Ballast og Teknisk spesifikasjon Ballast

Dokumentet Prøvetaking av ballastpukk i spor gir veiledning i hvordan pukkprøver bør utføres og evalueres

3 Nedre ballastlag

3.1 Utlegging

TRV:05492

a) Pukken skal legges ut i ett lag opp til et nivå som ligger 480 mm under laveste skinne (skinnetopp).

TRV:05493

b) Pukken skal komprimeres lett uten at materialene knuses.

TRV:05494

Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk og jevnheten på ballastlaget skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.

TRV:05495

d) Det nedre ballastlaget skal legges ut etter følgende toleransekrav:

  • avvik fra prosjektert høyde: +10/-10 mm
  • avvik fra prosjektert bredde: +100/-0 mm

3.2 Pukkgrøft

TRV:05496

a) Det skal etableres en pukkgrøft med dybde/bredde 5/80 cm i nedre ballastlag.

TRV:05497

b) Grøften skal ligge sentrisk i senterlinje spor.

Hensikten med grøften er å unngå utilsiktet opplagring av betongsvillene.

TRV:05498

c) Jevnheten på den øvrige del av nedre ballastlag skal ikke forandres eller forringes under utførelse av grøftene.

3.3 Tilslutning til eksisterende spor

TRV:05499

a) Ved tilslutning mot eksisterende spor og allerede ferdigstilte strekningsavsnitt, skal det foretas en oppramping fra nedre ballastlag 480 mm under skinnetopp til nivå for svilleunderkant.

Opprampingen er nødvendig for å utjevne høydeforskjellen mellom SOK i nytt og gammelt spor med en akseptabel vertikalgeometri.

TRV:05500

b) Rampens helning skal ikke være brattere enn 1:20.

3.4 Overhøyde for sporveksler i kurve

TRV:05502

a) For etablering av overhøyde i sporvekselområde i kurve, samt oppramping fra nedre eksisterende ballastlag, skal det utføres oppfylling til 480 mm under skinnetopp.

TRV:05503

b) Påramping fra eksisterende nedre ballastlag skal i lengderetningen ha en helning på 1:400.

4 Øvre ballastlag

TRV:05504

Det øvre ballastlaget skal legges ut ved hjelp av pukkvogner etter at sporet er bygget og inkluderer også evt. etterfylling etter at sporet er justert.

TRV:05505

Utlagt ballast skal ikke forurenses av anleggets øvrige trafikk.


4.1 Øvre ballastlag i sporområder

TRV:05506

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05507

b) Sporentreprenøren skal forvisse seg om at synlige trekkerør fra kabelkanal er lagt ut til korrekt sville før øvre ballastlag fylles på.

TRV:05508

c) I svillemellomrommene mellom skinnene for Q0 og Q1-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05509

d) I tunnelstrekninger skal pukken fjernes i en dybde på 3 - 5 cm i hele svillelengden.

TRV:05510

e) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05511

f) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

4.2 Øvre ballastlag i sporvekselområde

TRV:05512

a) Etter siste pakking skal det etableres korrekte tverrprofil mellom kabelkanalene.

TRV:05513

b) I svillemellomrommene mellom skinnene for Q0 og Q1-baner, skal ballasten fjernes (feies bort) i en dybde på 3 - 5 cm under svilleoverkant.

TRV:05514

c) Skinnene skal spyles etter feiingen.

TRV:05515

d) Til slutt skal all pukk fjernes fra kabelkanalene, og kanalene rengjøres.

5 Spyling av pukk

TRV:05516

a) Pukken bør ved behov renses ved spyling.

Spylingen utføres for å unngå støvplager for omgivelsene og i arbeidet.

6 Montering av ballastmatter

TRV:07957

a) Ballastmatter skal installeres slik at den omslutter ballastlaget i tunneler og konstruksjoner.

Formålet med ballastmatter er å dempe overføringen av vibrasjoner fra sporkonstruksjonen til omgivelsene, og det er derfor viktig at man isolerer hele den fysiske kontaktflaten til overbygningen. På denne måten sikrer man at alle forplantningsveier for vibrasjoner går gjennom ballastmatten når sporet settes i bevegelse.
Ballastmatte på formasjonsplanet

TRV:07958

b) Ballastmatter skal tildekkes helt slik at ingen deler av mattene er eksponert/synlige for å beskytte dem mot varme (brannrisiko) og sporarbeidsmaskiner.


TRV:07959

c) Montering av ballastmatter og etterfølgende arbeider skal utføres skånsomt slik at ballastmatter ikke blir skadet.

For å unngå skader på ballastmattene, f. eks ved passering av tungt anleggsutstyr, bør ballastmatter dekkes med ballast så raskt som mulig.

TRV:07960

d) Ballastmatter skal legges slik at gap eller variasjoner av stivheten mellom ballastmattene unngås (f. eks ved "Z" -overlapping eller sveisede skjøter).