Kravliste 523

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 523 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00172Tunneler/Vedlikehold4Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4.
 1. Unntak: Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.
Utformingskrav;UtførelseskravSprøytebetong som sikringsmetode kan benyttes ved ulike dimensjoner og geomteri, alene eller i kombinasjon med andre sikringsmidler. Metoden er fleksibel og gir mulighet for tilpasning til ulike bergmassekvaliteter.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00165Tunneler/Vedlikehold4Utførelse av rensk:
 • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
 • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
UtførelseskravRensk utføres både for å hindre nedfall og for å gi godt samvirke mellom bergmasse og stabilitetssikringen.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00183Tunneler/Vedlikehold4Lagring av brannfarlige stoffer: Brannfarlige væsker og gasser skal ikke lagres i tunneler.FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak
TRV:00176Tunneler/Vedlikehold4Funksjon av vann- og frostsikring: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.FunksjonskravDirekte drypp og rennende vann som treffer konstruksjonselementer av betong eller stål medfører raskt skader og er ikke ønskelig i jernbanetunneler. Foruten rene drypp på utstyr, er det kombinasjonen fritt vann og frost som skaper de store driftsutfordringene. Oppbygging av is som innsnevrer profilet, danner istapper eller vokser inn i sporet kan forårsake avsporing.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00167Tunneler/Vedlikehold4Boltetyper: Følgende boltetyper kan benyttes:
 • fullt innstøpte bolter
 • kombinasjonsbolter
 • endeforankrede bolter med lim
 • For krav til bolter, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.
  FunksjonskravAngi hvilke boltetyper som er tillatt. For nye tunneler er kun innstøpte bolter godkjent som permanent sikring. Dette er ikke prinsippet for eksisterende tunneler. For eksisterende tunneler er endeforankrede bolter enklere og mer effektive å montere enn innstøpte bolter, og det anses som en godt egnet boltetype for vedlikehold av eksisterende jernbanetunneler.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00185Tunneler/Vedlikehold4Endringer i sikkerhetsinstallasjoner: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i Bane NORs beredskapsportal samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.FunksjonskravSikre riktig informasjon om objekter i beredskapsportalen.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak
  TRV:00177Tunneler/Vedlikehold4Montering: Vann- og frostsikringsløsninger skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.UtformingskravSikre at montering gjøres i henhold til produsentens anvisninger.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
  TRV:00168Tunneler/Vedlikehold4Prøving og kontroll av bolter:

  Kontroll av fullt innstøpte bolter og kombinasjonsbolter skal utføres ved å observere at det kommer mørtel under plata som en utførelseskontroll i tillegg til dokumentert forbruk og riktig boltemørtel. Fullt innstøpte bolter skal kontrolleres før plata monteres.

  Kontroll av endeforandrede bolter:

  • endeforankrede bolter skal prøvetrekkes med hydraulisk jekk
  • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
  • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd
  Ved prøving og kontroll av bolter skal byggherren være representert.
  UtførelseskravFor å sikre kvalitetskontroll av bolter og dokumentasjon av kapasitet, i tillegg sikre at byggherren er delaktig i oppfølging av stabilitetssikringen.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00178Tunneler/Vedlikehold4Materialkrav i frostsonen: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse av frostisolasjon, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) kap. 7 Vann- og frostsikring i tunnel.FunksjonskravSikre at vann- og frostsikringsløsninger som benyttes har tilstrekkelig isolasjonsevne for å hindre isoppbygging bak konstruksjonen.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
  TRV:00170Tunneler/Vedlikehold4Bergbånd: For krav til sikring med bergbånd, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.Utførelseskrav;UtformingskravBolter i kombinasjon med bergbånd brukes for å "sy" sammen større og mindre blokker.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00179Tunneler/Vedlikehold4Ubeskyttet PE-skum:

  1. Utførelse: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.

  2. Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.

  Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt
  Maksimal størrelse på felt Minimumsavstand mellom felt
  5 m2 10 m
  10 m2 20 m
  25 m2 50 m
  50 m2 100 m

  3. Montering: PE-skum kan monteres på knøl eller i styrt profil.

  4. Isolasjonsavstand: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV.

  5. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
  UtformingskravForhindre at vann og is skader jernbaneteknisk utstyr og rullende materiell.

  Ubeskyttet PE-skum i områder som okkuperes av persontog som stopper for signal skal sikres for å unngå antennelse av en togbrann, men også for antennelse fra tunnelutrustning.

  Avhengig av plass i profilet kan PE-skum monteres på knøl. Fortrinnsvis ønskes montering i styrt profil som sikrer tilstrekkelig fall.

  Sikre tilstrekkelig isolasjonsavstand i kontaktledningsanlegget for å sørge for tilstrekkelig avstand mellom felter med ubeskyttet PE-skum og spenningsførende deler i kontaktledningen.
  Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
  TRV:00171Tunneler/Vedlikehold4Jording ved bergbånd og nett: For krav til jording, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen. For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00182Tunneler/Vedlikehold4Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.UtførelseskravFør bergoverflaten blir dekket til med vann- og frostsikring er det viktig å sette av tilstrekkelig tid til inspeksjon av berget for eventuelle anbefalinger om stabilitetssikringstiltak.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring