Kravliste 523

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 523 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00180Tunneler/Vedlikehold4Utførelse: Ubeskyttet PE-skum skal ikke monteres nærmere enn 300 m foran et hovedsignal eller stoppsignal.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00175Tunneler/Vedlikehold4Kontroll av sprøytebetong: Krav til kontroll skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 e.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00170Tunneler/Vedlikehold4Materialer og utførelse av bergbånd og nett: For krav til sikring med bånd og nett, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.3.Utførelseskrav;UtformingskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:07908Tunneler/Vedlikehold4Isolasjonsavstand: Det skal tas hensyn til isolasjonsavstand (klaring) i kontaktledningsanlegget, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse#Isolasjonsnivå i kontaktledningsnettet og tilhørende anlegg med nominell spenning på 15 kV.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00164Tunneler/Vedlikehold4Innskrenkninger i minste tverrsnitt: Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt følges.UtformingskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Profil
TRV:00181Tunneler/Vedlikehold4Montering av vann- og frostsikring: Vann- og frostsikringen kan monteres på knøl eller i styrt profil.UtformingskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00176Tunneler/Vedlikehold4Funksjon av vannsikring: Lekkasjevann som kan medføre korrosjon eller annen skade på jernbanetekniske anlegg eller gi problemer for togframføring, skal ledes frostfritt ned i dreneringssystemet.FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00171Tunneler/Vedlikehold4Jording ved bergbånd og nett: For krav til jording, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Utjevning til returkretsen. For definisjon av sonene, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for kontaktledning, OCLZ og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Sone for strømavtaker, CCZ.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00165Tunneler/Vedlikehold4Utførelse av rensk:
 • det bør utføres rensk før annen stabilitetssikring installeres
 • rensken kan utføres både manuelt og maskinelt. Dersom rensken utføres maskinelt, skal den etterfølges av manuell rensk.
UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00182Tunneler/Vedlikehold4Inspeksjon av berg: Før montering av vann- og frostsikring skal berget inspiseres av ingeniørgeolog, og ev. stabilitetssikres etter anbefalinger.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00177Tunneler/Vedlikehold4Materialkrav til vann- og frostsikring: Materialer som benyttes til vann- og frostsikring skal monteres etter produsentens anvisninger og sertifiseringer.UtformingskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
TRV:00172Tunneler/Vedlikehold4Materialkrav til sprøytebetong: Materialkrav i sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 b.UtformingskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
TRV:00167Tunneler/Vedlikehold4Boltetyper: Det skal benyttes følgende boltetyper:
 • fullt innstøpte bolter
 • kombinasjonsbolter
 • endeforankrede bolter med lim
 • For beskrivelse av boltetyper, materialkrav og utførelse, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.2.
  FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00183Tunneler/Vedlikehold4Lagring av brannfarlig materiale: Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak
  TRV:00178Tunneler/Vedlikehold4Materialkrav i frostsone: For områder i frostsonen skal det benyttes materialer med tilstrekkelig isolasjonsevne. For vurdering av tykkelse, se Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021).FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
  TRV:00173Tunneler/Vedlikehold4Utførelse av sprøytebetong: Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 c.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00168Tunneler/Vedlikehold4Kontroll av bolter: Ved kontroll av bolter skal byggherre være representert.UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00184Tunneler/Vedlikehold4Oppgradering av sikkerhetstiltak i eksisterende tunneler: For anbefalinger av tiltak for oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet.SikkerhetskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak
  TRV:00179Tunneler/Vedlikehold4Vann- og frostsikring i frostsone: For områder i frostsonen skal ubeskyttet PE-skum monteres iht. angitte begrensninger i Tabell: Maksimal størrelse og avstand mellom felt.
  1. Unntak: For tunneler med lengde < 1000 m hvor tog ikke får stopp for signal, kan større partier benyttes dersom dette bedrer den totale sikkerheten for tunnelen. Behovet for utvidet bruk av ubeskyttet PE-skum skal dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.
  UtformingskravForhindre at vann og is skader jernbaneteknisk utstyr og rullende materiell.Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Vann- og frostsikring
  TRV:00174Tunneler/Vedlikehold4Tykkelse av sprøytebetong:
  • midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm
  • målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm
  UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00169Tunneler/Vedlikehold4Prøvetrekking av bolter:
 • endeforankrede bolter med lim skal prøvetrekkes til 50-70 % av flytegrensen
 • det skal foretas prøving av minst 30 % av de første 100 boltene. Slik skal det fortsette inntil underkjennelsesprosenten er mindre enn 5 %. Videre prøves 25 bolter per 1000 innsatte med samme akseptkriterie. Ved overskridelse av akseptkriteriet skal en gå tilbake og prøve 50 % av hver 100 bolter inntil kriteriet igjen er oppnådd.
 • UtførelseskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring
  TRV:00185Tunneler/Vedlikehold4Endringer i sikkerhetsinstallasjoner: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i Bane NORs beredskapsportal samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.FunksjonskravTunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak