Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav

1 Hensikt og omfang

Bane NORs anlegg med lavspenning omfatter teknisk installasjoner som nettstasjoner, sporvekselvarme, togvarme og belysning.

Anleggene har ulik funksjon og betydning for infrastrukturen:

 • Sporvekselvarmeanlegg skal sikre riktig funksjon av sporveksler slik at det ikke oppstår driftsforstyrrelser pga. snø og is. Det er spesielt viktig at anlegget er riktig dimensjonert og montert, og at det vedlikeholdes punktlig.
 • Togvarmeanlegg skal sikre strømforsyning til parkert rullende materiell. Her er det spesielt viktig at personsikkerheten er ivaretatt ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget.
 • Belysningsanlegg er svært viktig for sikkerheten til publikum på plattformer og i andre publikumsområder.

Fordeling av lavspenning er generelt beskrevet i [510].

2 Tilpasning mellom utstyr og miljø/klima

2.1 Generelt

TRV:01716

Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.

 1. Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.

2.1.1 Mekanisk og klimatisk miljø

TRV:01717

Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.

 1. Utførelse: Kravene i Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.


Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Aa -40 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Varme IEC 60068-2-2, test Ba +70 °C, 16 timer (små komponenter: 2 timer)
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Na -10 °C – +40 °C
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 2 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 2 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Fritt fall IEC 60068-2-32, test Ed Utstyr 25–100 kg: 250 mm
Utstyr < 25 kg: 1000 mm
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad +5 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +55 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb +5 °C - +40 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 0,5 g
Antall sveip: 50 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, Test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag


Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 16 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 16 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1=2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene


Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet
Miljøforhold Teststandard Testverdier
Kulde IEC 60068-2-1, test Ad -40 °C, 72 timer
Varme IEC 60068-2-2, test Bd +70 °C, 72 timer
Temperaturforandring IEC 60068-2-14, test Nb -5 °C – +55 °C
Rate: 1 °C/min.
t1= 2 timer, 3 sykler
Relativ luftfuktighet IEC 60068-2-30, test Db Testverdi: 40 °C, 4 sykler
Vibrasjon IEC 60068-2-6, test Fc
(Utstyret skal virke
som forutsatt under testen.)
Frekvensbånd: 1–10 Hz
Akselerasjon: 10 g
Antall sveip: 100 i hver av x-,y-,z-retningene
Frekvensbånd: 10–150 Hz
Akselerasjon: 1 g
Antall sveip: 20 i hver av x-,y-,z-retningene
Støt IEC 60068-2-29, test Eb 10 g, 16 ms, 1000 slag
Tetthetskrav IEC 60529 IP 65DM
Salt tåke (gjelder elektronikk
og hydraulikk)
IEC 60068-2-52, test Kb 4 perioder à 2 timer
med 7 dagers lagring.

3 Jording og utjevning

TRV:01718

Utjevning: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i henhold til [510], jording, er oppfylt.

4 Energiforbruk og ENØK

TRV:01719

ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).

Eksempler på ENØK-tiltak er:

 • Regulering av effektbehovet for sporvekselvarmeanlegg avhengig av luft- eller skinnetemperatur og/eller fuktighet/nedbør.
 • Automatisk regulering av belysningsanlegg (fotoceller, tidsur, redusert belysning i perioder uten togbevegelser)
 • Automatisk regulering av snøsmelteanlegg i bakken, trapper, takrenner etc.

TRV:01720

Registrering av driftstid eller forbruk Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).

 1. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av evtuelle ENØK-tiltak skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene overvåkes uavhengig av hverandre.
 2. Utførelse: Avlesning og registrering av kWh-forbruk for de ulike installasjonene bør utføres årlig.
 3. Utførelse: Alle data skal registreres (f.eks. i BaneData eller annet egnet system) med de opplysninger som der til enhver tid kreves.

5 BaneData

TRV:01721

Registrering av informasjon om anlegg: All informasjon som kreves i Bane NORs sentrale database over infrastrukturen, BaneData, skal til enhver tid registreres etter bygging av nye anlegg, og oppdateres etter endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.

6 Materiell

TRV:01722

Fabrikanterklæring: For alt utstyr skal det foreligge en fabrikanterklæring som dokumentasjon på at utstyret oppfyller de tekniske krav som er fastsatt for Norge.

 1. Utførelse: Fabrikanterklæringen skal være underskrevet av fabrikanten eller dennes representant i Norge, eventuelt i Det europeiske samarbeidsområde.
 2. Utførelse: Erklæringen skal inneholde følgende:
  1. Beskrivelse av utstyret, herunder merking (fabrikant, type), monteringsanvisning m.v.
  2. Henvisninger til de bestemmelser for utstyret som er fastsatt av Bane NOR og erklæring om at utstyret tilfredsstiller disse.
  3. Identifikasjon av den som har undertegnet erklæringen.
  4. Prøverapport utstedet av kompetent laboratorium eller typeprøvesertifikat.
  5. Angivelse av kvalitetssikringssystem.

6.1 Elektrisk materiell

TRV:01723

a) Forskrifter: For elektrisk utstyr som kan tilkobles lavspenningsanlegg, gjelder "Forskrift om elektrisk utstyr" .

6.2 Mekanisk utstyr

TRV:01724

Levetid: Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.

6.3 Komponenter tilkoblet skinnegang

TRV:01725

Krav til innfesting på skinner: Alle komponenter som monteres direkte på eller i skinnegang, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder. Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.

7 Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

8 Krav til kompetanse

Se Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Krav til kompetanse.

9 Vedlegg

Vedlegg a (.pdf) Samsvarserklæring for prosjektering/bygging

Normgivende referanser - Lavspenning