Ekom/Vedlikehold/Teletekniske bygninger og rom

< Ekom‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 562/5)

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav for vedlikehold av utstyr som ikke direkte produserer ekomtjenester men som har betydning for tilgjengelighetskrav til tjenestene.

Følgende støttetjenester er omfattet i dette kapittel:

 1. Adgangskontrollanlegg
 2. Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg
 3. Ventilasjon og klimaanlegg
 4. Jordingssystem
 5. Alarmsystemer
 6. Radiomaster

2 Generelt

Følgende forhold kan utløse vedlikeholdsaktiviteter:

 • Når det er skader på bygningsmassen
 • Når det er utilfredsstillende renhold
 • Når det er feil på dørlåser eller låsesystem
 • Når det er feil på lys, varme, jordingssystemer eller øvrige elektrotekniske installasjoner.

2.1 Bygning

Med teletekniske bygninger, rom for ekomnett eller rom i datasenter menes areal der teknisk utstyr produserer tjenester for togfremføring og står i operativ tilstand.
Utstyr som innplasseres i tekniske bygninger, rom eller dedikert areal skal ha stabile driftsforhold. Utstyret beskyttes mot vær og vind ved at inneklimaet reguleres slik at det ivaretar utstyrets funksjonsdyktighet og levetid.

TRV:04669

Tilstandskontroll: Bygninger/rom skal til enhver tid være i en slik tilstand at det ikke fører til personskade

TRV:04670

Rom, arealer og datagulv: Bygninger/rom bør være i en slik tilstand at det ikke oppstår skade på de elektrotekniske anleggene.

Vurdering : Datagulv skal evalueres for er feil på moduler, plater og opplagring.

TRV:04671

Forurensning og renhold: Bygninger/rom bør til enhver tid være rene slik at støv og annen forurensning ikke påvirker personalet og tekniske anlegg på en uheldig måte.

TRV:04672

Ryddig produksjonsmiljø: Rommene bør være ryddet for uvedkommende utstyr der heller ikke lagring av utstyr ,permanent eller over lengre tid, bør forekomme.


2.2 Brannsikring

TRV:04673

Ettersyn slukkemiddel: Brannslokkeapparater / -systemer skal ettersees periodisk og hvis nødvendig etterfylles slik at funksjonsdyktigheten sikres og tilhørende sertifiseringskrav opprettholdes.

Krav er gitt med hjemmel i TEK 17 §11-16. I henhold til §11-16 (2) skal det være manuelt brannslokkeutstyr i eller på alle byggverk der brann kan oppstå.

TRV:04674

Ettersyn med kabelgjennomføringer: Åpne kabelgjennomføringer skal være forsvarlig tettet slik at hensynet til brannsikring er ivaretatt.

Krav er gitt med hjemmel i TEK 17 § 11-8 (2) med hensyn til brannceller (spredning av brann og branngasser)

3 Adgangskontrollanlegg

3.1 Generelt

Adgangskontrollanleggets funksjon er å sikre at kun kvalifisert personell får tilgang til aktuelle rom, bygninger og områder.
Adgangskontroll blir ivaretatt ved at alle personer benytter sitt eget kort sammen med sin egen personlige kode. Adgangskontrollanlegget har 90 dagers datalagring av kortbruk og pin-koder som vil vise tilgang til og besøkt i de forskjellige rom eller arealer Bane NOR administrerer.

TRV:04676

Vedlikeholdsmetodikk: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav, og slik at best mulig tilgjengelighet og funksjonalitet opprettholdes for det enkelte anlegg.

TRV:04677

Generelt for vedlikehold adgangskontroll: Sentralt utstyr for adgangskontrollanlegg skal kunne vedlikeholdes i elektroteknisk rom av minimum kategori 2.

Med sentralt utstyr menes: Primær og reservestrømforsyning, kontrollsentral og utstyr for grensesnitt med tilkoblinger.

3.2 Primær og reservestrømforsyning

Strømforsyningen er den komponenten som gir driftsspenning til adgangskontrollanlegget. Tilhørende reservestrømforsyning forutsettes å sikre driftsspenning i minst 8 timer ved bortfall av nettspenning. Strømforsyninger kan være frittstående enheter som er tilkoblet 230VAC (med egen batteribackup) eller omformermoduler som er tilkoblet 48VDC fra likerettere. Omformermoduler som er tilkoblet likerettere har ikke egen batteribackup, men benytter samme batterier som likeretteren. Driftsspenning fra strømforsyningene forutsettes i alle tilfeller å være 24VDC.

TRV:04678

Tiltak ved utfall eller feilspenning: Dersom primærstrømforsyning til adgangskontroll er falt ut og/eller utgangsspenning ikke er korrekt, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempler på tilstander som utløser vedlikehold:

- nettspenning til strømforsyning er falt ut

- det ikke er høy nok driftsspenning i adgangskontrollanlegget (dvs. mindre enn 24VDC)

- det rapporteres feil gjennom adgangskontrollanleggets nettovervåkning

- batterier og/eller batteripoler er tydelig skadet

- batterier ikke klarer å holde høy nok spenning ved bortfall av nettspenning.

3.3 Kjernesystem / Sentralenhet

Sentralenheten er hjernen i adgangskontrollanlegget. Den inneholder alle programmerte innstillinger og funksjoner og opplysninger om adgangskort. Sentralenheten vil være koblet via TCP/IP som ivaretar kommunikasjon mot kjernesystemets sentrale server. Sentralenheten har internminne som sikrer at adgangskontrollanlegget fortsatt fungerer lokalt selv om det er brudd på transmisjonsforbindelsen og utstyr for grensesnitt og tilkobling ikke er operativt.

TRV:04679

Vedlikeholdstiltak ved indikasjon på feil med transmisjonssystemet: Dersom det er brudd i kommunikasjon mellom sentralenhet og server, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempel på tilstander som utløser vedlikehold: - ikke kontakt med adgangskontrollsentral fra server/kjernesystemet.

3.4 Kortleser / node (dørsentral)

Kortleseren er den komponenten som leser adgangskort og registrerer hvilken personlig kode som er blitt tastet. Alle utvendige kortlesere forutsettes å være beskyttes av et værdeksel i rustfritt og/eller syrefast stål. Noden (dørsentralen) er et koblingspunkt for alle komponentene som tilhører adgangskontrollanlegget i et dørmiljø (dvs. kortleser, elektrisk lås, døralarm, åpneknapp). Det forutsettes å være en node per kortleser, og denne plasseres på sikret side i forhold til den tilhørende kortleseren. Noder forutsettes å være sikret mot sabotasje med sabotasjebrytere.

TRV:04680

Ved feil på kortlesere: Dersom kortleser eller node ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempler på tilstand som utløser vedlikehold:

- kortleser ikke klarer å lese kort

- kortleser ikke registrerer tastetrykk på tastaturet

- kortleser er tydelig skadet eller tagget ned med for eksempel spraylakk/maling

- værdeksel på kortleser er skadet

- sabotasjealarm på node er utløst.

3.5 Elektrisk lås / låssylinder

Den elektriske låsen er den komponenten som fysisk holder døren låst. Når en gyldig passering blir registrert av sentralenheten i adgangskontrollanlegget, vil noden få beskjed om å åpne den elektriske låsen. Noden vil da gi den elektriske låsen riktig spenning via et rele i et forhåndsinnstilt tidsrom (vanligvis 7 sekunder), slik at den åpnes.
Merk: Enkelte motoriserte låser, automatiske døråpnere og porter får ikke driftsspenning fra noden, men benytter kun et normalt lukket- (N.C.) og normalt åpent- (N.O.) signal for å gi åpning.
I forbindelse med bruk av elektrisk lås må det i nødstilfeller alltid være mulig å åpne døren ved bruk av nødnøkkel (fra utsiden) eller nødutstyr, som for eksempel vrider/nødåpner, (fra innsiden) i tilfelle adgangskontrollanlegget ikke fungerer. Det må derfor alltid monteres låssylinder og nødutstyr der hvor det er benyttet elektrisk lås.

TRV:04681

Ved feil på låsesystem: Dersom elektrisk lås ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempler på tilstand som utløser vedlikehold:

- elektrisk lås ikke åpnes etter at gyldig passering er blitt registrert i adgangskontrollanlegget

- elektrisk lås ikke låses etter at forhåndsinnstilt åpningstid er gått ut

- elektrisk lås ikke lar seg åpne fra utsiden ved bruk av nødnøkkel

- elektrisk lås ikke lar seg åpne fra innsiden ved bruk av nødutstyr.

3.6 Døralarm

Døralarmen er den komponenten eller de komponenter som forteller adgangskontrollanlegget om en dør er åpen eller lukket/låst. Døralarmen består som regel av en magnetkontakt i dørblad og dørkarm og/eller en mikrobryter i den elektriske låsen. Av sikkerhetsmessige årsaker forutsettes at det benyttes både magnetkontakt og mikrobryter (seriekoblet), slik at det ved brudd på en av disse sikres at adgangskontrollanlegget får beskjed om at døren ikke er lukket og låst.

TRV:04682

Ved funksjonssvikt på døralarm: Dersom døralarmen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempler på tilstand som utløser vedlikehold:

- kortlesere piper og/eller blinker når en dør er fysisk lukket og låst

- adgangskontrollanlegget rapporterer at en dør ikke er lukket/låst selv om den er det fysisk.

3.7 Åpneknapp

Åpneknappen er den komponenten som sitter på innsiden av sikret sone og gir en gyldig passering ut av en dør med adgangskontroll. Det er ikke mulig å logge hvem som har benyttet en åpneknapp, så dersom det ønskes logging inn og ut av et rom må det benyttes kortleser på begge sider av døren.

TRV:04683

Ved feil på bryter for åpning av dør: Dersom åpneknappen ikke fungerer, skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk for å utbedre feilen.

Eksempler på tilstand som utløser vedlikehold:

- bruk av åpneknapp ikke åpner den elektriske låsen

- impulsfjær i åpneknappen er ødelagt.

4 Avbruddsfrie strømforsyningsanlegg

Avbruddsfrie strømforsyninger brukes for å sikre energitilførsel til delsystemer i ekomnett som har betydning for togfremføringen

TRV:04684

Stabil strømforsyning: Strømforsyningen skal overvåkes og vedlikeholdes så tilknyttet utstyr i ekomnett med betydning for togfremføring har stabil spenningsforsyning.

TRV:04685

Overvåkning av batteribank: Tiltak bør settes i verk dersom batteriene ikke har tilstrekkelig kapasitet ved forbruk/utlading.

TRV:04686

Alarmer på reservestrømforsyning: Tiltak bør settes i verk dersom alarm på aggregat, UPS, likeretter eller ladesystem utløses.

Kapasiteten i batteribanker reduseres med tiden og det vil derfor etter en viss tid være nødvendig å skifte batterier. Levetiden til en batteribank er avhengig av flere parametre, slik som belastning, miljø, temperatur, temperatursvingninger og ladeforløp. Vurderingskriterier av batterikapasitet bør være iht. leverandørens anbefalinger for det enkelte strømforsyningsanlegg.
Enkelte batterityper krever vedlikehold i form av måling av syrevekt og etterfylling av vann.

For at NiCd batterier skal opprettholde tilfredsstillende kapasitet, må det foretas jevnlige utladninger med påfølgende oppladning av batteribankene.

Frekvensen på dette vedlikeholder bør være i henhold til leverandørens anbefalinger.

5 Ventilasjon og klimaanlegg

Riktig omgivelserstemperatur for utstyr i ekomnett og teletekniske installasjoner er en avgjørende faktor for funksjonsevne og levetiden til elektroniske systemer og batteribanker

TRV:04687

Vedlikeholdstiltak på ekom-lokasjoner: Tiltak bør settes i verk dersom

 1. Det er tette filtre
 2. Lokale alarmer utløses
 3. Romtemperaturen i teletekniske bygninger som har kontinuerlig overvåkning går utenfor anbefalte temperaturgrenser, og det ikke er indikasjoner som tilsier at det er feil på installert utstyr.


6 Jordingssystemer

En forutsetning for å opprettholde sikker funksjon av utstyr i ekomnett er at jordingssystemet og øvrige teletekniske installasjoner i bygninger og rom er i forskriftsmessig stand.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (§ 4-11) har generelle føringer for jordingssystemer. NEK-700 gir i tillegg føringer for prosjektering og installasjon av jordingsanlegg. Vedlikehold av jordingsanlegg bygget etter NEK standard er derfor sentralt for alle Bane NOR's lokasjoner.

Spornære installasjoner følger Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning.

TRV:04688

Vedlikehold av jordledere og tilhørende festemidler: Mekanisk jordingsleder og -klammer skal være i en slik stand at det ikke fører til situasjoner som kan medføre fare for personskade ved berøring eller brann som følge av overslag.

Krav relatert til vedlikehold er gitt med hjemmel i FEF § 1-1, 2-1, 5-4 og 5-5.

TRV:04689

Støy, EMC og vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det er elektrisk støy på ekom eller teleteknisk utstyr.

Hvis det konstateres økende innslag av elektrisk støy i ekomnett bør jordingssystemene til den aktuelle teletekniske bygningen/rommet kontrolleres for å sikre at anbefalte verdier overholdes.

7 Alarmsystem

Lokasjoner med ekom eller teleteknisk utstyr er tilknyttet alarmsentraler gjennom det IP baserte transmisjonsnettet. Alarmer formidles opp til et felles drift og overvåkningssenter. Større lokasjoner kan ha eget BMS system som inkluderer alarmsystem.

Eksempler på alarmer som formidles til alarmsentral kan være:

 1. Adgangskontroll
 2. Klimaovervåking
 3. Røyk/ brannalarm
 4. Spenningsalarm
 5. Jordfeilindikering
 6. Utstyrsalarm.

TRV:04690

ITIL hendelseshåndtering: Tiltak som følger prosess for ITIL hendelseshåndtering (Service Operations - Event Handling) bør settes i verk for å identifisere feil dersom det er feilmeldinger på alarmsystem.


8 Radiomaster

Radiomaster er ofte utsatt for stor fysisk påkjenning som følge av klimatiske forhold. Det er derfor viktig og påse riktig vedlikehold for å sikre at den prosjekterte tekniske levetiden nås.

Radiomaster følger generisk arbeidsrutine "TE-MST-0000-01"

Klatring i mastekonstruksjoner utgjøre en sikkerhetsrisiko for vedlikeholdspersonell. Det er viktig at databaseinformasjon med status på når mastekonstruksjonen er inspisert holdes fortløpende oppdatert.

TRV:04691

Jordingssystem i tilknytning til radiomast: Tiltak skal settes i verk dersom det oppdages mekanisk feil på jordingsleder eller -klammer som kan medføre fare for personskade ved berøring.

TRV:04692

Vedlikeholdstiltak radiomaster: Tiltak bør settes i verk dersom

 1. Det er feil på fundament
 2. Det er feil på mast
 3. Det er feil på klatrevern
 4. Det er feil på bardunering
 5. Det er feil på nedføringer og/eller innfesting av antennekabel
 6. Det er feil eller manglende status i databaseinformasjon for når mastekontroll er gjennomført.