Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 501 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00203Felles bestemmelser2

For signalsystemer som utfører sikkerhetsrelaterte funksjoner skal i tillegg EN 50128 (2011) og EN 50129 (2003) benyttes.

 1. EN 50126 skal benyttes fram mot Bane NORs validering av systemkravspesifikasjonen.
 2. EN 50126, og eventuelt EN 50128 og EN 50129, skal benyttes i utviklingen fram mot leverandørens systemvalidering, basert på den validerte systemkravspesifikasjonen.
 3. EN 50126 skal benyttes i Bane NORs systemaksept, eventuelt gjennom å koordinere aksepttestingen med leverandørens systemvalidering.
 4. EN 50126 skal benyttes i drift og vedlikehold av systemet, fram mot avhending av systemet.
 5. Standardene skal ved endringer i systemet etter systemaksept benyttes med samme grad av rigiditet som før systemaksept.
Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at jernbanens programvarebaserte systemer i infrastrukturen følger de jernbanespesifikke standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. De tre standardene utgjør en naturlig helhet som ”RAMS-standardene” for programvarebaserte systemer. I etterlevelsen av regelverket på dette området vil det spesielt bli lagt vekt på standarden EN 50128, ettersom denne spesifiserer prosedyrer og tekniske krav for utviklingen av denne type systemer.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
TRV:08458Felles bestemmelser2All teknisk dokumentasjon som er relevant for drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur skal håndteres gjennom infrastruktureiers dokumenthåndteringssystem.DokumentasjonskravSikre at systemfokumentasjonen til enhver tid er gyldig og komplett.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til håndtering av teknisk dokumentasjon
TRV:00219Felles bestemmelser2Ved utskifting til nye komponenter og systemer skal kun godkjente komponenter og systemer brukes, der det er krav om dette. Godkjenningen utføres av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravSikre at kun godkjente systemer og komponenter benyttes i den grad de er egnet til den tiltenkte anvendelsen.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
TRV:00235Felles bestemmelser2Det skal til enhver tid være tilgjengelig oppdatert teknisk dokumentasjon for alle tekniske systemer og komponenter som anvendes. Utførende enhet skal således, før bygging igangsettes, ha tilstrekkelig underlag til å kunne bygge anlegget ut fra den dokumentasjon som foreligger etter ferdig prosjektert anlegg. Denne dokumentasjonen skal bekrefte at systemer og komponenter er i samsvar med de internasjonale og nasjonale standarder som gjelder.DokumentasjonskravSikre at dokumentasjonen er komplett før bygging igangsettes.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
TRV:00186Felles bestemmelser2▶ I de tilfeller der Bane NOR stiller strengere krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Bane NORs krav følges. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon viser hvilke modale hjelpverb som er benyttet i regelverket, hvordan de skal forstås og hvem som har myndighet til å gi dispensasjon.Sikkerhetskrav;IntensjonskravSikre at Bane NORs tekniske regler kommer til anvendelse der disse er mer utfyllende enn i overordnede lover og forskrifter, forutsatt at reglene er i samsvar med disse.Felles_bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet
TRV:00252Felles bestemmelser2Anleggsdokumentasjon skal godkjennes og oppbevares av infrastruktureier dersom det ikke kreves sentral godkjenning/arkivering.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er tilgjengelig og korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
TRV:00197Felles bestemmelser2Det skal velges internasjonalt anerkjent og etablert teknologi.IntensjonskravSikre kostnadseffektive løsninger med god forutsigbarhet og trygghet for tilgang på reservedeler og support på lang sikt.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
TRV:00341Felles bestemmelser2
 • feltene 1A-1D skal fylles ut slik at de samlet sett angir området tegningen gjelder for og beskriver innholdet i tegningen på en tilfredsstillende måte
 • i felt 1E skal dokumenttype angis
 • i felt 2B skal revisjon 000 aldri fjernes. Siste revisjon skal alltid stå øverst.
 • feltene 2E-2F skal signeres av den som kontrollerer og den som godkjenner dokumentasjonen.
 • i felt 2C skal dato angis på følgende måte: DD.MM.ÅÅÅÅ.
 • i felt 2A-2F skal minimum de tre siste revisjonsnummer og revisjonshistorie stå i revisjonsfeltet ved overlevering til driftarkivene. Siste "som bygget" revisjonsnummer i prosjektet som er angitt i felt 2A-2F og 4D tilsvarer da revisjonsnummer angitt i felt 5B ved overlevering til driftsarkivene.
 • all bruk av feltene 3B-3D skal godkjennes av Bane NOR, Teknologi.
 • Bane NORs dokumentnummer i felt 5A skal tildeles gjennom Bane NORs dokumenthåndteringssystem.
DokumentasjonskravSørge for at andre tekniske dokumenter får riktig tittelfelt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
TRV:00214Felles bestemmelser2▶ I forbindelse med bygge-/anleggsvirksomhet skal mennesker være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte og indirekte berøring av spenningsførende deler.SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
TRV:00230Felles bestemmelser2

Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger.

 1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
DokumentasjonskravSikre at samsvarserklæring blir utstedt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00247Felles bestemmelser2Data: Alle data som kreves registrert i BaneData skal oppdateres fortløpende og senest én måned etter at vedlikehold er utført.DokumentasjonskravSørge for at anleggsdokumentsjonen er oppdatert i Banedata.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Data
TRV:00336Felles bestemmelser2Tegningene bør utformes etter [NS EN ISO 5457] unntatt for enkelte tegningstyper der størrelse og layout er fastsatt i egen mal. Ved slike tilfeller skal malen for den aktuelle tegningstypen benyttes. For tegningstyper som ikke er beskrevet i mal viser Tabell: Arkstørrelser for lange tegninger en oversikt over ønskede tegningsstørrelser for lange formater.DokumentasjonskravSikre standardiserte tegningsstørrelser.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Størrelser og layout på tegneark
TRV:00209Felles bestemmelser2For systemer og komponenter der leverandørgaranti gjelder, skal leverandørens anvisninger for vedlikeholdet følges.UtførelseskravGenerelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
TRV:00225Felles bestemmelser2Utstyr og komponenter skal beskyttes slik at de ikke skades under transport, lagring, installasjon og drift som følge av miljømessige forhold.FunksjonskravHindre at utstyr og komponenter skades skades under transport, lagring, installasjon og drift som følge av miljømessige forhold.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Miljøpåvirkning på anlegg og utstyr
TRV:00242Felles bestemmelser2Som grunnlag for etablering av kartdata kan ”som bygget”-dokumentasjon benyttes.UtførelseskravSikre etablering av kartdata.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Kartdata
TRV:00192Felles bestemmelser2Nedprioriterte kontrollaktiviteter, kontroll med tilstandsutvikling ved overskridelse av utløsende krav og etterslep på planlagte kontrollaktiviteter skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Bane NOR. Se for øvrig Krav til forebyggende vedlikehold.DokumentasjonskravSikre at infrastruktureier har kontroll med tilstandsutviklingen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Manglende oppfyllelse av vedlikeholdskrav
TRV:00204Felles bestemmelser2▶ Utover de konkrete krav til vedlikeholdet som er gitt regelverket gjelder også at alle som utfører vedlikehold har en generell omsorgsplikt. Dette gjelder også for systemer og komponenter som ikke faller innenfor vedkommendes fagfelt.SikkerhetskravSikre at feil og mangler som ikke direkte følger av krav og arbeidsbeskrivelser, blir fulgt opp på en slik måte at disse ikke får drifts- og sikkerhetsmessige konsekvenser.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Omsorgsplikt
TRV:00220Felles bestemmelser2▶ Utvalgte komponenter/systemer med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet innmontert i Bane NORs faste tekniske anlegg skal merkes og registreres slik at komponentene kan spores.SikkerhetskravSikre at historikk og status for kritiske innmonterte systemer og komponenter til enhver tid er kjent og tilgjengelig.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet
TRV:00236Felles bestemmelser2Dispensasjon fra prosjekterte planer skal avklares med gjeldende godkjenningsmyndighet før utførelse. Oversikt over alle krav som ikke er oppfylt, inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med dispensasjon, skal fremkomme i sluttdokumentasjonen.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett mht. alle dispensasjoner.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
TRV:00187Felles bestemmelser2Anbefalinger: Som utgangspunkt skal prosjektene legge til grunn at infrastruktureier ønsker at alle anbefalinger følges.IntensjonskravSikre at ev. avvik fra anbefalinger er avklart med og godkjent av infrastruktureier.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet
TRV:00253Felles bestemmelser2Infrastruktureier skal ha rutiner for versjonshåndtering av dokumenter, tegninger, programvare og utstyr for de anlegg som skal vedlikeholdes.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen, programvaren og utstyret hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
TRV:00198Felles bestemmelser2Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger.IntensjonskravSikre at det norske jernbanenettet standardiseres ved å redusere antall varianter av teknologiske løsninger.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
TRV:00342Felles bestemmelser2

Krav til faglig innhold i dokumentasjonen for det enkelte anlegg er gitt i Regler for bygging, kapittel 4, for det enkelte fag.

Der det finnes registre i sentral infrastrukturdatabase for de data som er overlevert i sluttdokumentasjonen, skal disse registreres der.

DokumentasjonskravSikre at data fra sluttdokumentasjon er registrert i sentral infrastrukturdatabase.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Innhold i dokumentasjonen
TRV:00215Felles bestemmelser2▶ Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av anleggsdel i de tekniske anleggene som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
TRV:00231Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges ut fra underlaget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00248Felles bestemmelser2Kobling mellom systemer: Arkivsystemene skal ha en objektID-tilknytning mot Banedata.Sikre at relasjoner mellom arkivsystemer og Banedata er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Kobling mellom systemer
TRV:00337Felles bestemmelser2På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse, skal disse benyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke, skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.DokumentasjonskravSikre bruk av standardiserte symboler på tegninger.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler
TRV:00210Felles bestemmelser2▶ Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravSikre at feil som kan medføre skade på personer eller brann utbedres umiddelbart.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
TRV:00226Felles bestemmelser2Utstyr og komponenter skal vedlikeholdes slik at det ikke forekommer utslipp som er i strid med Forurensningsloven.FunksjonskravHindre at manglende vedlikehold av utstyr og komponenter fører til skader på miljøet.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Ytre miljø
TRV:00243Felles bestemmelser2Overtagelse: Ved overtagelse av anlegg skal infrastruktureier sikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Overtagelse
TRV:00193Felles bestemmelser2

Ved mangel på oppfyllelse av krav i offentlige lover og forskrifter skal det søkes gjeldende myndighet om dispensasjon.

 1. Dispensasjonssøknadene skal sendes via Infrastrukturforvalters øverste leder, eller den av Infrastrukturforvalter beskikkede hovedansvarlige for myndighetskoordinering i sikkerhetsrelaterte saker.
 2. Dispensasjonssøknader fra lover og forskrifter skal i tillegg godkjennes av infrastruktureier eller den interne enhet som har myndighet til å behandle interne dispensasjonssøknader.
 3. Infrastruktureier bestemmer prosedyren for og utformingen av søknader.
IntensjonskravSikre at det innhentes dispensasjon fra relevant(e) myndighet(er) ved forhold som avviker fra gjeldende lover og forskrifter.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter