Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter

(Dette kapittelet erstatter Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter og Banestrømforsyning/Bygging/Sonegrensebryter)

1 Hensikt og omfang

For automatisk seksjonering ved feil, samt for effektivisering av strømbrudd i kontaktledningsnettet, har det tidligere vært vanlig å montere en effektbryter inn i nettet på egnede steder. Effektbryteren med omliggende utrustning kalles sonegrensebryter. En sonegrensebryter forbedrer også verndekningen for kontaktledningsanlegget ved tilbakemating fra tog og som reservevern for koblingsanleggene.

2 Plassering

TRV:03150

Plassering: Sonegrensebryter med nøytralseksjon kan plasseres i kontaktledningsnettet på strekninger hvor det er:

 • mer enn 40 km mellom utgående linjebrytere i matestasjoner og koblingshus hvis dette er nødvendig for å oppnå nødvendig selektivitet ved feil.
 • mulighet for store vinkelforskjeller i matende 3-fasenett på grunn av utfall av linjer i hovednettet til Statnett. Dette er per 1.1.2006 vurdert til å gjelde strekningene Fåberg – Fron, Fron – Otta og Otta - Dombås (se EK.800204)
 1. Vurdering: Følgende forhold skal vurderes før valg om å bygge sonegrensebrytere gjøres:
  • verndekning,
  • avstander mellom innmatingssteder,
  • stasjonsplassering,
  • togtetthet,
  • koblingshyppighet og
  • feilfrekvens i kontaktledningsnettet.
 2. Vurdering: Valg av sonegrensebryter er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.


TRV:03151

Oslo-området: Sonegrensebrytere bør vurderes opprettet i en ”øy” rundt Oslo-området. Dette vil ved overbelastning eller feil i Oslo-området redusere konsekvensen av et utfall, samt gi større mulighet for hurtig oppkobling etter et større sammenbrudd i nettet (mulighet for å koble inn ulike deler av nettet med faseforskyvning). Behov for disse sonegrensebryterne bør vurderes opp mot risikoen for aktuelle feilsituasjoner i området.

3 Utforming

TRV:03152

Sonegrensebryter for konvensjonell kontaktledning: I enfaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist på Figur: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg.

 1. Utførelse: Kontaktledningsbryterne som er vist på figur skal kun være manuelt styrt og montert på kontaktledningsmast. Krav til kontaktledningsbrytere er beskrevet i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Kontaktledningsbrytere.
 2. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering#N.C3.B8ytralseksjon for utforming av nøytralseksjonen.
Figur: Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg

TRV:03153

Sonegrensebryter for autotransformatorsystem:I tofaset elektrisk utforming av kontaktledningsanlegget (autotransformatorsystem) kan en sonegrensebryter bygges av en effektbryter som er koblet til kontaktledningsanlegget som vist i figuren under.

 1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering#N.C3.B8ytralseksjon for utforming av nøytralseksjonen (">402 m").
Enlinjeskjema for tilkobling av sonegrensebryter til kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem


TRV:03154

Nøytralseksjon: I forbindelse med en sonegrensebryter skal det bygges nøytralseksjon for å unngå at strømavtaker sammenkopler to anleggsdeler som ikke er i fase når sonegrensebryteren ligger ute.

 1. Utførelse: Se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering for krav til nøytralseksjoner.
 2. Utførelse: Behov for kontaktledningsbrytere over seksjonsdelene i hver ende av nøytralseksjonen skal vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra stedlige forhold (for eksempel sannsynlighet for at tog blir stående på utkoplet seksjon eller behov for forbikopling av sonegrensebryteren). En løsning kan være å erstatte bryterne av en operativ rutine på elkraftsentralen for å få spenning til fastkjørt tog ved å kortvarig under operasjonen legge seksjoneringen til et annet sted der overkjøring kan unngås.

4 Tekniske krav

TRV:03155

Dimensjonerende kortslutningsstrøm: Påregnelig kortslutningsstrøm skal være iht. Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende kortslutnings-strømmer og varigheter for 15 kV-anlegget.

TRV:03156

Dimensjonerende spenning: Ettersom sonegrensebryterens funksjon er å håndtere spenning mellom to anleggsdeler som ikke er i fase skal bryteren dimensjoneres for dette.

TRV:08094

Krav til brytere: Brytere skal som minstekrav konstrueres og testes i samsvar med EN 50152 for standardisering og tilstrekkelige RAMS-parametere.

 1. Utførelse: Informasjon som skal oppgis til leverandør i henhold til EN 50152 skal være i samsvar med Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) for aktuell brytertype.
 2. Verifikasjon: Datablad med merkedata i henhold til EN 50152 skal være del av tilbudsgrunnlaget og anleggsdokumentasjonen.

TRV:08096

Krav til måletransformatorer: For å sikre pålitelig måling av strøm og spenning for vern, driftsovervåkning og energimåling skal måletransformatorer oppfylle de aktuelle kravene i normserien NEK EN 60044 eller NEK IEC 61869.

 1. Utførelse: For krav til nøyaktighetsklasse, se krav til Vern (under utarbeidelse), Kontrollanlegg (under utarbeidelse) og elektrisitetsmålere (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere).

TRV:08098

Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium skal begrenses av hensyn til miljørisiko, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#SF6-gass i høyspenningsanlegg.

5 Funksjonskrav

TRV:03157

Automatisk utkopling underspenning: Effektbryteren skal kobles ut etter 20 s ved en minimumsspenning.

 1. Utførelse: Minimumsspenningen skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.


TRV:03158

Automatisk utkopling underspenning og overstrøm: Effektbryteren skal kobles ut tidsforsinket ved en kombinasjon av underspenning og overstrøm.

 1. Utførelse: Tidsforsinkelsen skal være innstillbar og bør normalt stilles inn til 0,4 s.
 2. Utførelse: Minimumsspenning skal være innstillbar mellom 6 - 12 kV.
 3. Utførelse: Maksimalstrøm skal være innstillbar mellom 250 - 850 A.


TRV:03159

Automatisk gjeninnkobling: Effektbryteren skal kobles automatisk inn etter 10 s når spenningen på begge sider av bryteren er over 6 - 12 kV og spenningsforskjellen ikke er over en innstillbar verdi på 6 - 12 kV. Dette forutsetter at bryteren er utkoblet av et vern beskrevet i TRV:03157 og TRV:03158.


TRV:03160

Fasesperre: Effektbryteren skal ikke kunne kobles inn manuelt (herunder fjernstyrt) eller automatisk når spenningene ikke er i fase, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Sammenkobling og innfasing.

6 Grensesnitt

TRV:03161

Kontaktledningsanlegg: Sonegrensebryteranlegget tilknyttes kontaktledningsanlegget via en kontaktledningsbryter (kabelendebryter) og mateforbindelse.

 1. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser


TRV:03162

Generelle krav til driftskontrollsystemer inkludert lokalkontrollanlegg er gitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Spesielle krav til lokalkontroll av sonegrensebrytere er gitt her.

Fjernkontroll: Sonegrensebryteren skal kunne fjernkontrolleres.

 1. Utførelse: Automatikkfunksjonene (TRV:03157, TRV:03158 og TRV:03159) skal kunne deaktiveres og aktiveres via fjernkontroll for å hindre at bryteren automatisk åpner og bryter forbindelsen til for eksempel etablert endepunktsjording eller termografering. Deaktivert automatisk funksjon samtidig med spenningssatt anlegg skal gi alarm for å hindre drift med redusert verndekning. Det skal finnes operative regler for deaktivering av automatiske funksjoner.


TRV:08227

Driftsmerking: For å bedre oversikten over sonegrensebryteren og forhindre feilbetjening skal sonegrenserbryter ha enhetlig og logisk driftsmerking.

 1. Utførelse: Merkingen skal utføres som angitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking.