Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler

< Banestrømforsyning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 548/11)

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av kabler i Bane NORs banestrømforsyning.

Kabler finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Kabler i banestrømforsyningen

For styre- og signalkabler vises det generelt til Tele/Vedlikehold

2 Generelt

Kabelfritt profil er fastsatt til 2500 mm ut til hver side fra spormidt og ned til en dybde av 900 mm under skinneoverkant.

TRV:03894

a) Kabler som ligger langs sporet bør ligge utenfor kabelfritt profil for å unngå skade ved for eksempel ballastrensing.

TRV:03895

▶ b) Merking skal være i henhold til [FEF] og [FEL] for henholdsvis høyspennings- og lavspenningskabler og bør være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging.

TRV:03896

c) Kabler bør ikke ha skade på ytre kappe

 1. Skader skal minimum undersøkes ved visuell inspeksjon.
 2. Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt som kan føre til redusert sikkerhet eller forstyrrelse i togtrafikken, bør utbedres snarest.

3 Høyspenningskabler

Svikt i en høyspenningskabel med endemuffer og skjøter kan føre til fare for personskade og total stopp for elektrisk framføring av tog inntil feilen er rettet.

TRV:03897

a) Høyspenningskabler i jorden skal være beskyttet på godkjent måte mot mekaniske påkjenninger, se [FEF] §4-4.

TRV:03898

b) Dersom kabelskjerm m.v. bare er jordet i den ene enden, skal det være et skilt med opplysning om dette i den ujordede enden og kabelskjermen skal være avskjermet mot berøring.

TRV:03899

c) Isolasjonsnivå innbyrdes mellom ledere og mellom leder og jord skal være minst 500 Ω per Volt driftspenning.

TRV:03900

d) Dokumentasjon av kabler bør minimum inneholde informasjon om plassering (kabelkart), type og dimensjon, merking, hvilken ende som er isolert og forlegningsmåte.


3.1 Endemuffer

TRV:03901

a) Endemuffen bør være uten synlig skade.

 1. Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt og forstyrrelse i togtrafikken, bør den utbedres snarest.

TRV:03902

b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep

TRV:03903

c) Endemuffen skal være ren og uten forurensning som svekker isolasjonsevnen slik at det kan oppstå overslag.

TRV:03904

d) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.

 1. Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.

TRV:03905

e) Det bør ikke forekomme indre utladninger

 1. Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
 2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.

3.2 Kabelskjøter

TRV:03906

a) Kabelskjøten bør være uten synlig skade.

TRV:03907

b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep

 1. Se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om rust

TRV:03908

c) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.

 1. Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.

TRV:03909

d) Det bør ikke forekomme indre utladninger

 1. Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
 2. Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.

4 Lavspenningskabler

TRV:03910

a) Alle lavspenningskabler skal tilfredsstille [NEK 400].

5 Forlegning

TRV:03911

a) Matekabel og returkabler til samme spor bør ligge slik at magnetfeltet blir minst mulig.


5.1 Kabelkummer og -kanaler

TRV:03912

▶ a) Lokkene på kabelkummer og -kanaler skal ligge riktig på der kabelkanalene blir brukt som rømningsvei.

TRV:03913

b) Fremmede legemer, for eksempel pukkstein eller andre gjenstander som kan skade kabelen, bør ikke finnes i kabelkanalen.

TRV:03914

c) Kabelkummer og -kanaler bør være uten skader som kan redusere kablenes beskyttelse.

TRV:03915

d) Overgang mellom bruer og kabelkanaler skal ikke skade kablene som resultat av horisontal og vertikal forskyvning.

5.2 Kabelstiger og /bruer

TRV:03916

a) Kabelstiger og -bruer skal ha en sikker og fast innfesting slik at de ikke er til fare for arbeid som foregår rundt og slik at de klarer den mekaniske påkjenningene fra normal belastning og forventet kortslutningsstrøm.

 1. Innfestingen skal sjekkes etter at anlegget har ført store kortslutningsstrømmer.

5.3 Skilleplater

TRV:03917

a) Skilleplater bør ligge plassert slik at de fungerer etter hensikten.

6 Vedlegg

Vedlegg a: Slettet

Vedlegg b: Slettet