Kravliste 550

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 550 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:06271Signal/Prosjektering10a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.Kravlokasjon
TRV:06336Signal/Prosjektering10b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.Kravlokasjon
TRV:06213Signal/Prosjektering10c) Fall.
 1. C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 5 ‰.
 2. C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Kravlokasjon
TRV:06288Signal/Prosjektering10a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:
 1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.
Kravlokasjon
TRV:06165Signal/Prosjektering10b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.Kravlokasjon
TRV:06229Signal/Prosjektering10c) FF kan utføres på to måter:
 1. Trappesignalering via frittstående forsignal: FF skal lenkes til frittstående forsignal. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h. Eventuell A-bortflytting initieres ved frittstående forsignal.
 2. Dersom gjeldende krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering via frittstående forsignal, kan ATC - forsignalet lenkes direkte til hovedsignalet. Eventuell A-bortflytting initieres ved FF. Balisegruppen ved det frittstående forsignalet fungerer i dette tilfellet som en repeterbalisegruppe for FF.
Kravlokasjon
TRV:06304Signal/Prosjektering10b) ”Balisepakken” kan inneholde:
1. A-baliser kodet til MH 20 km/h (ekstremtilfelle).
2. A-baliser kodet til MH 40 km/h (normaltilfelle).
3. B-baliser kodet til MA 1000/1500/2000/3500m avhengig av linjehastighet i aktuelt område.
Dette tilsvarer linjehastighet 100/130/160/210 km/h og MH 40km/h ved 6-10‰ fall
4. C-baliser kodes til 6-10‰ fall.
Kravlokasjon
TRV:06181Signal/Prosjektering10f) 20 % av lenkingsavstanden til forsignal + 100 m skal være kortere enn eller lik halve forsignal-avstanden dlKravlokasjon
TRV:06245Signal/Prosjektering10d) H(K1) og H(K2) kan benyttes for å tillate overhastighet for enkelte togslag. Dette betinger at linjens største tillatte hastighet på forhånd er angitt i en balisegruppe av type H (AX=7)Kravlokasjon
TRV:06320Signal/Prosjektering10a) Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06197Signal/Prosjektering10a) Gjennomsignalering skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06261Signal/Prosjektering10d) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med utbyggingsområde (gjelder i hele området fra HG balisegruppen til SU balisegruppen), skal GMD i den eksisterende gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD. Balisegruppen plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med utbyggingsområde. Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.Kravlokasjon
TRV:06283Signal/Prosjektering10d) Avstander: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel er gitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06224Signal/Prosjektering10f) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.Kravlokasjon
TRV:06299Signal/Prosjektering10b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.
Signal 69B skal vise sporvekselhastighet, eller eventuelt skiltet hastighet, hvis det settes opp i et aviksspor inne på en stasjon.
Kravlokasjon
TRV:06176Signal/Prosjektering10a) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges på strekninger som dekkes av et forsignal.Kravlokasjon
TRV:06240Signal/Prosjektering10d) SH lenkes til neste balisegruppe på samme måte som L eller repeterbalisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06315Signal/Prosjektering10a) Tabell: ERH og HG benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06192Signal/Prosjektering10c) RVG skal ikke følges av H i målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06256Signal/Prosjektering10e) SH skal plasseres umiddelbart etter sporveksel i avviksspor.Kravlokasjon
TRV:06266Signal/Prosjektering10c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal overvåking av hastighet over sporveksel gjøres ved hjelp av SVG i DATC-område, og ved hjelp av A-bortflytting i FATC-område.Kravlokasjon
TRV:07808Signal/Prosjektering10Dersom nedsatt hastighet skal økes før hastighetsnedsettelsen oppheves kan dette gjøres uten å flytte balisegrupper dersom følgende oppfylles:
 • Endringen gjelder for maksimalt 14 døgn
 • Økningen av nedsatt hastighet er på maksimalt 20 km/h
Kravlokasjon
TRV:06331Signal/Prosjektering10b) Det skal være egne kodetabeller for de enkelte kjøreretninger. Balisegrupper skal føres i kilometerrekkefølge.Kravlokasjon
TRV:06208Signal/Prosjektering10a) Signalbalisegrupper, L, SH, SVG, RVG og øvrige balisegrupper hvor A-balisen er styrt, skal annulleres ved at A-balisens X-ord kodes til 10.Kravlokasjon
TRV:06278Signal/Prosjektering10b) Tilpasning: Kryssingsbarrieretiden bør kunne tilpasses i forbindelse med installasjon og kontroll.Kravlokasjon
TRV:06219Signal/Prosjektering10a) SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.
For å oppfylle krav 3 a) i Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere kobles VK på følgende måte for parallellbaliser ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
 • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
 • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke
Kravlokasjon
TRV:06294Signal/Prosjektering10b) ERH skal plasseres ved signal 69A.Kravlokasjon
TRV:06171Signal/Prosjektering10e) Signalbalisegruppe ved kombinert signal skal lenkes til første hovedsignal.
Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
Kravlokasjon
TRV:06235Signal/Prosjektering10b) P-bortflytting skal ha målhastighet 0P ved hovedsignal som viser signal 20. Ved hovedsignal som viser signal 21 eller 22 skal målhastigheten være 270 dersom P-bortflyttingen initieres av balisegruppe ved hovedsignal, og 220 dersom den initieres av repeterbalisegruppe. Unntak: Se TRV:06232.Kravlokasjon
TRV:06310Signal/Prosjektering10a) Prosjektering skal dokumenteres i henhold til Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06187Signal/Prosjektering10e) SVG skal ha målpunkt ved første avvikende sporveksel. Målpunktet skal ligge ved stokkskinneskjøt eller bakkant sporveksel, avhengig av hva som er nærmest SVG.Kravlokasjon
TRV:06251Signal/Prosjektering10c) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet. I dette tilfellet legges ikke baliser i målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06326Signal/Prosjektering10c) "K" skal føres i alle aktuelle rubrikker for signalbilde og informasjon der dette er mulig, i øvrige tilfeller føres den i kommentarfeltet. Betydningen av "K" fremgår av kodetabellen.Kravlokasjon
TRV:06203Signal/Prosjektering10b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, skal det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.Kravlokasjon
TRV:06272Signal/Prosjektering10b) Ved frittstående dvergsignal skal det være plassert en signalbalisegruppe (AX=4) med fast kodet ”vent”-hastighet og styrt ”kjør”-hastighet.Kravlokasjon
TRV:06337Signal/Prosjektering10a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en gjennomsnittlig tid mellom feil - MTBF ≥ 100.000 timer for ett informasjonspunkt.Kravlokasjon
TRV:06214Signal/Prosjektering10
FATC prosjekteres slik at avvikshastighet gjennom en sporveksel alltid overvåkes teknisk.

Ved signal 21 skal “kjør”- hastighet kodes lik sporvekselhastighet.

Unntak 1: Der hvor sporvekselhastigheten er overvåket på annen måte skal «kjør»-hastigheten kodes til 270.

Annen overvåking kan for eksempel være med SVG eller andre hastighetsbalisegrupper.

Unntak 2: «Kjør»-hastigheten kan kodes lavere enn sporvekselhastigheten dersom det er nødvendig av hensyn til videre infrastruktur.

Slike tilfeller er beskrevet under avsnitt Signal/Prosjektering/ATC#A-bortflytting.
Kravlokasjon
TRV:06289Signal/Prosjektering10b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

 1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
 2. i akutte tilfeller (se også avsnitt Forhåndsprogrammerte balisepakker for akutte tilfeller).
Kravlokasjon
TRV:06166Signal/Prosjektering10c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Kravlokasjon
TRV:06230Signal/Prosjektering10a) A-bortflytting skal initieres ved forsignal som viser signal 24 og ha målpunkt ved første avvikende sporveksel.Kravlokasjon
TRV:06305Signal/Prosjektering10c) En balisegruppe (A, B og C – balise) og signal 69A plasseres på hver side av den aktuelle strekning, på MA fra signal 68D.Kravlokasjon
TRV:06182Signal/Prosjektering10a) Lenkingsbalisegrupper på stasjoner bygget for samtidig togbevegelse skal prosjekteres i henhold til avsnitt samtidig togbevegelse.Kravlokasjon
TRV:06246Signal/Prosjektering10e) H (AX=3 og AY=6) benyttes i stedet for H (AX=7) ved hastigheter < 70 km/h der hvor foregående hastighetsbalisegruppe er kodet med overhastighet.
AX '"`UNIQ--nowiki-00000002-QINU`"' 7 benyttes der hvor foregående hastighetsbalisegruppe ikke er kodet med overhastighet.
Kravlokasjon
TRV:06321Signal/Prosjektering10a) Tabell: Fall benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06198Signal/Prosjektering10a) SH skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06262Signal/Prosjektering10Dersom forholdene tilsier at planfri kryssing ikke er oppnåelig, skal planovergangen ATC-overvåkes. Dette skal utføres på følgende måte:
 1. H (AX=2/6) plasseres i henhold til Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.
 2. H skal kodes til 40km/h når planovergangen ikke er sperret. For øvrig skal H være annullert.
 3. Målpunktet til balisegruppen H skal ligge 150 meter foran planovergangssignalet.
Kravlokasjon
TRV:06284Signal/Prosjektering10e) Minimumsavstand til middel: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel for mulig fiendtlig togvei (Lstopp) skal ikke være kortere enn 50 m.Kravlokasjon
TRV:06225Signal/Prosjektering10a) RVG følges av H (AX=7) plassert innen +/-10% av målavstand regnet fra målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06300Signal/Prosjektering10c) Dersom signal 68D og signal 69B ikke står i samme punkt, skal EH/SEH realiseres som 2 balisegrupper der B - balisene annulleres.Kravlokasjon
TRV:06177Signal/Prosjektering10b) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges inn dersom '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'Kravlokasjon
… flere resultater