Kravliste 550

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 550 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:06207Signal/Prosjektering10a) Planoverganger skal ikke overvåkes av ATC.Kravlokasjon
TRV:06270Signal/Prosjektering10d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca. 250 meter foran repeterbalisegruppa.Kravlokasjon
TRV:06335Signal/Prosjektering10a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % for ett informasjonspunkt, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år.Kravlokasjon
TRV:06223Signal/Prosjektering10e) SVG skal annulleres når sporveksel ligger til rettspor.Kravlokasjon
TRV:06287Signal/Prosjektering10a) Skilting: Kryssingsbarrierebalisegrupper skal utstyres med Signal 60C «ATC nødbrems» som plasseres ved balisegruppens A-balise.Kravlokasjon
TRV:06175Signal/Prosjektering10a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og
  1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen når 0,2 • D + 100 m > 0,5 • dl, hvor D er avstanden fra siste hovedsignal til frittstående forsignal, og dl er forsignalavstanden.
  2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.
Kravlokasjon
TRV:06239Signal/Prosjektering10c) SH skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med sporveksler.Kravlokasjon
TRV:06303Signal/Prosjektering10a) Det tillates bruk av forenklet prosjektering/forhåndsprogrammerte baliser (”Balisepakker”) til bruk i unntakstilfeller hvor man ikke har tid eller ressurser til detaljprosjektering av en midlertidig hastighetsnedsettelse. Det presiseres at slike installasjoner ved første mulighet, og senest innen 48 timer, skal bringes i samsvar med hovedreglene.Kravlokasjon
TRV:06191Signal/Prosjektering10b) RVG skal plasseres ved rasvarslingssignal.Kravlokasjon
TRV:06255Signal/Prosjektering10d) SVG skal plasseres ved innkjørhovedsignal, og styres av dette.Kravlokasjon
TRV:06319Signal/Prosjektering10d) Hvis det er fall på strekningen, skal avstanden kodes BZ=0 og CX=14. BY og CY skal kodes i henhold til Tabell: B-avstand, mens CZ skal kodes i henhold til Tabell: Fall.Kravlokasjon
TRV:06330Signal/Prosjektering10a) Mellom hver balisegruppe i kodetabellen skal det være minst én åpen linje.Kravlokasjon
TRV:06218Signal/Prosjektering10a) Reglene for DATC skal benyttes.Kravlokasjon
TRV:06282Signal/Prosjektering10c) Plassering: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal plasseres så nær etter (i kjøreretningen) Signal 74 som mulig, men ikke nærmere enn 10 m.Kravlokasjon
TRV:06170Signal/Prosjektering10d) Signalbalisegruppe ved hovedsignal skal lenkes til første signal eller lenkingsbalisegruppe i henhold til avsnitt lenkingsbalisegruppe (L) punkt a) 1.
Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse, angående repeterbalisegrupper som målpunkt for hovedsignal.
Kravlokasjon
TRV:06234Signal/Prosjektering10a) P-bortflytting skal ha målpunkt ved hovedsignal. Unntak: se avsnitt 4. MA skal maksimalt være 2 signalstrekninger.Kravlokasjon
TRV:06298Signal/Prosjektering10a) EH/SEH skal benyttes ved alle helutrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
TRV:06186Signal/Prosjektering10d) SVG skal ikke følges av H i målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06250Signal/Prosjektering10b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, kan det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.Kravlokasjon
TRV:06314Signal/Prosjektering10a) Tabell: Signalbalisegruppe og L benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06202Signal/Prosjektering10a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på den utrustede stasjonen.Kravlokasjon
TRV:06265Signal/Prosjektering10b) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” mot frittstående dvergsignal. Fra frittstående dvergsignal gis også ”vent sporvekselhastighet”.Kravlokasjon
TRV:06213Signal/Prosjektering10c) Fall.
  1. C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 5 ‰.
  2. C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Kravlokasjon
TRV:06276Signal/Prosjektering10b) Kryssingsbarrierebalisegruppen skal fungere som beskrevet i Tabell: Funksjon kryssingsbarrierebalisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06165Signal/Prosjektering10b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.Kravlokasjon
TRV:06229Signal/Prosjektering10c) FF kan utføres på to måter:
  1. Trappesignalering via frittstående forsignal: FF skal lenkes til frittstående forsignal. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h. Eventuell A-bortflytting initieres ved frittstående forsignal.
  2. Dersom gjeldende krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering via frittstående forsignal, kan ATC - forsignalet lenkes direkte til hovedsignalet. Eventuell A-bortflytting initieres ved FF. Balisegruppen ved det frittstående forsignalet fungerer i dette tilfellet som en repeterbalisegruppe for FF.
Kravlokasjon
TRV:06293Signal/Prosjektering10a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
TRV:06181Signal/Prosjektering10f) 20 % av lenkingsavstanden til forsignal + 100 m skal være kortere enn eller lik halve forsignal-avstanden dlKravlokasjon
TRV:06245Signal/Prosjektering10d) H(K1) og H(K2) kan benyttes for å tillate overhastighet for enkelte togslag. Dette betinger at linjens største tillatte hastighet på forhånd er angitt i en balisegruppe av type H (AX=7)Kravlokasjon
TRV:06309Signal/Prosjektering10c) Ved navngivning av enkel balise internt i balisegruppen (f.eks. kabelplan) benyttes balisegruppenavnet angitt i Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper og Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper og hvilken balise i gruppen med et mellomrom (P,A,B eller C). Eks: "Rep.#P", "Rep.#A", "Rep.#B".Kravlokasjon
TRV:06197Signal/Prosjektering10a) Gjennomsignalering skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06261Signal/Prosjektering10d) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med utbyggingsområde (gjelder i hele området fra HG balisegruppen til SU balisegruppen), skal GMD i den eksisterende gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD. Balisegruppen plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med utbyggingsområde. Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.Kravlokasjon
TRV:06325Signal/Prosjektering10b) Feiltelegrammet skal føres inn i kodetabell som siste telegram ved alle styrte baliser.Kravlokasjon
TRV:06208Signal/Prosjektering10a) Signalbalisegrupper, L, SH, SVG, RVG og øvrige balisegrupper hvor A-balisen er styrt, skal annulleres ved at A-balisens X-ord kodes til 10.Kravlokasjon
TRV:06271Signal/Prosjektering10a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.Kravlokasjon
TRV:06336Signal/Prosjektering10b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.Kravlokasjon
TRV:06224Signal/Prosjektering10f) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.Kravlokasjon
TRV:06288Signal/Prosjektering10a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:
  1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
  2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.
Kravlokasjon
TRV:06176Signal/Prosjektering10a) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges på strekninger som dekkes av et forsignal.Kravlokasjon
TRV:06240Signal/Prosjektering10d) SH lenkes til neste balisegruppe på samme måte som L eller repeterbalisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06304Signal/Prosjektering10b) ”Balisepakken” kan inneholde:
1. A-baliser kodet til MH 20 km/h (ekstremtilfelle).
2. A-baliser kodet til MH 40 km/h (normaltilfelle).
3. B-baliser kodet til MA 1000/1500/2000/3500m avhengig av linjehastighet i aktuelt område.
Dette tilsvarer linjehastighet 100/130/160/210 km/h og MH 40km/h ved 6-10‰ fall
4. C-baliser kodes til 6-10‰ fall.
Kravlokasjon
TRV:06192Signal/Prosjektering10c) RVG skal ikke følges av H i målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06256Signal/Prosjektering10e) SH skal plasseres umiddelbart etter sporveksel i avviksspor.Kravlokasjon
TRV:06320Signal/Prosjektering10a) Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06331Signal/Prosjektering10b) Det skal være egne kodetabeller for de enkelte kjøreretninger. Balisegrupper skal føres i kilometerrekkefølge.Kravlokasjon
TRV:06219Signal/Prosjektering10a) SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.
For å oppfylle krav 3 a) i Signal/Bygging/ATC/Parallellbaliser og kodere kobles VK på følgende måte for parallellbaliser ved SVG som skal gi hastighet 70 km/h (kodeord 0):
  • Effektinngangen, A1-A2, styres fra hovedsignalet
  • Styreinngangen, A4-A6, benyttes ikke
Kravlokasjon
TRV:06283Signal/Prosjektering10d) Avstander: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel er gitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06171Signal/Prosjektering10e) Signalbalisegruppe ved kombinert signal skal lenkes til første hovedsignal.
Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
Kravlokasjon
TRV:06235Signal/Prosjektering10b) P-bortflytting skal ha målhastighet 0P ved hovedsignal som viser signal 20. Ved hovedsignal som viser signal 21 eller 22 skal målhastigheten være 270 dersom P-bortflyttingen initieres av balisegruppe ved hovedsignal, og 220 dersom den initieres av repeterbalisegruppe. Unntak: Se avsnitt 3.7.1 punkt c.Kravlokasjon
TRV:06299Signal/Prosjektering10b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.Kravlokasjon
… flere resultater