Kravliste 550

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 550 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:06230Signal/Prosjektering10a) A-bortflytting skal initieres ved forsignal som viser signal 24 og ha målpunkt ved første avvikende sporveksel.Kravlokasjon
TRV:06293Signal/Prosjektering10a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
TRV:06182Signal/Prosjektering10a) Lenkingsbalisegrupper på stasjoner bygget for samtidig togbevegelse skal prosjekteres i henhold til avsnitt samtidig togbevegelse.Kravlokasjon
TRV:06246Signal/Prosjektering10e) H (AX=3 og AY=3) benyttes i stedet for H (AX=7) ved hastigheter < 70 km/h på strekninger med overhastighet.Kravlokasjon
TRV:06309Signal/Prosjektering10c) Ved navngivning av enkel balise internt i balisegruppen (f.eks. kabelplan) benyttes balisegruppenavnet angitt i Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper og Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper og hvilken balise i gruppen med et mellomrom (P,A,B eller C). Eks: "Rep.#P", "Rep.#A", "Rep.#B".Kravlokasjon
TRV:06198Signal/Prosjektering10a) SH skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06262Signal/Prosjektering10Dersom forholdene tilsier at planfri kryssing ikke er oppnåelig, skal planovergangen ATC-overvåkes. Dette skal utføres på følgende måte:
 1. H (AX=2/6) plasseres i henhold til Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.
 2. H skal kodes til 40km/h når planovergangen ikke er sperret. For øvrig skal H være annullert.
 3. Målpunktet til balisegruppen H skal ligge 150 meter foran planovergangssignalet.
Kravlokasjon
TRV:06325Signal/Prosjektering10b) Feiltelegrammet skal føres inn i kodetabell som siste telegram ved alle styrte baliser.Kravlokasjon
TRV:06214Signal/Prosjektering10a) Ved A-bortflytting skal “kjør”- hastighet kodes lik målhastighet.Kravlokasjon
TRV:06277Signal/Prosjektering10a) Kryssingbarrieretiden (TATC) skal i utgangspunktet settes til: '"`UNIQ--math-00000006-QINU`"',avrundet til nærmeste 5 s.Kravlokasjon
TRV:06166Signal/Prosjektering10c) C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Kravlokasjon
TRV:06177Signal/Prosjektering10b) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges inn dersom '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'Kravlokasjon
TRV:06241Signal/Prosjektering10e) SH plasseres etter hastighetsignalbalisegruppe, i kjøreretning, der hvor begge benyttes.Kravlokasjon
TRV:06304Signal/Prosjektering10b) ”Balisepakken” kan inneholde:
1. A-baliser kodet til MH 20 km/h (ekstremtilfelle).
2. A-baliser kodet til MH 40 km/h (normaltilfelle).
3. B-baliser kodet til MA 1000/1500/2000/3500m avhengig av linjehastighet i aktuelt område.
Dette tilsvarer linjehastighet 100/130/160/210 km/h og MH 40km/h ved 6-10‰ fall
4. C-baliser kodes til 6-10‰ fall.
Kravlokasjon
TRV:06193Signal/Prosjektering10d) RVG skal ha målpunkt ved begynnelse av rasfarlig strekning.Kravlokasjon
TRV:06257Signal/Prosjektering10f) En bremsekurve som må påbegynnes i et område med FATC og avsluttes utenfor skal overvåkes fram til målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06320Signal/Prosjektering10a) Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06209Signal/Prosjektering10b) Øvrige balisegrupper skal annulleres ved at A-balisens Z-ord kodes til 14.Kravlokasjon
TRV:06272Signal/Prosjektering10b) Ved frittstående dvergsignal skal det være plassert en signalbalisegruppe (AX=4) med fast kodet ”vent”-hastighet og styrt ”kjør”-hastighet.Kravlokasjon
TRV:06336Signal/Prosjektering10b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.Kravlokasjon
TRV:06225Signal/Prosjektering10a) RVG følges av H (AX=7) plassert innen +/-10% av målavstand regnet fra målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06288Signal/Prosjektering10a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:
 1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.
Kravlokasjon
TRV:06172Signal/Prosjektering10f) En repeterbalisegruppe skal til enhver tid gi informasjon tilsvarende en balisegruppe ved et frittstående forsignal, jf. krav 4.8.a) i Signal/Prosjektering/Forriglingsutrustning#Forsignal.Kravlokasjon
TRV:06236Signal/Prosjektering10c) Forkortet P-avstand:

Dersom 2. signalstrekning har høyere fall-verdi enn 1. signalstrekning, beregnes P - avstand (P) etter følgende formel

'"`UNIQ--math-0000000F-QINU`"'

hvor:

'"`UNIQ--math-00000010-QINU`"' 2.signalstreknings lengde[m]

'"`UNIQ--math-00000011-QINU`"' Fall[‰] over 1.signalstrekning.

'"`UNIQ--math-00000012-QINU`"' Fall[‰] over 2.signalstrekning.
Kravlokasjon
TRV:06299Signal/Prosjektering10b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06188Signal/Prosjektering10f) SVG skal annulleres når sporveksel ligger til rettspor.Kravlokasjon
TRV:06252Signal/Prosjektering10a) GMD skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på stasjonen som har DATC.Kravlokasjon
TRV:06315Signal/Prosjektering10a) Tabell: ERH og HG benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06204Signal/Prosjektering10a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres. Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU.Kravlokasjon
TRV:06267Signal/Prosjektering10a) Det skal plasseres en Rep#-gruppe 250 meter foran utkjørhovedsignalet.
Unntak: Ved konflikt med øvrige balisegrupper skal avstanden fra Rep#-balisegruppen til tilhørende utkjørhovedsignal være så nærme 250 meter som mulig. Avstanden fra Rep# til tilhørende utkjørhovedsignal skal ikke være mindre enn 225 meter eller større enn 275 meter.
Kravlokasjon
TRV:06331Signal/Prosjektering10b) Det skal være egne kodetabeller for de enkelte kjøreretninger. Balisegrupper skal føres i kilometerrekkefølge.Kravlokasjon
TRV:06220Signal/Prosjektering10b) SVG skal benyttes der A-bortflytting ikke er hensiktsmessig eller tilstrekkelig.Kravlokasjon
TRV:06283Signal/Prosjektering10d) Avstander: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel er gitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06167Signal/Prosjektering10a) Hastighet skal kodes i henhold til Tabell: signalbalisegruppe og L.
 1. ”Kjør”-hastighet skal kodes til 0 eller 270 km/h.
 2. ”Vent”-hastighet i forsignal for innkjørhovedsignal og blokksignal skal kodes til 80 km/h ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
 3. ”Vent”-hastighet i forsignal for utkjørhovedsignal skal kodes til ”sporvekselhastighet” ved avvik og 270 km/h ved rettspor.
  Unntak 1: Dersom det er plassert SVG (sporvekselbalisegruppe) ved utkjørhovedsignal kodes ”Vent”-hastigheten til 80 km/h ved avvik.
  Unntak 2: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 4. Når hovedsignal viser signal 20, kodes ”Vent”-hastighet i tilhørende forsignal til 0 km/h.
  Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse.
 5. Repeterbalisegrupper skal ikke ha C-balise. Dersom det er behov for fallinformasjon skal dette gis i foregående forsignal.
Kravlokasjon
TRV:06231Signal/Prosjektering10b) Dersom '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' er lavere enn maksimal tillatt sporvekselhastighet, skal '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' for A-bortflytting settes til første hastighetsverdi lik eller lavere enn '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' som er delelig med 10.Kravlokasjon
TRV:06294Signal/Prosjektering10b) ERH skal plasseres ved signal 69A.Kravlokasjon
TRV:06183Signal/Prosjektering10a) SVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG. Kodet målhastighet skal ikke være høyere enn 70 km/h.Kravlokasjon
TRV:06247Signal/Prosjektering10a) ERH, EH og SEH skal prosjekteres i henhold til avsnitt midlertidige hastighetsnedsettelser og kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.Kravlokasjon
TRV:06310Signal/Prosjektering10a) Prosjektering skal dokumenteres i henhold til Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06199Signal/Prosjektering10a) H skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06263Signal/Prosjektering10a) Reglene for DATC skal benyttes.Kravlokasjon
TRV:06326Signal/Prosjektering10c) "K" skal føres i alle aktuelle rubrikker for signalbilde og informasjon der dette er mulig, i øvrige tilfeller føres den i kommentarfeltet. Betydningen av "K" fremgår av kodetabellen.Kravlokasjon
TRV:06215Signal/Prosjektering10b) "Vent"-hastighet i forsignal skal kodes til 270 ved signal 24 dersom det ikke er A-bortflytting.Kravlokasjon
TRV:06278Signal/Prosjektering10b) Tilpasning: Kryssingsbarrieretiden skal kunne tilpasses i forbindelse med installasjon og kontroll.Kravlokasjon
TRV:06289Signal/Prosjektering10b) Alle installasjoner skal være helutrustede (EH/SEH skal benyttes).

Unntak: Der hvor dette kravet kan føre til at ATC–installasjonen forsinkes, kan installasjonen være halvutrustet (bare ERH).

Dette gjelder

 1. når strekningen med midlertidig nedsatt kjørehastighet er kortere enn 400m, eller:
 2. i akutte tilfeller (se også avsnitt Forhåndsprogrammerte balisepakker for akutte tilfeller).
Kravlokasjon
TRV:06178Signal/Prosjektering10c) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal lenkes til første lenkingsbalisegruppe eller forsignal.Kravlokasjon
TRV:06242Signal/Prosjektering10a) H skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.Kravlokasjon
TRV:06305Signal/Prosjektering10c) En balisegruppe (A, B og C – balise) og signal 69A plasseres på hver side av den aktuelle strekning, på MA fra signal 68D.Kravlokasjon
TRV:06194Signal/Prosjektering10e) Målhastighet skal være 10 km/h ved signal 59 «Rasfare» og ved mørkt signal.Kravlokasjon
TRV:06258Signal/Prosjektering10a) Hvis ATC skal settes midlertidig ut av drift i et område, skal det plasseres balisegrupper ved begynnelsen (BU) og slutten (SU) av området. Balisegrupper ved begynnelse og slutt av utbyggingsområde (BU og SU) skal dubleres. Dersom tog av rutemessige årsaker skal snu i området, skal det plasseres ytterligere BU.Kravlokasjon
… flere resultater