Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 550 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:06340Signal/Prosjektering10c) Funksjonsenheter skal kunne monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy.Kravlokasjon
TRV:06217Signal/Prosjektering10d) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt signalbalisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06292Signal/Prosjektering10

b) Utførelse: Følgende dokumentasjon skal sendes TTG for godkjenning til funksjonell.godkjenn@banenor.no

 • En (eller flere) ATC kodetabell(er) for den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
 • Dersom det finnes en skjematisk skiltplan for det aktuelle området, skal skiltene i forbindelse med den midlertidige hastighetsnedsettelsen tegnes inn med rødt og grønt på denne.
 • Dersom det ikke finnes en skjematisk skiltplan, skal Signal- og baliseplassering benyttes i forbindelse med dokumentasjonen av den midlertidige hastighetsnedsettelsen.
Kravlokasjon
TRV:06169Signal/Prosjektering10c) Signalbalisegruppe ved frittstående forsignal skal lenkes til første hovedsignal.Kravlokasjon
TRV:06233Signal/Prosjektering10d) Initieres A-bortflyttingen ved frittstående forsignal, skal denne om nødvendig forberedes av ATC forsignalgruppe (FF), eller tilsvarende funksjoner i foregående hovedsignal.Kravlokasjon
TRV:06303Signal/Prosjektering10a) Det tillates bruk av forenklet prosjektering/forhåndsprogrammerte baliser (”Balisepakker”) til bruk i unntakstilfeller hvor man ikke har tid eller ressurser til detaljprosjektering av en midlertidig hastighetsnedsettelse. Det presiseres at slike installasjoner ved første mulighet, og senest innen 48 timer, skal bringes i samsvar med hovedreglene.Kravlokasjon
TRV:06180Signal/Prosjektering10e) Lenkingsavstanden dm skal være større enn eller lik 20 % av foregående lenkingsavstand + 200 m.Kravlokasjon
TRV:06244Signal/Prosjektering10c) Forberedelse for hastighetsreduksjon skal angis med enkeltrettet balisegruppe (AX=2/6). Dersom linjehastigheten skal reduseres med 40 km/h eller mer, skal det benyttes en ekstra balisegruppe plassert ca 100 m foran (i kjøreretningen) den opprinnelige. Balisegruppene kodes til samme målpunkt.Kravlokasjon
TRV:06319Signal/Prosjektering10d) Hvis det er fall på strekningen, skal avstanden kodes BZ=0 og CX=14. BY og CY skal kodes i henhold til Tabell: B-avstand, mens CZ skal kodes i henhold til Tabell: Fall.Kravlokasjon
TRV:06196Signal/Prosjektering10a) FF skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06260Signal/Prosjektering10c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en H (AX=7 eller eventuelt AX=3) for å oppheve overvåkningshastigheten.Kravlokasjon
TRV:06270Signal/Prosjektering10d) En lenkingsbalisegruppe skal oppdatere avstandsinformasjonen ca. 250 meter foran repeterbalisegruppa.Hensikten med disse balisegruppene er at toget skal kjenne avstanden tilstrekkelig nøyaktig til at eventuelt bortfall av repeterbalisegruppen oppfattes av systemet før hovedsignalet passeres.Kravlokasjon
TRV:06335Signal/Prosjektering10a) En ATC-infrastrukturutrustning skal ha en tilgjengelighet A ≥ 99.99975 % for ett informasjonspunkt, det vil si en akkumulert utilgjengelighet UA ≤ 1,3 minutter pr. år.Kravlokasjon
TRV:06212Signal/Prosjektering10

b) Alle balisegrupper som inneholder målavstand og som ikke ligger ved signaler skal plasseres i henhold til følgende generelle formel for målavstand:
Unntak: På Ofotbanen skal målavstand for hastighetsnedsettelser være ≥ 1000 m.

Formelen danner grunnlag for målavstandstabellene i vedlegg a. Formelen er basert på en bremsemodell hvor toget først kjører en tid ved linjehastigheten, og deretter bremser med konstant retardasjon (negativ akselerasjon) som er '"`UNIQ--math-0000001B-QINU`"' . Denne retardasjonen (0,7 m/s2) skal ligge til grunn for alle målavstander, utenom på Ofotbanen.

'"`UNIQ--math-0000001C-QINU`"'

hvor:

MA = målavstand [m]

L = linjehastighet [km/h]

I denne sammenhengen betyr linjehastighet største tillatte skiltede hastighet, inkludert plusshastighet.

MH = målhastighet [km/h]

T = summen av reaksjonstid og tilsetningstid. For signalbalisegrupper benyttes T = 8 s, og for faste hastighetsbalisegrupper benyttes T = 13 s.

'"`UNIQ--math-0000001D-QINU`"'.

Første ledd i formelen brukes bare dersom '"`UNIQ--math-0000001E-QINU`"'

'"`UNIQ--math-0000001F-QINU`"'fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over målavstanden skal benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.

Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.


Fall har positivt fortegn.

Lenke til formel.

Dersom hastigheten '"`UNIQ--math-00000020-QINU`"' og '"`UNIQ--math-00000021-QINU`"' blir '"`UNIQ--math-00000022-QINU`"' lik ”grunnretardasjonen” som er '"`UNIQ--math-00000023-QINU`"'.
Kravlokasjon
TRV:06287Signal/Prosjektering10a) Skilting: Kryssingsbarrierebalisegrupper skal utstyres med Signal 60C «ATC nødbrems» som plasseres ved balisegruppens A-balise.Kravlokasjon
TRV:06164Signal/Prosjektering10a) Delvis utrustet område skal ikke benyttes ved linjehastighet >130 km/h.Kravlokasjon
TRV:06228Signal/Prosjektering10b) FF kan flyttes til foregående hovedsignal, slik at dette ATC - messig blir et kombinert signal.Kravlokasjon
TRV:06298Signal/Prosjektering10a) EH/SEH skal benyttes ved alle helutrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
TRV:06175Signal/Prosjektering10

a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og

 1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen når 0,2 • D + 100 m > 0,5 • dl, hvor D er avstanden fra siste hovedsignal til frittstående forsignal, og dl er forsignalavstanden.
 2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.
Kravlokasjon
TRV:06239Signal/Prosjektering10c) SH skal fortrinnsvis brukes i forbindelse med sporveksler.Kravlokasjon
TRV:06314Signal/Prosjektering10a) Tabell: Signalbalisegruppe og L benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06191Signal/Prosjektering10b) RVG skal plasseres ved rasvarslingssignal.Kravlokasjon
TRV:06255Signal/Prosjektering10d) SVG skal plasseres ved innkjørhovedsignal, og styres av dette.Kravlokasjon
TRV:06265Signal/Prosjektering10b) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” mot frittstående dvergsignal. Fra frittstående dvergsignal gis også ”vent sporvekselhastighet”.Kravlokasjon
TRV:06330Signal/Prosjektering10a) Mellom hver balisegruppe i kodetabellen skal det være minst én åpen linje.Kravlokasjon
TRV:06207Signal/Prosjektering10a) Planoverganger skal ikke overvåkes av ATC.Kravlokasjon
TRV:06282Signal/Prosjektering10c) Plassering: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal plasseres så nær etter (i kjøreretningen) Signal 74 som mulig, men ikke nærmere enn 10 m.Kravlokasjon
TRV:06223Signal/Prosjektering10e) SVG skal annulleres når sporveksel ligger til rettspor.Kravlokasjon
TRV:06309Signal/Prosjektering10c) Ved navngivning av enkel balise internt i balisegruppen (f.eks. kabelplan) benyttes balisegruppenavnet angitt i Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper og Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper og hvilken balise i gruppen med et mellomrom (P,A,B eller C). Eks: "Rep.#P", "Rep.#A", "Rep.#B".Kravlokasjon
TRV:06186Signal/Prosjektering10d) SVG skal ikke følges av H i målpunktet.Kravlokasjon
TRV:06250Signal/Prosjektering10b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, kan det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.Kravlokasjon
TRV:06325Signal/Prosjektering10b) Feiltelegrammet skal føres inn i kodetabell som siste telegram ved alle styrte baliser.Kravlokasjon
TRV:06202Signal/Prosjektering10a) GMO skal plasseres mellom ytterste sporveksel og innkjørhovedsignal på den utrustede stasjonen.Kravlokasjon
TRV:06276Signal/Prosjektering10b) Kryssingsbarrierebalisegruppen skal fungere som beskrevet i Tabell: Funksjon kryssingsbarrierebalisegrupper.Kravlokasjon
TRV:06218Signal/Prosjektering10a) Reglene for DATC skal benyttes.Kravlokasjon
TRV:06293Signal/Prosjektering10a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
TRV:06170Signal/Prosjektering10

d) Signalbalisegruppe ved hovedsignal skal lenkes til første signal eller lenkingsbalisegruppe i henhold til avsnitt lenkingsbalisegruppe (L) punkt a) 1.

Unntak: Samtidig togbevegelse, se avsnitt samtidig togbevegelse, angående repeterbalisegrupper som målpunkt for hovedsignal.
Kravlokasjon
TRV:06234Signal/Prosjektering10a) P-bortflytting skal ha målpunkt ved hovedsignal. Unntak: se avsnitt 4. MA skal maksimalt være 2 signalstrekninger.Kravlokasjon
TRV:06304Signal/Prosjektering10

b) ”Balisepakken” kan inneholde:

1. A-baliser kodet til MH 20 km/h (ekstremtilfelle).
2. A-baliser kodet til MH 40 km/h (normaltilfelle).
3. B-baliser kodet til MA 1000/1500/2000/3500m avhengig av linjehastighet i aktuelt område.
Dette tilsvarer linjehastighet 100/130/160/210 km/h og MH 40km/h ved 6-10‰ fall
4. C-baliser kodes til 6-10‰ fall.
Kravlokasjon
TRV:06181Signal/Prosjektering10f) 20 % av lenkingsavstanden til forsignal + 100 m skal være kortere enn eller lik halve forsignal-avstanden dlKravlokasjon
TRV:06245Signal/Prosjektering10d) H(K1) og H(K2) kan benyttes for å tillate overhastighet for enkelte togslag. Dette betinger at linjens største tillatte hastighet på forhånd er angitt i en balisegruppe av type H (AX=7)Kravlokasjon
TRV:06320Signal/Prosjektering10a) Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
TRV:06197Signal/Prosjektering10a) Gjennomsignalering skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:06261Signal/Prosjektering10

d) Dersom en eksisterende grensebalisegruppe GMD forekommer på strekningen med utbyggingsområde (gjelder i hele området fra HG balisegruppen til SU balisegruppen), skal GMD i den eksisterende gruppen midlertidig annulleres samtidig som det etableres en ny midlertidig balisegruppe med GMD. Balisegruppen plasseres umiddelbart etter avsluttet strekning med utbyggingsområde.

Dersom det er benyttet HG–balisegruppe med målpunkt i GMD, skal også HG–balisegruppen annulleres.

Kravlokasjon
TRV:06271Signal/Prosjektering10a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” med Rep# som målpunkt. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” med Rep# som målpunkt.Kravlokasjon
TRV:06336Signal/Prosjektering10b) Reparasjon eller utbytting og justering av en funksjonsenhet slik at den igjen fungerer korrekt, skal kunne utføres på maksimalt 15 minutter, det vil si MRT ≤ 15 minutter.Kravlokasjon
TRV:06213Signal/Prosjektering10

c) Fall.

 1. C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 5 ‰.
 2. C-balise skal kodes i henhold til Tabell: Fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over balisegruppens målavstand skal benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.
Kravlokasjon
TRV:06288Signal/Prosjektering10

a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:

 1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
 2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.
Kravlokasjon
TRV:06165Signal/Prosjektering10b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.Kravlokasjon
TRV:06229Signal/Prosjektering10

c) FF kan utføres på to måter:

 1. Trappesignalering via frittstående forsignal: FF skal lenkes til frittstående forsignal. Når frittstående forsignal viser signal 23 eller 24 skal FF kodes til den målhastighet som tilsvarer frittstående forsignals plassering i forhold til tilhørende hovedsignal. Når frittstående forsignal viser signal 25 skal FF kodes til målhastighet 270 km/h. Eventuell A-bortflytting initieres ved frittstående forsignal.
 2. Dersom gjeldende krav til målavstander ikke kan oppfylles ved å anvende trappesignalering via frittstående forsignal, kan ATC - forsignalet lenkes direkte til hovedsignalet. Eventuell A-bortflytting initieres ved FF. Balisegruppen ved det frittstående forsignalet fungerer i dette tilfellet som en repeterbalisegruppe for FF.
Kravlokasjon