Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 510 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08187Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Språk: Språk i dokumentasjon, manualer, veiledninger, merking, meldinger etc. skal være hensiktsmessig for drift og vedlikehold av driftskontrollsystemer.

 1. Utførelse: Informasjon (inklusive skjermbilder og dokumentasjon) til driftspersonell skal være på norsk.
 2. Utførelse: Informasjon til vedlikeholdspersonell skal være på norsk eller engelsk, men kan alternativt være på annet skandinavisk språk.
 3. Utførelse: Annen informasjon skal være på norsk eller engelsk, men kan alternativt være på annet skandinavisk språk.
Kravlokasjon
TRV:08214Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Samband: Tilkobling til samband bør være standardisert for åpen modulbasert oppbygning av anleggene.

 1. Utførelse: Digital (TCP/IP) ethernettilkobling bør være IEEE 802.3/RJ45 SFP (shielded braid/foil, twisted pair).
 2. Utførelse: Eventuell optisk digital ethernettilkobling bør være type LC eller SC og benytte singelmodus.
 3. Utførelse: Eventuell serietilkobling bør være RS232 eller RS485.
Kravlokasjon
TRV:08182Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Overføring av måleverdier: Måleverdier skal overføres mellom driftskontrollnivåer syklisk og i tillegg umiddelbart ved overskridelse av et nærmere definert dødbånd.

 1. Utførelse: Måleverdier skal skaleres til riktig enhet i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem.
 2. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør spesifisere nærmere typiske måleverdier med enhet, tidssyklus, dødbånd og grenseverdier.
 3. Utførelse: Tidssyklus og dødbånd for å overføre endring av måleverdier bør tilpasses måleverdien slik at datamengden bli håndterlig uten å miste informasjon, for eksempel:
  1. Syklus på 1 s eller mindre og dødbånd på 50 % eller mer av nominell verdi for måleverdier som endres ofte.
  2. Syklus på 5 s eller mer og dødbånd på 10 % eller mindre av nominell verdi for måleverdier som normalt endres lite.
 4. Utførelse: Hvilke måleverdier som faktisk skal samles inn med tilhørende grenseverdier, skal spesifiseres og begrunnes av den som prosjekterer og bygger det spesifikke forsyningsanlegget.
 5. Utførelse: Grenseverdier brukt i lokalkontroll skal gjenspeiles i fjernkontroll.
Kravlokasjon
TRV:08198Felles elektro/Prosjektering og bygging10Komponenttegninger: Komponenttegninger skal angi dimensjoner og monteringsdetaljer.Kravlokasjon
TRV:03253Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Skjermbilder: Skjermbilder for leder for kobling skal være oversiktlige og inneholde relevant informasjon for effektiv driftskontroll, og for å redusere sannsynligheten for feilbetjening.

 1. Utførelse: Følgende statisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. forsyningsanleggets skjematiske oppbygning med brytere og komponenter relevant for driftskontroll i faktisk innbyrdes rekkefølge,
  2. driftsmerking,
  3. spenningsnivå med farger,
  4. antall faser i enlinjeskjema med tilsvarende antall skråstreker (/, //, ///) på den ekvivalente linjen (se S00002 i NEK144:2017), i det minste der antall faser ikke er åpenbart,
  5. type bryter eller omkobler (fjernstyrt/ikke-fjernstyrt, skille-, lastskille-, effekt- osv.).
 2. Utførelse: Følgende dynamisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. indikering av status for anleggsdel (bryter, omkobler, aggregat etc.) og eventuell lås/blokkering inklusive årsakene, f.eks. arbeid og feil,
  2. indikering av spenningssatt, ikke-spenningssatt, jordet anleggsdel og arbeid pågår,
  3. indikering av objekter i normalstilling/unormalstilling,
  4. pågående sekvenser,
  5. alarmer,
  6. måleverdier,
  7. angivelse av ugyldig informasjon,
  8. eventuell avstand til feil fra distansevern og kortslutningsstrøm fra overstrømsvern.
 3. Utførelse: Skjermbilder for fjernkontroll skal følge Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 4. Utførelse: Skjermbilder for stasjonskontroll kan følge leverandørens standard eller Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 5. Utførelse: Skjermbilder for oversikt bør være enlinjeskjema, spesielt for store forsyningsanlegg, for eksempel ved tofaset koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg for en strekning (autotransformatorsystem).
Kravlokasjon
TRV:08209Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Selvstendighet: Lokalkontrollanlegg skal fungere selvstendig uten overordnet driftskontrollsystem (-nivå) for økt robusthet, for eksempel ved feil i overordnet driftskontrollsystem eller samband.

 1. Utførelse: En konsekvens av dette er at funksjoner, f.eks. forriglinger, skal legges på lavest mulig driftskontrollnivå for å gjøre anlegget minst avhengig av samband med overordnet nivå.
 2. Operative tiltak: Det skal være operative regler for tilsyn av anlegg som ikke fjernkontrolleres.
Kravlokasjon
TRV:08177Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Redundant samband: Samband mellom sentralt kontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal være redundant for å sikre tilstrekkelig tilgjengelig fjernkontroll av de elektriske forsyningsanleggene.

 1. Utførelse: Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Nettstruktur.
 2. Vurdering: Direkte tilkobling mellom lokalkontrollanlegg og nærmeste punkt i aksessnettet kan være uten redundans dersom kbf § 7-14 ikke stiller strengere krav, eller forsyningsanlegget ikke er spesielt viktig for trafikken på flere strekninger eller i en region.
Kravlokasjon
TRV:08193Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Funksjonsbeskrivelse: Funksjonsbeskrivelsen skal beskrive driftskontrollsystemets oppbygning, funksjon, virkemåte og sikring.

 1. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal angi hvordan krav i Teknisk regelverk og relevante forskrifter er oppfylt.
 2. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen for elektriske forsyningsanlegg skal begrunne hvilke anleggsdeler og funksjoner i aktuelt forsyningsanlegg som fjernkontrolleres, se krav om fjernkontroll.
 3. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal omfatte forriglinger, se krav om forrigling.
 4. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde en skjematisk fremstilling av driftskontrollsystemets logiske og fysiske nett med eventuelle tilgangspunkter utenfra.
 5. Utførelse: Kravspesifikasjonen kan inngå som en del av funksjonsbeskrivelsen.
Kravlokasjon
TRV:00316Felles elektro/Prosjektering og bygging3d) Forlegning i utemiljø: Ytterligere krav til sårbarhet for kabler installert i grøfter og kanalanlegg finnes i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Sårbarhet.Kravlokasjon
TRV:00314Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Følgeskader: Følgeskader kan enkelt begrenses ved at brannskiller reetableres umiddelbart etter utført arbeid med installasjon eller fjerning av kabler. Like viktig er det at kabelkanaler langs sporet er tilfredsstillende plassert og ”alltid” tildekket av lokk.Kravlokasjon
TRV:08069Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Klima og miljø: For utstyr og komponenter som lagres eller installeres i jernbaneanlegg, skal krav for lagring og drift være i overensstemmelse med:

 1. EN 50125-2: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2: Fixed electrical installations.
 2. EN 50125-3: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 3: Equipment for signalling and telecommunications.
Kravlokasjon
TRV:00331Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Krav til dokumentasjon av kompetanse: Det skal stilles krav til dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonene som deltar i prosjekterings- og byggeprosessen.Kravlokasjon
TRV:00309Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Forskrifter: For elektriske anlegg skal offentlige forskrifter som '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' følges.

 1. Bane NORs kommentarer til FEF Ved anvendelse av FEF skal Vedlegg 4d: Bane NORs kommentarer til FEF, følges.
Kravlokasjon
TRV:00326Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Anleggskonsesjon: Bane NOR skal søke anleggskonsesjon i henhold til NVE sitt vedtak i brev av 22.11.2016.Kravlokasjon
TRV:00301Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Transientplate for radiosystemer: Antennekabler og andre kabler som føres inn i elteknisk hus, bør føres gjennom en felles transienplate for å begrense skader forårsaket av lyn.

 1. Utførelse: Transientplaten skal jordes til jordelektrode/ringjord med en kortest mulig, nær rettlinjet føring.
 2. Utførelse: Skjerm på kabler kan med fordel ha elektrisk kontakt med transientplaten.
Kravlokasjon
TRV:00321Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Dimensjonerende kortslutningsstrøm Ik: Dimensjonerende kortslutningsstrøm Ik skal fastsettes i henhold til Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm.

 1. Utførelse: Ved endring i banestrømforsyningen skal angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm ikke overskrides.
 2. Utførelse: Ved prosjektering og bygging av ny og fornyet jernbaneinfrastruktur skal infrastrukturen dimensjoneres for angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm.
  1. Mulig bruk av kortslutningsstrøm for beregninger er listet opp i starten av avsnittet.
  2. Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dimensjonering, for dimensjoneringskriterier for forbindelser og komponenter tilknyttet returkretsen.
Kravlokasjon
TRV:00479Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Forlegning: Kabelkanaler skal forlegges på formasjonsplanet som beskrevet i Underbygning, Prosjektering og bygging, Profiler og minste tverrsnitt, Plassering og legging av kabelkanal.

 1. Unntak: Andre forlegningsmetoder kan benyttes der det ikke er tilstrekkelig plass på formasjonsplanet. Eksempler er bruer, tunneler, skjæringer og andre trange partier, da spesielt langs eksisterende baner.
Kravlokasjon
TRV:00315Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Kabelinntak: For kabler til det nasjonale ekomnettet kan det være aktuelt med to uavhengige kabelinnføringer i en bygning. Det kan også være aktuelt med uavhengige fremføringsveier inne i og/eller utenfor bygningen.Kravlokasjon
TRV:08070Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Alternativt klima og miljø: For utstyr og komponenter som ikke installeres i et jernbanemiljø (f.eks. basestasjon plassert langt fra jernbaneanlegg), kan andre relevante standarder benyttes, f.eks.:

 1. NEK 440 - EN 61936-1: Stasjonsanlegg over 1 kV, avsnitt 4.4: Klimatiske og miljømessige påkjenninger.
 2. EN 62271-1: High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, avsnitt 4: Normal and special service conditions.
 3. ETSI EN 300 019-serien, Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment.
Kravlokasjon
TRV:00332Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Krav til kompetanse: Oppdragsgiver skal sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det oppdraget som skal utføres.

 1. Prosjekterende og utførende enheter skal overfor oppdragsgiver kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.
Kravlokasjon
TRV:00310Felles elektro/Prosjektering og bygging4Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.
Utførelseskrav;UtformingskravSørge for at anlegg har merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker unngås, ref FEL og FEFFelles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Personsikkerhet
TRV:00327Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Meldeplikt til DSB: Anlegg som Bane NOR har konsesjonsfritak for, trenger ikke meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene. Anlegg det skal søkes konsesjon for, skal også meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene.Kravlokasjon
TRV:00302Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Inntak av kanal-/jord-kabler i eltekniske hus: Kablene kan med fordel føres inn i elteknisk hus i et felles kabelinntak.

 1. Utførelse: For installasjoner der det stilles krav til sårbarhet (tilgjengelighet), bør kabling med redundans føres inn i elteknisk hus på flere godt atskilte kabelinntak (i stor avstand, forskjellig vegg etc.).
Kravlokasjon
TRV:00322Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Varigheter: Varigheten for kortslutninger skal ligge til grunn for valg av kortslutningsdimensjonering.

 1. Utførelse: Varighet på t1=0,1 s og t2 = 0,3 s kan legges til grunn som de mest konservative verdiene i kontaktledningsnettet.
 2. Utførelse: Mindre konservative verdier kan legges til grunn der det dokumenteres raskere frakobling.
Kravlokasjon
TRV:08494Felles elektro/Prosjektering og bygging4

Meldeplikt om luftfartshinder: Luftfartshinder skal være rapportert, registrert og merket iht. "Forskrift om rapportering registrering og merking av luftfartshinder"


Dette kan omfatte: Bygninger, konstruksjoner (master), signalførende og strømførende luftspenn mm. I Bane NOR vil det primært omfatte KL-anlegg og antennemaster. Forskriften har overgangsbestemmelser knyttet til implementeringen av kravet, ref. utdrag fra §24: (6) Luftfartshinder oppført før 1. januar 2023 omfattet av § 2 første ledd bokstav b, som ikke inngår i transmisjons- og regionalnettet, skal sammen med tilhørende egne endemaster innrapporteres i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2025.
UtførelseskravSikre at luftfartshindre rapporteres, registreres og merkes iht. forskriftFelles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Anleggskonsesjon og meldeplikt"
TRV:00297Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Overordnede krav: Alt elektrisk utstyr for lavspenning skal tilfredsstille [FEU], samtidig som alle anlegg under drift skal fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold anleggene kan forventes å bli påvirket av.Kravlokasjon
TRV:08078Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Meldeplikt om sikringstiltak: Bygging, endring og utvidelse av elektriske forsyningsanlegg omfattet av Kraftberedskapsforskriften skal meldes NVE iht. § 5-9. Anlegg som typisk omfattes er:

DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:08482Felles elektro/Prosjektering og bygging4Merking av skap: Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400:2022, 810.514.301)Sørge for at anlegg har merking og identifikasjon slik at feilbetjening og ulykker unngås, ref FEL og FEFFelles elektro, Prosjektering og bygging, Generelle tekniske krav, Personsikkerhet
TRV:00333Felles elektro/Prosjektering og bygging4

c) Fagkompetanse: Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FEK] og autorisasjonsforskriften (Ekom).

 1. Utførelse: Den som prosjekterer elektriske anlegg for elektrisk jernbane skal i tillegg til å oppfylle kravene i [FEK] ha eller tilegne seg kjennskap til særlige forhold ved elektrisk jernbane som er relevant for anlegget som skal prosjekteres.
Kravlokasjon
TRV:00311Felles elektro/Prosjektering og bygging4d) Forskriftskrav: For anlegg tilknyttet banestrømforsyningen og kontaktledningsanlegget, alle installasjoner som kan påvirkes av banestrømforsyningen/kontaktledningsanlegget, og alle faste installasjoner som er nødvendig for å sikre elektrisk sikkerhet ved vedlikehold i banestrømforsyningen, skal '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' følges.Kravlokasjon
TRV:07873Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Risikovurdering: Elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal prosjekteres og bygges på grunnlag av en risikovurdering i samsvar med henholdsvis FEF § 2-2 og FEL § 16.

 1. Utførelse: Risikovurderingen skal dokumenteres i en rapport og følge det elektriske anlegget fra prosjektering, via bygging til videre drift og vedlikehold.
Kravlokasjon
TRV:00328Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Meldeplikt til SJT: Ved endringer i infrastrukturen skal Statens jernbanetilsyn ha melding i forkant av endringene.Kravlokasjon
TRV:00306Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Valg av metaller for elektriske kontaktflater: I mekaniske sammenføyninger med direkte elektrisk kontakt bør metallene tilpasses slik at forskjellen i galvaniske spenninger ikke er større enn 300 mV.

 1. Utførelse: Dersom forskjellen i galvaniske spenninger for to metallflater er større enn 300 mV, bør det settes inn et elektrisk ledende mellomlegg (f.eks. en skive av et annet metall) mellom de to metallflatene, slik at forskjellen i galvanisk spenning mellom hver metallflate og mellomlegget er mindre enn 300 mV.
 2. Utførelse: Dersom to metalldeler sammenføyes, og forskjellen i galvanisk spenning er stor, blir skadeomfanget minst når det mest edle metallet, se Figur: Galvanisk spenning for metaller, har en forholdsvis mindre overflate enn det mindre edle metallet.
Kravlokasjon
TRV:00486Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Tetting av rørender: Rørgjennomføring i kabelkum, trekkekum og innføring i bygninger, med eller uten kabel, skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.

 1. Utførelse: Rør uten inntrekt kabel kan tettest med ettersittende lokk eller propp.
 2. Utførelse: Rør med inntrekt kabel kan tettest med diffusjonstett tettemasse, eventuelt supplert med annet fyll/fyllmasse.
 3. Utførelse: Ettersittende lokk eller propp som fjernes ved inntrekking av kabel, kan gjenbrukes andre steder i infrastrukturen (miljøvennlig forvaltning av ressurser).
 4. Utførelse: Ekspanderende byggeskum er uegnet og skal ikke benyttes.
Kravlokasjon
TRV:00323Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Støtstrøm: Støtstrøm for mekanisk dimensjonering skal settes til '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"', der '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' er beregnet til å være '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' for alle tillatte elektriske utforminger av norsk banestrømforsyning.Kravlokasjon
TRV:00298Felles elektro/Prosjektering og bygging4

c) Omgivelsestemperatur: Utgangspunktet for omgivelsestemperatur er gitt i EN 50125-serien.

 1. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.
Kravlokasjon
TRV:00317Felles elektro/Prosjektering og bygging4e) Forlegning i bygninger: Ytterligere krav til sårbarhet for kabler installert i bygninger finnes i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Kabelføring i bygninger.Kravlokasjon
TRV:00334Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Ansvarlig fagperson: Utførende enhet skal - avhengig av oppdragets art - ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til:

 • Lavspenningskompetanse: se [FEK].
 • Høyspenningskompetanse: se [FEK].
 • Ekom: se autorisasjonsforskriften.
Kravlokasjon
TRV:00312Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Merking av høyspenningsanlegg: Høyspenningsanlegg skal merkes med høyspenningsskilt ("HØYSPENNING LIVSFARE").

 1. Utførelse: Anlegg for togvarme der sekundærsiden av transformatoren har linjespenning på 1730 V (1000 V mellom fase og nullpunkt), skal ha slik merking for de deler av anlegget der det er mulig å berøre to faser samtidig (innenfor 2,5 m) - for eksempel ved inn-/utkopling av sikringer.
Kravlokasjon
TRV:07874Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Erklæring om samsvar: Ansvarlig for prosjektering, bygging og endring av elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal utstede erklæring om samsvar med aktuell forskrift i henhold til FEF § 3-1 og FEL § 12.

 1. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde en entydig identifikasjon og avgrensning av anlegget eller anleggene den gjelder for.
 2. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde angivelse om arbeidet omfatter prosjektering, bygging eller endring.
Kravlokasjon
TRV:00307Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Miljøhensyn: Bruk av SF6-gass skal begrenses av hensyn til miljørisiko.

 1. Utførelse: Risiko og kostnader skal vurderes og dokumenteres.
 2. Utførelse: Lekkasje av SF6-gass skal iht. EN 62271-1 begrenses til 0,5 % per år for lukkede systemer (f.eks. kapslede anlegg) og 0,1 % for forseglede flasker (f.eks. brytere).
 3. Utførelse: Fremtidige kostnader for avhending av anlegg med SF6-gass bør vurderes.
 4. Utførelse: For koblingsanlegg skal det godtgjøres en vesentlig gevinst før anlegget prosjekteres med SF6-gass.
 5. Utførelse: For brytere i KL-anlegg skal det normalt velges komponenter uten SF6-gass.
Kravlokasjon
TRV:00324Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Termisk kortslutningsstrøm: Komponenter og ledere skal dimensjoneres for den termiske strømbelastningen Ith for kortslutningsforløpet.

 1. Utførelse: Termisk kortslutningsstrøm for 0,1 og 0,3 sekunder angitt i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm kan legges til grunn. Verdiene er beregnet effektivverdi for en kortslutning som vist i Figur: Typisk forløp for en kortslutning nær en matestasjon ved tosidig mating, med parametre t1=0,1 s, t2=0,3 s , I1=Ik og I2=0,33·Ik.
 2. Utførelse: Der det dokumenteres andre forutsetninger enn de som er lagt til grunn ved beregning av termisk kortslutningsstrøm i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm, kan ny dimensjonerende termisk kortslutningsstrøm beregnes og legges til grunn. For eksempel:
  1. For mange koblingsanlegg kan det dokumenteres raskere frakoblingstid enn 0,1 s ved store strømmer. I slike tilfeller kan termisk kortslutningsstrøm beregnes på nytt for den aktuelle frakoblingstiden.
  2. I mange tilfeller kan det dokumenteres lavere strøm I2 enn 0,33·Ik, som lagt til grunn i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm. I slike tilfeller kan Ith0,3 beregnes på nytt med den lavere strømmen.
Kravlokasjon
TRV:00299Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Soloppvarming: For materiell, liner, kabler og skap skal det tas nødvendige hensyn til soloppvarming. Solinnstråling vinkelrett på en flate er ca. 1050 W/m2.

 1. Utførelse: Soloppvarming av skap og materiell kan begrenses med en reflekterende overflatebehandling.
 2. Utførelse: En gunstig plassering kan begrense eksponering av sollys.
Kravlokasjon
TRV:00319Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Godkjenning, generelt: Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.Kravlokasjon
TRV:00335Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Kjennskap til arbeidsforhold: Den utførende enhet skal sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på Bane NORs grunn.

 • Forskrifter fra DSB og Nkom.
 • Bane NORs Teknisk regelverk
Kravlokasjon
TRV:00313Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Sårbare kabler: Sårbare kabler og annen infrastruktur skal prosjekteres med tanke på å unngå avbrudd i viktige funksjoner. Mulige tiltak er atskillelse, ekstra beskyttelse, alternativ eller redundant fremføring.Kravlokasjon
TRV:00330Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Anleggsmerking: Referansesystem for anleggsmerking skal følge anerkjente standarder, fortrinnsvis IEC 81346-serien.Kravlokasjon
TRV:00308Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Spenningssatte deler: Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningssatte deler og utstyr, eller ved berøring av utsatte (ledende) anleggsdeler som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).Kravlokasjon
TRV:00325Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Berøringsspenning: Ved beregning av berøringsspenning under kortslutning skal effektivverdien til vekselstrømskomponenten Irms under kortslutningsforløpet legges til grunn.

 1. Vurdering: Effektivverdien i t1 eller t2 sekunder kan være dimensjonerende - og begge strømmer/tider skal derfor kontrolleres.
Kravlokasjon
TRV:00300Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Elektromagnetisk sameksistens: Eltekniske anlegg for jernbane skal utformes i samsvar med EN 50121-serien.

 1. Vurdering: I EMC-planen som kreves i EN 50121-1, bør det legges til grunn en vurdering av kritikalitet for aktuelle systemer og apparater ved fastsettelse av EMC-krav til apparater.
 2. Utførelse: Systemer og apparater med store konsekvenser for tilgjengelighet og sikkerhet i jernbanen skal være testet og fungere i henhold til EN 50121-serien.
 3. Utførelse: Komponenter som ikke er testet etter EN 50121-serien, skal være testet i henhold til egne produktstandarder eller EN 61000-serien.
 4. Verifikasjon: Nødvendige tester i henhold til normene, skal utføres av en akkreditert testinstitusjon – så fremt leverandøren ikke selv er sertifisert til å utføre disse.
Kravlokasjon