Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 510 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:08183Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Tidfesting: Signaler (kommandoer, hendelser og måleverdier) skal tidfestes i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem, og fra en intern klokke med oppløsning og nøyaktighet på 10 ms for å kunne etablere korrekte hendelsesforløp.

 1. Unntak: Driftskontrollanlegg som skal sende ut tidsynkronisering til underliggende driftskontrollnivå, skal ha egen synkronisering via GPS, for eksempel sentralt kontrollanlegg og stasjonskontrollanlegg.
 2. Unntak: Sentralt kontrollanlegg skal sende ut tidsynkronisering til lokalkontrollanlegg som ikke har egen synkronisering, for eksempel RTU og PLS, via IEC 60870-5-104 (-101) C_CS_NA_1, Clock synchronization command.
Kravlokasjon
TRV:08198Felles elektro/Prosjektering og bygging10Komponenttegninger: Komponenttegninger skal angi dimensjoner og monteringsdetaljer.Kravlokasjon
TRV:03249Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Ekstern tilkobling: For effektiv detaljert feilsøking, oppdatering (for eksempel parameterendring og konfigurering), datainnsamling og lignende, skal lokalkontrollanlegg ha mulighet for ekstern tilkobling lokalt i forsyningsanlegget og bør ha mulighet for ekstern tilkobling via nettforbindelse.

 1. Utførelse: Ekstern tilkobling skal sikres i samsvar kbf §7 og Bane NORs retningslinjer.
 2. Utførelse: Tilkoblingen bør være USB, RJ45, RS232 eller RS485.
Kravlokasjon
TRV:08170Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Forrigling: Der det er viktig å unngå feilbetjening med brytere og funksjoner, bør disse utstyres med forrigling for å unngå store materielle skader. For eksempel at skillebrytere ikke betjenes med last, at jordingsbrytere ikke legges inn mot spenning, og at anleggsdeler som ikke er i fase, sammenkobles.

 1. Utførelse: Forrigling i driftskontrollsystemet bør plasseres så nær anleggsdelen som mulig for selvstendighet og funksjon ved alle driftskontrollnivåer.
 2. Utførelse: Den som styrer mot en forrigling, skal automatisk informeres om den.
 3. Utførelse: Forriglinger bør manuelt og etter tydelig bekreftelse, kunne overstyres i nødsituasjoner. Overstyring skal registreres i hendelsesloggen.
 4. Utførelse: Mulige løsninger kan være:
  1. Teknisk forrigling på anleggsdel som sperrer for kommandoer fra overordnet driftskontrollnivå, for eksempel omkobler eller lås.
  2. Programvareforrigling i driftskontrollsystem, lokalt (for eksempel fasesperre eller omkobler) – alternativt fjernt (for eksempel med kommandosperre).
  3. Manuell forrigling ved operative regler, eventuelt med advarsel eller ekstra bekreftelse i driftskontrollsystemets programvare.
 5. Utførelse: Der det ikke er hensiktsmessig med forrigling, bør det benyttes ekstra bekreftelse fra leder for kobling ved betjening eller operativ instruks.
 6. Utførelse: Teknisk regelverk for aktuell anleggstype bør angi nærmere krav om forrigling.
 7. Dokumentasjon: Forriglingers forutsetninger og virkemåte skal dokumenteres.
Kravlokasjon
TRV:08193Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Funksjonsbeskrivelse: Funksjonsbeskrivelsen skal beskrive driftskontrollsystemets oppbygning, funksjon, virkemåte og sikring.

 1. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal angi hvordan krav i Teknisk regelverk og relevante forskrifter er oppfylt.
 2. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen for elektriske forsyningsanlegg skal begrunne hvilke anleggsdeler og funksjoner i aktuelt forsyningsanlegg som fjernkontrolleres, se krav om fjernkontroll.
 3. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal omfatte forriglinger, se krav om forrigling.
 4. Utførelse: Funksjonsbeskrivelsen skal inneholde en skjematisk fremstilling av driftskontrollsystemets logiske og fysiske nett med eventuelle tilgangspunkter utenfra.
 5. Utførelse: Kravspesifikasjonen kan inngå som en del av funksjonsbeskrivelsen.
Kravlokasjon
TRV:08209Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Selvstendighet: Lokalkontrollanlegg skal fungere selvstendig uten overordnet driftskontrollsystem (-nivå) for økt robusthet, for eksempel ved feil i overordnet driftskontrollsystem eller samband.

 1. Utførelse: En konsekvens av dette er at funksjoner, f.eks. forriglinger, skal legges på lavest mulig driftskontrollnivå for å gjøre anlegget minst avhengig av samband med overordnet nivå.
 2. Operative tiltak: Det skal være operative regler for tilsyn av anlegg som ikke fjernkontrolleres.
Kravlokasjon
TRV:08178Felles elektro/Prosjektering og bygging10

Feilhåndtering: Feil i ett driftskontrollanlegg eller tilhørende samband skal ikke føre til feil, feil styring eller feil informasjon i et annet driftskontrollanlegg (hverken på overliggende, redundant, samme eller underliggende driftskontrollnivå).

 1. Utførelse: Enkeltfeil i utstyr eller konfigurasjon skal ikke føre til feil styring eller feil informasjon, slik som utilsiktet styring eller informasjon, og manglende styring eller informasjon som ikke detekteres).
 2. Utførelse: Enkeltfeil og enkelthendelser skal ikke føre til fellesfeil eller svikt i fellesfunksjoner for redundante driftskontrollanlegg.
 3. Utførelse: Generelt skal driftskontrollsystemet utformes slik at det feiler til en sikker tilstand eller låses i seneste posisjon.
 4. Verifikasjon: Korrekt funksjon og konfigurasjon etter endringer skal verifiseres med test.
Et eksempel på feil styring er at et driftskontrollanlegg sender vilkårlig kommando eller indikering under en oppstartsrutine, og som fører til endringer eller avvikende informasjon sammenlignet med forsyningsanleggets faktiske status.
Kravlokasjon
TRV:00316Felles elektro/Prosjektering og bygging3d) Forlegning i utemiljø: Ytterligere krav til sårbarhet for kabler installert i grøfter og kanalanlegg finnes i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Sårbarhet.Kravlokasjon
TRV:00302Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Inntak av kanal-/jord-kabler i eltekniske hus: Kablene kan med fordel føres inn i elteknisk hus i et felles kabelinntak.

 1. Utførelse: For installasjoner der det stilles krav til sårbarhet (tilgjengelighet), bør kabling med redundans føres inn i elteknisk hus på flere godt atskilte kabelinntak (i stor avstand, forskjellig vegg etc.).
Kravlokasjon
TRV:00321Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Dimensjonerende kortslutningsstrøm Ik: Dimensjonerende kortslutningsstrøm Ik skal fastsettes i henhold til Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm.

 1. Utførelse: Ved endring i banestrømforsyningen skal angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm ikke overskrides.
 2. Utførelse: Ved prosjektering og bygging av ny og fornyet jernbaneinfrastruktur skal infrastrukturen dimensjoneres for angitt dimensjonerende kortslutningsstrøm.
  1. Mulig bruk av kortslutningsstrøm for beregninger er listet opp i starten av avsnittet.
  2. Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Dimensjonering, for dimensjoneringskriterier for forbindelser og komponenter tilknyttet returkretsen.
Kravlokasjon
TRV:00332Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Krav til kompetanse: Oppdragsgiver skal sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det oppdraget som skal utføres.

 1. Prosjekterende og utførende enheter skal overfor oppdragsgiver kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.
Kravlokasjon
TRV:08070Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Alternativt klima og miljø: For utstyr og komponenter som ikke installeres i et jernbanemiljø (f.eks. basestasjon plassert langt fra jernbaneanlegg), kan andre relevante standarder benyttes, f.eks.:

 1. NEK 440 - EN 61936-1: Stasjonsanlegg over 1 kV, avsnitt 4.4: Klimatiske og miljømessige påkjenninger.
 2. EN 62271-1: High-voltage switchgear and controlgear -- Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear, avsnitt 4: Normal and special service conditions.
 3. ETSI EN 300 019-serien, Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment.
Kravlokasjon
TRV:00297Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Overordnede krav: Alt elektrisk utstyr for lavspenning skal tilfredsstille [FEU], samtidig som alle anlegg under drift skal fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold anleggene kan forventes å bli påvirket av.Kravlokasjon
TRV:00317Felles elektro/Prosjektering og bygging4e) Forlegning i bygninger: Ytterligere krav til sårbarhet for kabler installert i bygninger finnes i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Kabelføring i bygninger.Kravlokasjon
TRV:00327Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Meldeplikt til DSB: Anlegg som Bane NOR har konsesjonsfritak for, trenger ikke meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene. Anlegg det skal søkes konsesjon for, skal også meldes til DSB før utførelse og endring av anleggene.Kravlokasjon
TRV:00312Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Merking av høyspenningsanlegg:Høyspenningsanlegg skal merkes med høyspenningsskilt ("HØYSPENNING LIVSFARE").

 1. Utførelse: Anlegg for togvarme der sekundærsiden av transformatoren har linjespenning på 1730 V (1000 V mellom fase og nullpunkt), skal ha slik merking for de deler av anlegget der det er mulig å berøre to faser samtidig (innenfor 2,5 m) - for eksempel ved inn-/utkopling av sikringer.
Kravlokasjon
TRV:00306Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Valg av metaller for elektriske kontaktflater: I mekaniske sammenføyninger med direkte elektrisk kontakt bør metallene tilpasses slik at forskjellen i galvaniske spenninger ikke er større enn 300 mV.

 1. Utførelse: Dersom forskjellen i galvaniske spenninger for to metallflater er større enn 300 mV, bør det settes inn et elektrisk ledende mellomlegg (f.eks. en skive av et annet metall) mellom de to metallflatene, slik at forskjellen i galvanisk spenning mellom hver metallflate og mellomlegget er mindre enn 300 mV.
 2. Utførelse: Dersom to metalldeler sammenføyes, og forskjellen i galvanisk spenning er stor, blir skadeomfanget minst når det mest edle metallet, se Figur: Galvanisk spenning for metaller, har en forholdsvis mindre overflate enn det mindre edle metallet.
Kravlokasjon
TRV:00322Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Varigheter: Varigheten for kortslutninger skal ligge til grunn for valg av kortslutningsdimensjonering.

 1. Utførelse: Varighet på t1=0,1 s og t2 = 0,3 s kan legges til grunn som de mest konservative verdiene i kontaktledningsnettet.
 2. Utførelse: Mindre konservative verdier kan legges til grunn der det dokumenteres raskere frakobling.
Kravlokasjon
TRV:00333Felles elektro/Prosjektering og bygging4

c) Fagkompetanse: Det skal benyttes fagfolk med kvalifikasjon i henhold til [FEK] og autorisasjonsforskriften (Ekom).

 1. Utførelse: Den som prosjekterer elektriske anlegg for elektrisk jernbane skal i tillegg til å oppfylle kravene i [FEK] ha eller tilegne seg kjennskap til særlige forhold ved elektrisk jernbane som er relevant for anlegget som skal prosjekteres.
Kravlokasjon
TRV:08078Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Meldeplikt om sikringstiltak: Bygging, endring og utvidelse av elektriske forsyningsanlegg omfattet av Kraftberedskapsforskriften skal meldes NVE iht. § 5-9. Anlegg som typisk omfattes er:

DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:00298Felles elektro/Prosjektering og bygging4

c) Omgivelsestemperatur: Utgangspunktet for omgivelsestemperatur er gitt i EN 50125-serien.

 1. Vurdering: Returtid for maksimal- og minimaltemperatur kan vurderes opp mot konsekvensen ved over/underskridelse. Det nasjonale tillegget i NS-EN 1991-1-5:2003/NA:2008 angir isotermkart for maksimal- og minimaltemperatur i Norge i skyggen, med returtid på 50 år.
Kravlokasjon
TRV:07873Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Risikovurdering: Elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal prosjekteres og bygges på grunnlag av en risikovurdering i samsvar med henholdsvis FEF §2-2 og FEL §16.

 1. Utførelse: Risikovurderingen skal dokumenteres i en rapport og følge det elektriske anlegget fra prosjektering, via bygging til videre drift og vedlikehold.
Kravlokasjon
TRV:00328Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Meldeplikt til SJT: Ved endringer i infrastrukturen skal Statens jernbanetilsyn ha melding i forkant av endringene.Kravlokasjon
TRV:00313Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Sårbare kabler: Sårbare kabler og annen infrastruktur skal prosjekteres med tanke på å unngå avbrudd i viktige funksjoner. Mulige tiltak er atskillelse, ekstra beskyttelse, alternativ eller redundant fremføring.Kravlokasjon
TRV:00323Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Støtstrøm: Støtstrøm for mekanisk dimensjonering skal settes til '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"', der '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' er beregnet til å være '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' for alle tillatte elektriske utforminger av norsk banestrømforsyning.Kravlokasjon
TRV:00307Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Miljøhensyn: Bruk av SF6-gass skal begrenses av hensyn til miljørisiko.

 1. Utførelse: Risiko og kostnader skal vurderes og dokumenteres.
 2. Utførelse: Lekkasje av SF6-gass skal iht. EN 62271-1 begrenses til 0,5 % per år for lukkede systemer (f.eks. kapslede anlegg) og 0,1 % for forseglede flasker (f.eks. brytere).
 3. Utførelse: Fremtidige kostnader for avhending av anlegg med SF6-gass bør vurderes.
 4. Utførelse: For koblingsanlegg skal det godtgjøres en vesentlig gevinst før anlegget prosjekteres med SF6-gass.
 5. Utførelse: For brytere i KL-anlegg skal det normalt velges komponenter uten SF6-gass.
Kravlokasjon
TRV:00334Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Ansvarlig fagperson: Utførende enhet skal - avhengig av oppdragets art - ha en person med kvalifikasjoner som tilfredsstiller krav til:

 • Lavspenningskompetanse: se [FEK].
 • Høyspenningskompetanse: se [FEK].
 • Ekom: se autorisasjonsforskriften.
Kravlokasjon
TRV:00308Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Spenningssatte deler: Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte berøring av spenningssatte deler og utstyr, eller ved berøring av utsatte (ledende) anleggsdeler som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).Kravlokasjon
TRV:00299Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Soloppvarming: For materiell, liner, kabler og skap skal det tas nødvendige hensyn til soloppvarming. Solinnstråling vinkelrett på en flate er ca. 1050 W/m2.

 1. Utførelse: Soloppvarming av skap og materiell kan begrenses med en reflekterende overflatebehandling.
 2. Utførelse: En gunstig plassering kan begrense eksponering av sollys.
Kravlokasjon
TRV:07874Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Erklæring om samsvar: Ansvarlig for prosjektering, bygging og endring av elektriske forsyningsanlegg og elektriske lavspenningsanlegg skal utstede erklæring om samsvar med aktuell forskrift i henhold til FEF §3-1 og FEL §12.

 1. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde en entydig identifikasjon og avgrensning av anlegget eller anleggene den gjelder for.
 2. Utførelse: Samsvarserklæringen skal inneholde angivelse om arbeidet omfatter prosjektering, bygging eller endring.
Kravlokasjon
TRV:00314Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Følgeskader: Følgeskader kan enkelt begrenses ved at brannskiller reetableres umiddelbart etter utført arbeid med installasjon eller fjerning av kabler. Like viktig er det at kabelkanaler langs sporet er tilfredsstillende plassert og ”alltid” tildekket av lokk.Kravlokasjon
TRV:00324Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Termisk kortslutningsstrøm: Komponenter og ledere skal dimensjoneres for den termiske strømbelastningen Ith for kortslutningsforløpet.

 1. Utførelse: Termisk kortslutningsstrøm for 0,1 og 0,3 sekunder angitt i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm kan legges til grunn. Verdiene er beregnet effektivverdi for en kortslutning som vist i Figur: Typisk forløp for en kortslutning nær en matestasjon ved tosidig mating, med parametre t1=0,1 s, t2=0,3 s , I1=Ik og I2=0,33·Ik.
 2. Utførelse: Der det dokumenteres andre forutsetninger enn de som er lagt til grunn ved beregning av termisk kortslutningsstrøm i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm, kan ny dimensjonerende termisk kortslutningsstrøm beregnes og legges til grunn. For eksempel:
  1. For mange koblingsanlegg kan det dokumenteres raskere frakoblingstid enn 0,1 s ved store strømmer. I slike tilfeller kan termisk kortslutningsstrøm beregnes på nytt for den aktuelle frakoblingstiden.
  2. I mange tilfeller kan det dokumenteres lavere strøm I2 enn 0,33·Ik, som lagt til grunn i Tabell: Beregnede verdier for kortslutningsstrøm. I slike tilfeller kan Ith0,3 beregnes på nytt med den lavere strømmen.
Kravlokasjon
TRV:00309Felles elektro/Prosjektering og bygging4

b) Forskrifter: For elektriske anlegg skal offentlige forskrifter som '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' følges.

 1. Bane NORs kommentarer til FEF Ved anvendelse av FEF skal Vedlegg 4d: Bane NORs kommentarer til FEF, følges.
Kravlokasjon
TRV:00335Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Kjennskap til arbeidsforhold: Den utførende enhet skal sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på Bane NORs grunn.

 • Forskrifter fra DSB og Nkom.
 • Bane NORs Teknisk regelverk
Kravlokasjon
TRV:00300Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Elektromagnetisk sameksistens: Eltekniske anlegg for jernbane skal utformes i samsvar med EN 50121-serien.

 1. Vurdering: I EMC-planen som kreves i EN 50121-1, bør det legges til grunn en vurdering av kritikalitet for aktuelle systemer og apparater ved fastsettelse av EMC-krav til apparater.
 2. Utførelse: Systemer og apparater med store konsekvenser for tilgjengelighet og sikkerhet i jernbanen skal være testet og fungere i henhold til EN 50121-serien.
 3. Utførelse: Komponenter som ikke er testet etter EN 50121-serien, skal være testet i henhold til egne produktstandarder eller EN 61000-serien.
 4. Verifikasjon: Nødvendige tester i henhold til normene, skal utføres av en akkreditert testinstitusjon – så fremt leverandøren ikke selv er sertifisert til å utføre disse.
Kravlokasjon
TRV:00319Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Godkjenning, generelt: Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.Kravlokasjon
TRV:00330Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Anleggsmerking: Referansesystem for anleggsmerking skal følge anerkjente standarder, fortrinnsvis IEC 81346-serien.Kravlokasjon
TRV:00479Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Forlegning: Kabelkanaler skal forlegges på formasjonsplanet som beskrevet i Underbygning, Prosjektering og bygging, Profiler og minste tverrsnitt, Plassering og legging av kabelkanal.

 1. Unntak: Andre forlegningsmetoder kan benyttes der det ikke er tilstrekkelig plass på formasjonsplanet. Eksempler er bruer, tunneler, skjæringer og andre trange partier, da spesielt langs eksisterende baner.
Kravlokasjon
TRV:00315Felles elektro/Prosjektering og bygging4c) Kabelinntak: For telekabler i det nasjonale nettet kan det være aktuelt med to uavhengige kabelinnføringer i en bygning. Det kan også være aktuelt med uavhengige fremføringsveier inne i og/eller utenfor bygningen.Kravlokasjon
TRV:00325Felles elektro/Prosjektering og bygging4

e) Berøringsspenning: Ved beregning av berøringsspenning under kortslutning skal effektivverdien til vekselstrømskomponenten Irms under kortslutningsforløpet legges til grunn.

 1. Vurdering: Effektivverdien i t1 eller t2 sekunder kan være dimensjonerende - og begge strømmer/tider skal derfor kontrolleres.
Kravlokasjon
TRV:00310Felles elektro/Prosjektering og bygging4

c) Merking på kabler: Kabler som kan føre farespenninger inn på et anlegg med frakoplet spenningsforsyning, bør merkes med spenning og kildested.

 1. Anlegget (skap, tavle etc.) skal merkes. (NEK 400:2018, 810.514.105)
Kravlokasjon
TRV:00301Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Transientplate for radiosystemer: Antennekabler og andre kabler som føres inn i elteknisk hus, bør føres gjennom en felles transienplate for å begrense skader forårsaket av lyn.

 1. Utførelse: Transientplaten skal jordes til jordelektrode/ringjord med en kortest mulig, nær rettlinjet føring.
 2. Utførelse: Skjerm på kabler kan med fordel ha elektrisk kontakt med transientplaten.
Kravlokasjon
TRV:00486Felles elektro/Prosjektering og bygging4

d) Tetting av rørender: Rørgjennomføring i kabelkum, trekkekum og innføring i bygninger, med eller uten kabel, skal tettes mot gnagere og mot vanninntrengning.

 1. Utførelse: Rør uten inntrekt kabel kan tettest med ettersittende lokk eller propp.
 2. Utførelse: Rør med inntrekt kabel kan tettest med diffusjonstett tettemasse, eventuelt supplert med annet fyll/fyllmasse.
 3. Utførelse: Ettersittende lokk eller propp som fjernes ved inntrekking av kabel, kan gjenbrukes andre steder i infrastrukturen (miljøvennlig forvaltning av ressurser).
 4. Utførelse: Ekspanderende byggeskum er uegnet og skal ikke benyttes.
Kravlokasjon
TRV:00320Felles elektro/Prosjektering og bygging4b) Elektrisitetsmålere for avregning: Elektrisitetsmålere for lavspenning som installeres i Bane NORs anlegg, og brukes for fakturering av energisalg til tredjepart, er underlagt Forskrift om krav til elektrisitetsmålere (Lovdata: FOR-2007-12-28-1753).Kravlokasjon
TRV:00331Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Krav til dokumentasjon av kompetanse: Det skal stilles krav til dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonene som deltar i prosjekterings- og byggeprosessen.Kravlokasjon
TRV:08069Felles elektro/Prosjektering og bygging4

a) Klima og miljø: For utstyr og komponenter som lagres eller installeres i jernbaneanlegg, skal krav for lagring og drift være i overensstemmelse med:

 1. EN 50125-2: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 2: Fixed electrical installations.
 2. EN 50125-3: Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 3: Equipment for signalling and telecommunications.
Kravlokasjon
TRV:00326Felles elektro/Prosjektering og bygging4a) Anleggskonsesjon: Bane NOR skal søke anleggskonsesjon i henhold til NVE sitt vedtak i brev av 22.11.2016.Kravlokasjon
TRV:00311Felles elektro/Prosjektering og bygging4d) Forskriftskrav: For anlegg tilknyttet banestrømforsyningen og kontaktledningsanlegget, alle installasjoner som kan påvirkes av banestrømforsyningen/kontaktledningsanlegget, og alle faste installasjoner som er nødvendig for å sikre elektrisk sikkerhet ved vedlikehold i banestrømforsyningen, skal '"`UNIQ--nowiki-00000000-QINU`"' følges.Kravlokasjon
TRV:00503Felles elektro/Prosjektering og bygging5

a) Kabel på kjøreskinne: På ikke-elektrifiserte baner der det ikke er etablert kabelkanal, kan en enkelt lokal kabel forlegges på skinnefot med mindre dette kommer i konflikt med vedlikeholdet på banestrekningen.

 1. Utførelse: Forlegning på skinnefot skal godkjennes av eier til infrastrukturen.
 2. Utførelse: Kabelen forlegges på skinnefot på utsiden av kjøreskinne.
 3. Utførelse: Den aktuelle kabelen skal dimensjoneres for et utvidet temperaturområde fra -40 °C til +60 °C (sterk soloppvarming og eventuelt spenningstap).
 4. Utførelse: Kabelen skal forlegges slik at nødvendige lengdeutvidelser på grunn av temperatursvingninger ikke gir strekkpåkjenning på kabelen.
 5. Utførelse: Kabelen skal forlegges slik at kabelen har tilstrekkelig slakk for å gi tilgang til arbeid på skinnestreng.
Kravlokasjon
TRV:00454Felles elektro/Prosjektering og bygging5b) Gravemelding: Før eventuell graving iverksettes, skal gravemelding sendes og godkjenning foreligge.Kravlokasjon