Overbygning/Vedlikehold/Utfesting og fastmerkenett

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/5)

1 Hensikt og omfang

Kapitlet omhandler vedlikehold og kontroll av

  • varig utfesting av linjen
  • geodetisk varig utfesting av linjen
  • geodetisk fastmerkenett


Utfesting av linjen registrerer beliggenheten til et helsveist spor med korrekt nøytraltemperatur i et ytre referansesystem. Dette kalles sporets skal-beliggenhet. Utfesting utføres på en slik måte at resultatene kan brukes til kontroll og justering av sporets er-beliggenhet i ettertid. Ved å sammenstille tilhørende verdier for sporets skal- og er-beliggenhet beregnes sporets avvik fra skal-beliggenhet. Verdiene benyttes, sammen med resultater fra målevognkjøring, for å vurdere om det er behov for justering av sporet og gir følgelig korreksjonsverdier ved sporjustering. Dette danner dermed utgangspunkt for rekonstruksjon av sporets skal-beliggenhet.

2 Varig utfesting av linjen

2.1 Generelt

Varig utfesting av linjen (VUL) har som formål å definere og etablere sporets beliggenhet i et ytre referansesystem. Metoden baseres på at sporets skal-beliggenhet refereres som relativ beliggenhet i forhold til VUL-merker langs sporet.

TRV:08055

▶ a) Sporets er-beliggenhet skal kontrolleres i forhold til skal-beliggenhet. For store avvik mellom disse tilsier at sporet har forskjøvet seg og at det kan ha oppstått spenninger i sporet.

2.2 Kontrollhyppighet

Hyppigheten av kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i Generiske arbeidsrutiner.

2.3 Kontroll av sporets beliggenhet

Kontrollen har til hensikt å detaljovervåke sporets er-beliggenhet ved hensiktsmessige intervaller eller når det ellers vil være behov for dette.

TRV:04233

a) Den horisontale og eventuelt vertikale avstanden skal måles mellom spor og VUL-merke med laseravstandsmåler eller målestav.

TRV:04234

b) Målingene skal utføres mellom referansepunktet på VUL-merket og innerkant nærmeste skinne, 14 mm under sporplanet.

TRV:04235

c) Målingene skal utføres minst to ganger for hvert VUL-merke og deretter midles. Avvik mellom målingene skal ikke overstige 5 mm.

TRV:04236

d) Sporets er-beliggenhet skal sammenliknes med skal-beliggenhet. Dersom avvik overstiger krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett skal det foretas sporjustering.

2.4 Rapportering

TRV:04237

a) Etter eventuelt justering av sporets beliggenhet skal sporets nye er-beliggenhet registreres iht.Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett .

TRV:04238

b) Også kontroller som ikke resulterer i sporjustering skal registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04239

c) Samtlige målinger/kontroller av sporets er-beliggenhet skal arkiveres i lokalt register for å kunne vurdere sporets beliggenhet over tid.

3 Geodetisk varig utfesting av linjen

3.1 Generelt

Geodetisk varig utfesting av linjen (GVUL) har som formål å definere og etablere sporets beliggenhet i et ytre referansesystem. Metoden baseres på at sporets beliggenhet defineres som en matematisk koordinatbestemt linjeberegning.

Sporets faktiske beliggenhet bestemmes med én av to metoder, - polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett eller innmåling med satellittbasert måleteknikk støttet av posisjonsforbedrende data fra Statens kartverks permanente geodetiske stasjoner.

Førstnevnte metode forutsetter at det er etablert et geodetisk fastmerkenett langs sporet. Metoden kan benyttes til kontroll av sporets horisontale og vertikale beliggenhet.

Sistnevnte metode forutsetter kort avstand (ca 20 km) mellom de permanente geodetiske stasjonene, gode mottaksforhold for satellittsignaler og repeterte måleserier. Metoden kan kun benyttes til kontroll av sporets horisontale beliggenhet.

TRV:08057

▶ a) Sporets er-beliggenhet skal kontrolleres i forhold til skal-beliggenhet. For store avvik mellom disse tilsier at sporet har forskjøvet seg og at det kan ha oppstått spenninger i sporet.

3.2 Kontrollhyppighet

Hyppigheten av kontroll av sporets beliggenhet er beskrevet i Generiske arbeidsrutiner.

3.3 Kontroll av geodetisk fastmerkenett

TRV:04240

a) Før kontroll av sporets er-beliggenhet foretas ved GVUL basert på innmåling fra et geodetisk fastmerkenett, skal også fastmerkenes fysiske tilstand og den geodetiske kvaliteten kontrolleres.

For fastmerker plassert i løsmasser / setningsømfintlig grunn, er denne registreringen svært avgjørende for GVUL-systemets kvalitet.

Kontroll av geodetisk fastmerkenett er beskrevet i Geodetisk fastmerkenett.

3.4 Kontroll av sporets beliggenhet

Kontrollen har til hensikt å detaljovervåke sporets er-beliggenhet ved hensiktsmessige intervaller eller når det ellers vil være behov for dette.

TRV:04242

a) Sporet skal måles inn med polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett.

TRV:04244

b) Alle karakteristiske trasépunkter, stokkskinneskjøter og bakkanter i sporveksler/kryssveksler/sporkryss skal måles inn.

TRV:04245

c) Ved innmålingen skal det benyttes metode/utstyr som gjør det mulig å koordinatbestemme

  • spormidt i grunnriss
  • laveste skinnestreng i høyde (kun GVUL basert på polar innmåling fra et geodetisk fastmerkenett).

TRV:04246

d) Innmåling fra geodetisk fastmerkenett skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett.


Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
Q0-Q1 0 3
Q2-Q5 0 5
Den totale geodetiske kvaliteten ved innmåling av spor fra fastmerkenett består av to elementer; fastmerkenettets kvalitet (Tabell: Krav til geodetisk kvalitet i grunnriss og Tabell: Krav til geodetisk kvalitet i høyde), og sporinnmålingens kvalitet Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett. Dette medfører at den totale geodetiske kvaliteten (horisontalt) er om lag det dobbelte av det som er angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk.

TRV:07978

e) Innmåling med satellittbasert posisjonsbestemmelse skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk. (Se forøvrig Geodetisk kvalitet)

TRV:04243

f) Sporet skal måles inn for ca. hver 10. meter. Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk.


Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor med satelittbasert måleteknikk
Kvalitetsklasse p (ppm) k (mm)
Q0-Q1 N/A N/A
Q2-Q5 0 10

TRV:04247

g) Sporets er-beliggenhet skal sammenliknes med skal-beliggenhet. Dersom avvik overstiger krav i Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet skal det foretas sporjustering.

3.5 Rapportering

TRV:04248

a) Etter eventuell justering av sporets beliggenhet skal sporets nye er-beliggenhet registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04249

b) Også kontroller som ikke resulterer i sporjustering skal registreres iht. Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04250

c) Samtlige målinger/kontroller av sporets er-beliggenhet skal arkiveres i Teknisk arkiv for å kunne vurdere sporets beliggenhet over tid.

4 Geodetisk fastmerkenett

4.1 Generelt

Vedlikehold av det geodetiske fastmerkenettet vil si å kontrollere nettet slik at man kan utføre nødvendige tiltak for å opprettholde nettets fysiske og geodetiske kvalitet. Dette innebærer overvåking av de geodetiske fastmerkenes beliggenhet samt ettersyn og vedlikehold som skal sikre effektiv og presis bruk av disse.

4.2 Rutinemessig kontroll

4.2.1 Redusert kontroll

TRV:04251

a) Et geodetisk fastmerkes beliggenhet i forhold til foregående og etterfølgende fastmerker skal kontrolleres når de blir benyttet. Dette gjelder i første rekke fastmerker som ikke er fundamentert til fjell. Kontrollen skal omfatte kontroll av geodetisk kvalitet i grunnriss og høyde (målestokk, vinkler og høydeforskjell).

TRV:04252

b) Dersom kontroll av det geodetiske fastmerkenettet indikerer at krav til geodetisk kvalitet i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett er overskredet, skal det iverksettes fullstendig kontroll av det geodetiske fastmerkenettet i det aktuelle området.

4.2.2 Fullstendig kontroll

TRV:04253

a) Dersom målinger i det geodetiske fastmerkenettet indikerer at den geodetiske kvaliteten ikke tilfredsstiller krav til geodetisk kvalitet i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett, skal fullstendig kontroll gjennomføres i det aktuelle området.

TRV:04254

b) Brukspunkter som er knyttet til sikringspunkter med sikker fundamentering skal kontrolleres med målinger til disse.

TRV:04255

c) Sikringspunktene med setnings-/teleutsatt fundamentering skal kontrolleres med målinger til andre fastmerker med sikker fundamentering. I grunnriss skal det benyttes sikringspunkter, stamnettspunkter og/eller landsnettpunkter. I høyde skal det benyttes nivellementspunkter.

TRV:04256

d) Fastmerkenettet skal kontrolleres ved målinger og beregninger beskrevet i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

4.3 Behovsbetinget kontroll

TRV:04257

a) Dersom et eller flere geodetiske fastmerker er plassert i spesielt setningsømfintlig grunn eller på annen måte er utsatt for ekstreme ytre belastninger, så skal det vurderes en hyppigere inspeksjonsfrekvens enn det som er angitt i Rutinemessig kontroll.

4.4 Rapportering

TRV:04258

a) Etter kontroll av de geodetiske fastmerkenes koordinater og/eller status skal dette registreres i henhold til Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett.

TRV:04259

b)Samtlige målinger/kontroller av de geodetiske fastmerkenes beliggenhet skal arkiveres i lokalt register.