Tele/Prosjektering og bygging/Dokumentasjon

< Tele‎ | Prosjektering og bygging(Omdirigert fra 560/5)

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

I dette kapittel angis generelle krav som stilles til dokumentasjon for telesystemer og -anlegg. Hensikten er å tilstrebe en mest mulig enhetlig dokumentering for Bane NORs telesystemer og -anlegg gjennom hele livssyklusen for systemene og anleggene.

1.2 Omfang

De krav som er gitt gjelder dokumentasjon som er relatert til bygging og prosjektering av telesystemer og -anlegg, inklusiv dokumentasjon som kreves i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-dokumentasjon).

Øvrige krav for enhetlig håndtering av teknisk dokumentasjon i Bane NOR er forankret i konsernprosedyren "Håndtering av teknisk dokumentasjon - STY-604942

Konsernprosedyren gjelder ikke for driftsinformasjonssystemer og 3D-modeller. Database for teknisk informasjon om sluttproduktet der informasjonen ikke er beskrevet i dokumenter, men som felter i en database. Denne informasjonen hentes enten fra dokumenter eller fra informasjonsmodeller (Cad-tegninger, 3D-modeller osv.).

I Bane NOR er følgende systemer eksempler på driftsinformasjonssystem BaneData, Telemator og Lydia

2 Generelle krav

Generelle krav til dokumentasjon er gitt i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser, avsnitt 13.

TRV:02277

a) System for dokumentforvaltning: Dokumentasjonen skal inngå i et dokumenthåndteringssystem, slik at det sikres at sporbarhet og versjonshåndtering mellom dokumenter, tegninger og produkter blir ivaretatt.


3 Systemdokumentasjon

Systemdokumentasjon beskriver oppbygging og virkemåte for et system, herunder en detaljert beskrivelse av system, delsystemer og systemkomponenter.

3.1 Generelt

TRV:02278

a) Dokumentasjonsspråk: Systemdokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

3.2 Systembeskrivelse

TRV:02279

a) Systembeskrivelsen: For system, delsystemer og systemkomponenter skal det utarbeides beskrivelser som, som et minimum, skal omhandle:

 1. Systemets hensikt og omfang
 2. Systemets oppbygging
 3. Systemets virkemåte
 4. Systemets grensesnitt

3.3 Spesifikasjoner

TRV:02280

a) Typer av dokumenterte spesifikasjoner: For system, delsystemer og systemkomponenter skal det som et minimum utarbeides følgende:

 1. Funksjonsspesifikasjon med en detaljering som gjør at hver enkelt funksjon lett kan forstås
 2. Designspesifikasjon med en detaljering som muliggjør enkel implementering av hvert enkelt delsystem og hver enkelt komponent
 3. Testspesifikasjon for verifisering av at system, delsystem eller komponent fungerer i henhold til spesifiserte krav


4 Anleggsdokumentasjon

Anleggsdokumentasjon beskriver det faktiske anlegget på en eller flere konkrete lokasjoner/strekninger. Anleggsdokumentasjonen er i sin natur lokal og beskriver noe som er plassert geografisk. Anleggsdokumentasjonen kan ikke gjenbrukes annet sted uten tilpasninger. Anleggsdokumentasjon involverer flere systemer og databaser i tillegg til skisser og skjematikk.

I hovedsak benyttes Banedata, Telemator/TelMe og VitalQIP i tillegg til skjematisk plan i Visio-format for registering og dokumentasjon av teleanlegg.

Som bygget-dokumentasjon (romtegning, skjematisk plan - fremstilling av nettverk og koblinger, eventuelt befaringsrapporter) dokumenteres også i ProArc.

4.1 Generelt

Anleggsdokumentasjon vil kunne omfatte supplerende informasjon om
 • tillatelser, begrensninger i bruken, dispensasjoner og eventuelle gyldighetsperioder
 • godkjente versjoner av programvare og data, hvis dette inngår i anlegget
 • referanse til typer og sertifikater

TRV:02285

a) Dokumentasjonsspråk: Anleggsdokumentasjon skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.


4.2 Skjematisk plan

TRV:02286

a) Basisinformasjon : En skjematisk fremstilling av nettverk og koblinger skal minimum inneholde informasjon om:

 1. Plassering og merking av alle objekter i teleanlegget (Banedata referanser)
 2. Alle utvekslinger, linjer og tjenester for teleanlegget med referanser generert fra Telemator
 3. Navn på stasjon/lokasjon med aktuell forkortelse der dette er relevant
 4. Indikasjon for karakteristikk fysiske grensesnitt/linjer, dvs. Ethernet 10/100/1G/10G, radiolinje frekvens/båndbredde, 2 Mbit/s osv.
 5. Kilometerangivelse for stedfesting av objekter der dette er relevant

TRV:02287

b) Filformater i bruk: Skjematikk/enlinjeskjema skal ha formatet .vsdx (Visio 2013-filformat) pga. mulighet for kobling i Telemator til tegninger i Visio-format.


4.3 Installasjonsdesign og beskrivelse av enkeltinstallasjoner (Site Design) for GSM-R

4.3.1 Site Design Report

En Site Design Report er en overordnet beskrivelse av en installasjon.

En Site Design Report forutsettes å inneholde

 • en beskrivelse av hvor en site er, hvordan man kommer seg dit og om det er spesielle ting som det må tas hensyn til ved site, slik som krav til følgetjeneste, krav om spesielle tillatelser eller nøkler for å komme inn
 • et kart, oppriss eller arrangementstegning for aktuell site
 • en liste over relevant dokumentasjon for installasjonen
 • en liste over materiell
 • en merkeliste og oversikt over objekter (kan inngå i materiell-listen)

4.3.2 Database for lokasjoner med GSM-R BTS, transmisjons eller radiolinjeutstyr.

TRV:02288

a) Databaseverktøy og informasjon: En oppdatert database skal være tilgjengelig med informasjon som listet under for lokasjoner med GSM-R utstyr.

 1. Tekniske data for lokasjonen/site.
 2. Opplysning om status for lokasjonen/site - adkomst, adgang og kritikalitet.
 3. Opplysning om andre operatører - innplassering eller utleie.
 4. Opplysning om kontraktsmessige forhold – leie/eierforhold.


4.3.3 Final Tunnel Design Report

En Final Tunnel Design Report forutsettes å inneholde
 • en beskrivelse av hvor en site er, hvordan man kommer seg dit og om det er spesielle ting som det må tas hensyn til ved site, slik som krav til følgetjeneste, krav om spesielle tillatelser eller nøkler for å komme inn
 • et kart, oppriss eller arrangementstegning for aktuell site
 • en liste over relevant dokumentasjon for installasjonen
 • en liste over materiell
 • en merkeliste og oversikt over objekter (kan inngå i materiell-listen)
 • en overordnet beskrivelse av repeaterløsning, med skisse, dekningsbudsjett og en begrunnelse for valgt løsning

4.4 Arrangementstegning

4.4.1 Romtegning og romplan

TRV:02289

a) Plantegning: En plantegning, både som gulvplan og som veggplan, skal vise plassering av alt utsyr i rommet.

b) Status og innhold: Tegningen skal være oppdatert til enhver tid og skal inneholde opplysninger om:

 1. Innvendige mål for rommet, også takhøyde
 2. Nummerindikering for utstyr
 3. Mål for høyde og bredde for dør og angivelse av slagretning
 4. Plassering av kabelføringer
 5. Passering av hovedjordskinne
 6. Datagulv og vektbegrensning for datagulv hvis dette er prosjektert

TRV:02290

a) Filformater i bruk: Tegninger av rom skal foreligge som filer i .vsdx (Visio) eller .dwg (AutoCad-format).

4.4.2 Arrangementstegning for nye lokasjoner for GSM-R

TRV:02291

a) Struktur og tegningsinnhold: Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om:

 1. Plassering av hytte
 2. Romplan for hytte
 3. Plassering av mast
 4. Mastetype
 5. Utstyrsplassering i mast
 6. Høyde, plassering og retning for antenner
 7. Kompassretning
 8. GPS-posisjon for syd-vestre hjørne av hytte og mast
 9. Avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
 10. Jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
 11. Kabelgrøfter og stolpekurser
 12. Plassering av overspenningsvern

4.4.3 Arrangementstegning for lokasjoner med utstyr for tunnelradio

TRV:02292

a) Tegningsinnhold: Målsatt tegning skal inneholde opplysninger om:

 1. Plassering av rom
 2. Romplan
 3. Plassering og retning for antenner
 4. Kompassretning
 5. Avstand og retning til jernbanespor, med kilometerangivelse
 6. Jordingsnettverk og plassering av jordingselektroder
 7. Kabelgrøfter
 8. Plassering av overspenningsvern
 9. Mast og hytte for masterunit for repeatersystem i tunnel
 10. Mast og antenner for donorsignaler

TRV:02293

b) Lokasjonsidentifikasjon: Site-ID nummeret skal fremkomme i tittelfeltet på tegningen.


4.4.4 Overordnet situasjonsplan i tunneler

TRV:02294

a) Tegningsinnhold: Tegningen skal vise utstyrsplassering i tunnelens lengderetning, med angivelse av kilometrering og avstand mellom repeaterposisjoner.

4.4.5 Innhold i utstyrsskap eller rack

TRV:02295

a) Databaseverktøy for dokumentasjon av utstyr i rack: Telemator skal gi oversikt over rack og innhold som inkluderer utstyrsplassering og utnyttelsesgrad med informasjon om:

 1. Hvilke høydeenheter i antall U (4,445 cm) som er benyttet
 2. Objektinformasjon (Banedata referanser) og logisk navngiving for utstyr
 3. Ledig plass (angitt i antall U)
 4. Eventuelt krav til ledig plass av hensyn til ventilasjon m.v.


4.5 Kabelplan

For registrering av opplysninger i forbindelse med kabel og kabelplan, benyttes registreringsverktøyet Telemator/TelMe. Se også kapittel 7 Kabelanlegg.

4.6 Enlinjeskjema og kursfortegnelse

4.6.1 Enlinjeskjema for 230 / 400 VAC

Enlinjeskjema for 230/400 VAC er en elektrotegning(EL) som inneholder en oversikt over kurser for et anlegg, fra strømkilde til fordelingskurser med tilhørende sikringer.

TRV:02296

a) Dokumentasjon av lavspenningsanlegg: Enlinjeskjema skal inneholde opplysning om:

 1. Aggregatkontakt og tilkobling for aggregatkontakt
 2. Jordfeilbryter
 3. Referanse til skaptype
 4. Navn/beskrivelse og objektnummer for forbrukere
 5. Størrelse og krarakteristikk for sikringer og overspenningsvern
 6. Kobling for strøm- og jordfeilalarm
 7. Kursnummer og ledningstverrsnitt, bør også dokumenteres i Telemator
 8. Ledige kurser, bør også dokumenteres i Telemator

4.6.2 Kursfortegnelse for 230 / 400 VAC sikringsskap

TRV:02297

a) Dokumentasjon av lavspenningsanlegg: Kursfortegnelser skal dokumenteres i tråd meg gjeldende bestemmelser i forskrift FEL og norm NEK 400.

4.6.3 Dokumentasjon for DC-distribusjon (48 VDC eller tilsvarende)

TRV:02298

a) Likerettere og avbruddsfri strømforsyning: Likeretteranlegget skal dokumenteres i Telemator med informasjon om:

 1. DC-fordelingen ut fra en strømkilde (likeretter/UPS) til likestrøms-forbrukere, med tilhørende sikringsstørrelser og kabeltverssnitt.
 2. Batterikapasitet og angivelse av beregnet driftstid for reservestrømforsyning.
 3. Navn, beskrivelse og objektnummer for alle forbrukere.


5 Dokumentasjon for godkjenning

TRV:02312

a) Dokumentasjon til forvaltningsorganisasjonen: Som et minimum skal det utarbeides dokumentasjon fra:

 1. Fabrikktest (Factory Acceptance Test, FAT)
 2. Installasjonstest (Commissioning)
 3. Sluttkontroll (Site Acceptance Test, SAT)
Som et ledd i operasjonalisering/overlevering av ny eller endret transmisjonsnett vil drift (FDV) kontrollere at anlegget er dokumentert i Telemator/TelMe

For større systemer som omfatter flere banestrekninger, kan det være aktuelt å gjennomføre

 • verifikasjon av systemfunksjon over tid (System Performance Verification, SPV)
 • systemakseptansetest (System Acceptance Test, SAT)
 • dekningstest (Drivetest)
 • optimaliseringsvurdering
 • sluttbefaring

6 RAMS-dokumentasjon

TRV:02313

a) Vurdering av aktuell dokumentasjon: Det skal vurderes om ny eller oppdatert RAMS dokumentasjon er hensiktsmessig så dette samsvarer med prosjektomfang for:

 1. Systemdefinisjon teknisk delsystem Tele
 2. RAM- og Sikkerhetsvurderinger (sikkerhetsanalyser, pålitelighetsanalyser, vedlikeholdsanalyser og tilgjengelighetsanalyser)
 3. Systemkravspesifikasjon
 4. Farelogg
 5. Sikkerhetsbevis/RAMS-rapport/Faserapport


7 Overleveringsprotokoll

TRV:02314

a) Protokoll for overtagelse til driftsorganisasjonen: Overleveringsprotokoll skal inneholde:

 1. Oversikt over innhold og begrensing av leveransen ved overtakelse
 2. En overordnet beskrivelse og omfang av leveransen
 3. Beskrivelse av ansvar, garantier og forsikring
 4. Eventuelle avtaler og lisenser som inngår i leveransen
 5. Status ved overlevering: Sluttrapport, sluttbefaring, stabilitetstester etc.
 6. Generell status og oppbygging av dokumentasjonen
 7. Eventuell annen dokumentasjon som ikke overleveres
 8. Eventuelle avvik og mangler
 9. Eventuelle utestående arbeider
 10. Eventuelle forslag til forbedringstiltak
 11. Eventuelle utførte godkjenningsaktiviteter for samsvar med TSI eller øvrige krav fra SJT
 12. Rettighetsavtaler, grunneieravtaler, veirett, innleieavtaler, nøkkelavtaler, energiforsyningsavtaler.

TRV:02315

b) Vedlegg til protokollen: Overleveringsprotokoll skal ha følgende vedlegg.

 1. Dokumentliste
 2. Objektnummerliste (BaneData)

TRV:02316

c) Signering av protokoll: Overleveringsprotokoll skal underskrives av både prosjekt /leverandør og forvalter av anlegget eller tjenesten.


8 Dokumentasjon for drift og vedlikehold

TRV:02317

a) FDV dokumentasjon: Dokumentasjon for drift og vedlikehold skal som et minimum bestå av

 1. Dokumentliste
 2. Systembeskrivelse
 3. Montasjebeskrivelse
 4. Skjematikk for anlegget
 5. Telemator/TelMe-dokumentasjon i henhold til retningslinjer (referanse 7 i avsnitt 10)
 6. Stykkliste
 7. Reservedelsliste
 8. Eventuelle særhensyn for feilretting
 9. Beskrivelse av eventuelt forebyggende vedlikehold
 10. Brukerdokumentasjon

TRV:02318

b) Dokumentasjonsspråk: Dokumentasjon for drift og vedlikehold skal være på et skandinavisk språk eller på engelsk.

9 Registreringsverktøy

I dette avsnittet gis en orientering om de ulike registreringsverktøy som benyttes i forbindelse med dokumentasjon av telesystemer og -anlegg.

9.1 Arkiv for lagring av teknisk dokumentasjon (ProArc)

TRV:02321

a) Database for lagring av teknisk informasjon: Følgende dokumentasjon skal arkiveres i ProArc:

 1. Befaringsrapporter
 2. System- og designdokumenter i status «Som bygget»-dokumentasjon (AS-BUILT)
 3. Skjematikk for nettverk og koblinger (enlinjeskjemaer) i status «Som bygget»-dokumentasjon
 4. Romtegning i status «Som bygget»-dokumentasjon.

9.2 BaneData (BD)

TRV:02322

a) BaneData - Maximo database: Alle utstyrselementer som er gjenstand for test eller vedlikehold skal registreres i objektdatabasen BaneData med et tilordnet objektnummer.

 1. Objektnummeret etableres og kodes i henhold til dokument TE.807900 “Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr”.

TRV:02323

b) Etablering av objekter: Objektnummer skal etableres i prosjekteringsfasen.

9.3 Configuration Management Data Base (CMDB)

For systemer hvor det er behov for en større grad av detaljering enn hva som er mulig i BaneData, benyttes egen CMDB, som administreres av infrastrukturforvalter.

Format for registrering i (U)CMDB er underlagt Asset-Management strukturen i Bane NOR og lagt til KV-IKT enheten i Drift og Teknologi.

CMDB inneholder viktig informasjon om systemets konfigurasjon, som for eksempel type enhet, versjonsnummer av maskin- og programvare og sammenkopling av enheter.

9.4 Kabel og koplingsregistreringsverktøy (Telemator/TelMe)

TRV:02324

a) Registrering i driftsinformasjonssystemet: Teleanlegget og koblinger/relasjoner mellom utstyr skal registreres på detaljert nivå i Telemator/TelMe, herunder:

 1. Føringsveier og kummer
 2. Kabelanlegg
 3. Koblingspunkter og skjøter
 4. Utstyr (maler finnes i bibliotek)
 5. Utstyrsrack ,posisjonering av utstyr og evt. ledig hylleplass
 6. Linje-id (bærere)
 7. Fiberdisposisjon
 8. Tjeneste-id og porttermineringer
 9. Tjeneste- og kundebibliotek (kan utnyttes for varslinger ved feil og brudd i nettet)
 10. Kursoversikter 48 V og 220 V
 11. Lokasjonsinformasjon/Siteinfo, eier, adkomst, km/GPS-koordinater, Nkom klassifisering m.m.

9.5 Sentralt kabelregister

Bane NOR er pålagt å levere data til det sentrale kartforvaltningssystemet GIS/LINE. Alle telekabler registreres derfor i GIS/LINE for å redusere faren for overgraving og øke oppetiden på installasjoner. Bane NORs sentrale kabelregister oppdateres i forbindelse med nye eller endrede kabeltraséer.

9.6 IP-adresser for KV-IKT

TRV:02325

a) Administrasjon av IP-adresser (IPAM): Bane NOR sitt system for administrasjon av IP adresser i KV-IKT nettet skal benyttes for dokumentasjon og administrasjon.

 1. Bane NOR benytter VitalQIP for etablering, endring og omstrukturering av nettkonfigurasjoner og systemet skal sentralstyres av infrastrukturforvalter.
 2. Divisjonen Drift og Teknologi ved avdeling for KV-IKT Nettverksplanlegging forvalter systemet og skal konsulteres ved prosjektering av nettverksforbindelser.
 3. Systemet som administrere IP-adressene skal til enhver tid holdes oppdatert så dette gjenspeiler driftsstatus i nettet.


9.7 GSM-R nummerplan

TRV:02326

a) Database for nummerplan: Ved endringer av nummerplan for GSM-R skal den dynamiske nummerplanen som er lagret i de sentrale systemene for GSM-R oppdateres.

10 Referanser

 1. STY-604942 Håndtering av teknisk dokumentasjon - konsernprosedyre
 2. STY-605072 Beskrivelse av leveranse av FDV-dokumentasjon - brukerveiledning
 3. NS 5820 Dokumentasjon av utstyrsleveranser
 4. STY-600239 Håndbok Digital Planlegging i Bane NOR
 5. NS-EN ISO 5457 Teknisk produktspesifikasjon Størrelser og layout på tegneark
 6. TE.807900 Dokumentasjon fagområde Tele Merking og registrering av utstyr
 7. STY-605302 Prosjekter der tele og KV-IKT-anlegg inngår – prosedyre