Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme

1 Omfang

Kapittelet beskriver funksjonskrav for togvarmeanlegg og omfatter følgende delsystemer og komponenter:

2 Generelt

For krav til ulike delsystemer og komponenter som ikke er beskrevet spesielt i dette kapitlet, vises det til andre deler av Teknisk regelverk.

TRV:01861

Krav til brytere: For brytere i høyspenningsanlegg skal aktuelle krav til brytere i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Brytere følges

TRV:01862

Krav til kabler: For kabler skal aktuelle krav til kabler i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler følges.

2.1 Dokumentasjon

TRV:01863

Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon skal finnes og holdes oppdatert ved endringer i anlegget:

 • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 • Styrestrømskjema
 • Returkretsskjema
 • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
 • Betjeningsinstruks for togvarmeanlegget
 • Betjeningsinstruks for togvarmeposter.

3 Togvarmepost

3.1 Jording

TRV:01864

Utjevning: Togvarmeposter skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinne på den aktuelle hensettingsplassen.

3.2 Mekanisk skade

TRV:01865

Berøringsfare: Togvarmeposten skal ha mekanisk beskyttelse og avdekninger som forhindrer enhver berøring av spenningssatte deler inne i selve togvarmeposten.

3.3 Togvarmepost med lastbryter

TRV:01866

Vern: I togvarmeposter med lastbryter skal bryteren sikre trygg inn- og utkobling av alle forkommende laststrømmer slik at dette ikke medfører fare for den som betjener bryteren.

 1. Utførelse: Brytere med tydelig tegn til slitasje skal byttes umiddelbart.

TRV:01867

Visuelle krav: Det skal være godt synlig indikering som angir bryterens stilling: ”INNE” og ”UTE”.

TRV:01868

Blokkering: Det skal være mulig å låse bryteren i stilling ”UTE”.

 1. Utførelse: Brytere på områder som er tilgjengelig for publikum, skal alltid være låst i stilling ”UTE” dersom det ikke er kontinuerlig oppsyn med togvarmeposten.
 2. Utførelse: Det bør sikres at uvedkommende ikke har adgang til anlegg tilkoblet togmateriell.

3.4 Togvarmepost med fjernstyrt bryter

Fjernstyrte brytere på togvarmeposten kontrollerer fjernstyrte brytere eller kontaktorer i togvarmeanlegget av forsyningen til for den aktuelle togvarmeposten.

TRV:01869

Nøkkelbetjening: Togvarmepost med fjernstyring skal ikke kunne betjenes uten bruk av nøkkel.

TRV:01870

Sikker innkobling: Det skal ikke være mulig å foreta innkobling av bryter uten at stikkeren er tilkoblet toget.

 1. Utførelse: Dersom stikker trekkes ut av toget, skal bryter legges ut før strømkretsen brytes mellom tog og stikker.

TRV:01871

Veiledning: Det skal være betjeningsveiledning montert godt synlig på hver togvarmepost.

3.5 Togvarmekabel og stikker

TRV:01872

Krav til isolasjon og oppheng: Togvarmekabel bør ikke ha skader på utvendig kappe som på kort sikt kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i kabelen.

 1. Utførelse: Kabel med skader der skjerm er synlig, skal byttes umiddelbart.
 2. Utførelse: Det skal være anordning for oppkveiling og oppheng av kabel og stikker på hver togvarmepost.

4 Transformator

TRV:01873

Krav til transformatorolje: For oljefylte transformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.

 1. Utførelse: For transformatorer med ekspansjonstank skal oljen kontrolleres etter [NEK 240-1] og [NEK 240-3], slik at dens isolasjonsevne er tilfredsstillende.
 2. Utførelse: Hermetisk lukkede transformatorer skal ikke åpnes.
 3. Utførelse: På transformatorer med tørkeapparat skal Silicagel-filter kontrolleres slik at det ikke er fuktighet i oljen. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.
 4. Utførelse: For gjennomføring av oljeprøve og test av Silicagel-filter vises til Vedlegg a Kontroll av sugetransformator.

TRV:01874

Gjennomføringer og isolatorer: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.

TRV:01875

Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.

TRV:01876

Krav til miljø: Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.

 1. Utførelse: Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.

5 Returkrets

TRV:01877

Strømføringsevne: Forbindelse mellom transformator og kjøreskinne skal kunne føre hele belastningsstrømmen til anlegget uten skadelig oppvarming av kabel og omgivelser.

TRV:01878

Sikker forsyning og retur: Det skal være betryggende elektrisk forbindelse i hele kretsen fra strøm mates fra tog, til kjøreskinner og tilbake til transformatoren.

 1. Utførelse: På spor med laskede skinneskjøter skal det være skinneforbindere over hver skjøt i hele sporområdet som togvarmeanlegget dekker.

TRV:01879

Tverrforbinder: Det skal i enden av sporområder uten sporfelter være tverrforbindere mellom kjøreskinnene.

TRV:01880

Lasker og tverrforbindere: For områder med laskede skjøter skal det i tillegg være tverrforbinder for hver 10. skjøt.

6 Kiosk / fordeling

TRV:01881

a) Kiosk, fordeling: For kiosker og skap skal aktuelle krav i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Bygninger, og Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg_og_-utstyr følges.

6.1 Vern

TRV:01882

a) Sikker frakobling: Anleggets vern mot overstrøm (overbelastning eller kortslutning) skal koble ut overstrømmer slik at det ikke medfører skader på kabler og utstyr, fare for mennesker eller medfører brann.

 1. Utførelse: For test og kontroll av relévern bør relevante krav om vern i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern følges.

6.2 Styring, overvåkning, forrigling

TRV:01883

▶ a) Sikker forrigling: Anlegg med forriglinger skal fungere som forutsatt.

TRV:01884

b) Sikker funksjonalitet: Anlegg med overvåkning av feilmeldinger og/eller driftsstatus bør til enhver tid fungere som forutsatt.