Kravliste 515

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 515 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:08103Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Midlertidig: Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00261Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) For å unngå speilrefleks, bør skilt og merker ikke settes opp vinkelrett (90º) på sporet, men dreies 4º ut.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Utførelse
TRV:00272Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Tverrfaglig kontroll: Tverrfaglig kontroll skal dokumenteres på selve tegningene i alle trinn i prosessen.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00267Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) De skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med kravet til minste tverrsnitt.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00262Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Innpakningen bør beholdes på også under lagring og transport.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:01255Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker kan kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:Se tegning EH-800248-000
UtførelseskravSignal 65D «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»
TRV:00268Skilt/Plassering av skilt langs sporet4d) På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00263Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Under lagring bør skilt/merker/stolper stå i reoler og skilles fra hverandre med papp eller bord.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:00269Skilt/Plassering av skilt langs sporet4e) To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00264Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Under oppsetting skal skilt og merker ikke legges mot bakken uten beskyttelse.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:00270Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Dokumentasjon: For nye baner og omskilting av eksisterende baner skal det utarbeides en fullstendig skiltplan.
 1. Utførelse: Skiltplanen skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jf. Vedlegg a: Skiltplaner.
 2. Utførelse: Tabellarisk del av skiltplanen skal inneholde opplysninger om skiltets utforming, plassering og eventuelle anmerkninger.
 3. Utførelse: Skiltplanen skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell».
UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00265Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) De skal ikke plasseres umiddelbart bak kontaktledningsmast eller annen konstruksjon som hindrer fri sikt til signalet, herunder andre skiltstolper. Det vises til Signal/Prosjektering/Lyssignal for plassering av signalapparater og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng#Sikt til signaler og skilt for vegetasjonskontroll/sikt til sporet fra tog.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:08102Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Permanent: Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00271Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan.
 • Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.
 • UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
  TRV:00266Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) På kontaktledningsmaster skal det kun monteres skilt som vedkommer ledningsanlegget, jf. § 2.12 [FEF]. Skilt skal plasseres slik at de ikke gjør det lett å klatre i mastene. Spornummerskilt og lignende kan monteres i åk dersom dette godkjennes av Driftsleder og åkene er dimensjonert for ekstralaster fra skilt (vind og vekt). Skilt skal monteres slik at galvanisering ikke skades.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
  TRV:01593Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes på stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted så nær sporet som mulig.

  Utførelse:

  1. Minste avstand fra spormidt skal være 5,0 m.
  2. Skiltet skal plasseres på høyre side av veibanen. Dersom det er hensiktsmessig kan skiltet plasseres på venstre side.
  3. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5 - 2,0 m
  4. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.
  Stopp ved planoverganger for veg og stasjoner, Plassering
  TRV:01259Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes opp på egen stolpe, i åk eller på dvergsignal, normalt på høyre side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for.
  Utførelse: Se tegning KO-701837-000
  UtførelseskravSignal 66 «Togvei slutt», Plassering
  TRV:01459Skilt/Plassering av skilt langs sporet5c) Skiltet skal settes opp med fremsiden av skiltet vendt inn mot sporet det gjelder for.Markering av grenser med tekst over 3 linjer, Plassering
  TRV:01275Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.
  Utforming: Se tegning SA-049509-000
  UtførelseskravSignal 60C «ATC nødbrems», Plassering
  TRV:01584Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltene skal plasseres på hver ende av brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde vendt mot veien eller publikumsområdet i en høyde av ca 1,6 m.
  1. Utførelse: Det skal maksimalt være 15 m mellom hvert skilt.
  UtførelseskravBrobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm, Plassering
  TRV:08259Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Faste og midlertidige konstruksjoner innenfor skifteområdet skal varselmerkes.
 • Utførelse: Merkingen skal være synlig for personell som utfører skifting.
 • Utførelse: Merkingen skal være egnet for utendørs bruk og være varig.
 • Utførelse: Fargen skal være gul/sort.
 • Utførelse: Ved merking av skilt på stolpe skal kun stolpen merkes.
 • Utførelse: Kontaktledningsmaster kan markeres med gul/sort tape e.l. eller gul fjærende stropp (mastevarsler/varselstropp) som settes opp foran masten.
 • UtførelseskravMerking av særskilte farer for skiftebetjeningen
  TRV:01291Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.Skive for vognvekter, Veiestilling
  TRV:01307Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på åk eller egen stolpe, over eller til høyre for sporet.Spornummer for skiftetomt eller midlertidige anlegg
  TRV:01254Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker skal være utkoblet før lokomotivet kjører forbi signalet. Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å koble ut strømavtakeren.

  Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

  Utforming: Se tegning EH-800247-000
  UtførelseskravSignal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon)», Plassering
  TRV:01454Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Arbeidsområder på strekninger mellom to stasjoner skal navngis med de to stasjonenes stedskoder, i rekkefølge etter hvilken vei man kjører på høyre hovedspor.
  Navnet skrives på følgende måte: Arbeidsområde XXX–YYY – der XXX er "stedskoden" på stasjonen man kjører fra, og YYY er "stedskoden" på stasjonen man kjører til, på høyre hovedspor.
  Skilting arbeidsområde, Stedsangivelse, På strekninger
  TRV:01605Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Planovergangens plassering skal angis.
  1. Utførelse: Angivelse av sted: Bane, kilometer, sted (navn på planovergang). Angivelsen skal kvalitetssikres opp mot database som benyttes av togleder.
  2. Utførelse: Stedsangivelsen skal være lesbart når man står ved merket.
  Planovergang, Nødnummermerke med stedsangivelse, Angivelse av sted
  TRV:01270Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres under signal 68A/68B og eventuelt signal for tilleggshastighet.


  Utforming: Se tegning SA-045429-000
  UtførelseskravSignal 68G «Hastighet for krengetog», Plassering
  TRV:01579Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp under skilt for "Merking av stålmaster"Angivelse av jordingspunkt, Plassering
  TRV:08136Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Heving av strømavtaker:

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der trekkraftkjøretøy ikke kan kjøre med hevet strømavtaker.

  Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
  Utførelseskrav;UtformingskravHeving av strømavtaker
  TRV:01286Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Viseren skal settes opp på stolpe 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet.UtførelseskravSignal 63A «Fallviser», Plassering
  TRV:01302Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på eller umiddelbart nær telefonskap.Nødtelefon
  TRV:01313Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe for hver hel og halv kilometer langs traséen.
  1. Dobbeltspor: På dobbeltsporede strekninger skal det settes opp skilt på begge sider av sporene.
  2. Enkelstspor: På enkeltspor skiltes begge kjøreretninger på samme stolpe, og stolpen bør stå på høyre side sett i km-retningen.
  3. Utførelse: Senter av skiltet skal plasseres ca. 3 m over skinnetopp og 3‒3,5 m fra nærmeste spormidt.
  4. Utførelse: Skiltene settes opp på nøyaktig meter.
  Signal 75A «Kilometerskilt»
  TRV:01600Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Utførelse:
 • Skilt for varsellampe skal settes på varsellampens stolpe under varsellampen eller godt synlig rett ved varsellampen.
 • Skiltet skal være montert på begge sider av planovergangen.
 • Skiltet kan kombineres med ”Stopp ved planoverganger” og ev. ”Høydegrense ved høyspenningsanlegg” og skal da plasseres under disse.
 • Planovergang, Enkel varsellampe, Plassering
  TRV:01265Skilt/Plassering av skilt langs sporet5For strekninger uten hastighetsovervåkning gjelder: For hastighetsreduksjoner større enn eller lik 50 km/h der utgangshastigheten er høyere enn eller lik 100 km/h, skal hastigheten nedtrappes i to trinn eller det skal settes opp et repeterskilt.
  • Utførelse for nedtrapping: Hvert trinn skal redusere det halve av hastighetsreduksjonen.
  • Utførelse for nedtrapping: Skilt for nedtrapping nummer to skal plasseres ca 100 meter etter første markeringsmerke.
  • Utførelse for repeterskilt: Repeterskilt plasseres 100-200 meter etter hastighetsskiltet.
  Utforming: Se tegning KO-701844-000
  Signal 68A «Nedsatt kjørehastighet», Plassering
  TRV:01572Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres på innvendig skinnesteg på høyre skinnestreng i kilometerretningen. Markeringsmerker oppe og nede angir punktet. Der det er skiltet med eksakt kilometer på kontaktledningsmaster eller der 100- og 20-metersmerker på skinne er benyttet, kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype. Skiltet festes til rent og tørt skinnesteg med elastisk lim (silikonlim) slik at den del av skiltet som angir km før bruddet er nærmest kilometreringens nullpunkt.Eksakt kjedebrudd, plassering
  TRV:08131Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Varsel om senking av strømavtaker:

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65J «Senket strømavtaker».

  Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
  Utførelseskrav;UtformingskravVarsel om senking av strømavtaker
  TRV:01281Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.
  Utforming: Se tegning KO-701853-000
  UtførelseskravSignal 61A «Avstandsskilt 1», Plassering
  TRV:01590Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Skiltet kan monteres i kombinasjon med advarselsskiltene 4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde, Advarsel mot elektrisk strøm og 4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Advarsel mot elektrisk strøm.FunksjonskravForbudsskilt, For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende, Plassering
  TRV:01297Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Stolpen skal settes opp ved hver ende av rasvarslingsanlegg.SystemspesifiktSignal 64C «Rasvarslingsstolpe», Plassering
  TRV:01594Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal plasseres under skiltet ”Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner”.UtformingskravPlanovergang, Høydegrense ved høyspenningsanlegg, Plassering
  TRV:01260Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang, holdeplass mv.
  Utforming: Se tegning KO-701839-000
  UtførelseskravSignal 67A «Orienteringsignal», Plassering
  TRV:01460Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på på alle hovedsignaler inne i et arbeidsområde.Markering av arbeidsområde, Plassering
  TRV:08126Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Stopp for skift: Skiltet skal markere grensen for skifting.

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).

  Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).

  Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649.

  Utførelse: Skiltet kan settes opp i stedet for grensestolpe. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.
  Utførelseskrav;UtformingskravSignalskilt for skift
  TRV:01276Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.
  Utforming: Se tegning KO-701852-000
  UtførelseskravSignal 60D «ATC repeter hastighet», Plassering
  TRV:01585Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes på egen stolpe ved grensen for lasteområdet. Settes opp ved sperre eller min. 6,0 m horisontalt målt fra spenningssatt del.Advarselskilt, Farlig elektrisk spenning, For alle lasteområder, Plassering
  TRV:08373Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes opp på stolpe midt i kjørebanen på begge sider av planovergangen.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:01292Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.Skive for vognvekter, Vognvekt kan passeres
  TRV:01308Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på signalmast.

  Rektangulær utforming: Se tegning SA-800205-000

  Rund utforming: Se tegning SA-800207-000
  UtførelseskravSignal 101 «Identifikasjonsskilt», Plassering
  TRV:01455Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp i grensen mellom arbeidsområder for å tydeliggjøre arbeidsområdets utstrekning.Markering av grenser med tekst over 2 linjer, Anvendelsesområde
  TRV:01606Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes på egen stolpe, gjerde eller plattformfundament. For utforming se: Stasjonshåndboka, Designhåndboken, Kap 11- Utforming av statisk skiltning til stasjonsområder.UtførelseskravVarselskilt for publikum på stasjoner og holdeplasser, Ferdselsrestriksjon
  … flere resultater