Kravliste 515

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 515 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:00267Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) De skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med kravet til minste tverrsnitt.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00262Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Innpakningen bør beholdes på også under lagring og transport.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:00268Skilt/Plassering av skilt langs sporet4d) På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00263Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Under lagring bør skilt/merker/stolper stå i reoler og skilles fra hverandre med papp eller bord.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:08102Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Permanent: Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00269Skilt/Plassering av skilt langs sporet4e) To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00264Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Under oppsetting skal skilt og merker ikke legges mot bakken uten beskyttelse.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:08103Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Midlertidig: Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00270Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Dokumentasjon: For nye baner og omskilting av eksisterende baner skal det utarbeides en fullstendig skiltplan.
 1. Utførelse: Skiltplanen skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jf. Vedlegg a: Skiltplaner.
 2. Utførelse: Tabellarisk del av skiltplanen skal inneholde opplysninger om skiltets utforming, plassering og eventuelle anmerkninger.
 3. Utførelse: Skiltplanen skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell».
UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00265Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) De skal ikke plasseres umiddelbart bak kontaktledningsmast eller annen konstruksjon som hindrer fri sikt til signalet, herunder andre skiltstolper. Det vises til Signal/Prosjektering/Lyssignal for plassering av signalapparater og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng#Sikt til signaler og skilt for vegetasjonskontroll/sikt til sporet fra tog.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:01255Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker kan kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:Se tegning EH-800248-000
UtførelseskravSignal 65D «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»
TRV:00271Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan.
 1. Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.
UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00266Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) På kontaktledningsmaster skal det kun monteres skilt som vedkommer ledningsanlegget, jf. § 2.12 [FEF]. Skilt skal plasseres slik at de ikke gjør det lett å klatre i mastene. Spornummerskilt og lignende kan monteres i åk dersom dette godkjennes av Driftsleder og åkene er dimensjonert for ekstralaster fra skilt (vind og vekt). Skilt skal monteres slik at galvanisering ikke skades.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00261Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) For å unngå speilrefleks, bør skilt og merker ikke settes opp vinkelrett (90º) på sporet, men dreies 4º ut.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Utførelse
TRV:00272Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Tverrfaglig kontroll: Tverrfaglig kontroll skal dokumenteres på selve tegningene i alle trinn i prosessen.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:01575Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Plassering: Skiltet skal settes opp på 2,0 - 2,5 m høy stolpe på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal senkes.
 • Utførelse: Skiltets skal ikke plasseres slik at det hindrer fri sikt til andre signaler (hastighetssignaler/hovedsignaler).
 • Utførelse: Anviseren skal peke mot sporet.
 • Utførelse: Ved plassering på felles stolpe med Signal 75A «Kilometerskilt» skal skiltet plasseres under kilometerskiltet.
 • UtformingskravSignal 75D «Senk sporrenser», plassering
  TRV:01305Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal normalt settes opp på hovedsignalmast. Settes unntaksvis opp på egen stolpe på grensestasjoner for å unngå skilt på hvert utkjørhovedsignal.UtførelseskravSignal 72A «FJS begynner», Plassering
  TRV:01580Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres vendt mot sporet. Plasseres øverst på plattformkant på stasjon. I tunnel , skjæring og på bru festes skiltet til vegg eller gjerde. Skiltet bør plasseres i høyde 1,5 – 2 m over SOK hvis mulig.Baliseskilt, Plassering
  TRV:01272Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 1-3 m høy stolpe, etter bestemmelsene for signal 68A/68B.UtførelseskravSignal 69B «Midlertidig hastighet opphører», Plassering
  TRV:01586Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe, lett synlig på lasteområdet.Advarselskilt, Farlig elektrisk spenning, For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høyspenning), Plassering
  TRV:01283Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.
  Utforming: Se tegning KO-800064-000
  UtførelseskravSignal 61C «Avstandsskilt 3», Plassering
  TRV:01291Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.Skive for vognvekter, Veiestilling
  TRV:08133Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Utkobling av trekkraftkjøretøy:

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon

  Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
  Utførelseskrav;UtformingskravUtkobling i nøytralseksjon
  TRV:01591Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp lett synlig ved mulige adkomstveier til området.
  1. Utførelse: Kan settes opp på egen stolpe
  2. Utførelse: Skiltet kan monteres i kombinasjon med forbudsskiltene 4.2.1 og 4.2.2 for områder med adgang forbudt for uvedkommende.
  3. Utførelse: Avstand mellom skilt etter behov.
  Utforming: Se tegning: EH-707527-000
  UtførelseskravAdvarselskilt, Farlig elektrisk spenning, For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Plassering
  TRV:01296Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Stolpen skal settes til høyre for sporet i begge kjøreretninger, minst 20 meter foran seksjonsisolator eller ved seksjoneringens ytre utliggermaster (aldri mellom disse), men ikke nærmere signalet enn 20 meter.UtførelseskravSignal 64B «Seksjoneringsstolpe», Plassering
  TRV:01571Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Senter av skiltet skal plasseres minst 1,5 m over skinneoverkant og 3-3,5 m fra nærmeste spormidt.Signal 75E «Kjedebruddskilt», plassering
  TRV:01267Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp så langt foran vedkommende sporveksel (normalt ved forsignalet) at hastighetsnedsettelse kan gjennomføres. Settes som regel opp på høyre side av sporet i én av følgende anlegg:
  • ca. 3 m høy stolpe
  • lyssignal
  • åk
  • stolpe med signal 68A/68B
  Utforming: Se tegning KO-701847-000
  Signal 68C «Avvikende hastighet», Plassering
  TRV:01581Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder. Skilter i skjerm settes opp iøynefallende fra publikumsområder.Advarselskilt, Farlig elektrisk spenning, Høyspenningsskilt
  TRV:01278Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved de baliser som initierer overgang til FATC-område.
  Utforming: Se tegning KO-800065-000
  UtførelseskravSignal 60F «FATC», Plassering
  TRV:01602Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Nødnummeret skal være synlig for kjøretøy som er plassert i planovergangen i begge retninger.Planovergang, Nødnummermerke med stedsangivelse, Plassering
  TRV:08128Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Stoppskilt: Stoppskiltet skal angi en togveis start- og sluttpunkt.

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines)

  Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i ERP-30-S-00115 (Navngivning av objekter) og 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).
  Utførelseskrav;UtformingskravStoppskilt
  TRV:01289Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Viseren skal settes opp på stolpe 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet.UtførelseskravSignal 63B «Stigningsviser», Plassering
  TRV:08154Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Driftsbanegård: Skiltet skal settes opp der driftsbanegård slutter.
  Utførelse: Skiltet settes opp på 2,0 meter høy stolpe til høyre for sporet.
  UtførelseskravSignaler for driftsbanegård
  TRV:01257Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Angir at strømavtakeren kan heves og kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet. Når lokomotiver kjøres i fellesstyring, må ikke strømavtakeren heves før bakerste lokomotiv har kjørt forbi signalet.

  Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der lokomotiv ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

  Utforming:EH-800250-000
  UtførelseskravSignal 65F «Heving av strømavtaker», Plassering
  TRV:01303Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres ut fra "nullpunkt" avtalt med togselskapene.Signal 74A «Toglengdeskilt», Plassering
  TRV:01262Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca. 3 meter over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende holdeplass.
  Utforming: Se tegning KO-701841-000
  UtførelseskravSignal 67C «Orienteringsignal for holdeplass», Plassering
  TRV:01457Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp i grense mellom akseltellere (arbeidsområde) og sporfelt (kontaktmagneter).Markering av grenser med tekst over 3 linjer, Anvendelsesområde
  TRV:01307Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på åk eller egen stolpe, over eller til høyre for sporet.Spornummer for skiftetomt eller midlertidige anlegg
  TRV:01274Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.
  Utforming: Se tegning SA-047610-000
  UtførelseskravSignal 60B «ATC repeter målpunkt», Plassering
  TRV:01597Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal alltid plasseres under opplysningsskiltet ”Stopp ved planoverganger”.Planovergang, Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, stedsangivelse langs linjen, Underskilt, Plassering
  TRV:08100Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Vingeplog: Signal 75C og D kan benyttes til å markere der vingeplog skal felles inn eller ut.

  Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt inn der hvor plogen skal felles inn.

  Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt ut der hvor plogen skal felles ut.
  FunksjonskravSignal for heving og senking av sporrenser, Vingeplog
  TRV:01252Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker ikke må kjøre forbi signalet uten etter tillatelse av skifteleder.

  Skiltet skal settes opp på høyre side av sporet ved sporvekselen(e) inn til vedkommende spor, på åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

  1. Utførelse: Ligger den jordete seksjonen langt fra sporvekselen, kan signalet settes opp innenfor sporvekselen i tilstrekkelig avstand foran seksjonen.
  2. Utførelse: Signalet kan ha lampe. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) på den vannrette streken er seksjonen spenningsførende, og det kan kjøres forbi signalet.
  3. Utførelse: Se tegning EH-800245-000
  UtformingskravSignal 65A «Jordet seksjon», Plassering
  TRV:01306Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal normalt settes opp på hovedsignalmast. Settes unntaksvis opp på egen stolpe på grensestasjoner for å unngå skilt på hvert utkjørhovedsignal.UtførelseskravSignal 72B «FJS slutter», Plassering
  TRV:01312Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe ved
  • skinnekrysset i sporveksler utstyrt med bevegelig kryss-spiss
  • tungespiss/sveivskap og lokalstiller for sporveksler utstyrt med bevegelig kryss-spiss

  Unntak: Skiltet kan monteres på samme stolpe som lokalstilleren.

  Skilt/merke skal festes lett synlig på drivmaskiner på sporvekseltungene i sporveksler med bevegelig kryss-spiss.
  Bevegelig kryss, Plassering
  TRV:01315Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Plassering av signal for «Anleggsområde-jernbane begynner»:
  1. Utførelse: Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
  2. Utførelse: Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
  3. Utførelse: Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.

  Utforming: Se tegning KO-066987-000


  UtførelseskravSignal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner», Plassering
  TRV:01587Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp lett synlig på gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende. Utforming: Se tegning EH-800260-000Utførelseskrav;UtformingskravForbudsskilt, For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende, Plassering
  TRV:01284Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på masten til det aktuelle hovedsignal, forsignal og enkelt innkjør- signalapparat.
  Utforming: Se tegning SA-019577-000
  UtførelseskravSignal 62 «Ugyldighetsskilt», Plassering
  TRV:08134Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Innkobling av trekkraftkjøretøy:

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon

  Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
  Utførelseskrav;UtformingskravInnkobling av trekkraftkjøretøy
  TRV:01588Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Skiltet kan monteres i kombinasjon med advarselsskiltene 4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde, Advarsel mot elektrisk strøm og 4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Advarsel mot elektrisk strøm.Forbudsskilt, For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende, Plassering
  TRV:01297Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Stolpen skal settes opp ved hver ende av rasvarslingsanlegg.SystemspesifiktSignal 64C «Rasvarslingsstolpe», Plassering
  … flere resultater