Kravliste 515

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 515 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:08102Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Permanent: Skilt som permanent tas ut av bruk skal fjernes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00269Skilt/Plassering av skilt langs sporet4e) To eller flere spor på strekning med fjernstyring og utbygd ATC er å betrakte som uavhengige enkeltspor og skal skiltes for begge kjøreretninger på alle spor.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00264Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Under oppsetting skal skilt og merker ikke legges mot bakken uten beskyttelse.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:08103Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Midlertidig: Skilt som midlertidig tas ut av bruk skal tildekkes.UtførelseskravGenerelle krav, Skilt ute av bruk
TRV:00270Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Dokumentasjon: For nye baner og omskilting av eksisterende baner skal det utarbeides en fullstendig skiltplan.
 1. Utførelse: Skiltplanen skal både utarbeides på skjematiske sporplaner og oppføres tabellarisk, jf. Vedlegg a: Skiltplaner.
 2. Utførelse: Tabellarisk del av skiltplanen skal inneholde opplysninger om skiltets utforming, plassering og eventuelle anmerkninger.
 3. Utførelse: Skiltplanen skal inneholde alle aktuelle skilt fra gruppen «Skilt for kjørende personell».
UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00265Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) De skal ikke plasseres umiddelbart bak kontaktledningsmast eller annen konstruksjon som hindrer fri sikt til signalet, herunder andre skiltstolper. Det vises til Signal/Prosjektering/Lyssignal for plassering av signalapparater og Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll_i_sideterreng#Sikt til signaler og skilt for vegetasjonskontroll/sikt til sporet fra tog.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:01255Skilt/Plassering av skilt langs sporet4Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker kan kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:Se tegning EH-800248-000
UtførelseskravSignal 65D «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»
TRV:00271Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Dokumentasjon: For mindre eller særskilte prosjekter kan det utarbeides en ufullstendig skiltplan.
 1. Utførelse: Skiltplanen skal merkes slik at det tydelig fremgår at det ikke er en fullstendig skiltplan.
UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00266Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) På kontaktledningsmaster skal det kun monteres skilt som vedkommer ledningsanlegget, jf. § 2.12 [FEF]. Skilt skal plasseres slik at de ikke gjør det lett å klatre i mastene. Spornummerskilt og lignende kan monteres i åk dersom dette godkjennes av Driftsleder og åkene er dimensjonert for ekstralaster fra skilt (vind og vekt). Skilt skal monteres slik at galvanisering ikke skades.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00261Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) For å unngå speilrefleks, bør skilt og merker ikke settes opp vinkelrett (90º) på sporet, men dreies 4º ut.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Utførelse
TRV:00272Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) Tverrfaglig kontroll: Tverrfaglig kontroll skal dokumenteres på selve tegningene i alle trinn i prosessen.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Prosjektering
TRV:00267Skilt/Plassering av skilt langs sporet4c) De skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med kravet til minste tverrsnitt.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00262Skilt/Plassering av skilt langs sporet4a) Innpakningen bør beholdes på også under lagring og transport.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:00268Skilt/Plassering av skilt langs sporet4d) På strekninger med mer enn to spor, plasseres skilt som gjelder for de to ytterste spor som på dobbeltsporet strekning.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Plassering
TRV:00263Skilt/Plassering av skilt langs sporet4b) Under lagring bør skilt/merker/stolper stå i reoler og skilles fra hverandre med papp eller bord.UtførelseskravGenerelle tekniske krav, Behandling
TRV:08220Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet kan settes opp for å øke trafikanters oppmerksomhet.
 1. Det skal plasseres fire skilt per planovergang, ett på hver side av vei ved adkomst til planovergang.
 2. Skiltene bør stå om lag 10 meter foran jernbanesporet
 3. Skiltene bør settes på egne stolper
 4. Underkanten av skiltene bør plasseres 0,25 – 0,5 m over kjørebanen.
UtførelseskravSkilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt#Visuell barriere for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy
TRV:01316Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Plassering av signal for «Anleggsområde-jernbane slutter»:
 • Utførelse: Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
 • Utførelse: Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
 • Utførelse: Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.
 • Utforming: Se tegning KO-066988-000
  UtførelseskravSignal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter», Plassering
  TRV:01589Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp lett synlig på porter som fører til områder der det er adgang forbudt for uvedkommende. Utforming: Se tegning EH-800260-000Utførelseskrav;UtformingskravForbudsskilt, For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende, Plassering
  TRV:01285Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Normalt skal fallviser tegning KO-701849-000 benyttes.
  1. Unntak: Der det ikke er plass til fallviser tegning KO-701849-000, kan fallviser for trange profiler tegning KO-800158-000 benyttes.
  Utførelseskrav;UtformingskravSignal 63A «Fallviser», Anvendelsesområde
  TRV:01310Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 1000 V togvarmeposter og på koblingsskap/dører inn til koblingsskap der det er linjespenning med 1000 V.Skilting av togvarmeanlegg, 1000 V togvarmeanlegg
  TRV:01253Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Varsler om utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon) eller senking av strømavtaker:

  Signalet varsler om utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon) eller senking av strømavtaker. Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å koble ut strømavtakeren.

  Skiltet skal settes opp 500 meter foran signal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon» og signal 65E «Senking av strømavtaker», på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

  Utførelse: Se tegning EH-800246-000
  UtførelseskravSignal 65B «Varselsignal for kontaktledningssignal», Plassering
  TRV:01595Skilt/Plassering av skilt langs sporet5
  1. Skiltet skal plasseres sammen med skilt for "Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner"
  2. Skiltet skal alltid benyttes sammen med underskilt "Stedsangivelse langs linjen"
  3. Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor og lastebil"
  4. Skiltet kan ha underskilt "Gjelder også traktor med henger"
  UtførelseskravPlanovergang, Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, Underskilt
  TRV:01453Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Arbeidsområder på stasjoner skal angis med stedskode og løpenummer.
  1. Utførelse stedskode: Stedskoder som skal benyttes er angitt i SJN, Stasjoner, Generell del, Stedskoder.
  2. Utførelse løpenummer: På høyre hovedspor fra Oslo skal det angis oddetall, mens det på høyre hovedspor mot Oslo skal angis partall.
  Navnet skrives på følgende måte: Arbeidsområde XXX n – der XXX er "stedskoden" til stasjonen, og n er et løpenummer (Arbeidsområdene nummereres fortløpende fra Oslo, ref. nummerering av lokalområder).
  Skilting arbeidsområde, Stedsangivelse, På stasjoner
  TRV:01269Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres under signal 68A/68B.


  Utforming: Se tegning KO-701843-000
  UtførelseskravSignal 68F «Tilleggshastighet», Plassering
  TRV:01583Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder. Se krav til merking: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Identifikasjon og dokumentasjonAdvarselskilt, Farlig elektrisk spenning, Merking av stålmaster, Plassering
  TRV:01280Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 1-3 meter høy stolpe på grensen mellom utbygd og ikke utbygd ATC-strekning.
  Utforming: Se tegning KO-800067-000
  UtførelseskravSignal 60H «ATC slutter», Plassering
  TRV:01604Skilt/Plassering av skilt langs sporet5c) Plassering bør tilpasses stedlige forhold. Det kan for eksempel plasseres på: Baksiden av Andreaskorset, på baksiden av skiltet "Stopp ved planovergang" eller på mast/stolpe som passer til formålet.Planovergang, Nødnummermerke med stedsangivelse, Plassering
  TRV:01590Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Skiltet kan monteres i kombinasjon med advarselsskiltene 4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde, Advarsel mot elektrisk strøm og 4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Advarsel mot elektrisk strøm.FunksjonskravForbudsskilt, For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende, Plassering
  TRV:01298Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Stolpen skal settes opp foran plattformen på strekninger der det kjøres slikt materiell. Nøyaktig plassering avgjøres i hvert enkelt tilfelle.UtførelseskravSignal 64D «Bremsestolpe», Plassering
  TRV:01577Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skilting av trasépunkter: Karakteristiske trasépunkter (OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE) skal angis med egnet skilt langs linjen.

  Plassering: Skiltet skal festes innvendig i midten av skinnelivet på høyre skinnestreng i kilometerretningen. Markeringsmerker oppe og nede angir trasèpunktet.

  Utførelse: Skiltet skal festes til rent og tørt skinneliv med elastisk lim (silikonlim).
  UtførelseskravSkilt for trasépunkt, Plassering
  TRV:08135Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Senket strømavtaker:

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der trekkraftkjøretøy (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker

  Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
  Utførelseskrav;UtformingskravSenket strømavtaker
  TRV:01264Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp så langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra at den kan gjennomføres, se Signal/Prosjektering/ATC/Målavstandstabeller.UtførelseskravSignal 68A «Nedsatt kjørehastighet», Plassering
  TRV:01459Skilt/Plassering av skilt langs sporet5c) Skiltet skal settes opp med fremsiden av skiltet vendt inn mot sporet det gjelder for.Markering av grenser med tekst over 3 linjer, Plassering
  TRV:01275Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.
  Utforming: Se tegning SA-049509-000
  UtførelseskravSignal 60C «ATC nødbrems», Plassering
  TRV:01599Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes på grinden.Planovergang, Lukk grinden, Plassering
  TRV:01293Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Ved markering av seksjonsdele som avviker fra innkjørhovedsignalsted skal stolpen settes opp på begge sider av sporet ved innerste dobbeltutligger og seksjoneringsstolpe fjernes.UtførelseskravSignal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe», Plassering
  TRV:01259Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Skiltet skal settes opp på egen stolpe, i åk eller på dvergsignal, normalt på høyre side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for.
  Utførelse: Se tegning KO-701837-000
  UtførelseskravSignal 66 «Togvei slutt», Plassering
  TRV:01313Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe for hver hel og halv kilometer langs traséen.
  1. Dobbeltspor: På dobbeltsporede strekninger skal det settes opp skilt på begge sider av sporene.
  2. Enkelstspor: På enkeltspor skiltes begge kjøreretninger på samme stolpe, og stolpen bør stå på høyre side sett i km-retningen.
  3. Utførelse: Senter av skiltet skal plasseres ca. 3 m over skinnetopp og 3‒3,5 m fra nærmeste spormidt.
  4. Utførelse: Skiltene settes opp på nøyaktig meter.
  Signal 75A «Kilometerskilt»
  TRV:08130Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved systemgrense .

  Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

  Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).
  Utførelseskrav;UtformingskravSystemovergang
  TRV:01454Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Arbeidsområder på strekninger mellom to stasjoner skal navngis med de to stasjonenes stedskoder, i rekkefølge etter hvilken vei man kjører på høyre hovedspor.
  Navnet skrives på følgende måte: Arbeidsområde XXX–YYY – der XXX er "stedskoden" på stasjonen man kjører fra, og YYY er "stedskoden" på stasjonen man kjører til, på høyre hovedspor.
  Skilting arbeidsområde, Stedsangivelse, På strekninger
  TRV:08259Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Faste og midlertidige konstruksjoner innenfor skifteområdet skal varselmerkes.
  1. Utførelse: Merkingen skal være synlig for personell som utfører skifting.
  2. Utførelse: Merkingen skal være egnet for utendørs bruk og være varig.
  3. Utførelse: Fargen skal være gul/sort.
  4. Utførelse: Ved merking av skilt på stolpe skal kun stolpen merkes.
  5. Utførelse: Kontaktledningsmaster kan markeres med gul/sort tape e.l. eller gul fjærende stropp (mastevarsler/varselstropp) som settes opp foran masten.
  UtførelseskravMerking av særskilte farer for skiftebetjeningen
  TRV:01308Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på signalmast.

  Rektangulær utforming: Se tegning SA-800205-000

  Rund utforming: Se tegning SA-800207-000
  UtførelseskravSignal 101 «Identifikasjonsskilt», Plassering
  TRV:01592Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres så nær bryter for nødlys mulig. Primært rett over bryteren.
  1. Utførelse: Skiltet plasseres innenfor en radius på 0,5 m rundt bryteren.
  2. Utførelse: Skiltplasseringen søkes utført så likt som mulig gjennom hele tunnelen.
  Nødlys i tunneler, markering av bryter, Plassering
  TRV:01286Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Viseren skal settes opp på stolpe 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet.UtførelseskravSignal 63A «Fallviser», Plassering
  TRV:01311Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på dør inn til koblingsanlegg med 1730 V forsyning. (Uttakene er 1000 V, og disse skal skiltes med skilt for 1000 V togvarmeposter.Skilting av togvarmeanlegg, 1730 V koblingsanlegg for togvarmeanlegg
  TRV:01254Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker skal være utkoblet før lokomotivet kjører forbi signalet. Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å koble ut strømavtakeren.

  Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

  Utforming: Se tegning EH-800247-000
  UtførelseskravSignal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon)», Plassering
  TRV:01596Skilt/Plassering av skilt langs sporet5Plassering: Skiltet skal settes på egen stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted.UtførelseskravPlanovergang, Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy, Plassering
  TRV:01270Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal plasseres under signal 68A/68B og eventuelt signal for tilleggshastighet.


  Utforming: Se tegning SA-045429-000
  UtførelseskravSignal 68G «Hastighet for krengetog», Plassering
  TRV:07794Skilt/Plassering av skilt langs sporet5b) Skiltet skal også monteres på all infrastruktur bygget nærmere enn 5,0 m fra spenningssatte høyspenningsdeler. Skiltet kan monteres i kombinasjon med forbudsskiltene 4.2.1 eller 4.2.2 for områder med adgang forbudt for uvedkommende.Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm, Plassering
  TRV:01281Skilt/Plassering av skilt langs sporet5a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.
  Utforming: Se tegning KO-701853-000
  UtførelseskravSignal 61A «Avstandsskilt 1», Plassering
  … flere resultater