Kravliste 532

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 532 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:04399Overbygning/Vedlikehold10a) I tillegg til skilt beskrevet i Vedlegg/Skilting av planoverganger, stilles det også krav til at følgende skilt og orienteringssignaler benyttes ved usikrede planoverganger :
 • Signal 67 enten B eller D (evt. også E) ”Orienteringssignal”.
Kravlokasjon
TRV:04393Overbygning/Vedlikehold10a) Ved måling av sikt for
 • Personbiler, varebiler og kombibiler (P)
 • skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

  Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  Kravlokasjon
  TRV:04403Overbygning/Vedlikehold10a) Ved avtale om bruksendringer, settes krav til sikkerhetstiltak ut fra avtalt / ny tilstand.Kravlokasjon
  TRV:07865Overbygning/Vedlikehold10a) I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger basert på kjøretid/sikttid og eksisterende siktlengde.Kravlokasjon
  TRV:04394Overbygning/Vedlikehold10b) Ved måling av sikt for
  • Mindre lastebil (LL)
  • Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
  • Vogntog (VT)

  skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

  Sikt skal måles både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.

  Sikt må måles i to høyder for også å ta vare på nødvendig sikt for personbiler, varebiler og kombibiler (P), selv om dimensjonerende kjøretøy for planovergangen er et større kjøretøy enn (P). Siktforholdene kan være dårligere ved den laveste målehøyden.
  Kravlokasjon
  TRV:04404Overbygning/Vedlikehold10a) Ved bruk av hastighetsreduksjon, skal siktkrav beregnes ut fra ny toghastighet.Kravlokasjon
  TRV:04391Overbygning/Vedlikehold10▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, se Tabell: Kjøretid over planoverganger. I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes å benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:07866Overbygning/Vedlikehold10b) Nedsatt hastighet skal gjelde fra enden av eksisterende siktlengde, dvs. fra det punktet hvor kryssende kjøretøy kan se toget.Kravlokasjon
  TRV:04396Overbygning/Vedlikehold10c) Ved måling av sikt for
  • Traktor uten og med henger
  • Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

  skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet.

  Sikt skal måles i høyde 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  Kravlokasjon
  TRV:04389Overbygning/Vedlikehold10▶ a) Vegetasjon (trær, busker, greiner, høyt gress o.l.), brøytekanter, hensatt materiell og annet som kan være til hinder for sikten, skal fjernes slik at førere av kjøretøy som har stanset foran overgangen, kan se så langt langs jernbanesporet at en kryssing kan foretas uten fare, se Figur: Definisjon av siktlengde (S) og den kjørelengde (L) som kjøretøyet trenger for å komme over planovergangen i løpet nødvendig kjøretid (t) og Tabell: Kjøretid over planoverganger.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04400Overbygning/Vedlikehold10▶ a) De bruksberettigede plikter å holde grinden lukket, og enhver som benytter planovergangen har plikt til å lukke grinden etter seg (Jernbaneloven §9).

  Når grinden ikke lenger har noen hensikt (f.eks. at det ikke lenger er beitende dyr i området), kan grinden sløyfes dersom det inngås avtale med den bruksberettigede om dette. Når det er aktuelt å fjerne grind, skal det vurderes om grinden kan ha en sikkerhetsmessig funksjon:

  • Grinden hindrer barn i komme ut på linjen
  • Grinden kan begrense biltrafikk f.eks gjennom låsing av grinden
  • Grinden fungerer som markering av planovergangen og sørger for at kryssende trafikk stopper før kryssing
  SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04397Overbygning/Vedlikehold10d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen). For sikttid ved personoverganger, se 2.1 Siktkrav d).Kravlokasjon
  TRV:04390Overbygning/Vedlikehold10▶ b) Siktlengden fra planovergang uten veisikringsanlegg eller bevoktning til tog skal aldri være mindre enn 50 m.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04401Overbygning/Vedlikehold10b) Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.Kravlokasjon
  TRV:04398Overbygning/Vedlikehold10e) Det skal måles sikt fra vegen i alle 4 siktsoner, dvs. i det aktuelle kjørefeltet på hver side av planovergangen mot sporet i begge retninger.Kravlokasjon
  TRV:04392Overbygning/Vedlikehold10▶ d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikttid som gitt i Tabell: Sikttid ved personoverganger benyttes.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04402Overbygning/Vedlikehold10a) For å bedre sikkerheten utover kravene i avsnittene 2.1 - 2.4, bør følgende forhold vurderes:
 • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
 • Forbedring av vegkvalitet
 • Økt siktlengde
 • Avtale om bruksbegrensninger
 • Redusere toghastighet
 • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister
 • Kravlokasjon
  TRV:04432Overbygning/Vedlikehold11▶ e) Eventuelle bolter skal være godt tilskrudd.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04449Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse Q5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08244Overbygning/Vedlikehold11▶ Sporvidden over den bevegelige krysspissen målt ved hver sville, har følgende vedlikeholdsgrenser (Q0 – Q5):
 • minimum 1431 mm
 • maksimum 1443 mm
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04427Overbygning/Vedlikehold11Type sporvekseldrivmaskin bestemmer maksimal størrelse på løftet ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling. Tungen skal være løftet maksimalt
 • ca. 2 mm (Alstom MET sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 3 mm (Siemens ELS710 sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 5 mm (Siemens Bsg 9 sporvekseldrivmaskin)
 • ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling.
  Kravlokasjon
  TRV:04443Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Vedlikeholdsgrense: Ved tungespiss (A1, A2, A3, A4) skal sporvidden ikke avvike mer enn 5 mm fra målene som er angitt på sporvekseltegningene.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08238Overbygning/Vedlikehold11▶ Den bevegelige krysspissen skal ikke være skjev, det vil si at maksimalt tillatt avvik fra normalen er ± 1,80 som tilsvarer 2,5 mm på 80 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av skjevhet i den bevegelige krysspissenSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04422Overbygning/Vedlikehold11▶ Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04438Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Dersom høyde av ledeskinne over skinnetopp er større eller lik 70 mm, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08232Overbygning/Vedlikehold11I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:04455Overbygning/Vedlikehold11a) Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [NS-EN ISO 3834-2]. Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:
  • Sertifikater på alle sveisere og NDT personale
  • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
  • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
  • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.
  Kravlokasjon
  TRV:07980Overbygning/Vedlikehold11a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.Kravlokasjon
  TRV:04433Overbygning/Vedlikehold11▶ Dersom krysspissen tilslutter mangankrybben med over 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04450Overbygning/Vedlikehold11b) Feil som overstiger vedlikeholdsgrense/vedlikeholdskrav skal utbedres før neste kontroll.Kravlokasjon
  TRV:08248Overbygning/Vedlikehold11Framvekst av disse overflatefeilene kan forebygges ved sliping av den bevegelige krysspissen etter kort tid i sporet, dvs. maksimalt 1 MBT. Slipingen vil gi økt kontaktflate mellom hjul og krysspiss, slik at spenningskonsentrasjonene reduseres.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:04428Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres umiddelbartSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04444Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel (A11, A12, A17, A18, A19, A20) og Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss (A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28).SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08239Overbygning/Vedlikehold11Høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissen skal være mellom 140,0 mm og 142,5 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissenUtformingskravKravlokasjon
  TRV:04423Overbygning/Vedlikehold11Minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne ved tungespiss skal være min.:
  • 160 mm for sporveksler med en drivmaskin
  • 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner
  Kravlokasjon
  TRV:04439Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Dersom rillebredde er mindre eller lik 38 mm, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08233Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04434Overbygning/Vedlikehold11▶ Krysspissen skal tilslutte mangankrybben med maks. 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04451Overbygning/Vedlikehold11a) Påleggsveising på skinner og sporveksler skal følge de generelle arbeidsanvisninger gitt i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.Kravlokasjon
  TRV:04429Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres innen 1 måned.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04446Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Umiddelbar grense: Ved inngangen til ledeskinnene skal ikke ledevidden være større enn 1370 mm (F1,F2,F3,F4,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20).SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08240Overbygning/Vedlikehold11Åpningen mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflaten skal maksimalt være 2 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Åpning mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflatenKravlokasjon
  TRV:04424Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporvekslerSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04440Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Braketter og befestigelse skal være feilfrie.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08234Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres innen 2 uker etter feilrapportering. I tiden mellom feilrapportering og utbedring settes hastigheten ned til maks 40 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04419Overbygning/Vedlikehold11▶ Dersom tungen tilslutter stokkskinnen med over 3 mm mellomlegg mellom tungespiss og stokkskinne når sporveksel er i kontroll, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04435Overbygning/Vedlikehold11▶ Festene til drivstenger og kontrollstenger skal være i orden.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04452Overbygning/Vedlikehold11b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.Kravlokasjon
  TRV:07779Overbygning/Vedlikehold11I hovedspor skal hele tungeanordningen skiftes.
  • Unntak: I sporveksler som ikke ligger i hovedspor, kan tungen skiftes alene, dersom stokkskinnen samtidig tilpasses ny tunge ved sliping og påleggssveising. Tilsvarende gjelder for separat utskifting av stokkskinne.
  Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne
  TRV:04430Overbygning/Vedlikehold11▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryssSikkerhetskravKravlokasjon
  … flere resultater