Kravliste 532

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 532 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:04397Overbygning/Vedlikehold10Ved måling av sikt for målekategori A
 • Myke trafikanter
skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger for myke traffikanterOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
TRV:08320Overbygning/Vedlikehold10På planoverganger med ringerutine skal sikten være ivaretatt for trafikanter som ikke omfattes av rutinen.SikkerhetskravKravet skal sikre sikt på planoverganger for trafikanter som ikke er omfattet av ringerutineOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Ringerutine
TRV:04389Overbygning/Vedlikehold10▶ Vegetasjon (trær, busker, greiner, høyt gress o.l.), brøytekanter, hensatt materiell og annet som kan være til hinder for sikten, skal fjernes.SikkerhetskravKravet skal sikre nødvendig sikt på planoverganger uten sikringsanlegg.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav
TRV:08314Overbygning/Vedlikehold10Ved kontroll av sikt ved planoverganger uten teknisk sikring kan det benyttes siktmerker. Bruk av siktmerker er beskrevet i Vedlegg/Veileder siktmerkerUtførelseskrav;SikkerhetskravKravet skal gi mulighet til enklere kontroll av sikt ved planoverganger gjennom bruk av siktmerker.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Kontroll av sikt
TRV:04403Overbygning/Vedlikehold10a) Ved avtale om bruksendringer, settes krav til sikkerhetstiltak ut fra avtalt / ny tilstand.Kravlokasjon
TRV:04398Overbygning/Vedlikehold10Det skal måles sikt fra veien i alle fire siktsoner, fra midt i veien på hver side av planovergangen mot sporet i begge retninger.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
TRV:08321Overbygning/Vedlikehold10Varsellampe skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Varsellampe.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre nødvendig informasjon for traffikanter som benytter planoverganger med varsellampeOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Varsellampe
TRV:04391Overbygning/Vedlikehold10▶ Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger. Valg av passeringstid, t, avgjøres ut fra hvilke trafikanter som benytter planovergangen, se Tabell: Passeringstid over planoverganger. Siktlengdekravene baserer seg på et tog som kjører i konstant hastighet, samt passeringstid for veifarende. For planoverganger hvor tog ikke holder konstant hastighet, dvs. hvor fartsgrensen endres, beregnes siktlengdekravet basert på den høyeste av de to hastighetene.Funksjonskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig sikt slik at veifarende kan krysse planovergang sikkert.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav
TRV:08315Overbygning/Vedlikehold10Grinder i elektrisk ledende materiale skal utføres i tråd med krav i TRV:01041.SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig jording av ledende deler i nærheten av jernbane.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Bruk av grinder
TRV:04404Overbygning/Vedlikehold10a) Ved bruk av hastighetsreduksjon, skal siktkrav beregnes ut fra ny toghastighet.Kravlokasjon
TRV:04399Overbygning/Vedlikehold10a) I tillegg til skilt beskrevet i Vedlegg/Skilting av planoverganger, stilles det også krav til at følgende skilt og orienteringssignaler benyttes ved usikrede planoverganger :
 • Signal 67 enten B eller D (evt. også E) ”Orienteringssignal”.
Kravlokasjon
TRV:08322Overbygning/Vedlikehold10Siktlengden fra planovergang med varsellampe til tog skal aldri være mindre enn 50 m.SikkerhetskravKravet skal ivareta nødvendig sikt for traffikanter som skal krysse jernbanespor på planovergang utstyrt med varsellampe.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Varsellampe
TRV:04393Overbygning/Vedlikehold10Ved måling av sikt for målekategori B
 • Moped, motorsykkel
 • Snøscooter, ATV
 • Personbil med og uten henger
 • Varebil
 • skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
  TRV:08316Overbygning/Vedlikehold10Grinda skal være utstyrt med skilt: Lukk grinden.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre at brukere av grind ved planovergang påminnes om lukking av grind.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Hengslet grind
  TRV:07865Overbygning/Vedlikehold10I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger og hvor mye sikt som kan oppnås ved planovergangen.SikkerhetskravOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Skilting for tog ved nedsatt hastighet
  TRV:04400Overbygning/Vedlikehold10▶ Dersom det benyttes grind, er eier ansvarlig for å holde grinda lukket når kryssing ikke finner sted, i henhold til Jernbaneloven §9.

  Grinda skal ivareta gjerdets funksjon og skal kunne stenges og låses.

  Krav til utforming:

  1. En grindstolpe skal ikke tjene som endestolpe for gjerdet.
  2. Gjerdet inn mot grinda skal avsluttes med en egen gjerdestolpe plassert tett inntil grindstolpen.
  3. Det skal ikke være passasje mellom grindstolpen og gjerdestolpen.
  4. Grinda skal ikke komme inn i minste tverrsnitt i åpen posisjon.
  SikkerhetskravKravet skal sikre hensiktsmessig funksjon og utforming av grinder ved planoverganger.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Hengslet grind
  TRV:04394Overbygning/Vedlikehold10Ved måling av sikt for målekategori C
  • Mindre lastebil (LL)
  • Lastebil (inkl. brannbil med stige) (L)
  • Buss
  • Vogntog (VT)
  skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  Kravet skal sikre tilstrekkelige siktlengder ved passering av planovergangerOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
  TRV:08317Overbygning/Vedlikehold10Jernbaneinfrastruktureier skal ha mulighet til å åpne låst grind.FunksjonskravKravet skal sikre tilgjengelighet til sporet for infrastruktureierOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Låst grind
  TRV:07866Overbygning/Vedlikehold10b) Nedsatt hastighet skal gjelde fra enden av eksisterende siktlengde, dvs. fra det punktet hvor toget først blir synlig for den veifarende.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Skilting for tog ved nedsatt hastighet
  TRV:04401Overbygning/Vedlikehold10Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.Kravlokasjon
  TRV:04396Overbygning/Vedlikehold10Ved måling av sikt for målekategori D
  • Traktor med og uten henger
  • Landbruk- og skogbruksmaskiner
  skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Sikt skal måles i høyde 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelige siktlengder ved passering av planovergangerOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
  TRV:08319Overbygning/Vedlikehold10Planovergang med ringerutine skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig informasjon for brukere av planoverganger der ringerutine kompenserer for manglende sikt.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Ringerutine
  TRV:08313Overbygning/Vedlikehold10Dersom planovergangen krysser over flere spor skal siktlengdekravet vurderes i risikoanalyse. Denne vurderingen bør ta høyde for:
  • Brukere over planovergangen
  • Avstand mellom sporene som skal krysses (kan trafikanten stoppe mellom sporene uten at dette utgjør noen fare)
  • Togenes kjøremønster i de forskjellige sporene (kryssingsinstruks på stasjon)
  SikkerhetskravKravet skal ivareta sikkerhet ved kryssing av planovergang over flere spor.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav for planoverganger over flere spor
  TRV:04402Overbygning/Vedlikehold10Tiltak som kan øke sikkerheten utover kravene gitt i avsnitt 2.1 - 2.5 er blant annet:
 • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
 • Forbedring av vegkvalitet/veggeometri
 • Utbedring av siktforhold
 • Avtale om bruksbegrensninger
 • Reduksjon av toghastighet
 • Ringerutine
 • Varsellampe
 • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister
 • Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Andre tiltak for å øke sikkerheten
  TRV:04452Overbygning/Vedlikehold11b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.Kravlokasjon
  TRV:08238Overbygning/Vedlikehold11▶ Den bevegelige krysspissen skal ikke være skjev, det vil si at maksimalt tillatt avvik fra normalen er ± 1,80 som tilsvarer 2,5 mm på 80 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av skjevhet i den bevegelige krysspissenSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04427Overbygning/Vedlikehold11Type sporvekseldrivmaskin bestemmer maksimal størrelse på løftet ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling. Tungen skal være løftet maksimalt
  • ca. 2 mm (Alstom MET sporvekseldrivmaskin)
  • ca. 3 mm (Siemens ELS710 sporvekseldrivmaskin)
  • ca. 5 mm (Siemens Bsg 9 sporvekseldrivmaskin)
  ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling.
  Kravlokasjon
  TRV:04447Overbygning/Vedlikehold11a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporvidde.Kravlokasjon
  TRV:08232Overbygning/Vedlikehold11I sentralstilte sporveksler med rådegrav bør avstanden mellom tungespiss og kjørnemerket ikke avvike mer enn +/- 15 mm og skal ikke avvike mer enn +/- 20 mm.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:04422Overbygning/Vedlikehold11▶ Avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne skal være ≥ 58 mm kontrollert i hele tungens lengde.SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig plass til hjulet mellom stokkskinne og fraliggende tunge slik at det ikke er noen fare for berøring/slag fra hjul mot bakside av sporvekseltunge. En slik kontakt kan medføre at låsemekanismen i drivmaskin blir ødelagt, noe som kan medføre omlegging av sporveksel under tog, med avsporing som resultat. Kravet er direkte avledet fra krav til "Maximum value of free wheel passage in switches - 1380 mm" i TSI Infrastruktur.Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne
  TRV:04442Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5- rett linje, A7 - avvik) og mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:07979Overbygning/Vedlikehold11b) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være minimum 20%.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:08248Overbygning/Vedlikehold11Framvekst av disse overflatefeilene kan forebygges ved sliping av den bevegelige krysspissen etter kort tid i sporet, dvs. maksimalt 1 MBT. Slipingen vil gi økt kontaktflate mellom hjul og krysspiss, slik at spenningskonsentrasjonene reduseres.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:04433Overbygning/Vedlikehold11▶ Dersom krysspissen tilslutter mangankrybben med over 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:07779Overbygning/Vedlikehold11I hovedspor og hovedtogspor skal hele tungeanordningen skiftes.
  • Unntak: I sporveksler som ikke ligger i hovedspor eller hovedtogspor, kan tungen skiftes alene, dersom stokkskinnen samtidig tilpasses ny tunge ved sliping og påleggssveising. Tilsvarende gjelder for separat utskifting av stokkskinne.
  Kravet skal sikre at tunge og stokkskinne er tilpasset hverandre.Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne
  TRV:04453Overbygning/Vedlikehold11a) Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.Kravlokasjon
  TRV:08239Overbygning/Vedlikehold11Høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissen skal være mellom 140,0 mm og 142,5 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Kontroll av høyden mellom kjøreflaten på mangankrybben og glideflaten for den bevegelige krysspissenUtformingskravKravlokasjon
  TRV:04428Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres umiddelbartSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04448Overbygning/Vedlikehold11a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt og Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen.Kravlokasjon
  TRV:08233Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04423Overbygning/Vedlikehold11Minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne ved tungespiss skal være min.:
  • 160 mm for sporveksler med en drivmaskin
  • 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner
  Kravlokasjon
  TRV:04443Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Vedlikeholdsgrense: Ved tungespiss (A1, A2, A3, A4) skal sporvidden ikke avvike mer enn 5 mm fra målene som er angitt på sporvekseltegningene.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:07980Overbygning/Vedlikehold11a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.Kravlokasjon
  TRV:04434Overbygning/Vedlikehold11▶ Krysspissen skal tilslutte mangankrybben med maks. 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04438Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Dersom høyde av ledeskinne over skinnetopp er større eller lik 70 mm, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04454Overbygning/Vedlikehold11a) Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NOR sitt spor, skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere sveisearbeidet i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon.Kravlokasjon
  TRV:08240Overbygning/Vedlikehold11Åpningen mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflaten skal maksimalt være 2 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Åpning mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflatenKravlokasjon
  TRV:04429Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres innen 1 måned.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04449Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse Q5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08234Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres innen 2 uker etter feilrapportering. I tiden mellom feilrapportering og utbedring settes hastigheten ned til maks 40 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  … flere resultater