Kravliste 532

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 532 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:04393Overbygning/Vedlikehold10a) Ved måling av sikt for
 • Personbiler, varebiler og kombibiler (P)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
Kravlokasjon
TRV:04403Overbygning/Vedlikehold10a) Ved avtale om bruksendringer, settes krav til sikkerhetstiltak ut fra avtalt / ny tilstand.Kravlokasjon
TRV:07865Overbygning/Vedlikehold10a) I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger basert på kjøretid/sikttid og eksisterende siktlengde.Kravlokasjon
TRV:04394Overbygning/Vedlikehold10b) Ved måling av sikt for
 • Mindre lastebil (LL)
 • Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
 • Vogntog (VT)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.

Sikt må måles i to høyder for også å ta vare på nødvendig sikt for personbiler, varebiler og kombibiler (P), selv om dimensjonerende kjøretøy for planovergangen er et større kjøretøy enn (P). Siktforholdene kan være dårligere ved den laveste målehøyden.
Kravlokasjon
TRV:04391Overbygning/Vedlikehold10▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, se Tabell: Kjøretid over planoverganger. I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes å benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:04404Overbygning/Vedlikehold10a) Ved bruk av hastighetsreduksjon, skal siktkrav beregnes ut fra ny toghastighet.Kravlokasjon
TRV:07866Overbygning/Vedlikehold10b) Nedsatt hastighet skal gjelde fra enden av eksisterende siktlengde, dvs. fra det punktet hvor kryssende kjøretøy kan se toget.Kravlokasjon
TRV:04396Overbygning/Vedlikehold10c) Ved måling av sikt for
 • Traktor uten og med henger
 • Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet.

Sikt skal måles i høyde 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
Kravlokasjon
TRV:04389Overbygning/Vedlikehold10▶ a) Vegetasjon (trær, busker, greiner, høyt gress o.l.), brøytekanter, hensatt materiell og annet som kan være til hinder for sikten, skal fjernes slik at førere av kjøretøy som har stanset foran overgangen, kan se så langt langs jernbanesporet at en kryssing kan foretas uten fare, se Figur: Definisjon av siktlengde (S) og den kjørelengde (L) som kjøretøyet trenger for å komme over planovergangen i løpet nødvendig kjøretid (t) og Tabell: Kjøretid over planoverganger.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04400Overbygning/Vedlikehold10▶ a) De bruksberettigede plikter å holde grinden lukket, og enhver som benytter planovergangen har plikt til å lukke grinden etter seg (Jernbaneloven §9).

Når grinden ikke lenger har noen hensikt (f.eks. at det ikke lenger er beitende dyr i området), kan grinden sløyfes dersom det inngås avtale med den bruksberettigede om dette. Når det er aktuelt å fjerne grind, skal det vurderes om grinden kan ha en sikkerhetsmessig funksjon:

 • Grinden hindrer barn i komme ut på linjen
 • Grinden kan begrense biltrafikk f.eks gjennom låsing av grinden
 • Grinden fungerer som markering av planovergangen og sørger for at kryssende trafikk stopper før kryssing
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04397Overbygning/Vedlikehold10d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen). For sikttid ved personoverganger, se 2.1 Siktkrav d).Kravlokasjon
TRV:04390Overbygning/Vedlikehold10▶ b) Siktlengden fra planovergang uten veisikringsanlegg eller bevoktning til tog skal aldri være mindre enn 50 m.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04401Overbygning/Vedlikehold10b) Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.Kravlokasjon
TRV:04398Overbygning/Vedlikehold10e) Det skal måles sikt fra vegen i alle 4 siktsoner, dvs. i det aktuelle kjørefeltet på hver side av planovergangen mot sporet i begge retninger.Kravlokasjon
TRV:04392Overbygning/Vedlikehold10▶ d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikttid som gitt i Tabell: Sikttid ved personoverganger benyttes.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04402Overbygning/Vedlikehold10a) For å bedre sikkerheten utover kravene i avsnittene 2.1 - 2.4, bør følgende forhold vurderes:
 • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
 • Forbedring av vegkvalitet
 • Økt siktlengde
 • Avtale om bruksbegrensninger
 • Redusere toghastighet
 • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister
 • Kravlokasjon
  TRV:04399Overbygning/Vedlikehold10a) I tillegg til skilt beskrevet i Vedlegg/Skilting av planoverganger, stilles det også krav til at følgende skilt og orienteringssignaler benyttes ved usikrede planoverganger :
  • Signal 67 enten B eller D (evt. også E) ”Orienteringssignal”.
  Kravlokasjon
  TRV:04451Overbygning/Vedlikehold11a) Påleggsveising på skinner og sporveksler skal følge de generelle arbeidsanvisninger gitt i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.Kravlokasjon
  TRV:04434Overbygning/Vedlikehold11▶ Krysspissen skal tilslutte mangankrybben med maks. 1 mm mellomlegg mellom spiss og mangankrybbe.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04446Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Umiddelbar grense: Ved inngangen til ledeskinnene skal ikke ledevidden være større enn 1370 mm (F1,F2,F3,F4,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20).SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08240Overbygning/Vedlikehold11Åpningen mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflaten skal maksimalt være 2 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Åpning mellom undersiden til den bevegelige krysspissen og glideflatenKravlokasjon
  TRV:07980Overbygning/Vedlikehold11a) Omleggingsmargin for hver individuell drivmaskin i sporvekselen skal være større enn 0%.Kravlokasjon
  TRV:04429Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryss skal utbedres innen 1 måned.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04440Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Braketter og befestigelse skal være feilfrie.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08234Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd-_og_visuell_kontroll_av_sporveksler#SPORVEKSELTUNGER skal utbedres innen 2 uker etter feilrapportering. I tiden mellom feilrapportering og utbedring settes hastigheten ned til maks 40 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04424Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporvekslerSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04452Overbygning/Vedlikehold11b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.Kravlokasjon
  TRV:07779Overbygning/Vedlikehold11I hovedspor og hovedtogspor skal hele tungeanordningen skiftes.
  • Unntak: I sporveksler som ikke ligger i hovedspor eller hovedtogspor, kan tungen skiftes alene, dersom stokkskinnen samtidig tilpasses ny tunge ved sliping og påleggssveising. Tilsvarende gjelder for separat utskifting av stokkskinne.
  Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne
  TRV:04419Overbygning/Vedlikehold11▶ Når sporveksel er i kontroll, og et mellomlegg tykkere enn 3 mm kan føres mellom tungespiss og stokkskinne, skal dette utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04435Overbygning/Vedlikehold11▶ Festene til drivstenger og kontrollstenger skal være i orden.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04447Overbygning/Vedlikehold11a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporets geometri, beliggenhet og kvalitet#Sporvidde.Kravlokasjon
  TRV:08241Overbygning/Vedlikehold11Lengdeprofilet i skinnekrysset målt fra 5 m før til 5 m etter mangankrybben, skal maksimalt ha et avvik på 2 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Lengdeprofilet i skinnekryssetKravlokasjon
  TRV:04430Overbygning/Vedlikehold11▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Katalog over feil og skader i skinnekryssSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04441Overbygning/Vedlikehold11▶ b) Sporriller skal være fri for hindringer.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08236Overbygning/Vedlikehold11▶ Avstanden fra spissen (reell spiss) til den bevegelig krysspissen og til punktet på krysspissen hvor det er hjulkontakt, skal være større enn 10 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll_av_bevegelige_krysspiss#Tilslutning_mellom_krysspiss_og_mangankrybbeSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04425Overbygning/Vedlikehold11Når stokkskinnens geometriske beliggenhet er sikret, skal åpningen mellom tungestøtte og tunge ikke være mer enn:
  • 2 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet > 40 km/h
  • 5 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet ≤ 40 km/h
  Kravlokasjon
  TRV:04453Overbygning/Vedlikehold11a) Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.Kravlokasjon
  TRV:04420Overbygning/Vedlikehold11▶ Slitasje og avskalling for stokkskinne og tunge som overstiger grensene gitt i Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger skal utbedres umiddelbart. (ORE70 undersøkelser)SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04436Overbygning/Vedlikehold11▶ Drivmaskinen skal være fast forankret til svillene.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04448Overbygning/Vedlikehold11a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt og Tabell: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen.Kravlokasjon
  TRV:08242Overbygning/Vedlikehold11Glideplatene til den bevegelige krysspissen skal være fri for forurensning og fremmede gjenstander.Kravlokasjon
  TRV:04431Overbygning/Vedlikehold11▶ d) Sporrillene skal være fri for hindringer. Minimum rillebredde er 38 mm, og minimum rilledybde er 40 mm.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04442Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Toleranser for sporvidde i tungeparti (A5- rett linje, A7 - avvik) og mellomparti (A9 - rett linje, A10 - avvik) er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08237Overbygning/Vedlikehold11▶ Avstanden mellom den bevegelige krysspissen og krysspisstøttene skal ikke overstige 2 mm. Se Vedlegg/Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss#Krysspissens sideslitasjeSikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04426Overbygning/Vedlikehold11Tungeruller skal være tilskrudd og godt festet til stokkskinnen. Det brukes også en konstruksjon hvor tungerullene er festet til glideplatene. Akslene skal sitte godt fast i brakettene. Rullene skal løpe lett, hvis ikke skal de skiftes ut. Dekkplatene for nylonfôringene skal være tilskrudde og skruene låst.Kravlokasjon
  TRV:04437Overbygning/Vedlikehold11▶ Eventuell dilatasjonsanordning skal kunne bevege seg fritt.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04454Overbygning/Vedlikehold11a) Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NOR sitt spor, skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere sveisearbeidet i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon.Kravlokasjon
  TRV:04421Overbygning/Vedlikehold11▶ Sprekker eller sår i feilgruppe 0 eller 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04449Overbygning/Vedlikehold11▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse Q5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:08244Overbygning/Vedlikehold11▶ Sporvidden over den bevegelige krysspissen målt ved hver sville, har følgende vedlikeholdsgrenser (Q0 – Q5):
  • minimum 1431 mm
  • maksimum 1443 mm
  SikkerhetskravKravlokasjon
  … flere resultater