Kravliste 540 541

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 540 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01021Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aDriftsmerking: Driftsmerking skal utformes som beskrevet i 🔗 Felles elektro, Generelle tekniske krav, Vedlegg f - normativt - Driftsmerking - Kontaktledningsanlegg.UtformingskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
TRV:01161Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Kortslutningsimpedans: Autotransformatorer bør ha mest mulig lik kortslutningsimpedans, med en designverdi på ek = 0,4 %.
 1. Utførelse: Autotransformatorer med relativ kortslutningimpedans som avviker mer enn ca. 10 % fra hverandre skal ikke samlokaliseres (dvs. ikke parallellkoples direkte).
Lav kortslutningsimpedans fører til god balanse i strømbelastningen mellom PL/KL og NL. Lik kortslutningsimpedans fører til god lastdeling mellom parallellkoplete autotransformatorer.
UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
TRV:01177Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cf) Måling: Sugetransformatorer skal installeres slik at det blir mulig å måle strøm gjennom og spenning over sugetransformatorens sekundærvikling.Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
TRV:01012Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10d) Materialer: Materialer skal dokumenteres med materialsertifikat i henhold til NS-EN 10204.UtførelseskravGenerelle krav til komponenter
TRV:01183Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ce) Vern: Reservestrømstransformatoren skal vernes med en høyspentsikring som kobler fra kortslutninger som skjer fram til første sikring på 230 V-siden ved laveste kontaktledningsspenning.
Beregnet minste strøm på transformatorens primærside ved direkte kortslutning på sekundærsiden er:
 • Type 1, 10 kVA transformator: 8 A
 • Type 2, 25 kVA transformator: 22 A
 • Type 3, 50 kVA transformator: 44 A
Ved beregning er det lagt til grunn angitte transformatordata og i tillegg minste ikke-permanente driftsspenning i kontaktledningen Umin1 lik 11 kV i henhold til EN 50163. Alle verdiene er avrundet ned.
Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
TRV:01156Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cb) Oljetype ved plassering i tunnel: Oljeisolerte transformatorer som er plassert i tunnel skal bruke brannhemmende olje.Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Generelt
TRV:01172Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cb) Dimensjonering: For standardisering skal det benyttes sugetransformatorer med merkestrøm 600 A og 800 A. Disse skal ha merkeytelse og overlastbarhet som vist i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
TRV:01027Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aLokal sikring: Bryteren skal kunne sikres (låses) lokalt med vanlig hengelås i alle posisjoner.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
TRV:01167Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ci) Tilkobling: Autotransformatorer skal være tilkoblet kontaktledningen eller koblingsanlegg med kabler.
 1. Utførelse: For enkelt vedlikehold bør det benyttes berøringssikre tilkoblinger for kablenes tilkobling til autotransformatoren.
 2. Utførelse: Tilkobling av PL/KL og NL til kontaktledningsanlegget ved dobbeltspor kan utføres uten bruk av bryter. Se også koblingskonsept.
 3. Utførelse: Tilkobling av PL/KL og NL til kontaktledningsanlegget ved enkeltspor skal utføres med lastskillebryter som seksjonerer PL/KL og NL i hver retning fra autotransformatoren.
 4. Utførelse: Autotransformatorens nullpunkt skal tilknyttes returkrets (kjøreskinner) som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser
Som følge av liten feilhyppighet på autotransformatorer og i tillegg bruk av berøringssikre terminaler blir behov for frakobling av autotransformatorer svært lavt.
UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
TRV:01022Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aDokumentasjon: Hver kontaktledningsbryter skal dokumenteres med:
 • montasjetegninger og beskrivelser,
 • kabellister og termineringstabeller,
 • komponent- og apparatspesifikasjoner med datablad og sertifikater,
 • drifts- og vedlikeholdsbeskrivelser,
 • feilsøkingsprosedyrer,
 • reservedelslister,
 • idriftssettelsesprotokoll og
 • overtakelsesprotokoll.
UtførelseskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
TRV:01162Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cd) Kortslutningsstrøm: Det skal brukes autotransformatorer som er dimensjonert for påregnelige kortslutningsstrømmer der de installeres.
 1. Utførelse: Flere autotransformatorer kan parallellkobles slik at kortslutningsstrøm fordeles mellom dem.
FunksjonskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
TRV:01178Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cg) Installasjon: Installasjon kan være i mast eller i kiosk/bygning.UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
TRV:01013Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10e) Prøving av komponenter: Prøving av komponenter skal utføres i samsvar med EN 50119 avsnitt 8.
 • Utførelse: For hver komponenttype skal det ved innkjøp defineres et hensiktsmessig omfang av prøving. Fortrinnsvis skal prøvingen defineres med utgangspunkt i relevante produkt- og materialstandarder.
 • UtførelseskravGenerelle krav til komponenter
  TRV:01184Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Ytelse: Biforbrukstransformators ytelse skal tilpasses belastningen.FunksjonskravVedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator
  TRV:01157Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Oljeoppsamling: Oljeisolerte transformatorer som er installert på bakken skal utstyres med oljeoppsamling, se veiledning til FEF §4-9.
 • Utførelse: Der oljemengden er større enn 1000 l skal oljeoppsamlingen utføres med oljegruve med innretning for slukking av brann i oljen.
 • UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Generelt
  TRV:01173Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Metning: Metningsgrensen for en sugetransformator skal være 1-min-verdien fra '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
 • Utførelse: Ved denne strømmen skal sekundærstrømmen være minst 96 % av primærstrømmen.
 • UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:01028Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aMontasje: Kontaktledningsbrytere skal utføres for montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg.
 • Unntak: Dersom montasje i kontaktledningsmaster eller tunnelvegg ikke er gjennomførbar kan det benyttes kapslet bryter montert i teknisk hus.
 • Dokumentasjon: Begrunnelse for bruk av kapslet bryter montert i teknisk hus dokumenteres gjennom egen vurdering av risiko.
 • UtformingskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje
  TRV:08224Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aAvbruddsfri strømforsyning: Strømforsyning til RTU-er som styrer kontaktledningsbrytere skal være avbruddsfri der dette er vesentlig for tilgjengligheten for drift og vedlikehold, og bør være avbruddsfri der dette ikke fører til urimelig økning i kostnad.
 • Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kontaktledningsanlegget skal være avbruddsfri, for å sikre at bryteren kan fjernstyres også når kontaktledningsanlegget ikke har spenning.
 • Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kilder med lav tilgjengelighet, spesielt forsyninger basert på alternative kilder som sol, vind, etc. skal være avbruddsfri.
 • Utførelse: Dersom en avbruddsfri strømforsyning er etablert på stedet for andre formål, denne har tilstrekkelig ledig kapasitet og tilkopling til denne ikke er kostnadsdrivende, bør RTU forsynes fra denne avbruddsfrie strømforsyningen.
 • Utførelse: Avbruddsfri strømforsyning til RTU-er som fjernstyrer et stort antall brytere, eller brytere som har en særlig viktig funksjon, kan vurderes selv om kilden har høy tilgjengelighet og avbruddsfri strømforsyning er kostnadsdrivende; eventuell vurdering skal dokumenteres.
 • Utførelse: Ut over ovenstående skal det ikke investeres i avbruddsfri strømforsyning for RTU-er.
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:01168Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cj) Avstand mellom autotransformatorer: Avstand mellom autotransformatorer skal velges slik at potensialet i returkretsen begrenses til akseptabelt nivå i henhold til 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Potensial i returkretsen, og for å begrense indusert spenning til parallelle telekabler til akseptabelt nivå i henhold til 🔗 Felles elektro, Prosjektering og bygging, Jording og utjevning, Kabler for lavspenning.
 • Utførelse: Det kan alltid velges en avstand mellom autotransformatorer inntil 10 km for enkeltspor og 15 km for dobbeltspor.
 • Utførelse: For vurdering av økt autotransformatoravstand utover verdiene angitt i punkt (1) kan potensialet i returkretsen som angitt i 🔗 Potensial i returkretsen og den induserte spenningen til parallelle ledere som angitt i 🔗 Indusert spenning legges til grunn.
 • Unntak: På strekninger som ikke har parallelle telekabler med gjennomgående metalliske elementer nærmere enn 100 m til hver side for jernbanetraseen, er det ikke nødvendig å vurdere indusert spenning.
 • Utførelseskrav;IntensjonskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01179Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Merkespenning: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 16,5/0,23 kV (1-fase).Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  TRV:01023Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aFjernstyring: Kontaktledningsbrytere skal utstyres med manøvermaskin for fjernstyring.
 • Unntak: Der det planlegges utelukkende lokal betjening av bryteren kan den etableres uten manøvermaskin.
 • Utførelse: Fjernstyring kan skje via sentralt plassert RTU tilkoblet flere manøvermaskiner eller via lokalt plassert RTU i den enkelte manøvermaskin
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:01163Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ce) Innkoblingsstrøm: Innkoblingsstrøm for en autotransformator skal begrenses så mye som rimelig, av hensyn til behov for dimensjonering av lastskillebrytere som skal spenningssette autotransformatoren, og av hensyn til innstilling av vern i matestasjoner.
  Topolte lastskillebrytere blir i dag spesifisert for innkoblingsstrøm inntil 3 kA (toppverdi). Ved større innkoblingsstrøm enn dette for en autotransformator må det sikres at brytere som brukes til å spenningssette transformatoren, tåler strømmen.
  Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01018Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aSamsvar med standard: Kontaktledningsbrytere skal spesifiseres, utformes, produseres og testes i samsvar med EN 50152-2.
  1. Utførelse: 🔗 Veiledning til spesifisering i samsvar med EN 50152-2 gir veiledning til spesifisering av kontaktledningsbryter.
  FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
  TRV:01185Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cb) Merkespenning: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold som sikrer at sekundærspenningen ikke overstiger Un maks = 253 V iht. EN 50160:2010 Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. Når primærspenningen hentes fra kontaktledningsanlegget er det viktig å ta hensyn til spenningsvariasjoner angitt i EN 50163:2004.Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator
  TRV:01158Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cd) Akustisk støy: Transformatorer bør plasseres gjennomtenkt slik at spredning av støy til nærliggende bebyggelse begrenses.Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Generelt
  TRV:01174Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Kortslutningsimpedans: Kortslutningsimpedansen til sugetransformatorer skal begrenses slik at også spenningsfallet over en strekning med sugetransformatorer begrenses.
 • Vurdering: Kravet vurderes som oppfylt når den summerte kortslutningsimpedansen for sugetransformatorer over en lengre strekning ikke utgjør mer enn ca. 6 % av strekningens impedans.
 • Vurdering: Der den summerte kortslutningsimpedansen i sugetransformatorer overstiger ca. 6 % av strekningens impedans bør det gjennomføres en konkret vurdering av strekningens kapasitet.
 • Kravet innebærer at en sugetransformator med høy kortslutningsimpedans kan kompenseres med andre sugetransformatorer med lavere kortslutningsimpedans. Lange avsnitt for sugetransformatorer vil også bidra til å oppfylle kravet.
  Funksjonskrav;Utførelseskrav;IntensjonskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:01009Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10a) Identifikasjon: For sporbarhet skal hver komponent eller produksjonsserie merkes med entydig identifikasjon av produsenten og av komponenten/produksjonsserien.
  1. Utførelse: Der merking på selve komponenten er uhensiktsmessig kan identifikasjon realiseres på annen måte enn ved merking.
  2. Utførelse: Identifikasjonen skal kunne brukes til å finne relevant informasjon om:
   1. Produsenten
   2. Produksjonstidspunkt
   3. Dokumentasjon av komponenten
  3. Utførelse: Identifikasjonen skal brukes ved registrering av feil på komponenten og eventuell garanti/reklamasjon.
  UtformingskravGenerelle krav til komponenter
  TRV:01029Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aBetjening: Montasjen av manøvermaskinen skal være slik at bryteren kan betjenes i normal oppreist stilling og ikke med ryggen mot sporet.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje
  TRV:08225Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aKapasitet for avbruddsfri strømforsyning: Der det etableres avbruddsfri strømforsyning for forsyning av RTU og fjernstyring av kontaktledningsbrytere, skal kapasiteten for batteriene vurderes opp mot forventet utetid for kilden og bruk av bryteren(e).
 • Utførelse: Den avbruddsfrie strømforsyningen bør dimensjoneres tilstrekkelig for forventet betjening av kontaktledningsbryteren for feilsøking og vedlikehold i løpet av perioden med brudd i hovedforsyningen.
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:01169Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ck) Håndtering av utfall: Fordi utfall av en autotransformator vil føre til økt potensial i returkretsen og økt induksjon til parallelle telekabler utover dimensjoneringsforutsetningene, skal det finnes operative rutiner for å håndtere slike utfall.
 • Operative tiltak: Det skal finnes rutiner for raskt bytte av autotransformator slik at situasjonen med økte berøringsspenninger i anlegget blir mest mulig kortvarig.
 • Operative tiltak: Det bør finnes rutiner som begrenser berøring av returkretsen i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator.
 • Operative tiltak: Rutiner for å begrense berøringsspenning ved utfall av en autotransformator kan omfatte begrenset strømtrekk fra tog i aktuelt AT-vindu ved utfall av en autotransformator.
 • Funksjonskrav;Utformingskrav;IntensjonskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01180Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cb) Ytelse: Det kan standardiseres på tre typer reservestrømstransformatorer som har følgende ytelser:
  • Type 1: 10 kVA
  • Type 2: 25 kVA
  • Type 3: 50 kVA
  Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  TRV:01024Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aInnkoblingsstrøm fra autotransformatorer: Lastskillebrytere som kan spenningssette autotransformatorer, skal være dimensjonert for innkoblingsstrømmen Ima fra en autotransformator.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:01164Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cf) Dimensjonering av kabler: Tilkoblingskabler til en autotransformator skal dimensjoneres slik at de ikke begrenser autotransformatorens ytelse.
  Merkestrøm (kontinuerlig strøm) for en 5 MVA autotransformator er 167 A i tilkobling for PL/KL og for NL, og 333 A i tilkobling for retur.
  Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01019Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aBrytertype i hovedspor: I hovedspor skal det benyttes lastskillebryter eller treposisjonsbryter.UtformingskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
  TRV:01186Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Installasjon: Installasjon kan være i toppen av mast.UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator
  TRV:01159Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Merkespenning: Autotransformatorer skal ha uttak med merkespenning på +15 kV (PL/KL), -15 kV (NL) og 0 kV (Retur).Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01175Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cd) Kortslutningsstrøm: Det skal brukes sugetransformatorer som er dimensjonert for påregnelige kortslutningsstrømmer.Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:01010Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10b) Forventet levetid: Komponenter som brukes i kontaktledningsanlegget skal være produsert for forventede påkjenninger i anleggets forventede levetid. Forventet levetid for komponenter i kontaktledningsanlegget skal settes til minst 50 år.
  1. Utførelse: Det kan legges til grunn bytte av slitedeler før anleggets levetid er utgått.
  2. Utførelse: For store konstruksjoner som det vil være kostbart å bytte, skal det legges til rette for relevante kontroller og større vedlikeholdstiltak som vil gjøre drift utover planlagt levetid mulig. Dette gjelder spesielt fundamenter og master, men er også relevant for andre deler som ikke nødvendigvis utsettes for stor slitasje.
  FunksjonskravGenerelle krav til komponenter
  TRV:01030Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aKraftoverføring: Det finnes ulike metoder som kan benyttes for kraftoverføring mellom manøvermaskin og bryter.
 • Utførelse: Kraftoverføringen skal være dimensjonert for den aktuelle krafta i overføringen.
 • Utførelse: Kraftoverføringer i metall skal ha en utjevningsforbindelse til masta.
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje
  TRV:01170Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cMating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:
  • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-system med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
  • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblede autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
  • tofaset koblingsanlegg med felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
  • matestasjon med tofaset koblingsanlegg og belastbart nullpunkt, ikke behov for autotransformatorer.
  Utførelseskrav;UtformingskravKoblingsanlegg i forbindelse med AT-system kan utføres på flere forskjellige måter, det er derfor viktig at de ønskede muligheter blir oppsummert og forklart. Også viktig at det blir nevnt at dimensjonering i form av antall autotransformatorer.Vedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01181Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Kortslutningsimpedans: Kortslutningsimpedans kan standardiseres på 5,5 %.
  Spenningen, ytelsen og kortslutningsimpedansen er til sammen bestemmende for kortslutningsstrømmen ved kortslutning på lavspenningssiden av transformatoren.
  Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  TRV:01025Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aInnkobling mot kortslutning: Det skal finnes operative rutiner som beskriver hva som skal gjøres dersom en lastskillebryter kopler inn spenning mot kortslutning.IntensjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:01165Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cg) Installasjon: Autotransformatorer skal være installert i et lukket rom (kiosk eller bygning), for å begrense vedlikehold ved at:
  • oljekummen ikke kan fylles med regnvann,
  • løv og snø ikke kan blåse inn, og
  • smådyr og fugler ikke kommer inn.
  Autotransformatorer blir utstyrt med støtmåler (stötmätare) ved forsendelse fra fabrikk. Denne har som formål å registrere støt (harde påkjenninger) under transport fra fabrikk til monteringsstedet. Ved montering på permanent plassering er det derfor viktig med følgende tiltak/prosedyre:
  • Støtmåleren fjernes raskest mulig etter at transformatoren er satt på sitt endelige monteringssted.
  • Etter at den er demontert er det viktig at støtmåleren åpnes og strømtilførselen fra det innebygde batteriet kobles ut, før den sendes tilbake til fabrikken.
  NB! Om ikke strømtilførselen kuttes vil denne fortsette å registrere støtt ved postforsendelse tilbake til fabrikken.
  UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01020Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aIdentifikasjon: Hver bryter skal ha sitt unike identifikasjonsnummer som angitt i 🔗 Komponenter, Generelt, krav TRV:01009 Identifikasjon.FunksjonskravHensikten med kravet er å sørge for at bryter merkes entydig iht. krav satt i FEFKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
  TRV:01160Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cb) Ytelse: Merkeytelse og overbelastningsevne for autotransformatorer skal være tilstrekkelig for forventet belastning.
  Enheter med merkeytelse på 5 MVA er per 2019 tilgjengelig på Bane NOR sin rammeavtale. Enheter med merkeytelse på 10 MVA er installert på Follobanen.
  FunksjonskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:01176Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ce) Merking: Tilkoblinger for sugetransformatorer skal merkes A og B for primærviklingen, og a-0-b for sekundærviklingen, der '0' er sekundærviklingens midtuttak.
  Midtuttaket brukes kun ved nullfelter, det vil si i elektrisk utforming B og D.
  Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:01011Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10c) Korrosjonsbeskyttelse: Det skal benyttes materialer som er motstandsdyktige mot korrosjon.
  1. Utførelse: Deler av stål skal varmgalvansiseres etter NS-EN ISO 1461.
  UtførelseskravGenerelle krav til komponenter
  TRV:01155Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Plassering: Transformatorer skal installeres i henhold til NEK 440, og spesielt slik at følgende funksjonskrav oppfylles:
  • hindre adgang for uvedkommende,
  • beskytte omgivelser mot brannfare,
  • beskytte transformatoren mot klimatiske påvirkninger, og
  • sikre tilstrekkelig kjøling.
  Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Generelt
  TRV:01171Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Omsetningsforhold: Sugetransformatorer skal ha et omsetningsforhold på 1:1.Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:01182Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cd) Installasjon: Installasjon kan være i mast eller i kiosk/bygning.Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  … flere resultater