Kravliste alle

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok + i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05990Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Skader, deformasjoner, sprekker, løse bolter o.l. som oppdages under arbeidet, skal straks merkes med spray, tusj, merkeband o.l., fotograferes og rapporteres til Bane NOR.Kravlokasjon
TRV:08208Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tilgjengelighet operatørplasser: Operatørplasser for fjernkontroll skal ha høy tilgjengelighet for å redusere konsekvensen av svikt i operatørplass eller operatørsted.
 1. Utførelse: Tilgjengelighetskravet medfører at det skal være redundans innen hver driftssentral og mellom driftssentralene.
 2. Operative tiltak: Det skal etableres operative regler for håndtering av svikt i operatørplass og operatørsted.
Kravlokasjon
TRV:06054Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Bane NOR har beskrevet de beleggsystem som skal benyttes. Bane NOR skal også godkjenne malinger og tilsatsmaterialer til termisk sprøyting.Kravlokasjon
TRV:00629Tunneler/Prosjektering og bygging10Tilgang til sikkert område: En av følgende løsninger skal velges for å få tilgang til sikkert område:
 1. Laterale og/eller vertikale nødutganger til friluft. Slike utganger skal finnes minst én gang per 1000 m for dobbelt-/flersporede tunneler.
 2. Tverrpassasjer mellom uavhengige enkeltsporede tunnelløp. Tverrpassasjer skal finnes minst én gang per 500 m.
Utformingskrav;SikkerhetskravTunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Tilgang til sikkert område
TRV:07948Overbygning/Prosjektering10b) For å ivareta jernbanetekniske krav til sikker fremføring skal ballastmatter ha en minimum stivhet som funksjon av aksellast og hastighet uttrykt ved den statiske stivheten, CSTAT FP i henhold til Tabell: Krav til statisk stivhet for ballastmatter.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01009Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10a) Identifikasjon: For sporbarhet skal hver komponent eller produksjonsserie merkes med entydig identifikasjon av produsenten og av komponenten/produksjonsserien.
 • Utførelse: Der merking på selve komponenten er uhensiktsmessig kan identifikasjon realiseres på annen måte enn ved merking.
 • Utførelse: Identifikasjonen skal kunne brukes til å finne relevant informasjon om:
  1. Produsenten
  2. Produksjonstidspunkt
  3. Dokumentasjon av komponenten
 • Utførelse: Identifikasjonen skal brukes ved registrering av feil på komponenten og eventuell garanti/reklamasjon.
 • UtformingskravGenerelle krav til komponenter
  TRV:06180Signal/Prosjektering10e) Lenkingsavstanden dm skal være større enn eller lik 20 % av foregående lenkingsavstand + 200 m.Kravlokasjon
  TRV:07588Tele/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Ved defekt eller skade på oppheng for informasjonsutstyr som kan føre til personskade ved nedfall, skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å avverge ulykke.IntensjonskravAvanitt - "Stasjonsur"
  TRV:06244Signal/Prosjektering10c) Forberedelse for hastighetsreduksjon skal angis med enkeltrettet balisegruppe (AX=2/6). Dersom linjehastigheten skal reduseres med 40 km/h eller mer, skal det benyttes en ekstra balisegruppe plassert ca 100 m foran (i kjøreretningen) den opprinnelige. Balisegruppene kodes til samme målpunkt.Kravlokasjon
  TRV:01163Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ce) Innkoblingsstrøm: Innkoblingsstrøm for en autotransformator skal begrenses så mye som rimelig, av hensyn til behov for dimensjonering av lastskillebrytere som skal spenningssette autotransformatoren, og av hensyn til innstilling av vern i matestasjoner.
  Topolte lastskillebrytere blir i dag spesifisert for innkoblingsstrøm inntil 3 kA (toppverdi). Ved større innkoblingsstrøm enn dette for en autotransformator må det sikres at brytere som brukes til å spenningssette transformatoren, tåler strømmen.
  Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:0317254610b) Dimensjonering av returforbindelser: Returforbindelser skal dimensjoneres med hensyn på total påregnelig strøm for stasjonsanlegget.Kravlokasjon
  TRV:06308Signal/Prosjektering10b) Styrte baliser skal angis med overstrekning: JD550 10 001.svgKravlokasjon
  TRV:07340Signal/Vedlikehold10▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:06006Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Syrevask og annet rengjøringsmiddel eller løsemiddel inkludert væsker som har til formål å forhindre korrosjon, skal ikke benyttes på metalloverflater etter at de er blitt blåserenset.Kravlokasjon
  TRV:08224Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aAvbruddsfri strømforsyning: Strømforsyning til RTU-er som styrer kontaktledningsbrytere skal være avbruddsfri der dette er vesentlig for tilgjengligheten for drift og vedlikehold, og bør være avbruddsfri der dette ikke fører til urimelig økning i kostnad.
  1. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kontaktledningsanlegget skal være avbruddsfri, for å sikre at bryteren kan fjernstyres også når kontaktledningsanlegget ikke har spenning.
  2. Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kilder med lav tilgjengelighet, spesielt forsyninger basert på alternative kilder som sol, vind, etc. skal være avbruddsfri.
  3. Utførelse: Dersom en avbruddsfri strømforsyning er etablert på stedet for andre formål, denne har tilstrekkelig ledig kapasitet og tilkopling til denne ikke er kostnadsdrivende, bør RTU forsynes fra denne avbruddsfrie strømforsyningen.
  4. Utførelse: Avbruddsfri strømforsyning til RTU-er som fjernstyrer et stort antall brytere, eller brytere som har en særlig viktig funksjon, kan vurderes selv om kilden har høy tilgjengelighet og avbruddsfri strømforsyning er kostnadsdrivende; eventuell vurdering skal dokumenteres.
  5. Utførelse: Ut over ovenstående skal det ikke investeres i avbruddsfri strømforsyning for RTU-er.
  FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:06069Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Påføring med rull er ikke akseptert for maling av første strøk og for toppstrøk hvis det ikke er absolutt nødvendig på grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal være skriftlig godkjent av Bane NOR før arbeidene igangsettes.Kravlokasjon
  TRV:00648Tunneler/Prosjektering og bygging10Avstand mellom rømningsskilt: Maksimal avstand mellom rømningsskilt skal være 50 m.Utformingskrav;SikkerhetskravTunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt
  TRV:01029Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aBetjening: Montasjen av manøvermaskinen skal være slik at bryteren kan betjenes i normal oppreist stilling og ikke med ryggen mot sporet.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Montasje
  TRV:06196Signal/Prosjektering10a) FF skal ikke benyttes.Kravlokasjon
  TRV:07604Signal/Bygging10a) Markering av balisedeksler på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.Kravlokasjon
  TRV:06260Signal/Prosjektering10c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en H (AX=7 eller eventuelt AX=3) for å oppheve overvåkningshastigheten.Kravlokasjon
  TRV:01179Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Merkespenning: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 16,5/0,23 kV (1-fase).Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  TRV:05958Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Entreprenør skal ha erfaring fra tidligere arbeider med tilsvarende størrelse og kompleksitet. Bane NOR kan stille ytterligere krav til entreprenørens kvalifikasjoner.Kravlokasjon
  TRV:06324Signal/Prosjektering10a) Tabell: Feiltelegram benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
  TRV:08176Felles elektro/Prosjektering og bygging10Responstid: Driftskontrollsystemer med samband skal velges og utformes hensiktsmessig.
  1. Utførelse: Det skal oppnås rimelige responstider for:
   1. kommando gitt av leder for kobling til endring i utganger fra lokalkontrollanlegg til anleggsdel i forsyningsanlegget (prosesstilkobling),
   2. endring i innganger til lokalkontrollanlegg fra anleggsdel i forsyningsanlegget, (prosesstilkobling) til endringen er synlig på skjermbilder, f.eks. alarmoversikt og hendelseslogg,
   3. oppdatering av måleverdier i fjernkontrollen,
   4. oppdatering av skjermbilder,
   5. generering av trendbilder og automatiske rapporter uten beregning.
  2. Vurdering: Rimelig responstid skal vurderes ut ifra:
   1. forventet bruk og kritikalitet for de ulike funksjonene,
   2. systemenes belastning generelt og ved driftsforstyrrelser der det kan skje svært mange hendelser i ulike delanlegg nesten samtidig,
   3. hva som med rimelighet kan oppnås med tilgjengelige teknologi.
  3. Utførelse: For RTU som kontrollerer brytere, kan mindre enn 1 sekund anses som rimelig tid fra mottatt kommando fra fjernkontroll til endring av utganger, og fra endring av innganger til sent informasjon til fjernkontroll.
  4. Dokumentasjon: Vurderingene skal dokumenteres som underlag til spesifikasjon for anskaffelser.
  Kravlokasjon
  TRV:07356Signal/Vedlikehold10▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:06022Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Akseptabel mengde flyrust skal være som beskrevet i leverandørens produktdatablad.Kravlokasjon
  TRV:04374Tele/Prosjektering og bygging10Omgivelsestemperatur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.FunksjonskravAnleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Miljø"
  TRV:06085Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Inspeksjons- og måleutstyr skal være av anerkjent fabrikat og ha gyldig kalibreringssertifikat. Utstyret skal oppbevares og benyttes i henhold til relevante standarder og produsentens bruksanvisning.Kravlokasjon
  TRV:07915Tunneler/Prosjektering og bygging10Kommunikasjon og belysning ved brytere: Dersom kontaktledningen er inndelt i seksjoner med manuell betjening, skal det finnes kommunikasjonsmidler og belysning ved bryterne.Utformingskrav;SikkerhetskravTunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Kommunikasjon og belysning ved brytere
  TRV:00668Tunneler/Prosjektering og bygging10Opprettholdelse av elektriske systemer: Elektriske systemer identifisert av infrastrukturforvalter som viktige for passasjerenes sikkerhet i tunnelen, skal opprettholdes så lenge det er nødvendig i henhold til evakueringsscenarioer beskrevet i beredskapsplanen.

  For krav til redundans av nødbelysning, se TRV:01684 i Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Belysning#Tunnelbelysning

  For krav til nødkommunikasjon, se Tele/Prosjektering og bygging/Radiosystemer#Tunneler.
  Funksjonskrav;SikkerhetskravTunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Pålitelighet for elektriske anlegg
  TRV:03446Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
  TRV:06212Signal/Prosjektering10b) Alle balisegrupper som inneholder målavstand og som ikke ligger ved signaler skal plasseres i henhold til følgende generelle formel for målavstand:

  Unntak: På Ofotbanen skal målavstand for hastighetsnedsettelser være ≥ 1000 m.

  Formelen danner grunnlag for målavstandstabellene i vedlegg a. Formelen er basert på en bremsemodell hvor toget først kjører en tid ved linjehastigheten, og deretter bremser med konstant retardasjon (negativ akselerasjon) som er '"`UNIQ--math-0000001B-QINU`"' . Denne retardasjonen (0,7 m/s2) skal ligge til grunn for alle målavstander, utenom på Ofotbanen.

  '"`UNIQ--math-0000001C-QINU`"'

  hvor:

  MA = målavstand [m]

  L = linjehastighet [km/h]

  I denne sammenhengen betyr linjehastighet største tillatte skiltede hastighet, inkludert plusshastighet.

  MH = målhastighet [km/h]

  T = summen av reaksjonstid og tilsetningstid. For signalbalisegrupper benyttes T = 8 s, og for faste hastighetsbalisegrupper benyttes T = 13 s.

  '"`UNIQ--math-0000001D-QINU`"'.

  Første ledd i formelen brukes bare dersom '"`UNIQ--math-0000001E-QINU`"'

  '"`UNIQ--math-0000001F-QINU`"'fall. Gjennomsnittlig fall (‰) over målavstanden skal benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.

  Unntak: Dersom gjennomsnittlig fall på de siste 2/3 av balisegruppens målavstand er større enn gjennomsnittlig fall, skal dette fallet benyttes, forhøyet til nærmeste 1, 5, 10, 15, 20 eller 25 ‰.


  Fall har positivt fortegn.

  Lenke til formel.

  Dersom hastigheten '"`UNIQ--math-00000020-QINU`"' og '"`UNIQ--math-00000021-QINU`"' blir '"`UNIQ--math-00000022-QINU`"' lik ”grunnretardasjonen” som er '"`UNIQ--math-00000023-QINU`"'.
  Kravlokasjon
  TRV:07619Signal/Bygging10Ved forsignal skal A-balisen alltid være plassert vis á vis forsignalmasten. Er det P-balise ved forsignal skal denne være plassert foran A-balisen. Spesifikt for parallellbaliser gjelder at tilkoplingsskapet skal sitte på signalmasten.
  Baliseplassering ved et frittstående forsignal.
  Kravlokasjon
  TRV:06276Signal/Prosjektering10b) Kryssingsbarrierebalisegruppen skal fungere som beskrevet i Tabell: Funksjon kryssingsbarrierebalisegrupper.Kravlokasjon
  TRV:01198Underbygning/Prosjektering og bygging10For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.UtformingskravKravlokasjon
  TRV:05974Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Belastningsberegninger for stillaser og presenninger, samt belastningsberegninger av stillaser, presenninger og utstyr på konstruksjonen skal forelegges Bane NOR for godkjenning før montering tillates igangsatt. De tillatte belastninger skal ikke overskrides.Kravlokasjon
  TRV:07758Signal/Bygging10Etter omkobling av signaler, skjøting av kabler etc. skal det foretas isolasjonsmåling, utringing og kontroll etter gjeldende bestemmelser.Kravlokasjon
  TRV:06340Signal/Prosjektering10c) Funksjonsenheter skal kunne monteres og demonteres uten bruk av spesialverktøy.Kravlokasjon
  TRV:08192Felles elektro/Prosjektering og bygging10Risikovurdering: Risikovurderingen skal kartlegge og vurdere risiko og sårbarhet i og i tilknytning til driftskontrollsystemet, inklusive ekstraordinære forhold i samsvar med kbf.
  1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar.
  2. Utførelse: Leverandør av driftskontroll-anlegg og -utstyr skal informere om eventuell IKT-sikkerhetsrisiko/-sårbarhet knyttet til sitt produkt og angi hvordan sikkerheten kan og bør ivaretas og styrkes.
  Kravlokasjon
  TRV:04317Tele/Prosjektering og bygging10Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NORs sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.Intensjonskrav"Cybersikkerhet og sonemodell"
  TRV:06038Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Alle flater skal inspiseres.Kravlokasjon
  TRV:04390Overbygning/Vedlikehold10▶ b) Siktlengden fra planovergang uten veisikringsanlegg eller bevoktning til tog skal aldri være mindre enn 50 m.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:06101Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Det skal tas minst 1 prøve pr. 500 m2.Kravlokasjon
  TRV:07932Signal/Bygging10Den av de styrte balisene i en signalgruppe som ligger lengst fra signalet, skal plasseres på en avstand innenfor absolutt maksimalavstand lik 18 meter fra isolert skjøt, akselteller eller sporfeltkabel på tvers av sporet, og for øvrig så nær signalet som praktisk mulig.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
  TRV:00690Tunneler/Prosjektering og bygging10Branndeteksjon i tekniske rom: Brann i tekniske rom skal detekteres for å varsle infrastrukturforvalter. For krav til brannvarslingsanlegg i tekniske rom, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom#Varsling ved brannFunksjonskrav;SikkerhetskravTunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Branndeteksjon i tekniske rom
  TRV:06165Signal/Prosjektering10b) C-balise skal benyttes ved gjennomsnittlig fall ≥ 10 ‰.Kravlokasjon
  TRV:03462Overbygning/Prosjektering10d) Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. Profiler.Kravlokasjon
  TRV:06228Signal/Prosjektering10b) FF kan flyttes til foregående hovedsignal, slik at dette ATC - messig blir et kombinert signal.Kravlokasjon
  TRV:06293Signal/Prosjektering10a) ERH skal benyttes ved alle ATC–utrustede midlertidige hastighetsnedsettelser hvor nedsatt hastighet er 130 km/h eller lavere.Kravlokasjon
  … flere resultater