Kravliste alle

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok + i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07751Signal/Bygging10Da plasseringen av SH-baliser ved en sporveksel er vanskelig å angi ved prosjektering, må kodetabellens avstandsangivelse oppfattes som «veiledende». Avstand fra SH-gruppe til hovedsignal skal kontrollmåles etter montasje, samt eventuell justering av plassering og koding i kodetabell.Kravlokasjon
TRV:03886Banestrømforsyning/Vedlikehold10a) Kondensatorbankens kapasitet bør være innenfor det leverandøren spesifiserer for det aktuelle anlegget.
 1. En bør i tillegg kontrollere hver enkelt kondensatorenhet for å være sikker på at ingen av enhetene er betraktelig redusert eller ødelagt selv om bankens totale kapasitet ikke underskrider spesifikasjonen.
Kravlokasjon
TRV:04401Overbygning/Vedlikehold10Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.Kravlokasjon
TRV:06266Signal/Prosjektering10c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal overvåking av hastighet over sporveksel gjøres ved hjelp av SVG i DATC-område, og ved hjelp av A-bortflytting i FATC-område.Kravlokasjon
TRV:06022Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Akseptabel mengde flyrust skal være som beskrevet i leverandørens produktdatablad.Kravlokasjon
TRV:03456Overbygning/Prosjektering10Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
 • Tunneler
 • Skjæringer i fjell (bredde skal være iht.Kabelfritt profil)
  • Unntak: Dersom det bygges opp med forsterkningslag på 700 mm i fjellskjæringen, regnes det ikke som hardt underlag, og standard ballastprofil kan etableres.
 • Konstruksjoner (Bru, kulvert o.l)
Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:06331Signal/Prosjektering10b) Det skal være egne kodetabeller for de enkelte kjøreretninger. Balisegrupper skal føres i kilometerrekkefølge.Kravlokasjon
TRV:06208Signal/Prosjektering10a) Signalbalisegrupper, L, SH, SVG, RVG og øvrige balisegrupper hvor A-balisen er styrt, skal annulleres ved at A-balisens X-ord kodes til 10.Kravlokasjon
TRV:06086Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Utstyr som er nødvendig for å foreta inspeksjoner og prøvinger skal være tilgjengelig i verksted eller på byggeplassen, og skal skaffes til veie og bekostes av entreprenøren.Kravlokasjon
TRV:05964Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) For å sikre god kommunikasjon mellom Bane NOR og entreprenørens mannskaper bør entreprenørens leder på anlegget og entreprenørens FROSIO-inspektør kunne forstå, snakke og lese norsk. I de tilfeller norskkunnskaper mangler må de minimum kunne kommunisere på engelsk. Begge må kunne kommunisere med operatørene.Kravlokasjon
TRV:04341Ekom/Prosjektering og bygging10Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
 1. Utførelse: Anvisere og monitor som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.
UtførelseskravSikre at rammeavtaler for skjermer tar hensyn til standardisert IP klassifisering.Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
TRV:06283Signal/Prosjektering10d) Avstander: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel er gitt i Tabell: Avstander for prosjektering av kryssingsbarrierebalisegruppe.Kravlokasjon
TRV:06038Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Alle flater skal inspiseres.Kravlokasjon
TRV:00161Tunneler/Prosjektering og bygging10Sprøytebetong til dekksjikt:
 • for krav til sprøytebetong gjelder Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4, fiberarmert sprøytebetong, energiabsorpsjonsklasse E1000
 • for å hindre/redusere avskalling ved en brann skal sprøytebetongen tilsettes min. 2 kg/m3 monofilament polypropylenfiber med tykkelse 18 µm og lengde ca. 6 mm.
 • utførelsen skal være i henhold til membranleverandørs anvisning
 • minimumstykkelse skal være 60 mm
 • dekksjiktet kan påføres når membranen har nådd en herdetilstand tilsvarende overflatehardhet Shore A = 45, eller minimum 50 % av membranens endelige herdetilstand
UtformingskravSpesifisere krav til dekksjikt.Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran
TRV:06224Signal/Prosjektering10f) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.Kravlokasjon
TRV:06102Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Krav til heftfasthet er minimum 3,5 MPa med gjennomsnitt 5 MPa. De samme kravene gjelder både for lysbuesprøyting som for flammesprøyting.Kravlokasjon
TRV:05980Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Sviller og gangbaner skal skjermes på mest hensiktsmessig måte.Kravlokasjon
TRV:08173Felles elektro/Prosjektering og bygging10Selvovervåking: Driftskontrollsystemer med samband skal selvovervåkes og varsle interne feil umiddelbart til overordnet driftskontrollnivå.
 1. Utførelse: Deteksjon av interne feil i driftskontrollsystemer bør ikke automatisk føre til at forsyningsanlegget slutter å fungere (driftsstopp).
 2. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av varsel om intern feil fra selvovervåking.
 3. Vurdering: Selvovervåking betyr at funksjonen er en del av driftskontrollsystemet, og det er ikke nødvendigvis et krav om å etablere egne overvåkingssystemer, for eksempel med særskilte strømforsynings- eller sambandsløsninger.
Kravlokasjon
TRV:07591Ekom/Vedlikehold10Oppheng og innfesting: Det skal settes i verk tiltak dersom det oppstår skade på oppheng eller innfesting av deler til høyttaleranlegget som kan føre til personskade ved nedfall.

Øvrige vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

 • Systemalarm
 • Feil på sentrale enheter i høyttaleranlegget
 • Feil på mikrofon som benyttes for bakgrunnstøykompensering (støysensor - ANS)
 • En eller flere høyttalere ikke fungerer eller stasjonsområder med dårlig taleforståelighet. (STIPA reduksjon)
IntensjonskravSikre at høyttaleranlegg opprettholder kvaliteten på oppheng, innfesting og funksjonalitetVedlikehold - "Høyttaleranlegg"
TRV:01011Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10c) Korrosjonsbeskyttelse: Det skal benyttes materialer som er motstandsdyktige mot korrosjon.
 1. Utførelse: Deler av stål skal varmgalvansiseres etter NS-EN ISO 1461.
UtførelseskravGenerelle krav til komponenter
TRV:01155Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Plassering: Transformatorer skal installeres i henhold til NEK 440, og spesielt slik at følgende funksjonskrav oppfylles:
 • hindre adgang for uvedkommende,
 • beskytte omgivelser mot brannfare,
 • beskytte transformatoren mot klimatiske påvirkninger, og
 • sikre tilstrekkelig kjøling.
Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Generelt
TRV:04360Ekom/Prosjektering og bygging10Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
 1. Utførelse: Høyttalere som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.
UtførelseskravSikre standardiserte minstekrav til kapslingsgrad for høyttalere som monteres utendørs.Anleggsspesifikke krav - "Høyttaleranlegg"
TRV:06299Signal/Prosjektering10b) Dersom signal 68D og signal 69B står i samme punkt skal EH/SEH realiseres som én balisegruppe.
Signal 69B skal vise sporvekselhastighet, eller eventuelt skiltet hastighet, hvis det settes opp i et aviksspor inne på en stasjon.
Kravlokasjon
TRV:06176Signal/Prosjektering10a) Lenkingsbalisegrupper på linjen skal ikke legges på strekninger som dekkes av et forsignal.Kravlokasjon
TRV:06054Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Bane NOR har beskrevet de beleggsystem som skal benyttes. Bane NOR skal også godkjenne malinger og tilsatsmaterialer til termisk sprøyting.Kravlokasjon
TRV:07937Signal/Bygging10Ved behov skal det skjæres i skinnefoten slik at det blir rom mellom ledeskinnene. Se Figur: Plassering av balise i ledeskinner.ATC - bygging - plassering i spor
TRV:03166Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Kabelendebryter: Matekabler for koblingsanlegg og sonegrensebryterer skal utstyres med skillebryter ved tilkobling til kontaktledningsanlegget for enklere tilgang til vedlikehold av matekabel og stasjonsanlegg.
 1. Utførelse: Dersom avgang i koblingsanlegg ikke har fjernstyrt skillefunksjon, jf. TRV:03124, skal skillebryteren være fjernstyrt for å sikre frakobling ved arbeid på kontaktledningsanlegg eller stasjonsanlegg.
 2. Utførelse: I øvrige tilfeller skal skillebryteren være manuelt betjent.
UtformingskravFå mulighet til å koble fra matekabelen selv om det er spenning på kontaktledningsanlegget. Dermed kan vedlikehold, f.eks. av vask av kabelmuffer, gjøres selv om det er drift på banen det mates ut til.Kravlokasjon
TRV:06240Signal/Prosjektering10d) SH lenkes til neste balisegruppe på samme måte som L eller repeterbalisegrupper.Kravlokasjon
TRV:05996Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) På eksisterende bruer skal det foretas vask og avfetting før videre behandling utføres.Kravlokasjon
TRV:08319Overbygning/Vedlikehold10Planovergang med ringerutine skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig informasjon for brukere av planoverganger der ringerutine kompenserer for manglende sikt.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Ringerutine
TRV:08189Felles elektro/Prosjektering og bygging10Objektdefinisjon for fjernkontroll: Objekter som skal fjernkontrolleres, skal defineres som angitt i tabell: Objektdefinisjoner med indikeringer og kommandoer.
 • Utførelse: fjernkontroll skal for aktuell kommunikasjonsprotokoll utføres med meldinger som angitt i tabell: Meldingstyper for driftskontrollsystemer.
 • Dokumentasjon: Fjernkontrollerte objekter i aktuelle forsyningsanlegg skal dokumenteres ved hjelp av Liste over fjernkontrollerte objekter, se vedlegg for mal.
 • Kravlokasjon
  TRV:07608Signal/Bygging10a) Markering på tegninger skal tydelig dateres og signeres av den som utførte tildekkingen, med samme dato og initialer som angitt i registreringsskjemaet.Kravlokasjon
  TRV:07351Signal/Vedlikehold10d) Koder skal ikke ha synlige skader.Kravlokasjon
  TRV:01171Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Omsetningsforhold: Sugetransformatorer skal ha et omsetningsforhold på 1:1.Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:04382Ekom/Prosjektering og bygging10Videokomprimering:H.264 (AVC)/H.265(HEVC) skal benyttes som videokomprimeringsstandard.FunksjonskravSikre at datastrøm fra kamera komprimeres i henhold til standarder.Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kamera"
  TRV:06315Signal/Prosjektering10a) Tabell: ERH og HG benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
  TRV:06192Signal/Prosjektering10c) RVG skal ikke følges av H i målpunktet.Kravlokasjon
  TRV:06070Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Når maling påføres med pensel, skal penslene være av en slik type og kvalitet at de gir en god påføring av malingen. Maling med pensel skal utføres slik at man oppnår et jevnt strøk, og så ensartet tykkelse som mulig. Det skal ikke bli noen dype eller skadelige merker etter penselen.Kravlokasjon
  TRV:05948Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) For produkter og arbeider som skal leveres i henhold til dette regelverket skal det utarbeides et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og AS/NZ ISO 9002. Kvalitetsstyring beskrives i spesielle kontraktbestemmelser i tilbudsgrunnlaget.Kravlokasjon
  TRV:07953Overbygning/Prosjektering10b) Dimensjonering av ballastmatter skal ta hensyn til fremtidig mulige økninger av hastighet og aksellast med et tidsperspektiv på 20 år framover. Det innebærer at man også må ta hensyn til eventuelt blandet trafikk i framtiden. FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:06012Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Mindre blåserenseutstyr, inklusiv utstyr for støvfri blåserensing, skal være tilgjengelig for mindre oppretting/flekkingsarbeider.Kravlokasjon
  TRV:08265Overbygning/Prosjektering10Ballastpukk som benyttes på Ofotbanen skal vaskes i egnet sikteverk med vaskeanlegg før utlegging.UtførelseskravØkt støvmengde i pukkproduksjonen kan motvirkes med spyling av ballastpukken i egnet sikteverk med spyleanlegg før utlegging. Spyling av ballastpukk vil redusere støvmengden i produksjonen og utleggingen av ballasten.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
  TRV:08205Felles elektro/Prosjektering og bygging10Bryterstatus: Det sentrale kontrollanlegget skal føre løpende oversikt over brytere med kommandosperre og blokkering i de elektriske forsyningsanleggene, blant annet for sikring mot innkobling i samsvar med fse.
 • Utførelse: Kravet gjelder både fjernstyrte og ikke-fjernstyrte brytere.
 • Kravlokasjon
  TRV:02835Underbygning/Vedlikehold10Som kan skade mennesker, dyr eller miljø: Gjerder som er i en slik forfatning at de kan gjøre skade på mennesker, dyr eller miljø, skal utbedres og vedlikeholdes.
 • Unntak: Dersom et slikt gjerde ikke lenger behøves, skal det fjernes.
 • FunksjonskravSikre at gjerdene ikke forfaller til et nivå som gjør at gjerdene kan være til skade for andre.Underbygning/Vedlikehold/Gjerder
  TRV:04324Ekom/Prosjektering og bygging10Meldinger over høyttaler: Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.FunksjonskravSikre at sentralsystemet kan generere utrop fra flere kilder."Høyttaleranlegg"
  TRV:06326Signal/Prosjektering10c) "K" skal føres i alle aktuelle rubrikker for signalbilde og informasjon der dette er mulig, i øvrige tilfeller føres den i kommentarfeltet. Betydningen av "K" fremgår av kodetabellen.Kravlokasjon
  TRV:06203Signal/Prosjektering10b) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i det ikke utrustede området, skal det plasseres en HG med GMO som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.Kravlokasjon
  TRV:06081Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Bane NOR underkjenner arbeider som ikke tilfredsstiller kravene. Arbeider som blir underkjent skal utbedres på entreprenørens bekostning.Kravlokasjon
  TRV:05959Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Beskrivelser for hvordan arbeidet er tenkt utført skal følge med ved levering av tilbud.Kravlokasjon
  TRV:08216Felles elektro/Prosjektering og bygging10Lås/kommandosperre: Brytere og utvalgte funksjoner og eventuelt betjeningsutstyr skal kunne låses i en bestemt stilling eller modus for å hindre feilbetjening og reduksjon av sikkerhetsbarrierer, for eksempel bryter «UTE» ved arbeid etter fse.
 • Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med kommandosperre eller blokkering mot fjernbetjening i fjernkontrollanlegget.
 • Utførelse: Brytere med skillefunksjon skal kunne låses med hengelås eller annen egnet måte lokalt på eller nær ved anleggsdelen, jf. fse § 9.
 • Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for låsing av brytere og bruk av kommandosperre.
 • Kravlokasjon
  … flere resultater