Kravliste alle

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok + i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07605Signal/Bygging10b) I kodetabellen skal XYZ-verdi(er) i kodeordene for den tildekkede balisen krysses ut med blyant. Dersom balisen er styrt settes det et felles kryss over samtlige XYZ-verdier i kodeordene for balisen.Kravlokasjon
TRV:07348Signal/Vedlikehold10▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:08321Overbygning/Vedlikehold10Varsellampe skal skiltes i henhold til krav i Skiltoversikt/Varsellampe.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal sikre nødvendig informasjon for traffikanter som benytter planoverganger med varsellampeOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Varsellampe
TRV:08183Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tidfesting: Signaler (kommandoer, hendelser og måleverdier) skal tidfestes i den delen av driftskontrollsystemet som skaper dem, og fra en intern klokke med oppløsning og nøyaktighet på 10 ms for å kunne etablere korrekte hendelsesforløp.
 1. Unntak: Driftskontrollanlegg som skal sende ut tidsynkronisering til underliggende driftskontrollnivå, skal ha egen synkronisering via GPS, for eksempel sentralt kontrollanlegg og stasjonskontrollanlegg.
 2. Unntak: Sentralt kontrollanlegg skal sende ut tidsynkronisering til lokalkontrollanlegg som ikke har egen synkronisering, for eksempel RTU og PLS, via IEC 60870-5-104 (-101) C_CS_NA_1, Clock synchronization command.
Kravlokasjon
TRV:06248Signal/Prosjektering10a) Grensebalisegrupper skal kodes i henhold til Tabell: ERH og HG og Tabell: EH, BU, SU, GMO, GMD, BHT, SHT, SEH og SH.Kravlokasjon
TRV:07747Signal/Bygging10ATC forsignalgruppe skal plasseres slik at A-balisen står ved skilt ”ATC-merke 1”.
 • Utførelse: Det kan tillates +/- 1 m i forhold til A - balisen.
 • Eksempel på baliseplassering ved ATC forsignal.
  Kravlokasjon
  TRV:06313Signal/Prosjektering10a) Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG benyttes ved prosjektering.Kravlokasjon
  TRV:06190Signal/Prosjektering10a) RVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.Kravlokasjon
  TRV:06068Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Påføringsutstyret skal være i henhold til malingsleverandørens anbefalinger for dyseåpning, sprøytevinkler, forstøvningstrykk osv.Kravlokasjon
  TRV:01159Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10ca) Merkespenning: Autotransformatorer skal ha uttak med merkespenning på +15 kV (PL/KL), -15 kV (NL) og 0 kV (Retur).Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:05946Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Verneutstyret skal tilpasses arbeidet som skal utføres.Kravlokasjon
  TRV:04320Ekom/Prosjektering og bygging10Eierskap til grensesnitt: Brukergrensesnittet til toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KTI).Utformingskrav;SystemspesifiktSikre at eierskap til utforming av GUI for toginformatør hører til Kunde&Marked KTI (Kunde og TrafikkInformasjon)"Brukergrensesnitt"
  TRV:08331Signal/Kontroll10Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør signal S verifiserer ATC-installasjoner.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:04397Overbygning/Vedlikehold10Ved måling av sikt for målekategori A
  • Myke trafikanter
  skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.
  SikkerhetskravKravet skal sikre tilstrekkelig siktlengde ved planoverganger for myke traffikanterOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Måling av sikt
  TRV:06264Signal/Prosjektering10a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” mot frittstående dvergsignal. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” mot frittstående dvergsignal.Kravlokasjon
  TRV:07933Signal/Bygging10I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering, skal det ikke plasseres baliser.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
  TRV:06020Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) ISO 8501-4 skal benyttes.Kravlokasjon
  TRV:06329Signal/Prosjektering10c) Balisegruppes ID skal være unik.Kravlokasjon
  TRV:06206Signal/Prosjektering10c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en GMD for å oppheve overvåkningshastigheten.Kravlokasjon
  TRV:06084Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Minimum varslingstid er avhengig av hvilken arbeidsoperasjon som skal kontrolleres. Detaljer beskrives i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet.Kravlokasjon
  TRV:01175Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cd) Kortslutningsstrøm: Det skal brukes sugetransformatorer som er dimensjonert for påregnelige kortslutningsstrømmer.Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Sugetransformatorer
  TRV:05962Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Når det utføres blåserensing, termisk sprøyting eller påføring av maling skal en kvalitetsinspektør være tilstede i verkstedet eller på byggeplassen. FROSIO-inspektør, Nivå II kan utføre inspeksjon under oppsyn av en FROSIO-inspektør, Nivå III.Kravlokasjon
  TRV:03445Overbygning/Prosjektering10Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.Kravet skal bidra til å oppnå tilstrekkelig sidestabilitet for å unngå solslyng, og forskyvning av sporet fra laterale sporkrefter. Kravet (ballasthøyde) skal også hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville, samt sikre mulighet for å kunne utføre maskinell sporjustering.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for enkeltspor
  TRV:08209Felles elektro/Prosjektering og bygging10Selvstendighet: Lokalkontrollanlegg skal fungere selvstendig uten overordnet driftskontrollsystem (-nivå) for økt robusthet, for eksempel ved feil i overordnet driftskontrollsystem eller samband.
  1. Utførelse: En konsekvens av dette er at funksjoner, f.eks. forriglinger, skal legges på lavest mulig driftskontrollnivå for å gjøre anlegget minst avhengig av samband med overordnet nivå.
  2. Operative tiltak: Det skal være operative regler for tilsyn av anlegg som ikke fjernkontrolleres.
  Kravlokasjon
  TRV:07943Overbygning/Prosjektering10e) Det skal ikke brukes flere lag med ballastmatterUtførelseskravKravlokasjon
  TRV:03455Overbygning/Prosjektering10For skjæringer skal bredde være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil.Kravet skal sikre tilstrekkelig plass til å utføre ballastrensing.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
  TRV:06281Signal/Prosjektering10b) Målavstand: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal kodes med MA (målavstand) lik avstanden frem til hovedsignalet.Kravlokasjon
  TRV:06036Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.Kravlokasjon
  TRV:01023Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aFjernstyring: Kontaktledningsbrytere skal utstyres med manøvermaskin for fjernstyring.
 • Unntak: Der det planlegges utelukkende lokal betjening av bryteren kan den etableres uten manøvermaskin.
 • Utførelse: Fjernstyring kan skje via sentralt plassert RTU tilkoblet flere manøvermaskiner eller via lokalt plassert RTU i den enkelte manøvermaskin
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:06222Signal/Prosjektering10d) SVG skal ha målpunkt ved første avvikende sporveksel. Målpunktet skal ligge ved stokkskinneskjøt eller bakkant sporveksel, avhengig av hva som er nærmest SVGKravlokasjon
  TRV:06100Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) En prøve består av 3 stempler (dollies). Pålimte stempler skal friskjæres ned til stål før avtrekket utføres. Alle stempler trekkes til brudd i belegget. Skader skal utbedres som systemet forøvrig.Kravlokasjon
  TRV:05978Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10h) Stillasene skal kontrolleres jevnlig, minimum hver annen uke. Stillasene skal alltid kontrolleres etter sterk vind, uvær eller andre unormale påvirkninger. Det skal være klare rutiner for å hindre overbelastning av stillaser og presenninger. Skader skal repareres og løse presenninger skal festes umiddelbart.Kravlokasjon
  TRV:04353Ekom/Prosjektering og bygging10Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.UtformingskravSikre at informasjonseier overholder relevante krav fra TSI-PRM.Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"
  TRV:08225Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aKapasitet for avbruddsfri strømforsyning: Der det etableres avbruddsfri strømforsyning for forsyning av RTU og fjernstyring av kontaktledningsbrytere, skal kapasiteten for batteriene vurderes opp mot forventet utetid for kilden og bruk av bryteren(e).
 • Utførelse: Den avbruddsfrie strømforsyningen bør dimensjoneres tilstrekkelig for forventet betjening av kontaktledningsbryteren for feilsøking og vedlikehold i løpet av perioden med brudd i hovedforsyningen.
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:07586Ekom/Vedlikehold10Feilinformasjon på Digital-skilting: Dersom anvisere eller monitor viser feil informasjon skal det settes i verk umiddelbare tiltak for å finne feilårsak og rette feil.

  Vedlikeholdstiltak: som utløser feilretting -

  • Systemalarm
  • Feil på betjeningsenhet
  • Dersom det er en eller flere anvisere eller monitorer uten informasjon
  • Hvis lesbarheten på hele eller deler av skjermene er redusert
  IntensjonskravSikre at trafikkinformasjon kan formidles til de reisende i samsvar med operative rutiner."Informasjonselementer"
  TRV:08305Overbygning/Prosjektering10Profiler for dobbeltspor skal også anvendes på steder med flere enn to parallelle spor, da med sporavstand (Sp) som minste planeringsbredde ved mellomliggende spor.UtformingskravKravet skal sørge for at man får nok ballast ved og under sporene ved bygging av flere enn to spor.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for dobbeltspor eller flere spor
  TRV:06297Signal/Prosjektering10e) ERH skal ikke ha kortere avstand frem til første hovedsignal i kjøreretningen enn 150m.Kravlokasjon
  TRV:06174Signal/Prosjektering10Baliser ved indre hovedsignal: Baliser ved indre hovedsignal som kun kan vise «kjørsignal» når påfølgende hovedsignal viser ”kjørsignal” skal kodes som følgende:

  1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi «kjør» - hastighet 40 km/h og «vent» - hastighet 0 km/h.

  2. Når indre hovedsignal viser signal 21 og påfølgende hovedsignal etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent”-hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter påfølgende hovedsignal.

  3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” - hastighet lik balisens “kjør” - hastighet.
  Kravlokasjon
  TRV:06052Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Malingsleverandøren skal dokumentere at produkter som skal benyttes tilfredsstiller kravene til levetid og er egnet til formålet.Kravlokasjon
  TRV:06238Signal/Prosjektering10b) SH skal benyttes der man ønsker å øke en ”Kjør”-hastighet som tidligere er mottatt fra en signalbalisegruppe.Kravlokasjon
  TRV:05994Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) På eksisterende bruer skal konstruksjonen og lageravsatsene rengjøres for pukk, jord, rester av gammelt trevirke m.m. før videre behandling utføres. Gjenstandene fjernes om nødvendig med kost eller spyling med vann.Kravlokasjon
  TRV:04377Ekom/Prosjektering og bygging10Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.UtførelseskravSikre at standard datakabel benyttes til ur.Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"
  TRV:06308Signal/Prosjektering10b) Styrte baliser skal angis med overstrekning: JD550 10 001.svgKravlokasjon
  TRV:06185Signal/Prosjektering10c) SVG kan plasseres ved utkjørhovedsignal dersom avstanden fra utkjørhovedsignal til avvikende sporveksel > 100 m. Dersom SVG ikke er styrt, kan balisegruppen legges etter signalbalisegruppen.Kravlokasjon
  TRV:06063Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10g) For to-komponent malinger skal korrekt blandingsforhold og tillatt brukstid (pot life) etter blanding være tydelig merket på beholderens etikett. Brukstiden skal ikke overskrides. Angitt induksjonstid for produktet i databladet skal overholdes.Kravlokasjon
  TRV:03170Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging10Merking: I mangel av andre retningslinjer kan tidligere praksis for merking av kabler fortsatt benyttes, dvs. at kabel merkes med spenningsnivå, kabeltype og navn på linjeavgang. (Eks. 36 kV 1x400 PEX E. FETSUND)UtførelseskravVeilede i hvordan kabel kan merkes etter gammel praksis inntil nye regler foreligger.Kravlokasjon
  TRV:06005Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Før mekanisk rensing utføres, skal flatenes renhet tilfredsstille krav nevnt under 7.2 Vask og avfetting.Kravlokasjon
  TRV:04315Ekom/Prosjektering og bygging10Automatiserte funksjoner i kjernesystemet:
  Det skal automatisk kunne genereres informasjon om
  - forsinkelser
  - hvor tog befinner seg
  - avvik.
  FunksjonskravSikre at informasjon kan genereres automatisk for basisfunksjoner i kundeinformasjonssystemet."Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg"
  TRV:04389Overbygning/Vedlikehold10▶ Vegetasjon (trær, busker, greiner, høyt gress o.l.), brøytekanter, hensatt materiell og annet som kan være til hinder for sikten, skal fjernes.SikkerhetskravKravet skal sikre nødvendig sikt på planoverganger uten sikringsanlegg.Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav
  TRV:08253Tunneler/Prosjektering og bygging10Kontroll og godkjenning av vannsikringsløsninger: Det skal utføres prosjekteringskontroll i henhold til NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0). Dersom vannsikringsløsningen inngår som et bærende element i tunnelkonstruksjonen, skal den også godkjennes iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Prosjekteringskontroll og teknisk godkjenning.Sikre at vannsikringsløsninger som inngår som bærende element i tunnelkonstruksjonen godkjennes på lik linje med bruer og konstruksjoner.Tunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Kontroll og godkjenning
  … flere resultater