Kravliste alle

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok + i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:06301Signal/Prosjektering10d) Dersom tog rutemessig snur i området, skal det plasseres ytterligere EH/SEH hvor SEH er annullert.Kravlokasjon
TRV:00161Tunneler/Prosjektering og bygging10Materialkrav til sprøytebetong til dekksjikt: UtformingskravTunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Dekksjikt
TRV:06000Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Olje eller fett skal fjernes i en slik grad at resterende mengde ikke fører til redusert heft for belegget som skal påføres.Kravlokasjon
TRV:08208Felles elektro/Prosjektering og bygging10Tilgjengelighet operatørplasser: Operatørplasser for fjernkontroll skal ha høy tilgjengelighet for å redusere konsekvensen av svikt i operatørplass eller operatørsted.
 1. Utførelse: Tilgjengelighetskravet medfører at det skal være redundans innen hver driftssentral og mellom driftssentralene.
 2. Operative tiltak: Det skal etableres operative regler for håndtering av svikt i operatørplass og operatørsted.
Kravlokasjon
TRV:04347Tele/Prosjektering og bygging10Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler
 1. Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.
UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
TRV:06063Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10g) For to-komponent malinger skal korrekt blandingsforhold og tillatt brukstid (pot life) etter blanding være tydelig merket på beholderens etikett. Brukstiden skal ikke overskrides. Angitt induksjonstid for produktet i databladet skal overholdes.Kravlokasjon
TRV:01186Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Installasjon: Installasjon kan være i toppen av mast.UtførelseskravVedlegg, Transformatorer, Biforbrukstransformator
TRV:07949Overbygning/Prosjektering10c) Ved testing av vann- og frostmotstand i henhold til EN 17282, vedlegg H, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • Statisk (CSTAT) og dynamisk (CDYN 5Hz) stivhet skal ikke endres med mer enn 15%.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:06190Signal/Prosjektering10a) RVG skal kodes i henhold til Tabell: H, H(K1), H(K2), SVG og RVG.Kravlokasjon
TRV:07590Tele/Vedlikehold10Varsling over høyttaleranlegg: Der høyttaleranlegg benyttes i forbindelse med sikkerhet/ beredskaps -situasjoner, skal det utarbeides egne lokale vedlikeholdsprosedyrer.IntensjonskravAvsnitt - "Høyttaleranlegg"
TRV:06253Signal/Prosjektering10b) GMD skal kodes 130 km/h.Kravlokasjon
TRV:05952Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Kontrollen skal utføres i henhold til kontrollplanen. Eksempel på kontrollplan finnes i vedlegg 11.bKravlokasjon
TRV:06317Signal/Prosjektering10b) Ved koding av avstand benyttes nærmeste tabellverdi under den virkelige verdiKravlokasjon
TRV:03253Felles elektro/Prosjektering og bygging10Skjermbilder: Skjermbilder for leder for kobling skal være oversiktlige og inneholde relevant informasjon for effektiv driftskontroll, og for å redusere sannsynligheten for feilbetjening.
 1. Utførelse: Følgende statisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. forsyningsanleggets skjematiske oppbygning med brytere og komponenter relevant for driftskontroll i faktisk innbyrdes rekkefølge,
  2. driftsmerking,
  3. spenningsnivå med farger,
  4. antall faser i enlinjeskjema med tilsvarende antall skråstreker (/, //, ///) på den ekvivalente linjen (se S00002 i NEK144:2017), i det minste der antall faser ikke er åpenbart,
  5. type bryter eller omkobler (fjernstyrt/ikke-fjernstyrt, skille-, lastskille-, effekt- osv.).
 2. Utførelse: Følgende dynamisk informasjon skal vises på skjermbilde:
  1. indikering av status for anleggsdel (bryter, omkobler, aggregat etc.) og eventuell lås/blokkering inklusive årsakene, f.eks. arbeid og feil,
  2. indikering av spenningssatt, ikke-spenningssatt, jordet anleggsdel og arbeid pågår,
  3. indikering av objekter i normalstilling/unormalstilling,
  4. pågående sekvenser,
  5. alarmer,
  6. måleverdier,
  7. angivelse av ugyldig informasjon,
  8. eventuell avstand til feil fra distansevern og kortslutningsstrøm fra overstrømsvern.
 3. Utførelse: Skjermbilder for fjernkontroll skal følge Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 4. Utførelse: Skjermbilder for stasjonskontroll kan følge leverandørens standard eller Bane NORs standard utarbeidet av FJEL.
 5. Utførelse: Skjermbilder for oversikt bør være enlinjeskjema, spesielt for store forsyningsanlegg, for eksempel ved tofaset koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg for en strekning (autotransformatorsystem).
Kravlokasjon
TRV:07348Signal/Vedlikehold10▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:06015Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Beskreven renhet skal beholdes inntil belegging er utført.Kravlokasjon
TRV:08224Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aAvbruddsfri strømforsyning: Strømforsyning til RTU-er som styrer kontaktledningsbrytere skal være avbruddsfri der dette er vesentlig for tilgjengligheten for drift og vedlikehold, og bør være avbruddsfri der dette ikke fører til urimelig økning i kostnad.
 • Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kontaktledningsanlegget skal være avbruddsfri, for å sikre at bryteren kan fjernstyres også når kontaktledningsanlegget ikke har spenning.
 • Utførelse: Strømforsyning til RTU-er som får sin forsyning fra kilder med lav tilgjengelighet, spesielt forsyninger basert på alternative kilder som sol, vind, etc. skal være avbruddsfri.
 • Utførelse: Dersom en avbruddsfri strømforsyning er etablert på stedet for andre formål, denne har tilstrekkelig ledig kapasitet og tilkopling til denne ikke er kostnadsdrivende, bør RTU forsynes fra denne avbruddsfrie strømforsyningen.
 • Utførelse: Avbruddsfri strømforsyning til RTU-er som fjernstyrer et stort antall brytere, eller brytere som har en særlig viktig funksjon, kan vurderes selv om kilden har høy tilgjengelighet og avbruddsfri strømforsyning er kostnadsdrivende; eventuell vurdering skal dokumenteres.
 • Utførelse: Ut over ovenstående skal det ikke investeres i avbruddsfri strømforsyning for RTU-er.
 • FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
  TRV:04368Tele/Prosjektering og bygging10Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standarden. Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes.FunksjonskravAnleggsspesifikke krav - "Teleslynge"
  TRV:06079Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Når pensler benyttes til påføring, skal retningen for siste penselstrøk være lik. Rull gir for tynt strøk og skal ikke benyttes.Kravlokasjon
  TRV:03445Overbygning/Prosjektering10a) Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.Kravlokasjon
  TRV:06206Signal/Prosjektering10c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet. SU må i dette tilfellet etterfølges av en GMD for å oppheve overvåkningshastigheten.Kravlokasjon
  TRV:07606Signal/Bygging10c) I Signal og Baliseplassering skal symbol for balise (trekant) for hver tildekkede balise overskrives med symbol for tildekket balise (et stående rektangel med kryss).Kravlokasjon
  TRV:06269Signal/Prosjektering10c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal stasjonen kodes som en stasjon uten samtidighet.
  Unntak: Ved relebaserte sikringsanlegg kan rep# benyttes som målpunkt i stedet for påfølgende hovedsignal.
  Kravlokasjon
  TRV:05968Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Entreprenør skal fortløpende, minst hver annen uke, mens arbeidene pågår kunne dokumentere med originale kvitteringer fra godkjent avfallsmottak at alt avfall er levert. Det skal være samsvar mellom mengde forbrukt blåsemiddel, malingsprodukt og tynner, og mengde avfall som er levert til avfallsmottak.Kravlokasjon
  TRV:06333Signal/Prosjektering10b) THR for sikkerhetskritisk funksjon SKF5 er 10-9/time for hvert ATC-informasjonspunkt.Kravlokasjon
  TRV:08177Felles elektro/Prosjektering og bygging10Redundant samband: Samband mellom sentralt kontrollanlegg og lokalkontrollanlegg skal være redundant for å sikre tilstrekkelig tilgjengelig fjernkontroll av de elektriske forsyningsanleggene.
  1. Utførelse: Se Tele/Prosjektering_og_bygging/Transmisjonssystemer#Nettstruktur.
  2. Vurdering: Direkte tilkobling mellom lokalkontrollanlegg og nærmeste punkt i aksessnettet kan være uten redundans dersom kbf § 7-14 ikke stiller strengere krav, eller forsyningsanlegget ikke er spesielt viktig for trafikken på flere strekninger eller i en region.
  Kravlokasjon
  TRV:04315Tele/Prosjektering og bygging10Automatiserte funksjoner i kjernesystemet:
  Det skal automatisk kunne genereres informasjon om
  - forsinkelser
  - hvor tog befinner seg
  - avvik.
  Funksjonskrav"Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg"
  TRV:06031Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Hvert strøk skal påføres jevnt over hele flaten.Kravlokasjon
  TRV:04386Tele/Prosjektering og bygging10Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"
  TRV:06095Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10h) Tørrfilmtykkelse skal måles med 2 - 3 målinger pr. m2 på bjelker og avstivere, og 1 - 2 målinger pr. m2 på andre overflater. Tørrfilmtykkelse måles spesielt på områder med vanskelig tilkomst.Kravlokasjon
  TRV:03461Overbygning/Prosjektering10c) For å oppnå effektiv sporjustering skal det være minimum 20 cm ballast under sville underkant.Kravlokasjon
  TRV:06222Signal/Prosjektering10d) SVG skal ha målpunkt ved første avvikende sporveksel. Målpunktet skal ligge ved stokkskinneskjøt eller bakkant sporveksel, avhengig av hva som er nærmest SVGKravlokasjon
  TRV:01020Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aIdentifikasjon: Hver bryter skal ha sitt unike identifikasjonsnummer som angitt i 🔗 Komponenter, Generelt, krav TRV:01010 Identifikasjon.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Generelt
  TRV:06285Signal/Prosjektering10f) Minimumsavstand til hovedsignal: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til påfølgende hovedsignalet skal ikke være kortere enn 40 m.Kravlokasjon
  TRV:00142Tunneler/Prosjektering og bygging10Fuktisolering: For vanntett utførelse av portal i det fri gjelder:
  • det skal benyttes utvendig membran på frittbærende del
  • ved risiko for nedfall og skred på portal vurderes behov for beskyttelse/støtpute i hvert enkelt tilfelle
  UtformingskravTunneler/Prosjektering og bygging/Portaler og vannsikring#Portaler
  TRV:05984Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Flater som ikke skal males, skal maskeres for å unngå ødeleggelse og oversprøyting under utførelse av overflatebehandlingen. Dette gjelder også tilliggende områder til flater der overflatebehandlingen skal repareres.Kravlokasjon
  TRV:07760Signal/Bygging10Protokoller for sluttkontroll er gitt i vedlegg til Signal/Kontroll.Kravlokasjon
  TRV:08192Felles elektro/Prosjektering og bygging10Risikovurdering: Risikovurderingen skal kartlegge og vurdere risiko og sårbarhet i og i tilknytning til driftskontrollsystemet, inklusive ekstraordinære forhold i samsvar med kbf.
  1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vurdering av risiko og erklæring om samsvar.
  2. Utførelse: Leverandør av driftskontroll-anlegg og -utstyr skal informere om eventuell IKT-sikkerhetsrisiko/-sårbarhet knyttet til sitt produkt og angi hvordan sikkerheten kan og bør ivaretas og styrkes.
  Kravlokasjon
  TRV:06047Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) All relevant informasjon skal inkluderes i den daglige rapporten.Kravlokasjon
  TRV:01170Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cl) Mating til AT-system: AT-system skal mates på en av følgende måter:
  • overgang fra enfaset kontaktledning til AT-sytem med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse,
  • enfaset koblingsanlegg med parallellkoblete autotransformatorer med tilstrekkelig summert ytelse for hver avgang,
  • tofaset koblingsanlegg med belastbart nullpunkt – felles autotransformatorer for alle avgangene tilknyttet samleskinnen,
  • tofaset koblingsanlegg uten belastbart nullpunkt – det er ingen autotransformatorer tilknyttet koblingsanlegget, autotransformatorene er i stedet tilknyttet kontaktledningen inntil noen kilometer fra koblingsanlegget i hver retning.
  Utførelseskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
  TRV:04403Overbygning/Vedlikehold10a) Ved avtale om bruksendringer, settes krav til sikkerhetstiltak ut fra avtalt / ny tilstand.Kravlokasjon
  TRV:07933Signal/Bygging10I området fra stokkskinneskjøt til etter sporvekselkrysset, skissert i Figur: Sporvekselområde hvor det ikke er tillatt med balisemontering, skal det ikke plasseres baliser.UtførelseskravATC - bygging - plassering i spor
  TRV:06174Signal/Prosjektering10Baliser ved indre hovedsignal: Baliser ved indre hovedsignal som kun kan vise «kjørsignal» når påfølgende hovedsignal viser ”kjørsignal” skal kodes som følgende:

  1. Dersom dvergsignal på indre hovedsignals mast kan vise signal 44 eller 45 når det indre hovedsignalet viser signal 20, skal signalbalisegruppens A - balise (AX=4) gi «kjør» - hastighet 40 km/h og «vent» - hastighet 0 km/h.

  2. Når indre hovedsignal viser signal 21 og påfølgende hovedsignal etterfølges av en sporveksel i avvik, skal A – balisen i indre hovedsignals balisegruppe gi “vent”-hastighet lik tillatt hastighet over sporvekselen etter påfølgende hovedsignal.

  3. I øvrige tilfeller skal signalbalisegruppens A - balise gi “vent” - hastighet lik balisens “kjør” - hastighet.
  Kravlokasjon
  TRV:06238Signal/Prosjektering10b) SH skal benyttes der man ønsker å øke en ”Kjør”-hastighet som tidligere er mottatt fra en signalbalisegruppe.Kravlokasjon
  TRV:0317354610c) Dimensjonering av returforbindelse for adskilte mateforbindelser: Returforbindelsen skal ha like stor strømføringsevne som mateforbindelsen den tilhører, se TRV:03169.
  1. Utførelse: Denne forbindelsen skal ikke påvirke dimensjoneringen av stasjonens øvrige returforbindelse.
  Kravlokasjon
  TRV:08203Felles elektro/Prosjektering og bygging10Spenningsløsindikering: Fjernkontrollanlegg skal gi indikering av spenningsløs kontaktledningsseksjon i trafikkstyringssystemet (TMS).Kravlokasjon
  TRV:04342Tele/Prosjektering og bygging10Informasjonseier: Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på informasjonselementer via sentrale systemer .IntensjonskravToganviseranlegg
  TRV:06058Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Etiketten skal inneholde produktnavn, og navn/adresse til norsk produsent eller importør samt handelsnavn, navn og mengde i vektprosent av de stoffene som bidrar mest til klassifiseringen. Videre skal etiketten inneholde advarselssetninger for fare og risiko ved bruk og oppbevaring samt symbol og fareklasse for brannfare/eksplosjonsfare, helsefare og merking i henhold til norske myndigheters krav og forskrifter.Kravlokasjon
  TRV:01181Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10cc) Kortslutningsimpedans: Kortslutningsimpedans kan standardiseres på 5,5 %.
  Spenningen, ytelsen og kortslutningsimpedansen er til sammen bestemmende for kortslutningsstrømmen ved kortslutning på lavspenningssiden av transformatoren.
  Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Reservestrømstransformatorer
  TRV:06185Signal/Prosjektering10c) SVG kan plasseres ved utkjørhovedsignal dersom avstanden fra utkjørhovedsignal til avvikende sporveksel > 100 m. Dersom SVG ikke er styrt, kan balisegruppen legges etter signalbalisegruppen.Kravlokasjon
  … flere resultater