Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/10)

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kravene og retningslinjene gitt i dette kapittel er å bidra til sikker kryssing av jernbanelinjen i samme plan (kryssing ved planoverganger).

Kapitlet omhandler således krav til sikkerhetstiltak og krav til vedlikehold av planoverganger.

Planoverganger benyttes der hvor vei skal krysse jernbanelinjen i samme plan. Det skilles mellom private og offentlige planoverganger for henholdsvis privat og offentlig vei.

Ansvar for vedlikehold av planoverganger:

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Bane NOR

Ansvar for vedlikehold av stengsler

 • Offentlig vei: Bane NOR
 • Privat vei: Den/de bruksberettigede
Oversikt over alternative sikringsmetoder og tiltak finnes i vedlegg Veiledning sikringsmetoder og tiltak. Definisjoner av begrep knyttet til planoverganger finnes i Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler

2 Sikkerhetstiltak for planoverganger

2.1 Siktkrav

Ved planoverganger med veisikringsanlegg eller bevoktning er det ikke krav til siktlengde, jf. Jernbaneinfrastrukturforskriften §3-6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-04-11-388#KAPITTEL_3.

TRV:04389


▶ a) Trær, busker, greiner, høyt gress mm. fjernes slik at bilførere som har stanset foran overgangen kan se så langt langs jernbanesporet at en kryssing kan foretas uten fare, se Figur 1 og Tabell 1.

Innen jernbanens eget område kan vegetasjonen fjernes uten videre. For fjerning av vegetasjon utenfor jernbanens eget område vises til Underbygning/Vedlikehold/Vegetasjonskontroll i sideterreng.

Siktlengden er definert i Figur 1. Dette siktlengdekravet er basert på:

 • togets hastighet over planovergangen
 • den lengde kjøretøyet må kjøre for å være i sikkerhet på den andre siden av planovergangen
 • akselerasjonsevnen til et tungt kjøretøy

TRV:04390


▶ b) Siktlengden fra usikret planovergang til tog skal aldri være mindre enn 50 m.

Figur 1: Definisjon av siktlengde (S) og den kjørelengde (L) som kjøretøyet trenger for å komme over planovergangen i løpet nødvendig kjøretid (t).


TRV:04391


▶ c) Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell 2. Valg av dimensjonerende kjøretid, t, avgjøres ut fra hva slags kjøretøy som benytter planovergangen, Tabell 1 .

I denne sammenheng menes dimensjonerende kjøretøy å være det største kjøretøy som forventes benytte den enkelte planovergang daglig eller flere ganger pr. uke.


Tabell 1: Kjøretid over planoverganger
Dimensjonerende kjøretøy Kjøretid, t (sek)
Personbiler, varebiler og kombibiler (P) / Mindre lastebil (LL)
5
Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
7
Traktor med og uten henger

Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

Vogntog (VT)

15 1)

1) Ved dimensjonering for denne klassen skal man i tillegg vurdere følgende forhold knyttet til sikker passering :

 • vegføring (bør være hor.lengdeprofil og vinkelrett kryssing)
 • behov for ringerutiner eller vaktmann (siktkrav bortfaller ved bevoktning)
 • midlertidig lavere kjørehastighet for tog (siktkrav endres ift. ny kjørehastighet for tog)

Tabell 2: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger
Toghastighet

(km/h)

Kjøretid/sikttid t (s)
3,75 5 6 7 15
30 35 45 50 60 125
40 45 60 70 80 170
45 50 65 75 90 190
50 55 70 85 100 210
55 60 80 95 110 230
60 65 85 100 120 250
65 70 95 110 130 275
70 75 100 120 140 295
75 80 105 125 150 315
80 85 115 135 160 335
85 90 120 145 170 355
90 95 125 150 175 375
95 100 135 160 185 400
100 105 140 170 195 420
105 110 150 180 205 440
110 115 155 185 215 460
115 120 160 195 225 480
120 125 170 200 235 500
125 135 175 210 245 525
130 140 185 220 255 545


De anvendte hastigheter, akselerasjoner, lengder og adferdsmønstre representer i ulik grad konservative verdier. De mest konservative betraktninger er knyttet til passering av planovergang med personbil. Disse betraktninger skal ivareta følgende forhold :

 • dårlig veidekke
 • vinterforhold
 • stigningsforhold
 • krysningsvinkel

Modellen tar ikke hensyn til ekstremt dårlige kjøreforhold som for eksempel islagt kjørebane eller tåke.

For veggeometri (lengdeprofiler, veglinje og vegbredde) er det gitt anbefalinger i Vedlegg/Veiledning veggeometri.

TRV:04392


▶ d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal følgende sikttid benyttes.

Tabell 3: Sikttid ved personoverganger
Type overgang Sikttid, t (sek)
Fotgjengerovergang med lite trafikk, primært beregnet på turgåere
5
Fotgjengerovergang ved større arbeidsplasser, idrettsanlegg, badeplasser, pleiehjem, skoler eller lignende
6

Ved bruk av speil kan kravet til sikttid reduseres til 3,75 s.


Hvis det henges opp speil, vil fotgjengere og syklister kunne se toget tidligere enn uten speil. Virkelig siktlengde kan derfor reduseres.
Det er viktig å påse ved høringer av reguleringsplaner at siktsoner er tegnet inn på reguleringsplaner. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for bolig, næring eller annet nær eksisterende planovergang (eller som innbefatter planovergangen), bør siktsoner for planoverganger tegnes inn på plankartet.

2.1.1 Måling av sikt

TRV:04393

a) Ved måling av sikt for

 • Personbiler, varebiler og kombibiler (P)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles i høyde 1,1 m over veibanen (ved planovergangen) og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp.

TRV:04394

b) Ved måling av sikt for

 • Mindre lastebil (LL)
 • Lastebiler (inkl. brannbiler med stige) (L)
 • Vogntog (VT)

skal sikt måles i avstand 6,0 m fra spormidt (~ 5,25 fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet. Hvis sikthinder (bygning, fjellskjæring eller lignende) eller veiføring tilsier at man stopper nærmere sporet for å oppnå sikt, skal det måles sikt herfra. Sikt skal ikke måles nærmere enn 4,0 m fra spormidt.

Sikt skal måles både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.

Sikt må måles i to høyder for også å ta vare på nødvendig sikt for personbiler, varebiler og kombibiler (P), selv om dimensjonerende kjøretøy for planovergangen er et større kjøretøy enn (P). Siktforholdene kan være dårligere ved den laveste målehøyden.


TRV:04396

c) Ved måling av sikt for

 • Traktor uten og med henger
 • Andre landbruk- og skogbruksmaskiner

skal sikt måles i avstand 7,8 m fra spormidt (~ 7,05 m fra nærmeste skinne) i det aktuelle kjørefeltet.

Sikt skal måles i høyde både 1,1 m og 2,0 m over veibanen (ved planovergangen), og mot et siktepunkt 2,0 m over skinnetopp. Av de to målte verdiene, skal korteste siktavstand velges.

TRV:04397

d) Dersom planovergangen bare benyttes av fotgjengere, skal sikt måles i avstand 2,5 m fra spormidt og i høyde 1,5 m (ved planovergangen). For sikttid ved personoverganger, se 2.1 Siktkrav d).

TRV:04398

e) Det skal måles sikt fra vegen i alle 4 siktsoner, dvs. i det aktuelle kjørefeltet på hver side av planovergangen mot sporet i begge retninger.

2.2 Skilting av vei ved planoverganger

For skilting av planoverganger er det utarbeidet en egen Skiltveileder i samarbeide med bl.a Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Denne veilederen er foreløpig tatt inn som Vedlegg/Skilting av planoverganger Veilederen vil danne grunnlag for endringer i Skilt/Plassering av skilt langs sporet.

2.3 Skilting for tog

2.3.1 Orienteringssignal for tog

TRV:04399

a) I tillegg til skilt beskrevet i Vedlegg/Skilting av planoverganger, stilles det også krav til at følgende skilt og orienteringssignaler benyttes ved usikrede planoverganger :

 • Signal 67 enten B eller D (evt. også E) ”Orienteringssignal”.

For plassering, inspeksjonsrutiner, vedlikehold, registreringsskjema mv. for denne type skilt, se Skilt/Plassering av skilt langs sporet.

2.3.2 Skilting for tog ved nedsatt hastighet

TRV:07865

a) I de tilfellene hvor eksisterende siktlengde ikke oppfyller siktkravet med skiltet toghastighet, skal toghastigheten reduseres. Ny tillatt hastighet bestemmes ut fra tabell 2 basert på kjøretid/sikttid og eksisterende siktlengde.

TRV:07866

b) Nedsatt hastighet skal gjelde fra enden av eksisterende siktlengde, dvs. fra det punktet hvor kryssende kjøretøy kan se toget.


2.4 Bruk av grinder

Planoverganger er normalt utrustet med grind. Grindens hovedhensikt har fra tidligere vært å hindre at husdyr kommer ut på linjen.

TRV:04400


▶ a) De bruksberettigede plikter å holde grinden lukket, og enhver som benytter planovergangen har plikt til å lukke grinden etter seg (Jernbaneloven §9).

Når grinden ikke lenger har noen hensikt (f.eks. at det ikke lenger er beitende dyr i området), kan grinden sløyfes dersom det inngås avtale med den bruksberettigede om dette. Når det er aktuelt å fjerne grind, skal det vurderes om grinden kan ha en sikkerhetsmessig funksjon i forhold til :

 • Grinden hindrer barn i komme ut på linjen
 • Grinden kan begrense biltrafikk f.eks gjennom låsing av grinden
 • Grinden fungerer som markering av planovergangen og sørger for at kryssende trafikk stopper før kryssing

TRV:04401

b) Når grind fjernes, skal det vurderes om andre tiltak skal gjennomføres, f.eks. oppsetting av skilt eller at planovergangen fjernes.

2.5 Andre tiltak for å øke sikkerheten

TRV:04402

a) For å bedre sikkerheten utover kravene i avsnittene 2.1 - 2.4, bør følgende forhold vurderes:

 • Nedleggelse / fjerning av planovergangen
 • Forbedring av vegkvalitet
 • Økt siktlengde
 • Avtale om bruksbegrensninger
 • Redusere toghastighet
 • Montering av veisikringsanlegg ved planoverganger som kun benyttes av fotgjenger og syklister

Under er noen av de mulige tiltakene beskrevet nærmere. Det vises for øvrig til Vedlegg/Veiledning sikringsmetoder og tiltak hvor veiledende oversikt over sikringsmetoder og tiltak er beskrevet.

2.5.1 Forbedring av vegkvalitet

 • Utbedring / omlegging av veg (både horisontal- og vertikal linjeføring)
 • Økt vedlikehold av kryssende veier (inkludert planovergangselementer)
 • Strøkasser

For anbefalt veggeometri, se Vedlegg/Veiledning veggeometri.

2.5.2 Økt siktlengde ift. dominerende kjøretøygruppe, utbedring av siktforhold

Utbedrede siktforhold og utvidet siktlengde ift. kjøretøygruppe vil kunne bedre sikkerheten. I tillegg til fri sikt vil for eksempel bruk av speil kunne utbedre siktforholdene og utvide siktlengden.

2.5.3 Avtale om bruksbegrensninger

Avtale med bruksberettiget av planoverganger ift. bruksbegrensninger vil kunne bedre sikkerheten ved den enkelte planovergang. Dette kan være bruksbegrensninger knyttet til forhold som :

 • avtale om bruk
 • bruker varsler Bane NOR om kjøring over planovergang
 • låsing av grind
 • låsbar bom
 • fjerne lemmer
 • bruksbegrensing lange kjøretøy
 • parkeringsplass på ”riktig side” av sporet, kryssing av spor til fots
 • vakt etter avtale (sikkerhetsmann har kontakt med togleder)

TRV:04403

a) Ved avtale om bruksendringer, settes krav til sikkerhetstiltak ut fra avtalt / ny tilstand.

2.5.4 Reduksjon av toghastighet

TRV:04404

a) Ved bruk av hastighetsreduksjon, skal siktkrav beregnes ut fra ny toghastighet.

2.6 Sidespor

For planoverganger på sidespor gjelder Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), kapittel 3 Skifting og Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN), Særbestemmelser. Egne regler for skifting er beskrevet i SJN for den enkelte banestrekning og sidespor.

Aktuelle krav for sidespor kan være:

 • maks hastighet (ofte 40 km/t)
 • stopp foran planovergang
 • flaggmann foran tog på særlige steder

Minste sikt anbefales til 50 meter.

3 Vedlegg

Veiledning sikringsmetoder og tiltak

Skilting av planoverganger

Veiledning veigeometri

Visitasjonsrutiner