Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler

< Overbygning‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 532/11)

1 Omfang

De etterfølgende regler omfatter et fast periodisk tilsyns- og vedlikeholdsprogram som skal sikre høy standard. Siktemålet er å oppnå sporveksler med gode gjennomkjøringsegenskaper og lang levetid. For å sikre god vedlikeholdsstandard er det nødvendig at
 • sporveksel og sporkryss alltid er godt pakket
 • korrekt geometrisk beliggenhet er sikret
 • all befestigelse og forbindelsesdeler er korrekt montert og tilspent
 • nødvendige kontrollmålinger av sporvekselgeometrien blir foretatt

Kapitlet beskriver utløsende krav (toleranser) for sporveksler for følgende feilmoder:

 • sporgeometriske feil
 • sporviddefeil
 • ledeviddefeil
 • slitasje i skinnekryss
 • slitasje av tunge og stokkskinne
 • feil i tungens posisjon i forhold til stokkskinnen

Med utløsende krav menes krav for når vedlikeholdstiltak skal iverksettes.


1.1 Kvalitetsklasser

Noen toleranser er avhengig av kvalitetsklassen. For disse toleransene gjelder kvalitetsklassen som samsvarer med største tillatte hastighet i hovedspor og avvik. Dvs. at samme sporveksel kan ha forskjellig kvalitetsklasse i hovedspor og avvik. Kvalitetsklasser med tilhørende hastighetsområder er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav.

2 Toleranser og utløsende krav

2.1 Høyde- og sidejustering

For sporveksler gjelder samme toleransekrav til høyde- og sidejustering som sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

2.2 Generelle krav - tungeparti

2.2.1 Tunge og stokkskinne

Følgende feil krever umiddelbar retting.

TRV:04419


▶ a) Tungen skal tilslutte stokkskinnen med maks 3 mm mellomlegg mellom tungespiss og stokkskinne

TRV:04420


▶ b) Slitasje og avskalling for stokkskinne og tunge som overstiger grensene gitt i Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger (ORE70 undersøkelser)

TRV:04421


▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 eller 1 i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler

Vedlikeholdskrav:

TRV:04422


▶ d) Minste avstand mellom tunge og stokkskinne ved fraliggende tunge skal være min. 58 mm

TRV:04423

e) Minste avstand mellom fraliggende tunge og stokkskinne ved tungespiss skal være min.:

 • 160 mm for sporveksler med en drivmaskin
 • 110 mm for sporveksler med to eller flere drivmaskiner

TRV:04424


▶ f) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til Vedlegg/Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler

2.2.2 Tungestøtter

Vedlikeholdskrav:

TRV:04425

a) Når stokkskinnens geometriske beliggenhet er sikret, skal åpningen mellom tungestøtte og tunge ikke være mer enn:

 • 2 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet > 40 km/h
 • 5 mm for sporveksler med gjennomkjøringshastighet ≤ 40 km/h

2.2.3 Tungeruller

Vedlikeholdskrav:

TRV:04426

a) Tungeruller skal være tilskrudd og godt festet til stokkskinnen. Det brukes også en konstruksjon hvor tungerullene er festet til glideplatene. Akslene skal sitte godt fast i brakettene. Rullene skal løpe lett, hvis ikke skal de skiftes ut. Dekkplatene for nylonfòringene skal være tilskrudd og skruene låst.

TRV:04427

b) Type sporvekseldrivmaskin bestemmer maksimal størrelse på løftet ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling. Tungen skal være løftet maksimalt

 • ca. 2 mm (Alstom MET sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 3 mm (Siemens ELS710 sporvekseldrivmaskin)
 • ca. 5 mm (Siemens Bsg 9 sporvekseldrivmaskin)

ved tungespiss når den hviler på rullene i fraliggende stilling.

Rullebanen må helle inn mot stokkskinnen, og rullene skal løpe lett og uhindret.

Horisontal avstand mellom tilliggende tunge og tungerull skal være min. 3 mm.

2.3 Generelle krav - kryssparti

2.3.1 Skinnekryss

Følgende feil krever umiddelbar retting.

TRV:04428


▶ a) Sprekker eller sår i feilgruppe 0 i henhold til vedlegg 11.i

Følgende feil krever retting innen 1 måned

TRV:04429


▶ b) Sprekker eller sår i feilgruppe 1 i henhold til vedlegg 11.i

Vedlikeholdskrav:

TRV:04430


▶ c) Sprekker eller sår i feilgruppe 2a/2b i henhold til vedlegg 11.i

TRV:04431


▶ d) Sporrillene skal være fri for hindringer. Minimum rillebredde er 38 mm, og minimum rilledybde er 40 mm.

TRV:04432


▶ e) Eventuelle bolter skal være godt tilskrudd

2.3.1.1 skinnekryss med bevegelig krysspiss

Følgende feil krever umiddelbar retting:

TRV:04433


▶ a) Krysspissen skal tilslutte vingeskinnen med maks. 3 mm mellomlegg mellom spiss og vingeskinne


Vedlikeholdskrav:

TRV:04434


▶ b) Krysspissen skal tilslutte vingeskinnen med maks. 3 mm mellomlegg mellom spiss og vingeskinne

TRV:04435


▶ c) Festene til drivstenger og kontrollstenger skal være i orden

TRV:04436


▶ d) Drivmaskinen skal være fast forankret til svillene

TRV:04437


▶ e) Eventuell dilatasjonsanordning skal kunne bevege seg fritt

2.3.2 Ledeskinner

Overskridelser av følgende grenseverdier krever umiddelbar retting:

TRV:04438


▶ a) Høyde av ledeskinne over skinnetopp større eller lik 70 mm

TRV:04439


▶ b) Rillebredde mindre eller lik 38 mm


Vedlikeholdskrav:

TRV:04440


▶ a) Braketter og befestigelse skal være feilfrie

TRV:04441


▶ b) Sporriller skal være fri for hindringer

2.4 Sporvidder og ledevidder

2.4.1 Sporvidde i tungeparti og mellomparti

TRV:04442


▶ a) Toleranser for sporvidde i tunge- og mellompartiet er gitt i Tabell 1

Tabell 1: Toleranser for sporvidder ved tungeparti og mellomparti
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 1435 +10 / -3 +6 / -3
K1, K2 1435 +15 / -5 +10 / -3
K3 1435 +20 / -5 +15 / -3
K4 1435 +25 / -5 +20 / -3
K5 1435 +30 / -5 +25 / -3

TRV:04443


▶ b) Vedlikeholdsgrense: Ved tungespiss skal sporvidden ikke avvike mer enn 5 mm fra målene som er angitt på sporvekseltegningene

2.4.2 Sporvidde i kryssparti

TRV:04444


▶ a) Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell 2 og Tabell 3

Tabell 2: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 1435 +7 / -3 +4 / -3
K1, K2, K3 1435 +15 / -3 +8 / -3
K4 1435 +15 /-3 +12 / -3
K5 1435 +20 / -3 +15 / -3


Tabell 3: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm)
K0 1435 +9 / -2
K1, K2, K3 1435 +9 / -2
K4 1435 +9 / -2
K5 1435 +9 / -2

2.4.3 Ledevidde kryssparti

TRV:04445


▶ a) Toleranser for ledevidder er gitt i Tabell 4

Tabell 4: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 1396 - 3 - 3
K1, K2, K3 1396 - 4 - 3
K4 1396 - 4 - 3
K5 1396 - 4 - 3

TRV:04446


▶ b) Umiddelbar grense: Ved inngangen til ledeskinnene skal ikke ledevidden være større enn 1370 mm.


2.4.4 Endringer i sporvidde

TRV:04447

a) For endring i sporvidde gjelder de samme toleranser som for sporet for øvrig, jf. Overbygning/Vedlikehold/Sporjustering og stabilisering.

2.5 Slitasje krysspiss

TRV:04448

a) Toleranser for høydenivåer mellom vingeskinne og krysspiss er gitt i Tabell 5 og Tabell 6.

Tabell 5: Høydenivå vingeskinne/krysspiss i nullpunkt1
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 0 ± 1,0
K1, K2, K3 0 ± 1,5
K4 0 ± 2,0
K5 0 ± 3,0

1) Nullpunktet er der hvor krysspissen har samme "hodebredde" som skinneprofilet i sporvekselen.


Tabell 6: Høydenivå vingeskinne/krysspiss ytterst på krysspissen
Kvalitetsklasse Normalmål (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
K0 10 7
K1, K2, K3 10 5
K4 10 4
K5 10 3

3 Forebygging og utbedring av feil

3.1 Frister for utbedring av feil

TRV:04449


▶ a) Ved feil som overstiger umiddelbar grensene skal hastigheten umiddelbart nedsettes til en kvalitetsklasse som gjør at feilen ikke overstiger umiddelbar grensen. Ved feil som overskrider umiddelbar grensen i kvalitetsklasse K5 skal hastigheten settes til maks. 20 km/h.

TRV:04450

b) Feil som overstiger vedlikeholdsgrense/vedlikeholdskrav skal utbedres før neste kontroll

3.2 Tiltak

Beskrivelse av forebyggende og korrektive tiltak er gitt i Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser.

3.3 Påleggsveising av sporveksler og skinner

3.3.1 Sveiseprosedyre

TRV:04451

a) Påleggsveising på skinner og sporveksler skal følge de generelle arbeidsanvisninger gitt i Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner.

TRV:04452

b) Påleggsveisingen skal følge en sveiseprosedyrespesifikasjon (WPS) som er godkjent i henhold til reglene gitt i Prosedyretesting Påleggsveising.

3.3.2 Kompetansekrav

TRV:04453

a) Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.

3.3.3 Sveisekoordinasjon

TRV:04454

a) Hver virksomhet som utøver sveisearbeider i Bane NOR sitt spor, skal ha en sveiseansvarlig som skal koordinere sveisearbeidet i henhold til Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Sveisekoordinasjon .


3.3.4 Kvalitetssikring av sveisearbeidene

TRV:04455

a) Leverandøren skal følge et kvalitetssystem bygget på prinsippene i [NS-EN ISO 3834-2]. Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:

 • Sertifikater på alle sveisere og NDT personale
 • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
 • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
 • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.


4 Vedlegg

ORE 70 Undersøkelse av tungeanordninger

Vedlegg b Inspeksjon av enkel sporveksel

Vedlegg c Inspeksjon av kryssveksel

Vedlegg d Inspeksjon av usymmetrisk dobbeltveksel

Arbeidsanvisning for påleggsveising av sporveksler og skinner

Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler

Prosedyretesting Påleggsveising

Vedlegg h Sveiserapport - Påleggsveising (pdf) (odt) (doc)

Vedlegg i Katalog over feil og skader i skinnekryss

Ultralyd- og visuell kontroll av sporveksler