Lavspenning og 22 kV/Bygging/Togvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapitelet er å sikre at togvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer og utføres slik at det ikke er fare for skade på personer og utstyr ved betjening, drift og vedlikehold av anlegget. Det er en forutsetning at anlegget prosjektert i henhold til [544], togvarme (ibid).

Kapittelet omfatter bygging av togvarmeanlegg fra og med transformator til og med tilkoblingsplugg til rullende materiell.

2 Togvarmeanlegg

TRV:01754

Hensetting under kl: Ved bygging av togvarmeanlegg skal det tas hensyn til andre elektrotekniske installasjoner i området.

 1. 'Utførelse: Spesielt skal forhold til kontaktledningsanlegg over spor prosjektert for togvarmeanlegg vurderes.
 2. 'Utførelse: Dersom det finnes signalanlegg med sporfelter i området, skal dette tas nøye hensyn til ved tilkobling av beskyttelsesjord- og returledere til skinnegangen.

TRV:01755

Krav til elsikkerhet: For de deler av anlegget hvor spenning er over 1000 V skal [FEF] benyttes.

 1. Utførelse: Bygging skal forestås av godkjent elinstallatør Gr. H.
 2. Utførelse: Nøkkelsystem for betjening av togvarmepost, og nøkler for adgang til høyspenningsrom og fordelingsrom, skal være godkjent av sakkyndig driftsleder for anlegget.

TRV:01756

Krav til utstyr og materiell: Alt utstyr som monteres, skal tåle de mekaniske påkjenninger som vil oppstå, og skal være monterings- og vedlikeholdsvennlig.


Det forutsettes at anlegget er prosjektert i hht. [543], togvarme.

TRV:01757

Oppfølging under bygging: Under bygging skal det kontrolleres at de etterfølgende kravene er oppfylt.

2.1 Fordelingstavler

TRV:01758

Merking, skilt: Fordelingstavler skal merkes med spenningsnivå og oversiktsskjema.

 1. Utførelse: Skilting skal tydelig indikere hvorvidt hele eller deler av anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se Lavspenning_og_22_kV/Prosjektering/Togvarme.
Skilting skal tydelig indikere hvorvidt anlegget er klassifisert som et høyspenningsanlegg eller et lavspenningsanlegg, se [543], togvarme.

TRV:01759

Instruert betjening: Fordelingstavler skal kun betjenes av instruert personale.

TRV:01760

Varselskilt: Det skal settes opp skilt for å varsle om farlig spenning (togvarmeanlegg).

2.2 Togvarmepost

TRV:01761

Betjening og merking: Togvarmepost skal utstyres med nødvendig merking og betjeningsveiledning.

TRV:01762

Oppheng for togtilkobling: Togvarmepost skal utstyres med oppheng for tilkoblingskabel og stikker.

TRV:01763

Klaring til spor: Togvarmepost skal plasseres slik at den ikke kommer inn i minste tverrsnittsprofil for togframføring i samsvar med Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Profiler_og_minste_tverrsnitt.

TRV:01764

Utjevning til kjøreskinner: Togvarmepost skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinnene. Ved plassering mellom to spor skal det være utjevningsforbindelse til begge spor.

TRV:01765

Dedikering til spor: Togvarmepost skal kunne tilkobles kun ett spor.

2.3 Spor og returkrets

TRV:01766

Tilkobling til sporet: Tilkobling til kjøreskinne skal være utført med godkjent skrudd forbindelse.

TRV:01767

Krav til skinneforbindere: Skinneforbindere skal være minimum 70 mm2 Cu.

TRV:01768

Togvarmeanlegg: Område som togvarmeanlegget dekker, bør markeres/avgrenses.

TRV:01769

Krav til returkretsen: Returkretsen skal ikke ha brytere eller vern.

2.4 Vern og forrigling

TRV:01770

Innstilling av vern: Alle vern skal innstilles i samsvar med prosjekterte verdier.

TRV:01771

Totalstopp: Det skal kontrolleres totalstopp for anlegget.

TRV:01772

Forriglingstiltak: Det skal kontrolleres at forriglingstiltak ved togvarmepost fungerer.

TRV:01773

Forrigling mot signal og kl: Funksjonen i eventuelle forriglingstiltak mot signal- eller kontaktledningsanlegg skal kontrolleres.

TRV:01774

Fjernovervåking: Det skal kontrolleres at alle funksjoner ved fjernovervåkning fungerer.

3 Dokumentasjon

TRV:07882

Ferdigstille dokumentasjon: Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides dokumentasjon som beskriver anlegget. Tegningene og dokumenter betegnet “Som bygget-dokumentasjon” skal overleveres til eieren av anlegget ved overtagelsen.

TRV:01775

b) Det skal for alle anlegg utarbeides:

 • Hovedstrømsskjema
 • Styrestrømsskjema.
 • Returkretsskjema.
 • Transformatorkort
 • Beskrivelse, datablad og vedlikeholdsmanual for alle komponenter
 • Jordingsplan for området (tverrfaglig)
 • Innredningstegninger i fordelingsrom og –tavler
 • Detaljert beskrivelse av hele anlegget med drifts- og vedlikeholdsinstruks.
 • Kort betjeningsinstruks for togvarmepost. (Varig og entydig utførelse montert på togvarmepost)

TRV:01776

Dokumentasjonen skal være tilstrekkelig til at drift og vedlikehold av anlegget til enhver tid skal kunne utføres på en sikker, effektiv og forskriftsmessig måte.

TRV:01777

Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som der til enhver tid kreves.