Tunneler/Prosjektering og bygging/Vannsikring

1 Hensikt og omfang

Kapitlet fastlegger krav til prosjektering av vann- og/eller frostsikringskonstruksjoner i vegger og heng. Alle krav gjelder både vann- og frostsikringsløsninger dersom ikke annet er angitt.

For mer spesifikke krav til selve konstruksjonene og de ulike komponentene, henvises det til Teknisk spesifikasjon for vann- og frostsikringskonstruksjoner.

2 Teknisk levetid

Teknisk levetid er tiden det tar før komponentene eller utstyret ikke lenger oppfyller sin tiltenkte funksjon. Krav til teknisk levetid (TL) uttrykkes som antall år som forventes oppnådd med minst 90 % sannsynlighet. Middelverdien av teknisk levetid antas å være minst 25 % større enn levetidskravet.

Krav til teknisk levetid gjelder i utgangspunktet hele konstruksjonen. Det forutsettes at visse komponenter kan vedlikeholdes eller byttes i løpet av den angitte tekniske levetiden. Bærende elementer tillates ikke byttet.

a) For dimensjonering av vann- og frostsikringsløsning skal konstruksjonen ha en teknisk levetid på 80 år.

b) Livsløpskostnaden skal beregnes over en tidsperiode tilsvarende teknisk levetid.

Det kan legges til grunn en redusert teknisk levetid dersom denne begrunnes med en livsløpskostnad. Livsløpskostnaden skal beregnes over en tidsperiode tilsvarende teknisk levetid for de aktuelle vann- og frostsikringskonstruksjonene. Det skal også inngå trafikkostnader tilknyttet avstengning for vedlikehold og utskifting av komponenter.

3 Konstruksjoner for vann- og/eller frostsikring

3.1 Generelle krav

a) Lekkasjevannet skal føres frostfritt ned i dreneringssystemet.

b) Vannavskjerming skal sikre at det unngås direkte drypp og rennende vann som kan treffe konstruksjonselementer av betong eller stål.

c) Konstruksjonen skal være tett.

d) I frostsonen skal det være gjennomgående vannavskjerming, og løsningen dimensjoneres iht. beregnet frost i området. Frostsmengde for landets kommuner finnes i tabeller i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging; vedlegg 2.

e) Produksjon og montasje skal organiseres slik at det først gjøres ferdig et definert parti av tunnelen for kontroll av at prosedyrer, metoder og øvrige forhold fungerer etter forutsetningene og at gitte krav er tilfredsstilt.

f) Full produksjon og montasje kan først starte når eventuelle korrigerende tiltak er foretatt.

3.2 Konstruksjonstyper

En av følgende konstruksjonstyper for vannsikring skal benyttes:

a) Betongsegmenter for TBM

b) Kontaktstøpt betonghvelv med membran

  1. Utførelse: Kontaktstøpt betonghvelv med membran bør inngå som en del av permanentsikringen.

c) Sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran

  1. Utførelse: Dekksjiktet for sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran skal dimensjoneres iht. temperaturbelastning.
Sprøytbar membran kan bli svekket av langvarig syklisk fryse- og tinebelastninger. Derfor kan denne kledningskonstruksjonen ikke uten videre benyttes ved temperaturer lavere enn en viss minimumstemperatur ved membranens posisjon, heretter definert som materialets ytelsestemperatur. Forventet minimumstemperatur i lufta i tunnelen er bestemmende for temperaturforløpet fra tunneloverflaten innover i tunnelkledningen. Dekksjiktets tykkelse, evt. ved bruk av termisk isolerende sprøytebetong, dimensjoneres slik at minimumstemperaturen ved membranens posisjon ikke blir lavere enn membranens ytelsestemperatur.

Det kan benyttes ulike konstruksjonstyper for ulike deler av tunnelen.

3.3 Inspeksjon

Det er i utgangspunktet ønskelig å unngå behov for visuell inspeksjon bak konstruksjoner. Visuell inspeksjon defineres som mulig dersom man kan inspisere bergoverflaten, råsprengt eller sikret, slik at konturen av bergoverflaten fortsatt er synlig.

a) Der konstruksjonen hindrer visuell inspeksjon fra tunnelen, skal konstruksjonen dimensjoneres for ekstrem blokklast

b) Basert på lokale forhold, skal det for hvert prosjekt vurderes å tilrettelegge for fjerninspeksjon.

3.4 Frostmengde

a) Frostisolasjonen skal dimensjoneres i henhold til frostmengden på stedet.

b) Ved fastsettelse av dimensjoneringskriterier skal frostmengden F100 (h°C) legges til grunn. F100 defineres som den frostmengde som statistisk sett overskrides en gang i 100-års perioden.

c) Frostmengden innover i tunnelen settes lik frostmengden utenfor, definert i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, vedlegg B.

Lokale forhold kan gi større eller lavere frostmengde enn F100 angitt i Statens vegvesens håndbok R510 Vann- og frostsikring i tunneler, vedlegg B. Dimensjonerende frostmengde bør da fortrinnsvis baseres på lokale målinger.

I tilfeller hvor det kan dokumenteres lavere frostmengde innover i tunnelen, enten ved beregninger eller lokale målinger, kan frostmengden i tunnelen legges til grunn for en avtrapping av isolasjonstykkelser, F100T (h°C).

3.5 Laster

a) Alle konstruksjonstyper skal være dimensjonert for de store trykk- og sugkrefter som oppstår ved togpassering, ref.laster.

3.6 Brann

a) Alle konstruksjoner benyttet for vann- og frostsikring skal oppfylle krav i sikkerhetstiltak.

3.7 Beskyttelsesjording

a) I hvert enkelt tilfelle skal det vurderes om det er nødvendig med spesielle tiltak for å ivareta krav til jording, f.eks. ved seksjonering, jf. [[elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Tunneler, kulverter og snøoverbygg]

3.8 Frostreduserende løsninger

For å redusere behovet for frostsikring i tunneler kan automatiserte frostporter være en aktuell løsning. Dette gjelder kun i forbindelse med vedlikehold/oppgradering av eksisterende tunneler.