Signal/Kontroll/Generelle krav

< Signal‎ | Kontroll(Omdirigert fra 553/4)


Innhold

1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver generelle bestemmelser ved kontroll av signalanlegg.

Kapittelet omfatter generelle bestemmelser for:

 • Kontroll av nye signalanlegg og ved funksjonsendring i eksisterende signalanlegg
 • Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg.

2 Overordnede krav

TRV:07642

Det skal alltid gjennomføres kontroll etter alle typer arbeider i signalanlegg.

Dette gjelder også ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon. Kontroll skal gjøres mot gjeldende versjon av anleggsdokumentasjon.

TRV:07643

Personell som skal gjennomføre kontroll skal være godkjent og ha kompetanse i henhold til kompetansekrav.

TRV:06350

Ved alle endringer i signalanlegg skal det oppnevnes en ansvarlig leder. Ansvarlig leder skal ha nødvendig kompetanse, og ha gjennomført kurs og bestått kontrollprøve for kontrollvirksomhet.

Ved alle arbeider i signalanlegg må følgende funksjoner/roller ivaretas:
 • Ansvarlig sertifisert kontrollør av signalanlegget (Ref.TRV 08339)
 • Ansvarlig for trafikksikkerhet i signalanlegget (TA-S)
 • LSV/HSV
 • AFA

2.1 Ansvarlig for trafikksikkerhet i signalanlegget (TA-S)

TRV:08336

Ved arbeid i signalanlegg skal det, før arbeidene begynner, være utpekt en person som er ansvarlig for den del av trafikksikkerheten som vedrører signalanlegget. Rollen betegnes som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S).

Trafikksikkerhetsansvarlig signal er ansvarlig for dialog med togleder, togekspeditør, lokal/ hovedsikkerhetsvakt og sluttkontrollør/funksjonskontrollør signal relatert til arbeid i signalanlegg.

TRV:08337

TA-S skal:

 • ikke utføre oppgaver som kan bidra til at vedkommende ikke kan ivareta rollens oppgaver.
 • sikre at arbeid i signalanlegg avsluttes i god tid før tog ventes, samt at nødvendige tiltak er iverksatt slik at tog kan fremføres uten fare for skade på mennesker og/eller materiell.
 • Ivareta kommunikasjon med togleder, togekspeditør, sluttkontrollør/funksjonskontrollør signal eller lokal/hovedsikkerhetsvakt før trafikk igjen kan påsettes etter arbeid i signalanlegg.

TRV:08338

Trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) kan samtidig være lokal/hovedsikkerhetsvakt, forutsatt at dette ikke virker forstyrrende på oppgaven som TA-S.

TRV:08339

Den som ivaretar rollen som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) skal ha en av følgende funksjoner:

 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Funksjonskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal (S)
 • Sporvekselkontrollør – gjelder kun arbeid på mekaniske anleggsdeler.

TRV:08340

Den som skal ivareta rollen som trafikksikkerhetsansvarlig signal (TA-S) skal ha godkjenning som hovedsikkerhetsvakt (HSV).

2.2 Utførelse av arbeid i signalanlegg

TRV:08341

Utførelse av vedlikehold, midlertidige endringer og sluttkontroll skal alltid følge de trinn som er beskrevet i dette avsnitt.

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

TRV:08342

Planleggingen av trafikksikkerheten skal skje i samarbeid mellom TA-S og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV.

Planlegging innebærer blant annet:
 • Bestem om du må ha ”Disponering av strekning for arbeid”.
 • Gjør en beregning over hvor lang tid arbeidet og kontroll vil ta.
 • Avtale med togleder / togekspeditør når det passer best å starte arbeidet.
 • Avtale med togleder / togekspeditør hvilke sikkerhetstiltak han skal gjøre for at arbeidet skal foregå på en sikker måte, for eksempel lokal frigiving, stasjonsstyring eller påsetting av sperringer

Sjekke at alle aktuelle tegninger og eventuell annen nødvendig dokumentasjon er tilgjengelige.

Trinn 2. Reparasjon eller utskifting av komponent

TRV:08343

Arbeidet skal ikke starte før alle sikkerhetstiltak er oppfylt, og togleder, togekspeditør, lokal sikkerhetsvakt eller HSV har gitt sin tillatelse til TA-S at arbeidet kan starte.

Trinn 3. Kontroll av utført arbeid

TRV:08344

Kontroll skal dokumenteres ved utfylling av sjekklister, testspesifikasjon og testprotokoll og i anleggsdokumentasjon for samtlige komponenter som er påvirket av arbeidet. I tillegg skal ved vedlikeholdsarbeider og midlertidige endringer dokumenteres i komponentkort, registreringsskjema for midlertidige endringer og anleggsdokumentasjon når dette er nødvendig.

Kontroll av signalanlegget innebærer at man gjennom forskjellige kontroller beviser at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i teknisk regelverk, kravspesifikasjon og trafikkforskrifter. Etter midlertidige endringer og vedlikehold kontrolleres den eller de delene av anlegget som er berørt, som beskrevet i avsnitt 4.

I noen tilfeller er det nødvendig at kontrollen utføres av andre enn den som har utført arbeidet for å sikkert kunne bevise dette.


TRV:08496

Etter at kontroll er gjennomført skal den som er ansvarlig for kontrollen forsikre seg om at arreteringsskruer og andre midlertidige koblinger som er etablert for å gjennomføre kontrollaktiviteten er fjernet.

Trinn 4. Ta i bruk signalanlegget

TRV:08345

Før normal togtrafikk kan starte skal TA-S ha meldt klart til hovedsikkerhetsvakten. Hovedsikkerhetsvakten kan melde sporet klart til togleder/togekspeditør når han har mottatt denne meldingen fra TA-S.


2.3 Kontrollansvar

TRV:08346

Ansvaret for gjennomføring av de forskjellige kontrolltiltak skal innehas av personell med en av følgende sertifiseringer, i henhold til krav i avsnittene 3 og 4:

 • Sporvekselkontrollør signal
 • Kontrollør signal
 • Sikkerhetskontrollør signal
 • Funksjonskontrollør signal
 • Sluttkontrollør signal (S)

og ha gyldig sertifisering i anleggstypen/på anleggsdelen.

Unntak: Funksjonskontrollør kan forestå funksjonskontroll i anlegg vedkommende ikke har godkjenning for under følgende forutsetninger:

 • Kontrollen gjelder ny anleggsdel (for eksempel ny type sporvekseldrivmaskin)
 • Funksjonskontrolløren har vært ansvarlig for kontroll i et anlegg hvor den samme anleggsdelen benyttes med tilsvarende funksjonalitet
 • En sikkerhetskontrollør med gyldig sertifisering i anleggstypen bistår i kontrollen. (for eksempel med kontroll av samsvar mellom sporveksels posisjon og status i forriglingsutrustningen.)
 • Sikkerhetskontrollør går i dette tilfellet god for at kontrollen gir et tilfredsstillende resultat. Vedkommende signerer på aktuell kontroll i testprotokoll for funksjonskontroll, Signeringen skjer i margen, ved siden av funksjonskontrollørs signatur.
 • Funksjonskontrollør signerer på at kontrollen er gjort.


Følgende gjelder ved drift og vedlikehold

 • Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.
 • I anleggstyper vedkommende ikke har sertifisering kan sikkerhetskontrollør/sporvekselkontrollør/kontrollør signal utføre arbeider på delsystemer vedkommende har sertifisering i, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
 • Signalmontør uten sertifisering som kontrollør kan utføre arbeider på anleggsdeler/typer vedkommende innehar kompetanse, dersom kontrollene utføres av en med sertifisering i anleggstypen.
 • For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og ha gyldig kompetanse på anleggsdelen. Kontrollen skal da gjennomføres av en med sertifisering på anleggsdelen.

TRV:08347

Ansvaret for at samtlige kontrolltiltak er gjennomført etter et arbeid skal innehas av den personen som har ansvaret for den siste kontrollaktiviteten (funksjonskontroll eller sluttkontroll).

TRV:08348

Kontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.

TRV:08349

Sikkerhetskontrollør signal kan utføre de kontroller som sporvekselkontrollør signal og kontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.

TRV:08350

Sluttkontrollør signal (S) kan utføre de kontroller som Funksjonskontrollør signal kan utføre i tillegg til sine egne.

TRV:08351

I forbindelse med vedlikeholdsarbeider kan Sluttkontrollør signal (S) utføre avhengighet og funksjonskontroll.

2.4 Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg

TRV:07646

a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:

 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
 • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"

TRV:07647

b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalnummer og signalnavn, som definert i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), benyttes.

I tillegg beskrives hvilke lanterner som er tent/slukket med posisjon, farge, blink/fast. For eksempel "grønn øvre tent, fast lys, signal 21, kjør med redusert hastighet", midtre og nedre slukket.

TRV:07648

c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".


3 Kontroll ved nye signalanlegg eller ved funksjonsendring (sluttkontroll)

Dette avsnittet beskriver nødvendig kontroll av nye signalanlegg, ved funksjonsendring i eksisterende signalanlegg, etter bytte av komponent som kan endre funksjonen i anlegget og/eller bytte av større anleggsdel hvor det kobles etter opprinnelige anleggstegninger eller etter større hendelser.

3.1 Generelt

TRV:07620

a) Det skal gjennomføres sluttkontroll av nye signalanlegg.

TRV:07621

b) Det skal gjennomføres sluttkontroll ved funksjonsendringer i eksisterende signalanlegg.


TRV:08356

Det skal gjennomføres sluttkontroll etter omfattende vedlikeholdsarbeid, ved utskifting av større anleggsdeler, ved utskifting av komponenter som kan endre funksjon i programvarebaserte anlegg, eller ved gjennoppbygging etter større hendelser, som for eksempel brann, overspenning og naturskader.

TRV:08357

En sluttkontroll skal bestå av installasjonskontroll, funksjonskontroll og forriglingskontroll (sluttkontroll).

Unntak:

I de tilfeller utskiftingen ikke omfatter forriglingsutrustningen eller deler av denne, er det tilstrekkelig at installasjonskontroll og funksjonskontroll gjennomføres.

Dette gjelder for eksempel ved installasjon av ny type drivmaskin. Benyttes typisk etter etter at flere tidligere installasjoner er testet.


TRV:07622

c) Det skal gjennomføres installasjonskontroll og funksjonskontroll før sluttkontroll.

TRV:07623

d) Det skal foreligge prosedyrer som sikrer tilstrekkelig redundans og barrierer ved gjennomføring av kontroller.

For systemer som Bane NOR har systemeierskap til er dette ivaretatt med ARB-802184 "Instruks for vurdering av habilitet ved gjennomføring av oppdrag/prosjekt i signal". Det vil for eksempel bety at en som har montert/utført egenkontroll ikke kan være ansvarlig for installasjonskontroll.


3.2 Installasjonskontroll

TRV:07626

a) Installasjonskontroll av signalanlegg skal bevise at signalanlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:08358

Den som utfører installasjonskontroll skal være godkjent som sikkerhetskontrollør signal i anleggstypen.

TRV:07627

b) Installasjonskontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon
 2. Komponentkontroll
 3. Kabelkontroll
 4. Ledningskontroll
 5. Isolasjonsmåling
 6. Spenningskontroll

TRV:07628

c) Før installasjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon
 2. Testspesifikasjon og testprotokoll for installasjonskontroll

TRV:07629

d) Installasjonskontroll skal dokumenteres i godkjent testprotokoll og i anleggsdokumentasjon.

3.3 Funksjonskontroll

TRV:07630

a) Funksjonskontroll av signalanlegg skal bevise korrekt montasje og funksjonalitet av ytre objekter og korrekt sammenkobling med forriglingsutrustning i henhold til anleggsdokumentasjon og relevante krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07631

b) Funksjonskontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Godkjenning av installasjonskontroll.
 3. Mekanisk og elektrisk kontroll av ytre objekter.
 4. Funksjonskontroll av ytre objekter.

TRV:07632

c) Før funksjonskontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon
 2. Testspesifikasjon og testprotokoll for funksjonskontroll

TRV:07633

d) Funksjonskontrollør signal er ansvarlig for gjennomføring av funksjonskontroll.

TRV:07634

e) Funksjonskontroll skal dokumenteres i godkjent testprotokoll og i anleggsdokumentasjon.

TRV:08359

Dersom det ikke skal gjennomføres sluttkontroll skal testprotokoll, anleggsdokumentasjon og rapport fra kontroll ferdigstilles av den som er ansvarlig for funksjonskontrollen.


3.4 Sluttkontroll

TRV:07635

a) Sluttkontroll skal bevise at signalanleggets prosjektering og forrigling er korrekt og i henhold til anleggsdokumentasjon, og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07636

b) Sluttkontroll skal bestå av:

 1. Kontroll av dokumentasjon.
 2. Kontroll av forrigling.
 3. Kontroll av system (systemtester).
 4. Godkjenning av funksjonskontroll.
 5. Nødvendig kontroll av korrekt funksjon ved kjøring av tog.

TRV:07637

c) Før sluttkontroll starter skal følgende godkjent dokumentasjon foreligge:

 1. Anleggsdokumentasjon
 2. Protokoll for sluttkontroll
 3. Frigivelsesdokument

TRV:07638

d) Sluttkontrollør signal (S) er ansvarlig for gjennomføring av sluttkontroll.

TRV:07639

e) Sluttkontroll skal dokumenteres i testprotokoll og anleggsdokumentasjon.

TRV:07640

f) Sluttkontroll skal ikke godkjennes før komplett anleggsdokumentasjon og frigivelsesdokument er godkjent og i samsvar med anlegg som sluttkontrolleres.

TRV:07641

g) Når sluttkontroll er gjennomført skal det utarbeides rapport fra sluttkontroll.

3.5 Dokumentasjon

3.5.1 Anleggsdokumentasjon

Montasjesett: Settet som benyttes som arbeidsdokumentasjon for signalmontør. Dette dokumenterer montørens egenkontroll, og er kun nødvendig frem til installasjonskontroll starter. Settet skal deretter fjernes fra anlegget.

Kontrollsett: Kontrollsettet er underlag for installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll. Kontrolltiltak dokumenteres med signaturer på dette settets kontrollstempel. . Kontrollsettet arkiveres i arkivsystemet.

Anleggssett: Inneholder samme versjon av tegningene som kontrollsettet. Dette er dokumentasjonen som skal legges igjen som anleggets oppdaterte dokumentasjon (fysisk i anlegget).

Med "anleggsdokumentasjon" menes kontrollsettet og anleggssettet.
I forbindelse med montasje benyttes et montasjestempel på montasjesettet. (Se figur "montasjestempel".) "Montert " dokumenteres i montasjesettet med signatur av den som er ansvarlig for montasjen.

Vedkommende skal ha fagbrev som signalmontør og ha godkjent kompetanse i anleggstypen.

Vedkommende innestår for at monteringen er utført etter leverandørens spesifikasjon, gjeldende forskrifter og anleggsdokumentasjon. Dette gjelder også eventuell mekanisk montering som ikke direkte er angitt i dokumentasjonen.

TRV:07649

a) Anleggsdokumentasjon skal være godkjent av infrastruktureier.

Godkjent anleggsdokumentasjon fremkommer blant annet gjennom stempel "GFB" (Godkjent for bygging) på den enkelte tegning som viser tegningens status, hvem som har godkjent og dato.

TRV:07650

Gjennomført installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll skal dokumenteres i kontrollsettet ved påføring av kontrollstempel og signaturer på den enkelte tegning. Stempel vises i figur "kontrollstempel".

TRV:07651

Rubrikken, "Installasjonskontroll", skal signeres av den som har utført installasjonskontrollen.

Vedkommende skal inneha kontrollfunksjonen sikkerhetskontrollør signal for gjeldende anleggstype. Vedkommende innestår for at installsjonskontrollen er utført etter anleggsdokumentasjon. I henhold til regler for habilitet kan dette ikke være samme person som har utført montasjen

TRV:07652

Rubrikken, "Funksjonskontroll", skal signeres av den som har utført funksjonskontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjon er kontrollert og at koplingene er funksjonstestet, samt at installasjonskontroll er gjennomført.


TRV:07653

e) Rubrikken "Sluttkontroll" skal signeres av den som har utført sluttkontroll.

Vedkommende innestår for at anleggsdokumentasjonen stemmer overens med anlegget og at alle kontroller er gjennomført.
Figur: Montasjestempel
Figur: Kontrollstempel

3.5.2 Frigivelsesdokument

TRV:07654

a) Frigivelsesdokumentet skal være godkjent av infrastruktureier.

TRV:07655

b) Det skal utarbeides et frigivelsesdokument for å dokumentere gjeldende anleggsdokumentasjon, programvareversjoner, gjennomførte verifiserings- og valideringsaktiviteter for signalanlegget.

Mal for frigivelsesdokument signal er gitt i Vedlegg a.

For releanlegg anses tegningsliste som frigivelsesdokument.


TRV:07656

c) Frigivelsesdokumentet skal fremlegges første gang ved start av sluttkontroll som dokumentasjon på at signalanlegget er klart for sluttkontroll.

Dersom sluttkontroll er delt i FAT og SAT skal det utarbeides et frigivelsesdokument for FAT som oppdateres før start SAT.

TRV:07657

d) Frigivelsesdokumentet skal entydig definere signalanlegget som skal testes og status til dette. Dette gjelder:

 1. Prosjekteringsunderlag
 2. Anleggsdokumentasjon
 3. Utstyr (Materiell og maskinvare)
 4. Programvare
 5. Sikkerhetsdokumentasjon (Safety Case)
 6. Testdokumentasjon

TRV:07658

e) Frigivelsesdokumentet skal oppsummere verifiserings- og valideringsaktiviteter.

TRV:07659

f) Frigivelsesdokumentet skal oppgi status på alle endringer, avvik og mangler. Åpne avvik skal være godkjent av rette myndighet.

TRV:07660

g) Frigivelsesdokumentet skal inneholde oppsummering og konklusjon vedrørende anleggets tilstand.

3.5.3 Testspesifikasjon og testprotokoll for sluttkontroll

TRV:07661

a) Testspesifikasjoner og testprotokoller skal være godkjent av infrastruktureier.

Dette er til bruk for kontroll og dokumentasjon av installasjonskontroll, funksjonskontroll og sluttkontroll.

TRV:07662

b) Protokoll for sluttkontroll skal utarbeides i forbindelse med prosjektering av signalanlegg.

TRV:07663

c) Protokoll for sluttkontroll skal beskrive de kontroller som er nødvendig for å kunne dokumentere at anlegget er bygget i henhold til anleggsdokumentasjon og oppfyller krav i tekniske regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:07664

d) Protokoller for sluttkontroll skal for hver kontroll som et minimum inneholde:

 1. Referanse til hvilket krav kontrollen skal dokumentere samsvar med.
 2. Status til anlegget før start av kontroll for hvert enkelt kontrollpunkt.
 3. Beskrivelse av gjennomføring av kontrollen.
 4. Forventet resultat av kontrollen.
 5. Rubrikk for angivelse av om resultat var som forventet.
 6. Rubrikk for beskrivelse av avvik i forhold til forventet resultat.
 7. Rubrikk for signering og datering.
Protokoll for sluttkontroll kan være utført som en spesifikasjon av kontrollene, og en egen protokoll for logging av resultat, avvik og signering.

TRV:07665

e) Protokoll for sluttkontroll skal struktureres slik at de enkelte kontrollene kommer i naturlig og logisk rekkefølge.

Dersom sluttkontroll gjennomføres som FAT og SAT skal protokoller for sluttkontroll tilpasses FAT og SAT.

TRV:07666

f) Protokoll for sluttkontroll skal signeres av sluttkontrollør signal (S).

3.6 Rapport fra sluttkontroll

TRV:07667

a) Det skal utarbeides rapport fra sluttkontroll.

Mal for rapport fra sluttkontroll er gitt i Vedlegg b.

TRV:07668

b) Rapport fra sluttkontroll skal:

 1. Være dokumentasjon på at sluttkontroll er gjennomført.
 2. Angi hvem som har deltatt i og vært ansvarlig for sluttkontroll.
 3. Angi når og hvor sluttkontroll ble utført.
 4. Entydig definer det system som er testet.
 5. Oppsummere gjennomgang av frigivelsesdokument.
 6. Inneholde en beskrivelse av testoppsett.
 7. Inneholde en beskrivelse av gjennomførte tester.
 8. Inneholde en beskrivelse av alle avvik og mangler funnet under sluttkontroll.
 9. Inneholde en entydig konklusjon med anbefaling.

TRV:07669

c) Signert protokoll fra sluttkontroll skal vedlegges rapport fra sluttkontroll.

3.7 Idriftsettelse

TRV:07670

a) Sakkyndig leder signal kan idriftsette anlegget når:

 1. Det foreligger en anbefaling om idriftssettelse fra sluttkontrollør signal (S).
 2. Nødvendig sikkerhetsdokumentasjon foreligger godkjent.

4 Kontroll etter vedlikehold og midlertidige endringer (Kontrollhåndbok)

Dette avsnittet og underavsnitt gir retningslinjer og fremgangsmåter for kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg. I tillegg beskrives hvordan vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer i signalanlegg skal gjennomføres og dokumenteres. Hensikt er å sørge for å ivareta sikkerheten under og etter arbeid. Det finnes kontrollplaner for programvarebaserte signalanlegg. Kontrollplanene gir tekniske beskrivelser, beskrivelser av utførelse av arbeid og gjennomføring av kontroller/kontrolltiltak. I kontrollhåndboka skal det være lenker til kontrollplaner for de forskjellige systemene. Lenkene blir oppdatert etter hvert som kontrollplanene blir utarbeidet. Vedlikehold og midlertidige endringer skal utføres i henhold til kontrollplaner. Dersom det ikke finnes kontrollplan for anleggstypen følges kontrollhåndboka.

TRV:07644

c) Kontroll etter vedlikeholdsarbeid og midlertidige endringer skal bevise at signalanlegget samsvarer med anleggsdokumentasjonen og fortsatt oppfyller krav i teknisk regelverk og kravspesifikasjon.

TRV:08360

Etter midlertidige endringer ifm. vedlikeholdsarbeid skal det gjennomføres kontroll for å sikre at de midlertidige endringene har tiltenkt funksjon, er dokumentert og at trafikksikkerheten er ivaretatt.

TRV:08361

Den som innehar kontrollansvaret kan gi aksept for resultatet av de gjennomførte kontrolltiltaket etter vedlikeholdsarbeidet og kan gi tillatelse til at delen av signalanlegget hvor det er gjennomført vedlikehold igjen kan benyttes.

TRV:08362

Dersom det ikke er samsvar mellom kontrollhåndbok og kontrollplan for anleggstypen, skal kontrollplanen følges.

Dette gjelder ved arbeider som målinger, feilsøking, utskifting og reparasjon.


TRV:08363

Det skal dokumenteres i sjekkliste hvilke kontrolltiltak som er gjennomført og hvem som har vært ansvarlig for kontrollene.

Sjekklister for kontrolltiltak er et hjelpemiddel (huskeliste) for kontrollører av signalanlegg.


TRV:08364

Sjekklistene skal være dokumentasjon av kontrolltiltak og skal arkiveres av utførende virksomhet i minst 5 år. Kopi av sjekklister skal fortløpende oversendes Bane NOR.

4.1 Kontrolltiltak

Dette avsnittet beskriver de forskjellige kontrolltiltak som skal gjennomføres etter vedlikehold og midlertidige endringer.

4.1.1 Komponentkontroll

4.1.1.1 Definisjon

Komponentkontroll: Kontroll av anleggets komponenter.

4.1.1.2 Gjennomføring

TRV:08365

Følgende kontroll skal gjennomføres som del av komponentkontroll

 • Kontroller ny komponent mot den gamle for å sikre at det er samme type komponent ved utskifting.
 • Kontroller releer, relesatser, kontaktorer og tilleggs- blokker mot gjeldende anleggsdokumentasjon der denne finnes.
 • Kontroller at kretskort med byglinger og/eller brytere er riktig innstilt i henhold til anleggsdokumentasjonen.
 • Kontroller øvrige komponenter med henblikk på angitt delenummer.
 • Kontroller at transformatorer og likerettere er innkoblet til korrekt spenningsområde.
 • Kontroller og juster polaritet, strømmer og spenninger slik at dette stemmer overens med hva som er angitt for de forskjellige komponentene/objektene.
 • Kontroller tidsinnstillinger/kondensatorforsinkelser.
 • Kontroller komponentens mekaniske montasje.
 • Kontrollere komponentens plombering.

4.1.2 Versjons- og parameterkontroll

5.2.2.1 Definisjon Versjons- og parameterkontroll: Kontroll av korrekt versjon av programvare, og/eller parametersetting for programvare.

4.1.2.1 Gjennomføring

TRV:08366

Følgende kontroll skal gjennomføres ved versjons- og parameterkontroll:

 • Kontroller rett versjon av programvare mot anleggsdokumentasjon
 • Kontroller rett parametersetting mot anleggsdokumentasjon
 • Kontroller sjekksum, der dette er oppgitt i anleggsdokumentasjon
 • Kontroller delenummer på komponenter som er ferdig konfigurert av leverandør der versjon og type fremgår av delenummeret.

4.1.3 Kabelkontroll

4.1.3.1 Definisjon

Kabelkontroll: Kontroll av kablenes føringsvei, tilkobling, merking og isolasjon.

4.1.3.2 Gjennomføring

TRV:08367

Følgende skal gjennomføres ved kabelkontroll:

 • Kontroller føringsveier i henhold til plantegninger.
 • Kontroller tilkobling og strekkavlastning av kabel i henhold til regler og forskrifter og gjeldende anleggstegninger.
 • Kontroller at kabel er nedgravd og/eller beskyttet i henhold til regler og forskrifter.
 • Gjennomføre utringning av kabel.
 • Isolasjonsmål kabel innbyrdes og mot jord.
 • Kontroller merking av tråder

NB! Følgende kabler skal ikke isolasjonsmåles eller utringes (hvis ikke annet angis i systemdokumentasjon):

 • ATC kabler skal ikke isolasjonsmåles og behøver ikke utringes.
 • Kabler til akseltellersystemets hjuldetektorer
 • Interne kabler i programvarebaserte systemer – datatransmisjon og intern strømlevering.
 • Kabler for objektkontrollere til programvarebaserte systemer – datatransmisjon og intern strømlevering.

4.1.4 Ledningskontroll

4.1.4.1 Definisjon

Ledningskontroll: Kontroll av at ledningsforbindelsene mellom koblingspunktene er utført i henhold til anleggstegningene.

4.1.4.2 Gjennomføring ordinær ledningskontroll

TRV:08368

Følgende skal gjennomføres ved ledningskontroll:

Før dette arbeidet starter skal man:
 • Koble fra pluss- og minustilkoblinger på passende steder. Ta bort koblingsskinner på strømfordelingsskinner ved behov.
 • Releer settes i midtstilling slik at både for- og bakkontakter er brutt.
 • Innstikks-releer trekkes ut.
 • I sporvekseldrivmaskiner og lignende objekter brytes tilgjengelige kontakter.
 • Frakoble spenninger
 • Kontroller ledningsforbindelsene ved utringning.
 • Kontroller ved hvert koblingspunkt at antall ledninger stemmer overens med det som er angitt i anleggstegningene Strek av antall ledninger tilkoplet koplingspunkt/koblingsskinner på anleggstegningene.
Kopi av tegningene kan benyttes når det ikke er nyanlegg.
 • Kontroller hvert koblingspunkt og isolasjonens tilstand.
 • Kontroller at ledningstversnittet og type ledning stemmer overens med regler/forskrifter, eller det som i enkelte tilfeller angis på anleggstegningene
 • Kontroller merking
Nedenfor vises et eksempel på når det er behov for å koble fra pluss- og minustilkoblinger. Dersom ikke spenningstilkoblingen var frakoblet ville en feilkobling som vist på tegningen ikke oppdages.

4.1.4.3 Gjennomføring forenklet ledningskontroll

TRV:08369

Ved utskifting av komponenter til samme type uten at tilkoblingene blir endret, kan ledningskontroll gjennomføres ved å kontrollere at tilkoblingsledningene er merket eller at de merkes korrekt i henhold til teknisk regelverk.

TRV:08370

Merkingen skal kontrolleres før og etter utskiftingen og antallet ledninger i tilkoblingspunktet skal i tillegg kontrolleres mot anleggsdokumentasjonen.

4.1.5 Avhengighetskontroll

4.1.5.1 Definisjon

Avhengighetskontrollen skal avdekke om kontakter med forskjellig normalstilling er forbyttet under koblingsarbeid.

4.1.5.2 Gjennomføring

TRV:08371

I sporvekseldrivmaskiner og lignende objekter kan kontrollen gjennomføres ved å bryte tilgjengelige kontakter.

TRV:08372

Kontrollen kan begrenses til kretser med sikkerhetskritisk funksjon.

NB! Å løsne ledninger medfører fare for feilkobling og bør unngås. I de tilfeller hvor en ledning må løsnes skal denne merkes i henhold til krav i teknisk regelverk.

Forslag til gjennomføring:

Med anlegget spenningsløst kan kontrollen gjennomføres ved at det benyttes måleinstrument eller ringeklokke. I eksempelet kontrolleres det at kontakt A3-B3 på relé 2Tsp.B har korrekt funksjon (B). Når målingen gjøres som vist i eksempelet vil det være lyd i instrument/ringeklokken ved upåvirket rele. Når relé 2Tsp.B heves vil lyden opphøre og bekrefter dermed at kontakten er korrekt innkoblet og har rett funksjon (bakkontakt). Legg merke til at stroppene er koblet inn på naboreleene eller nabopunktet til den kontakten som skal kontrolleres.

4.1.6 Funksjonskontroll

4.1.6.1 Definisjon

Kontrollere at anlegget eller anleggsdelen oppfyller krav i gjeldene regler/forskrifter, samt at anlegget eller anleggsdelen ut fra et drifts- og sikkerhetssynspunkt fungerer på tiltenkt måte, samt at eventuelle tidsfunksjoner er riktige.

4.1.6.2 Gjennomføring

Kontroller relevante funksjoner/avhengigheter i forhold til inngrepets omfang, som for eksempel:

 • Ordre iverksettes på korrekt måte.
 • Alle objekt og statuser indikeres på korrekt måte på indikeringspanel eller monitor.
 • Tungekontroll i tungespiss og kryss-spiss er korrekt i henhold til regelverket.
 • Tillatte tog-/skifteveier kan stilles.
 • Ikke tillatte tog-/skifteveier er sperret.
 • Utløsning av tog-/skifteveier fungerer på tiltenkt måte.
 • Korrekte signalbilder vises.
 • Korrekte ATC beskjeder gis.
 • Lokalområder kan frigis.
 • Tidsforsinkelse
 • Eventuelt utstyr for automatisk togveisstilling fungerer på tiltenkt måte.
 • Linjeblokken kan retningsinnstilles.
 • Linjeblokken kan utløses.
 • Sperring og oppheving av sperring av sporveksler og signaler kan utføres.
 • Sperring og oppheving av sperring av sporavsnitt kan utføres.
 • Sperring og oppheving av sperring av linjeblokken kan utføres.
 • Korrekt sporfelt er tilkoplet riktig sporfeltrelé og at belagt og fritt sporfelt stemmer overens i utvendig og innvendig anlegg.
 • Korrekt sporveksel/sporsperre-drivmaskin er tilkoplet riktig manøversats/utdel og at sporvekselens/ sporsperrens stilling stemmer overens i utvendig og innvendig anlegg.
 • Korrekt signal er tilkoplet riktig relé/utdel og at signalets tilstander stemmer overens i utvendig og innvendig anlegg.
 • Korrekt balise er tilkoplet riktig relé/utdel og at balisene gir korrekte telegram.
 • Hjuldetektor er tilkoblet riktig objektkontroller.
 • Korrekt grensesnitt mot andre anlegg er tilkoplet riktig utdel og at grensesnittets tilstander stemmer overens med tilstanden i det anlegget det kommuniseres imot.

Forslag til gjennomføring:

Hensikten med funksjonskontroll er å kontrollere at anlegget fungerer på tiltenkt måte. Dette er da en kontroll av at kontaktene fortsatt er innkoblet i forriglingen og virker som forutsatt.

 • Skru på sikringsanlegget og sett sikringsanlegget i normalstilling.
 • Fjern alle tidligere benyttede stropper og arreteringsskruer.
 • Det utføres funksjonskontroll av alle benyttede kontakter på releet.
 • Fyll ut fortløpende i sjekklisten for hver kontakt som kontrolleres, så man har god oversikt på hva som er kontrollert.

Under er det gitt noen eksempler for utførelse av funksjonskontroll av forskjellige kontakter på Andre stasjon på NJS:

Kontroll av kontakt A1-B1 på rele SR.ZM, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Dersom man har byttet rele SR.ZM og skal utføre funksjonskontroll på denne kontakten kan kontrollen for eksempel utføres på denne måten: Man stiller opp skiftesignal ZM i "Skifting tillatt" slik at rele SR.ZM er tiltrekt. Etterpå så forsøker man å stille opp innkjørhovedsignal A i "Kjør", se at TK.A ikke trekker til. Så omstilles skiftesignal ZM til "Skifting forbudt" slik at rele SR.ZM faller av. Deretter stiller vi opp innkjørhovedsignal A, rele TK.A trekker og man får signal "Kjør" i hovedsignalet.

Kontroll av kontakt A10-F10 på rele S.lås II, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Dersom man har byttet rele S.lås II og skal utføre funksjonskontroll på kontakt A10-F10 kan denne utføres den på følgende måte. Man frigir S.lås II slik at rele S.lås II er avfalt. Etterpå så forsøker man å stille innkjørhovedsignal A mens man kontrollerer at TK.A ikke trekker til. Så tar man tilbake frigiving av S.lås II slik at rele S.lås II er tiltrekt, og stiller opp innkjørhovedsignal A. TK.A skal da trekke og man får signal "Kjør" i hovedsignalet.

Kontroll av kontakt A3-B3 på rele UA/M/O, tegning Togveikontroll A og M/O (05)

Denne kontakten får man ikke enkelt testet, da TK.A ikke trekker ved tiltrekt UA/M/O rele uten å manipulere anlegget. Her kan man stille innkjør A, slik at TK.A trekker til. Ved å stroppe A1-F1 på Sf.A (for eksempel ved å bruke en måleledning), før du belegger Sf.A, vil du kunne være sikker på at det er et tiltrekt UA/M/O som bryter ned TK.A.

4.2 Kontrollomfang og kontrollansvar

Dette avsnittet beskriver omfanget av kontrollene som skal gjennomføres etter vedlikehold og midlertidige endringer i signalanlegg og hvem som kan inneha kontrollansvar.

4.2.1 Kontroll etter vedlikeholdsarbeid

4.2.1.1 Enkle komponenter uten mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling

Med enkle komponenter menes blant annet:

 • Likeretter og vekselretter.
 • Batteri.
 • Transformator.
 • Spole.
 • Motstand.
 • Kondensator.
 • Diode.
 • Plugg-inn relé og kontaktor.
 • Motor for drivmaskin.
 • Lysdiodematrise.
 • Nettverk svitsj
 • Plugg-inn kretskort – uten sikkerhetsrelatert funksjon
 • Plugg-inn strømforsyning

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal* Ja
Versjons- og parameterkontroll** Kontrollør signal* Ja
Funksjonskontroll Kontrollør signal* Ja

* Ved utskifting av komponenter i sikkerhetskritiske kretser som krever justering for å oppnå korrekt funksjon skal kontrollansvaret innehas av sikkerhetskontrollør signal.

** Gjelder for sammensatte komponenter hvor software/parametersetting er nødvendig.

4.2.1.2 Sammensatte komponenter uten mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling

Med sammensatte komponenter menes komponenter hvor indre kobling er kontrollert av leverandør, som blant annet:

 • Relesats (type NSB-78/NSB-84).
 • NX/OC-sats.
 • Statisk omformer.
 • Sub-rack

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal* Ja
Versjons- og parameterkontroll** Kontrollør signal* Ja
Funksjonskontroll Kontrollør signal* Ja

* Ved utskifting av komponenter i sikkerhetskritiske kretser som krever justering for å oppnå korrekt funksjon skal kontrollansvaret innehas av sikkerhetskontrollør signal.

** Gjelder for sammensatte komponenter hvor software/parametersetting er nødvendig.

4.2.1.3 Mekaniske anleggsdeler som påvirker sikkerheten

Med mekaniske anleggsdeler menes blant annet:

 • Låse- og kontrollinjaler.
 • Driv- og kontrollstenger.
 • Kontrollås.
 • Sporsperre.
 • Drivanordning i drivmaskin.
 • Låseanordning i rigel.
 • Bolter og foringer.
 • Sporsperre med kontrollåser.

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Sporvekselkontrollør signal Ja
Funksjonskontroll Sporvekselkontrollør signal Ja

4.2.1.4 Anleggsdeler med mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling (lav risiko)

Med slike anleggsdeler menes blant annet:

 • S-lås.
 • Veibomdrivmaskin.
 • Blinkapparat
 • Jordfeilrelé.
 • Tidsrelé.
 • Nøkkelbryter for arbeidsområde.
 • Sentral datautrustning sikringsanlegg (i en kanal i et 2 av 2 system eller en kanal i et 2 av 3 system)
 • Sentral datautrustning Radio Block Centre (i en kanal i et 2 av 2 system eller en kanal i et 2 av 3 system)
 • Sentral datautrustning for akseltellersystem (i en kanal i et 2 av 2 system eller en kanal i et 2 av 3 system)
 • Kretskort (kan inneholde forriglingsdata /prosjekterte data)

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal Ja
Kabelkontroll Kontrollør signal Ja
Ledningskontroll Sikkerhetskontrollør signal Ja
Versjons- og parameterkontroll Sikkerhetskontrollør signal Ja
Avhengighetskontroll* Sikkerhetskontrollør signal Ja
Funksjonskontroll Sikkerhetskontrollør signal Ja

* Ved inngrep i relebaserte kretser med sikkerhetsfunksjoner.

4.2.1.5 Anleggsdeler med mulighet for sikkerhetsfeil ved forveksling (høy risiko)

Med slike anleggsdeler menes blant annet:

 • Signal.
 • Sporvekseldrivmaskin.
 • Rigel.
 • Manøversats.
 • Relé og kontaktor (uten pluggtilkopling).
 • Kabel.
 • Lås- og kontrollmodul Alstom MET sporvekseldrivmaskin
 • ATC-balise/kodere
 • Hjuldetektor for akseltellersystem
 • Sentral datautrustning Sikringsanlegg (i begge kanaler i et 2 av 2 system eller i 2 eller 3 kanaler i et 2 av 3-system)
 • Sentral datautrustning Radio Block Centre (i begge kanaler i et 2 av 2 system eller i 2 eller 3 kanaler i et 2 av 3-system)
 • Sentral datautrustning for Akseltellersystem (i begge kanaler i et 2 av 2 system eller i 2 eller 3 kanaler i et 2 av 3-system)
 • Plugg-inn kretskort – med sikkerhetsrelatert funksjon (forriglingsdata eller prosjekterte data)
 • Mellomkoblingsstativ/-skap
 • ETCS Balise
 • Objektstyringsenhet
 • Sportilkoblingsboks akseltellersystem
 • Plugg for akselteller referanseretning

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal Ja
Kabelkontroll Kontrollør signal Ja
Versjons- og parameterkontroll Sikkerhetskontrollør signal Nei
Ledningskontroll Sikkerhetskontrollør signal Nei
Avhengighetskontroll* Sikkerhetskontrollør signal Nei
Funksjonskontroll** Sikkerhetskontrollør signal Nei

* Ved inngrep i relebaserte kretser med sikkerhetsfunksjoner.

** For funksjonskontroll som omfatter flere anleggstyper skal kontrollen utføres av person(er) med kompetanse i alle anleggstypene.

4.2.1.6 Større anleggsdeler, komponenter som kan endre funksjon i anlegget, eller etter større hendelser

Når det utføres omfattende arbeid skal det alltid gjennomføres sluttkontroll i henhold til Avsnitt: Sluttkontroll:

Eksempler på omfattende arbeider er:

 • Ved utskifting av større komponenter/anleggsdeler som for eksempel:
  • Relérammer
  • Apparatskap (gjelder ikke rene skjøteskap)
  • Flere samtidige utskiftinger (for eksempel ved utskifting av mange releer samtidig)
 • Ved endringer på komponenter som kan endre funksjonen i anlegget, som for eksempel:
  • CPU identifier
  • Oppbygging av sentralkomponenter etter brann, lynnedslag o.l

Ved tvil kan Signalteknologi kontaktes.

4.2.2 Kontroll etter midlertidige endringer

4.2.2.1 Midlertidige endringer i forbindelse med vedlikehold

Med midlertidige endringer i forbindelse med korrektivt vedlikehold menes blant annet:

 • Omlegging fra defekt tråd i kabel til annen ledig tråd i samme kabel.
 • Omkobling fra defekt kontakt på relé/kontaktor til annen ledig kontakt på samme relé.
 • Forbikobling av defekt avsporingsindikator.
 • Forbikobling av defekt seksjon i rasvarslingsanlegg.

I tabellen nedenfor kommer det frem hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet:

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal Ja
Kabelkontroll Kontrollør signal Ja
Ledningskontroll Sikkerhetskontrollør signal Ja
Avhengighetskontroll* Sikkerhetskontrollør signal Ja
Funksjonskontroll Sikkerhetskontrollør signal Ja

*Ved inngrep i relebaserte kretser med sikkerhetsfunksjoner.

4.2.3 Andre midlertidige endringer

Med dette menes:

 • Forbikobling av automatisk linjeblokk.
 • Iverksetting og oppheving av midlertidige hastighetsnedsettelser.
 • Omlegging fra defekte tråder i kabel til andre ledige tråder i samme kabel.
 • Iverksetting og oppheving av midlertidige hastighetsnedsettelser i henhold til Instruks for midlertidig hastighetsnedsettelse (TSR) på strekninger med ERTMS
 • Koble om tråder for objekt til annen kabel. (Dersom det ikke er ledige tråder i samme kabel må alle tråder for et objekt kobles til annen kabel. Med flytting av hele funksjonen menes for eksempel alle tråder til drivmaskin, sporfelttilførsel, sporfeltretur eller signaler.)

I tabellen nedenfor vises hvilke kontrolltiltak som skal gjennomføres, hvem som kan inneha kontrollansvaret og om kontrollansvarlig også kan være ansvarlig for utførelse av arbeidet

Kontrolltiltak Kontrollansvar Kan samtidig være ansvarlig for

utførelse og kontroll

Komponentkontroll Kontrollør signal Ja
Kabelkontroll Kontrollør signal Ja
Ledningskontroll Sikkerhetskontrollør signal Nei
Avhengighetskontroll* Sikkerhetskontrollør signal Nei
Funksjonskontroll Sikkerhetskontrollør signal Nei

* Ved inngrep i relebaserte kretser med sikkerhetsfunksjoner.

4.2.4 Utførelse og kontroll ved midlertidige hastighetsnedsettelser

Ved prosjektering, etablering og fjerning av midlertidige hastighetsnedsettelser kreves minimum to personer hvor minst en må ha gyldig sertifisering i gjeldende ATC-utrustning.

Den andre personen må ha fagbrev som signalmontør og gyldig ATC-kurs

Trinn 1. Planlegging av arbeid og sikkerhet

 • Nedsettelsen skal prosjekteres av to personer som begge foretar uavhengig beregninger på bakgrunn av tilgjengelig informasjon i løfteskjema, Banedata, målevognbilder, ønsket målhastighet osv.
 • Når begge har kommet frem til en prosjektering skal disse sammenlignes og når disse samsvarer, legges til grunn for koding av nedsettelsen. Begge kontrollører underskriver på prosjekteringen som også legges ut på nærmeste tekniske rom.

Trinn 2. Kontroll av utført arbeid

 • Kontroll av rett koding, plassering og montasje/fjerning foretas etter at baliser er montert i infrastrukturen.
 • Oversikt over etablerte/fjernede hastighetsnedsettelser oppdateres fortløpende i Bane NOR sine systemer og tekniske rom.

Trinn 3. Ta i bruk den midlertidige hastighetsnedsettelsen Meld fra til togleder / togekspeditør at kontrollene er utførte og egne sikkerhetstiltak er fjernet.  

5 Kontroll etter mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil

5.1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapitlet er å vise hvordan en skal forholde seg ved mistanke om- eller avdekking av sikkerhetsfeil. Enhver som får mistanke om, - eller oppdager sikkerhetsfeil skal omgående rapportere dette for teknisk granskning og behandling.

Ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil skal prosedyrene i STY-601563 følges

5.2 Definisjoner

Ved mistanke om sikkerhetsfeil menes for eksempel:

 • Det oppdages unormal oppførsel av signalanlegget.
 • Lokfører melder om mindre restriktive signalbilder i forhold til forventet.

Ved sikkerhetsfeil menes:

 • Feilaktig signalbilde eller mulig feil signalbilde
 • Falsk kontroll av sporveksel/sporsperre.
 • Feilaktig ikke belagt sporfelt.
 • Feilaktig togveiutløsning.
 • Veisikringsanlegg kobler ikke inn og/eller sperret ikke vei.
 • Veisikringsanlegg løser ut før togpassering.

Eksempel på strakstiltak og aksjoner:

 • varsle togleder
 • iverksette strakstiltak for å hindre sikkerhetsfarlige situasjoner-
  • Ved manglende sporfeltbelegg i spor som er belagt av materiell skal sporfeltreleet settes i avfalt stilling.
  • Ved feil på signal som gjør at signalet viser mindre restriktivt signalbilde settes signalet ut av bruk (eventuelt vise signal” Stopp”).
  • Ved feilaktig kontroll på sporveksel fjernes den elektriske kontrollen på sporvekselen, slik at det ikke kan sikres tog/skiftevei over den.
  • Ved manglende innkobling av veisikringsanlegg tas anlegget ut av bruk.

Når strakstiltak er gjennomført skal vedkommende varsle i henhold til gjeldende varslingsrutiner. Det henvises til STY-601563 (Tiltak ved mistanke om- eller avdekket sikkerhetsfeil i signalanlegg - instruks)

6 Vedlegg og dokumentasjon

6.1 Vedlegg

Vedlegg a: Frigivelsesdokument signal (mal)

Vedlegg b: Rapport fra sluttkontroll (mal)

Vedlegg c: Kontrollfunksjoner signal

Vedlegg d: Sjekklister for sluttkontroll

Vedlegg e: Prosedyre for innlegging av NSB-94 programvare

Vedlegg f: Sjekklister for funksjonskontroll etter bytte av satser i NSB 78 og 84

Vedlegg g: Kontroll etter arbeid eller midlertidig endring i signalanlegg

6.2 Skjema: ”Melding til togleder og togekspeditør om reparasjonsarbeider”

Kopi av TJN (Trafikkregler for jernbanenettet), formular 6.3: ”Melding til togleder og togekspeditør om reparasjonsarbeider”:

6.3 Lenker til relevant dokumentasjon

Følgende kontrollplaner er gjengitt som veiledende. Originalene er arkivert i Bane NORs tekniske arkiv.

Referanser til Bane NORs operative regelverk: