Kravliste 525

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 525 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:06015Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Beskreven renhet skal beholdes inntil belegging er utført.Kravlokasjon
TRV:06079Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Når pensler benyttes til påføring, skal retningen for siste penselstrøk være lik. Rull gir for tynt strøk og skal ikke benyttes.Kravlokasjon
TRV:05957Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Myndighetenes krav skal til enhver tid følges. Bane NORs krav beskrives i andre avsnitt.Kravlokasjon
TRV:06031Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Hvert strøk skal påføres jevnt over hele flaten.Kravlokasjon
TRV:06095Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10h) Tørrfilmtykkelse skal måles med 2 - 3 målinger pr. m2 på bjelker og avstivere, og 1 - 2 målinger pr. m2 på andre overflater. Tørrfilmtykkelse måles spesielt på områder med vanskelig tilkomst.Kravlokasjon
TRV:05973Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Avstander til passerende tog skal være i henhold til krav til minste tverrsnitt, jf. Underbygning/Prosjektering og bygging/Profiler og minste tverrsnitt.Kravlokasjon
TRV:06047Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) All relevant informasjon skal inkluderes i den daglige rapporten.Kravlokasjon
TRV:05989Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Etter at overflatebehandlingen er avsluttet, skal knutepunktets bevegelige anleggsflater beskyttes med fett. Dersom det er aktuelt beskrives smøring spesielt i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet.Kravlokasjon
TRV:06063Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10g) For to-komponent malinger skal korrekt blandingsforhold og tillatt brukstid (pot life) etter blanding være tydelig merket på beholderens etikett. Brukstiden skal ikke overskrides. Angitt induksjonstid for produktet i databladet skal overholdes.Kravlokasjon
TRV:06005Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Før mekanisk rensing utføres, skal flatenes renhet tilfredsstille krav nevnt under 7.2 Vask og avfetting.Kravlokasjon
TRV:06010Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Blåsemiddelet skal:
 • tilfredsstille krav i gjeldende forskrifter
 • ikke være elektrisk ledende for å unngå feil på tekniske anlegg
 • være i henhold til NS-EN ISO 11126 og NS-EN ISO 11127
 • gi en overflateruhet som foreskrevet for de respektive belegg
 • være emballert i produsentens originale emballasje fram til umiddelbart før bruk
 • være tørt og fritt for forurensninger
Kravlokasjon
TRV:06074Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Malingsleverandørens minimum respektive maksimum overmalingsintervaller skal følges.Kravlokasjon
TRV:05952Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Kontrollen skal utføres i henhold til kontrollplanen. Eksempel på kontrollplan finnes i vedlegg 11.bKravlokasjon
TRV:06026Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Eventuelle forurensinger som kommer før påføring av maling skal fjernes. Dette gjelder alle strøk.Kravlokasjon
TRV:06090Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Målinger utført på et system påført blåserenset stål, skal justeres på tykkelse. Det gjøres ved å bruke en korreksjonsfaktor avhengig av ruheten etter blåserensing av stålet. Korreksjonsfaktoren er spesifisert i NS-EN ISO 19840. Ved den beskrevne ruheten på Medium G, anvendes en korreksjonsfaktor på 25 μm som legges til, se Tabell: Korreksjonsfaktor målinger av tørrfilmtykkelse.Kravlokasjon
TRV:05968Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Entreprenør skal fortløpende, minst hver annen uke, mens arbeidene pågår kunne dokumentere med originale kvitteringer fra godkjent avfallsmottak at alt avfall er levert. Det skal være samsvar mellom mengde forbrukt blåsemiddel, malingsprodukt og tynner, og mengde avfall som er levert til avfallsmottak.Kravlokasjon
TRV:06042Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) I område ved montasjesveis skal de ulike feltene avtrappes med blåserensing, termisk sprøytet sink og maling med ca.100 mm for hvert lag. Det bør ikke benyttes maskeringstape da dette vil gi markerte overganger.Kravlokasjon
TRV:05984Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Flater som ikke skal males, skal maskeres for å unngå ødeleggelse og oversprøyting under utførelse av overflatebehandlingen. Dette gjelder også tilliggende områder til flater der overflatebehandlingen skal repareres.Kravlokasjon
TRV:06058Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Etiketten skal inneholde produktnavn, og navn/adresse til norsk produsent eller importør samt handelsnavn, navn og mengde i vektprosent av de stoffene som bidrar mest til klassifiseringen. Videre skal etiketten inneholde advarselssetninger for fare og risiko ved bruk og oppbevaring samt symbol og fareklasse for brannfare/eksplosjonsfare, helsefare og merking i henhold til norske myndigheters krav og forskrifter.Kravlokasjon
TRV:06000Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Olje eller fett skal fjernes i en slik grad at resterende mengde ikke fører til redusert heft for belegget som skal påføres.Kravlokasjon
TRV:05947Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) Miljøgifter, støv og støy skal tas hånd om.Kravlokasjon
TRV:06021Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Renhet for vedlikehold av Bane NORs stålkonstruksjoner skal minst være Wa 2½.Kravlokasjon
TRV:06085Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Inspeksjons- og måleutstyr skal være av anerkjent fabrikat og ha gyldig kalibreringssertifikat. Utstyret skal oppbevares og benyttes i henhold til relevante standarder og produsentens bruksanvisning.Kravlokasjon
TRV:05963Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Ledere og formenn skal være kvalifisert på fagarbeidernivå, og bør dessuten være FROSIO-inspektør, Nivå III.Kravlokasjon
TRV:06037Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Overgang mellom mekanisk renset flate og intakt malingsfilm skal være jevn og gradert.Kravlokasjon
TRV:06101Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Det skal tas minst 1 prøve pr. 500 m2.Kravlokasjon
TRV:05979Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Landkar, pilarer, portalsteiner og andre konstruksjonsdeler som ikke skal overflatebehandles, skal dekkes til for å unngå skader fra blåserensing og maling.Kravlokasjon
TRV:06053Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) De ulike malingsprodukter og deres tilsetninger utgjør et bestemt beleggsystem, og skal alle leveres av samme leverandør. Dersom forskjellige leverandører benyttes, må det dokumenteres at produktene er kompatible.Kravlokasjon
TRV:05995Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Kabler, elektriske innretninger og oppheng som ikke lenger er i bruk skal, etter påvisning av Bane NOR, fjernes fra stålkonstruksjonene. Dette beskrives i tilbudsgrunnlaget eller avtales under utførelse av arbeidet.Kravlokasjon
TRV:06069Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Påføring med rull er ikke akseptert for maling av første strøk og for toppstrøk hvis det ikke er absolutt nødvendig på grunn av konstruksjonen. Bruk av rull skal være skriftlig godkjent av Bane NOR før arbeidene igangsettes.Kravlokasjon
TRV:06016Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) For flater som skal metalliseres gjelder:
 • Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 3. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
 • Ruhet ISO 8503 Grad Medium Grit 50-85 μm Ry5. 1 prøve pr. enhet.
 • Kravlokasjon
  TRV:06080Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Alt arbeid som dekkes av dette regelverket skal kunne gjøres tilgjengelig for inspeksjon av Bane NORs representant og/eller inspektør.Kravlokasjon
  TRV:05958Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Entreprenør skal ha erfaring fra tidligere arbeider med tilsvarende størrelse og kompleksitet. Bane NOR kan stille ytterligere krav til entreprenørens kvalifikasjoner.Kravlokasjon
  TRV:06032Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.Kravlokasjon
  TRV:06096Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10i) Når for lave tykkelser er funnet på en overflate, skal et område på ca. 1 x 1 m rundt det punktet som ble målt merkes. Innenfor dette området skal det utføres 10 målinger jevnt fordelt på den merkede overflaten. Dersom gjennomsnittet av målingene er lavere enn den spesifiserte tykkelsen, skal området overmales slik at spesifiserte tørrfilmtykkelse oppnås.Kravlokasjon
  TRV:05974Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Belastningsberegninger for stillaser og presenninger, samt belastningsberegninger av stillaser, presenninger og utstyr på konstruksjonen skal forelegges Bane NOR for godkjenning før montering tillates igangsatt. De tillatte belastninger skal ikke overskrides.Kravlokasjon
  TRV:06048Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Termisk sprøyting av sink kan utføres ved flammesprøyting eller lysbuesprøyting. Det vanligste i dag er lysbuesprøyting. Påføring av termisk sprøytet sink skal skje hurtigst mulig etter blåserensing og i henhold til spesifiserte krav.Kravlokasjon
  TRV:05990Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Skader, deformasjoner, sprekker, løse bolter o.l. som oppdages under arbeidet, skal straks merkes med spray, tusj, merkeband o.l., fotograferes og rapporteres til Bane NOR.Kravlokasjon
  TRV:06064Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10h) All maling skal omrøres ved bruk av mekanisk røreverk. For to-komponent produkter røres basen opp før herder tilsettes.Kravlokasjon
  TRV:06006Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Syrevask og annet rengjøringsmiddel eller løsemiddel inkludert væsker som har til formål å forhindre korrosjon, skal ikke benyttes på metalloverflater etter at de er blitt blåserenset.Kravlokasjon
  TRV:06011Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal utføres.Kravlokasjon
  TRV:06075Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Overflater forbehandlet ved mekanisk rensing til ISO 8501-1 St 2 eller bedre, skal grunnes før det er tegn til forringelse, og samme dag som mekanisk rensing er utført.Kravlokasjon
  TRV:05953Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Det skal finnes en akseptert oversettelse til norsk av relevant informasjon, som for eksempel spesifikasjoner og produktdatablad. Disse skal i tillegg være tilgjengelige i hovedspråket til utførende entreprenør. Hovedentreprenør har ansvaret for at utførende entreprenør har en akseptabel oversettelse før arbeidene starter.Kravlokasjon
  TRV:06027Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Støv/rester av blåsemiddel skal fjernes tilstrekkelig slik at resterende mengde og størrelse ikke overskrider grad 2 i NS-EN ISO 8502-3, minimum 3 tapeprøver pr. 100 m2. Ingen av prøvene skal overskride kravet.Kravlokasjon
  TRV:06091Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Ingen tykkelsesmåling for det termisk sprøytet belegget skal være lavere enn 90 % av den spesifiserte tykkelsen.Kravlokasjon
  TRV:05969Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Alle avtaler som er gjort under arbeidets gang, skal være skriftlig og underskrevet av Bane NOR før den aktuelle arbeidsoperasjon tillates igangsatt.Kravlokasjon
  TRV:06043Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Alle grader i overgangen mellom de ulike lag skal utjevnes ved lett skraping med glassplate etter sliping.Kravlokasjon
  TRV:05985Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Dersom ikke annet er spesifisert, skal følgende ikke behandles:
  • smørenipler og rørdeler
  • maskerte overflater
  • kontaktflater for pakninger
  • gjengeforbindelser
  • friksjonskoblingsflater
  • skilt som inneholder utstyrsbetegnelser, navn eller spesielle instruksjoner og som er festet til eller er del av en enhet
  • elektriske kabler, merker og kabelgater
  • sikkerhetsutstyr
  Kravlokasjon
  TRV:06059Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Etiketten skal inneholde et produksjonsnummer (batch nr.) som identifiserer produksjonssted og produksjonsdato.Kravlokasjon
  TRV:06001Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.Kravlokasjon
  … flere resultater