Kravliste 525

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 525 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:06059Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Etiketten skal inneholde et produksjonsnummer (batch nr.) som identifiserer produksjonssted og produksjonsdato.Kravlokasjon
TRV:06001Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Det skal utføres 100 % visuell inspeksjon av alle flater.Kravlokasjon
TRV:06011Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Utstyret skal ha tilstrekkelig kapasitet og utforming til arbeidene som skal utføres.Kravlokasjon
TRV:06075Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Overflater forbehandlet ved mekanisk rensing til ISO 8501-1 St 2 eller bedre, skal grunnes før det er tegn til forringelse, og samme dag som mekanisk rensing er utført.Kravlokasjon
TRV:05953Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Det skal finnes en akseptert oversettelse til norsk av relevant informasjon, som for eksempel spesifikasjoner og produktdatablad. Disse skal i tillegg være tilgjengelige i hovedspråket til utførende entreprenør. Hovedentreprenør har ansvaret for at utførende entreprenør har en akseptabel oversettelse før arbeidene starter.Kravlokasjon
TRV:06027Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Støv/rester av blåsemiddel skal fjernes tilstrekkelig slik at resterende mengde og størrelse ikke overskrider grad 2 i NS-EN ISO 8502-3, minimum 3 tapeprøver pr. 100 m2. Ingen av prøvene skal overskride kravet.Kravlokasjon
TRV:06091Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Ingen tykkelsesmåling for det termisk sprøytet belegget skal være lavere enn 90 % av den spesifiserte tykkelsen.Kravlokasjon
TRV:05969Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Alle avtaler som er gjort under arbeidets gang, skal være skriftlig og underskrevet av Bane NOR før den aktuelle arbeidsoperasjon tillates igangsatt.Kravlokasjon
TRV:06043Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Alle grader i overgangen mellom de ulike lag skal utjevnes ved lett skraping med glassplate etter sliping.Kravlokasjon
TRV:05985Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Dersom ikke annet er spesifisert, skal følgende ikke behandles:
 • smørenipler og rørdeler
 • maskerte overflater
 • kontaktflater for pakninger
 • gjengeforbindelser
 • friksjonskoblingsflater
 • skilt som inneholder utstyrsbetegnelser, navn eller spesielle instruksjoner og som er festet til eller er del av en enhet
 • elektriske kabler, merker og kabelgater
 • sikkerhetsutstyr
Kravlokasjon
TRV:06070Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Når maling påføres med pensel, skal penslene være av en slik type og kvalitet at de gir en god påføring av malingen. Maling med pensel skal utføres slik at man oppnår et jevnt strøk, og så ensartet tykkelse som mulig. Det skal ikke bli noen dype eller skadelige merker etter penselen.Kravlokasjon
TRV:05948Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) For produkter og arbeider som skal leveres i henhold til dette regelverket skal det utarbeides et kvalitetssystem basert på NS-EN ISO 9001 og AS/NZ ISO 9002. Kvalitetsstyring beskrives i spesielle kontraktbestemmelser i tilbudsgrunnlaget.Kravlokasjon
TRV:06022Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Akseptabel mengde flyrust skal være som beskrevet i leverandørens produktdatablad.Kravlokasjon
TRV:06086Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Utstyr som er nødvendig for å foreta inspeksjoner og prøvinger skal være tilgjengelig i verksted eller på byggeplassen, og skal skaffes til veie og bekostes av entreprenøren.Kravlokasjon
TRV:05964Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) For å sikre god kommunikasjon mellom Bane NOR og entreprenørens mannskaper bør entreprenørens leder på anlegget og entreprenørens FROSIO-inspektør kunne forstå, snakke og lese norsk. I de tilfeller norskkunnskaper mangler må de minimum kunne kommunisere på engelsk. Begge må kunne kommunisere med operatørene.Kravlokasjon
TRV:06038Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Alle flater skal inspiseres.Kravlokasjon
TRV:06102Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Krav til heftfasthet er minimum 3,5 MPa med gjennomsnitt 5 MPa. De samme kravene gjelder både for lysbuesprøyting som for flammesprøyting.Kravlokasjon
TRV:05980Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Sviller og gangbaner skal skjermes på mest hensiktsmessig måte.Kravlokasjon
TRV:06054Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Bane NOR har beskrevet de beleggsystem som skal benyttes. Bane NOR skal også godkjenne malinger og tilsatsmaterialer til termisk sprøyting.Kravlokasjon
TRV:05996Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) På eksisterende bruer skal det foretas vask og avfetting før videre behandling utføres.Kravlokasjon
TRV:06065Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10i) I prinsipp skal hele enheter blandes, men det aksepteres at det kan være nødvendig å blande mindre kvanta til for eksempel flikking. Målebeger med korrekt angitt blandingsforhold eller bruk av vekt med korrekt blandingsforhold, skal alltid brukes.Kravlokasjon
TRV:05943Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Arbeidene skal tilpasses togtrafikken.Kravlokasjon
TRV:06017Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) For flater som skal påføres maling gjelder:
 • Visuell renhet ISO 8501-1 Sa 2½. 100 % visuell inspeksjon av alle flater.
 • Ruhet i henhold til leverandørens produktdatablad for den aktuelle maling. 1 prøve pr. enhet, eller pr. dag.
 • Kravlokasjon
  TRV:06081Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Bane NOR underkjenner arbeider som ikke tilfredsstiller kravene. Arbeider som blir underkjent skal utbedres på entreprenørens bekostning.Kravlokasjon
  TRV:05959Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Beskrivelser for hvordan arbeidet er tenkt utført skal følge med ved levering av tilbud.Kravlokasjon
  TRV:06033Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10f) Måling av tørrfilmtykkelse skal utføres i henhold til 10.4 Tørrfilmtykkelse.Kravlokasjon
  TRV:06097Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10j) Hvis gjennomsnittet viser en tørrfilmtykkelse over den spesifiserte tykkelse, skal det forholdes som i 7.4.11 Overlappingssoner.Kravlokasjon
  TRV:05975Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) Stillasene skal være slik at inspeksjon og kontroll kan utføres på en betryggende måte.Kravlokasjon
  TRV:06049Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Dersom ikke annet er angitt i den spesielle beskrivelsen, skal overflatebehandlingen, med unntak av flikking (touch up) etter montasje, gjøres ferdig i verksted og under tak før montasje.Kravlokasjon
  TRV:05991Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Forbehandling som blåserensing, vannjetting og liknende skal ikke utføres i nærheten av malingsarbeid eller i nærheten av andre overflater som er ømtålige for støv eller vann.Kravlokasjon
  TRV:06060Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10d) Malinger skal lagres i henhold til leverandørens anbefalinger.Kravlokasjon
  TRV:06002Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Det skal utføres jevnlig inspeksjon og vedlikehold av maskiner og utstyr.Kravlokasjon
  TRV:06012Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10b) Mindre blåserenseutstyr, inklusiv utstyr for støvfri blåserensing, skal være tilgjengelig for mindre oppretting/flekkingsarbeider.Kravlokasjon
  TRV:06076Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Påføring vått i vått aksepteres ikke.Kravlokasjon
  TRV:05954Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Entreprenør skal ha passende utstyr til å utføre arbeidet, inkludert utstyr for inspeksjon og prøving. Hvis utstyr som er framskaffet ikke er egnet til formålet, eller ikke holdes i god driftsmessig stand, kan arbeidet stoppes av Bane NOR. Kostnader som følge av forsinkelser forårsaket av disse forhold er ikke Bane NORs ansvar.Kravlokasjon
  TRV:06028Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Overflaten skal etter termisk sprøyting ha et ensartet utseende og være uten blærer og ubelagte områder.Kravlokasjon
  TRV:06092Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) For malingstrøkene skal ingen tykkelsesmåling være lavere enn 80 % av spesifisert tørrfilmtykkelse.Kravlokasjon
  TRV:05970Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) Bane NORs personell på anlegget har ikke myndighet til på noen måte å endre eller gi råd som avviker fra spesifikasjoner i kontrakt, regelverk eller som er avtalt under arbeidet. Endringer skal avklares slik det beskrives i kontraktdokumentene.Kravlokasjon
  TRV:06044Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Det skal være minst 100 mm bart stål på hver side av skjøten.Kravlokasjon
  TRV:05986Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Alle friksjonsflater (anleggsflate mellom lager og stålkonstruksjon regnes som friksjonsforbindelse) skal males med det samme system som områdene rundt. Statens vegvesen håndbok R762, Prosesskode - 2 (2018).Kravlokasjon
  TRV:05997Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Forekomst av forurensinger og salter skal ikke overstige:
 • 20 mg/m2 for nye konstruksjoner i verksted
 • 50 mg/m2 ved vedlikeholdsarbeider
 • Kravlokasjon
  TRV:06007Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Produktdatablader for den aktuelle maling skal følges.Kravlokasjon
  TRV:06071Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) På og rundt naglehoder, på endeflater, skarpe kanter, sveiser og på flater som er vanskelig tilgjengelige med sprøytemaling, skal det, før sprøytemaling av det aktuelle strøk, flekkes/stripemales med pensel for å oppnå tilstrekkelig tørrfilmtykkelse på alle flater.Kravlokasjon
  TRV:05949Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Senest to uker før arbeidet igangsettes skal entreprenør levere en kontrollplan som beskriver hva som skal kontrolleres, hvor ofte og med akseptkriteriene. Planen skal godkjennes av Bane NOR, som også skal godkjenne eventuelle endringer.Kravlokasjon
  TRV:06023Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10e) Malinger som er overflatetolerante (egnet til bruk etter vannjetting) skal velges for første strøk.Kravlokasjon
  TRV:06087Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) For kontroll skal entreprenøren minst ha følgende standarder og utstyr tilgjengelig:
 • NS 8501-1 (håndbok for visuell kontroll av overflaters renhet)
 • Utstyr for tape test (NS-EN ISO 8502-3)
 • Utstyr for salt test (NS-EN ISO 8502-6)
 • Ruhetsmåler (NS-EN ISO 8503 1-5)
 • Magnetisk tørrfilmtykkelsesmåler
 • Våtfilmtykkelsesmåler
 • Hygrometer/Psykrometer
 • Lufttermometer
 • Ståltermometer
 • Duggpunktkalkulator
 • Utstyr for gittersnittesting (ISO 2409)
 • Skarp, tynn kniv
 • Mikroskop 5 – 30 X
 • Inspeksjonsspeil
 • Avtrekkstester (ISO 4624)
 • Kravlokasjon
  TRV:05965Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Oppfyllelse av krav stilt i tilbudsgrunnlaget skal dokumenteres skriftlig.Kravlokasjon
  TRV:06039Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Hvis slike porer oppdages, eller at det er mistanke om porer, skal en utføre prøving.Kravlokasjon
  TRV:06103Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10a) Det skal tas 1 prøve pr. 500 m2. For bruer mindre enn 500 m2 skal det tas minst 1 prøve pr. bru. Limfeil aksepteres ikke for avtrekk lavere enn 3,5 MPa. Bane NOR kan kreve at ytterligere prøver blir utført. Tidspunkt for prøving av fullt system framgår av malingsprodusentens dokumentasjon.Kravlokasjon
  TRV:05981Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging10c) Sporets ballast skal skjermes fra å bli forurenset av blåsemiddel.Kravlokasjon
  … flere resultater