Kravliste 531

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 531 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05517Overbygning/Bygging10a) Ved skinnelegging og skjøtregulering skal skjøtåpningene anordnes i overensstemmelse med Tabell: Skinnelengder og varmerom. Varmerommet mellom to skinner med forskjellig lengde er lik gjennomsnittet av varmerommene for de to skinnelengder.Kravlokasjon
TRV:05518Overbygning/Bygging10a) Tabell: Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen viser tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen.Kravlokasjon
TRV:05519Overbygning/Bygging10a) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets.Kravlokasjon
TRV:05146Overbygning/Bygging4a) I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det redegjøres for manglende oppfyllelse av teknisk regelverk. Alle dispensasjoner og dokumentasjon for dette skal fremkomme under dette punktet. Eventuell forskjell fra standard utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05141Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres / beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
 • Byggetegning
 • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05136Overbygning/Bygging4a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:
 • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
 • geodetisk referanse
 • geodetisk kvalitet
 • observasjoner/målearbeide
 • beregninger
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05142Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05137Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives og dokumenteres:
 • Pukkvalitet
 • Pukkleverandør
 • Ballastprofilets tykkelse og bredde
 • Pukkontroll (sertifikat)
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05143Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres: DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05138Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives
 • Skinneprofil
 • Skinnekvalitet
 • Leverandør (valseverk)
 • Valseår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05133Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved:
 • Skjematisk sporplan
 • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
 • Plan og profil i målestokk 1:1000
 • Linjekart i målestokk 1:1000
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05144Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres/beskrives:
 • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
 • Byggetegning
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05139Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Typebetegnelse (eks. JBV97)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05134Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved: DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05145Overbygning/Bygging4a) Sporstoppere dokumenteres med typetegningDokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05140Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Type
 • Produsent
 • Produksjonsår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05135Overbygning/Bygging4b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05162Overbygning/Bygging5b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Tabell: Tillatt avvik i sporvidde i kolonnen for ”nyjustert spor”Kravlokasjon
TRV:05157Overbygning/Bygging5c) Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.Kravlokasjon
TRV:05152Overbygning/Bygging5a) Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.Kravlokasjon
TRV:05163Overbygning/Bygging5a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.Kravlokasjon
TRV:05147Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt. Innleggingsutstyr for betongsviller skal være beskyttet for å unngå direkte kontakt mellom stål og betong (f.eks. belagt med vulkanisert herdet gummi).Kravlokasjon
TRV:05158Overbygning/Bygging5a) Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.Kravlokasjon
TRV:05153Overbygning/Bygging5b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).Kravlokasjon
TRV:05164Overbygning/Bygging5a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøterKravlokasjon
TRV:05148Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm
Kravlokasjon
TRV:05159Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.Kravlokasjon
TRV:05154Overbygning/Bygging5c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.Kravlokasjon
TRV:07820Overbygning/Bygging5d) Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.Kravlokasjon
TRV:05149Overbygning/Bygging5c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.Kravlokasjon
TRV:05160Overbygning/Bygging5c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.Kravlokasjon
TRV:05155Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.Kravlokasjon
TRV:05150Overbygning/Bygging5a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengningKravlokasjon
TRV:05161Overbygning/Bygging5a) Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.Kravlokasjon
TRV:05156Overbygning/Bygging5b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.
Kravlokasjon
TRV:05151Overbygning/Bygging5b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mmKravlokasjon
TRV:05393Overbygning/Bygging6c) På grunn av sikkerheten og faren for deformasjon av skinneendene, skal ikke midlertidig laskede skjøter overvintre.Kravlokasjon
TRV:05366Overbygning/Bygging6Langskinnene bør derfor nøytraliseres og sluttsveises snarest dersom temperaturstigninger kan ventes.Kravlokasjon
TRV:05318Overbygning/Bygging6Det skal ikke være mindre avstand mellom to hull (kant til kant) enn 2xhulldiameteren for det minste hullet.Kravlokasjon
TRV:05409Overbygning/Bygging6e) Varmeromsregulering av de 3 nærmeste skjøter skal utføres med skjøtåpninger som vist i Tabell: Varmeromsåpninger i overgangspartiet (i mm), hvor "a" er skjøten nærmest det helsveiste sporet og "b" og "c" er de etterfølgende skjøter.Kravlokasjon
TRV:05383Overbygning/Bygging6c) Montering/liming av isolerte skjøter skal skje etter prosedyrer i Arbeidsanvisning for montering av isolerte skjøterKravlokasjon
TRV:05334Overbygning/Bygging6For å oppfylle betingelsene som sveisekoordinator skal kompetanse og erfaring kunne dokumenteres i henhold til et av alternativene under

Alt. 1

 • min. EWT – sertifikat i henhold til retningslinjer fra EWF ( European Welding Federation).
 • min 3 års praktisk erfaring fra sveising av jernbaneskinner

Alt. 2

 • Min 10 års praktisk erfaring fra sveising av jernbaneskinner
Kravlokasjon
TRV:06111Overbygning/Bygging6c) Er tunnelen lengre enn 60 m, er ikke nøytralisering av skinner som ligger mer enn 30 meter fra tunnelåpning nødvendig. Skinner skal her sveises ved skinnetemperaturer iht. TemperaturgrenserKravlokasjon
TRV:05350Overbygning/Bygging6a) Skjøter som blir underkjent ved ultralydkontroll eller visuell kontroll, skal skiftes ut innen 2 måneder etter at kontrollen er utført.Kravlokasjon
TRV:05361Overbygning/Bygging6a) Mellomsveising i spor kan utføres med mobil brennstuksveisemaskin eller med aluminiotermisk metode.Kravlokasjon
TRV:05313Overbygning/Bygging6Thermit-, lysbue- og brennstuksveis som allerede er i sporet skal minst ha samme avstand som foran nevnt fra skjøt som skal sveises.Kravlokasjon
TRV:05404Overbygning/Bygging6b) Skinner som ikke sveises umiddelbart, skal uansett lengde legges med skjøtåpninger som angitt i Tabell: Skjøtåpninger ved midlertidig lasking av skinner. Ved midlertidig utbedring av feil og brudd om vinteren skal eventuelle skinnekapp legges inn uten skjøtåpninger.Kravlokasjon
TRV:05378Overbygning/Bygging6f) Skinner lagt utenfor nøytraltemperaturområdet, eller hvor skinnetemperaturen har vært utenfor nøytraltemperaturområdet, skal nøytraliseres før sluttsveising.Kravlokasjon
TRV:05329Overbygning/Bygging6Bane NOR skal autorisere sveisere ved å utstede sveisebevis med sveisenummer til sveisere med gyldig sertifikat.Kravlokasjon
TRV:06106Overbygning/Bygging6a) Innsveising av sporveksel i helsveist spor skal utføres i henhold til Overbygning/Bygging/Sporveksler.Kravlokasjon
… flere resultater