Kravliste 531

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 531 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05518Overbygning/Bygging10a) Tabell: Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen viser tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen.Kravlokasjon
TRV:05519Overbygning/Bygging10a) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets.Kravlokasjon
TRV:05517Overbygning/Bygging10a) Ved skinnelegging og skjøtregulering skal skjøtåpningene anordnes i overensstemmelse med Tabell: Skinnelengder og varmerom. Varmerommet mellom to skinner med forskjellig lengde er lik gjennomsnittet av varmerommene for de to skinnelengder.Kravlokasjon
TRV:05142Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
Kravlokasjon
TRV:05137Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives og dokumenteres:
 • Pukkvalitet
 • Pukkleverandør
 • Ballastprofilets tykkelse og bredde
 • Pukkontroll (sertifikat)
Kravlokasjon
TRV:05143Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres: Kravlokasjon
TRV:05138Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives
 • Skinneprofil
 • Skinnekvalitet
 • Leverandør (valseverk)
 • Valseår
Kravlokasjon
TRV:05133Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved:
 • Skjematisk sporplan
 • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
 • Plan og profil i målestokk 1:1000
 • Linjekart i målestokk 1:1000
Kravlokasjon
TRV:05144Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres/beskrives:
 • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
 • Byggetegning
Kravlokasjon
TRV:05139Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Typebetegnelse (eks. JBV97)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)
Kravlokasjon
TRV:05134Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved: Kravlokasjon
TRV:05145Overbygning/Bygging4a) Sporstoppere dokumenteres med typetegningKravlokasjon
TRV:05140Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Type
 • Produsent
 • Produksjonsår
Kravlokasjon
TRV:05135Overbygning/Bygging4b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.Kravlokasjon
TRV:05146Overbygning/Bygging4a) I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det redegjøres for manglende oppfyllelse av teknisk regelverk. Alle dispensasjoner og dokumentasjon for dette skal fremkomme under dette punktet. Eventuell forskjell fra standard utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.Kravlokasjon
TRV:05141Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres / beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
 • Byggetegning
 • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler
Kravlokasjon
TRV:05136Overbygning/Bygging4a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:
 • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
 • geodetisk referanse
 • geodetisk kvalitet
 • observasjoner/målearbeide
 • beregninger
Kravlokasjon
TRV:05158Overbygning/Bygging5a) Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.Kravlokasjon
TRV:05153Overbygning/Bygging5b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).Kravlokasjon
TRV:05148Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm
Kravlokasjon
TRV:05164Overbygning/Bygging5a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøterKravlokasjon
TRV:07820Overbygning/Bygging5d) Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.Kravlokasjon
TRV:05159Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.Kravlokasjon
TRV:05154Overbygning/Bygging5c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.Kravlokasjon
TRV:05149Overbygning/Bygging5c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.Kravlokasjon
TRV:05160Overbygning/Bygging5c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.Kravlokasjon
TRV:05155Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.Kravlokasjon
TRV:05150Overbygning/Bygging5a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengningKravlokasjon
TRV:05161Overbygning/Bygging5a) Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.Kravlokasjon
TRV:05156Overbygning/Bygging5b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.
Kravlokasjon
TRV:05151Overbygning/Bygging5b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mmKravlokasjon
TRV:05162Overbygning/Bygging5b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Tabell: Tillatt avvik i sporvidde i kolonnen for ”nyjustert spor”Kravlokasjon
TRV:05157Overbygning/Bygging5c) Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.Kravlokasjon
TRV:05152Overbygning/Bygging5a) Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.Kravlokasjon
TRV:05147Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt. Innleggingsutstyr for betongsviller skal være beskyttet for å unngå direkte kontakt mellom stål og betong (f.eks. belagt med vulkanisert herdet gummi).Kravlokasjon
TRV:05163Overbygning/Bygging5a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.Kravlokasjon
TRV:05314Overbygning/Bygging6All kapping av skinner med høyere kvalitet enn R200 skal utføres med skinnekutter.Kravlokasjon
TRV:05379Overbygning/Bygging6a) Sluttsveising av helsveist spor skal rapporteres på sveiserapporten (Vedlegg b Sveiserapport) som utfylles av sveiseansvarlig.Kravlokasjon
TRV:05330Overbygning/Bygging6For å utføre sveise- og slipearbeid i tunneler, snøoverbygg eller nær brennbare konstruksjoner skal sveisere ha gyldig sertifikat for varme arbeider fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.Kravlokasjon
TRV:05395Overbygning/Bygging6e) Ved lasking av skinner med forskjellig profil/høyde skal høydeforskjellen utlignes med overgangslasker. Laskene skal være maskinert og ikke sveist sammen av to ulike laskeprofiler. Vedlegg/Overgangslasker viser lasker som kan anvendes.Kravlokasjon
TRV:05346Overbygning/Bygging6b) Kontrollen skal utføres av ultralydoperatører sertifisert til nivå 2 i ultralydkontroll i henhold til standarden [NS-EN ISO 9712:2012].Kravlokasjon
TRV:05362Overbygning/Bygging6b) Innlagte skinner skal mellomsveises til langskinner på 160 ‑ 500 m lengder i temperaturintervall angitt i Temperaturgrenser.Kravlokasjon
TRV:05373Overbygning/Bygging6b) Når det skal utføres varig utfesting av linjen skal utfestingen være fullt etablert før sluttsveising utføres.Kravlokasjon
TRV:06108Overbygning/Bygging6c) Det skal sikres at tungenes posisjon er korrekt innenfor oppgitt temperaturintervall i Overbygning/Bygging/Sporveksler etter at nøytralisering er sluttført.Kravlokasjon
TRV:05325Overbygning/Bygging6Aluminiotermiske sveiseprosedyrer skal være godkjennt i henhold til Teknisk spesifikasjon Aluminiotermisk_sveiseprosess. Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder inneholder godkjente prosedyrespesifikasjoner.Kravlokasjon
TRV:05390Overbygning/Bygging6f) Denne metoden kan også anvendes ved innsveising av prefabrikkert isolert skjøtKravlokasjon
TRV:05341Overbygning/Bygging6b) Rapporten skal inngå som en del av dokumentasjonen som overleveres byggherren. Data i rapporten skal registreres i Banedata.Kravlokasjon
TRV:05406Overbygning/Bygging6b) Skinnestopperene skal monteres på de ytterste ca. 50 m i hver ende av det helsveiste sporet.Kravlokasjon
TRV:05357Overbygning/Bygging6a) Følgende feil er ikke tillatt og skal medføre at sveisen blir underkjent:
 • sprekker og bindefeil med lengde > 5 mm
 • synlige rivninger etter avskjæring av sveisevulst
 • porer, sandinnbrenninger, eller andre feil med største mål > 5 mm
 • forskjell i bredden av den varmepåvirkede sonen på begge sider av sveisen > 8 mm
Kravlokasjon
TRV:05309Overbygning/Bygging6Før sveising skal skinnekvaliteten bestemmes med valsemerker. Skinnekvaliteter med tilhørende valsemerker (identifikasjon) er oppgitt i SkinnekvaliteterKravlokasjon
… flere resultater