Kravliste 531

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 531 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05517Overbygning/Bygging10a) Ved skinnelegging og skjøtregulering skal skjøtåpningene anordnes i overensstemmelse med Tabell: Skinnelengder og varmerom. Varmerommet mellom to skinner med forskjellig lengde er lik gjennomsnittet av varmerommene for de to skinnelengder.Kravlokasjon
TRV:05518Overbygning/Bygging10a) Tabell: Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen viser tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen.Kravlokasjon
TRV:05519Overbygning/Bygging10a) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets.Kravlokasjon
TRV:08294Overbygning/Bygging11Glideskjøten skal monteres slik at tungespiss peker mot brua.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt
TRV:08285Overbygning/Bygging11Ujevnheter i ballastlaget skal ikke overstige verdier i figur: Krav til jevnhet på langs og tvers av ballastlag under glideskjøtUtformingskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast
TRV:08295Overbygning/Bygging11Ved innsveising mot tilstøtende spor skal det utføres nøytraliserng i en lengde på minimum 60 meter ut fra glideskjøten.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt
TRV:08286Overbygning/Bygging11Ved sammenføyning mot tilstøtende skinner der ballastlaget ikke er pakket og komprimert under hverken glideskjøt eller tilstøtende spor skal høydenivå til skinnetopp ikke variere mer enn 5 mm. (se figur Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet ikke er justert)UtformingskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast
TRV:08297Overbygning/Bygging11Ved bruk av strekkapparat skal skinnene være festet på de første 15 svillene ut fra glideskjøten for å unngå endring av justert svilleavstand over brufuge.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt
TRV:08287Overbygning/Bygging11Ved sammenføyning mot tilstøtende skinner der sporet er nivellert, men hvor ballasten under glideskjøt ikke er pakket og komprimert skal høydenivå til skinnetopp ikke avvike mer enn vist på figur Krav til høydenivå for skinnetopp der sporet er nivellert, men hvor spor under glideskjøt ikke er justertUtformingskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Ballast
TRV:08288Overbygning/Bygging11Ved løft av glideskjøt i forbindelse med innlegging eller mellomlagring skal løftepunkter og metode velges slik at: (se Figur: Løfting av glideskjøt)
 • maksimalt avvik fra sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 50 mm.
 • helning i lengderetning i forhold til sporvekselens horisontale 0-linje ikke overstiger 5 mm/m
UtførelseskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Løfting
TRV:08291Overbygning/Bygging11Glideskjøt skal bare monteres dersom forskjell mellom målt brutemperatur TBR og bruas middeltemperatur TBR middel er mindre eller lik 10 0C.UtførelseskravOverbygning/Bygging/Glideskjøter#Montering av glideskjøt
TRV:05143Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres: DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05138Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives
 • Skinneprofil
 • Skinnekvalitet
 • Leverandør (valseverk)
 • Valseår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05133Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved:
 • Skjematisk sporplan
 • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
 • Plan og profil i målestokk 1:1000
 • Linjekart i målestokk 1:1000
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05144Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres/beskrives:
 • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
 • Byggetegning
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05139Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Typebetegnelse (eks. JBV97)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05134Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved: DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05145Overbygning/Bygging4a) Sporstoppere dokumenteres med typetegningDokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05140Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Type
 • Produsent
 • Produksjonsår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05135Overbygning/Bygging4b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05146Overbygning/Bygging4a) I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det redegjøres for manglende oppfyllelse av teknisk regelverk. Alle dispensasjoner og dokumentasjon for dette skal fremkomme under dette punktet. Eventuell forskjell fra standard utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05141Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres / beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
 • Byggetegning
 • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05136Overbygning/Bygging4a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:
 • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
 • geodetisk referanse
 • geodetisk kvalitet
 • observasjoner/målearbeide
 • beregninger
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05142Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05137Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives og dokumenteres:
 • Pukkvalitet
 • Pukkleverandør
 • Ballastprofilets tykkelse og bredde
 • Pukkontroll (sertifikat)
DokumentasjonskravKravlokasjon
TRV:05148Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm
Kravlokasjon
TRV:05164Overbygning/Bygging5a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøterKravlokasjon
TRV:05159Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.Kravlokasjon
TRV:05154Overbygning/Bygging5c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.Kravlokasjon
TRV:05149Overbygning/Bygging5c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.Kravlokasjon
TRV:05160Overbygning/Bygging5c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.Kravlokasjon
TRV:05155Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.Kravlokasjon
TRV:05150Overbygning/Bygging5a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengningKravlokasjon
TRV:05161Overbygning/Bygging5a) Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.Kravlokasjon
TRV:05156Overbygning/Bygging5b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.
Kravlokasjon
TRV:05151Overbygning/Bygging5b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mmKravlokasjon
TRV:05162Overbygning/Bygging5b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Tabell: Tillatt avvik i sporvidde i kolonnen for ”nyjustert spor”Kravlokasjon
TRV:07820Overbygning/Bygging5d) Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.Kravlokasjon
TRV:05157Overbygning/Bygging5c) Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.Kravlokasjon
TRV:05152Overbygning/Bygging5a) Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.Kravlokasjon
TRV:05147Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt. Innleggingsutstyr for betongsviller skal være beskyttet for å unngå direkte kontakt mellom stål og betong (f.eks. belagt med vulkanisert herdet gummi).Kravlokasjon
TRV:05163Overbygning/Bygging5a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.Kravlokasjon
TRV:05158Overbygning/Bygging5a) Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.Kravlokasjon
TRV:05153Overbygning/Bygging5b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).Kravlokasjon
TRV:06105Overbygning/Bygging6a) Overgang mellom ulike skinneprofiler skal utføres i henhold til Overbygning/Prosjektering/Helsveist sporKravlokasjon
TRV:05337Overbygning/Bygging6Før sveising skal leverandøren fremvise følgende for byggherren:
 • Sertifikater på alle sveisere
  • Sveisesertifikater
  • Sertifikater for varme arbeider
 • Sertifikater på NDT-personale som skal utføre sveisekontroll
 • Sveiseprosedyrespesifikasjoner for sveiseprosesser som skal anvendes
 • Dokumentasjon av den sveiseansvarliges kompetanse.
 • Inspeksjonsplan for sveisearbeidet.
Overbygning/Bygging/Helsveist spor#Kvalitetssikring av sveisearbeidene
TRV:05353Overbygning/Bygging6a) Ved aluminiotermisk sveising skal sveiser utføre egenkontroll av samtlige skjøtsveiser.Kravlokasjon
TRV:05369Overbygning/Bygging6Ved sporjustering i kurver med radius < 600 m skal det utføres sikring mot solslyng i ikke nøytraliserte langskinner dersom skinnetemperaturen kan forventes å overstige 15°C høyere enn leggetemperaturen.Kravlokasjon
TRV:05403Overbygning/Bygging6a) Ved midlertidige skjøter i forbindelse med skinnebrudd skal permanent utbedring utføres så snart temperaturforholdene tillater det, se forøvrig Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Utbedring av skinnebrudd og skinnefeil.Kravlokasjon
TRV:05321Overbygning/Bygging6Hullene skal fases med faseverktøy.Utførelseskrav;SikkerhetskravOverbygning/Bygging/Helsveist spor#Boring av hull i skinner
… flere resultater