Kravliste 531

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 531 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:05518Overbygning/Bygging10a) Tabell: Tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen viser tillatt avvik fra verdier i varmeromstabellen.Kravlokasjon
TRV:05519Overbygning/Bygging10a) Skjøter i skinnestrenger som fører returstrøm skal være utstyrt med skinneforbindelse iht. Kontaktledning/Prosjektering/Returkrets.Kravlokasjon
TRV:05517Overbygning/Bygging10a) Ved skinnelegging og skjøtregulering skal skjøtåpningene anordnes i overensstemmelse med Tabell: Skinnelengder og varmerom. Varmerommet mellom to skinner med forskjellig lengde er lik gjennomsnittet av varmerommene for de to skinnelengder.Kravlokasjon
TRV:05140Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Type
 • Produsent
 • Produksjonsår
Kravlokasjon
TRV:05135Overbygning/Bygging4b) For all dokumentasjon som er stedfestet med kilometer/profil skal det benyttes endelig kilometer, ikke lokal kilometerprofil.Kravlokasjon
TRV:05146Overbygning/Bygging4a) I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det redegjøres for manglende oppfyllelse av teknisk regelverk. Alle dispensasjoner og dokumentasjon for dette skal fremkomme under dette punktet. Eventuell forskjell fra standard utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.Kravlokasjon
TRV:05141Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres / beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Radius hovedspor/radius avvik – som bygget
 • Byggetegning
 • Data fra kontrollmålinger iht Overbygning/Bygging/Sporveksler
Kravlokasjon
TRV:05136Overbygning/Bygging4a) Etablert fastmerkenett skal dokumenteres jf. krav i Overbygning/Prosjektering/Utfesting og fastmerkenett. Herunder skal følgende elementer beskrives:
 • fysisk etablering: utforming, merking og plassering
 • geodetisk referanse
 • geodetisk kvalitet
 • observasjoner/målearbeide
 • beregninger
Kravlokasjon
TRV:05142Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Hovedtegningsnummer (Sk nr.)
 • Produsent
 • Produksjonsår
Kravlokasjon
TRV:05137Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives og dokumenteres:
 • Pukkvalitet
 • Pukkleverandør
 • Ballastprofilets tykkelse og bredde
 • Pukkontroll (sertifikat)
Kravlokasjon
TRV:05143Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres: Kravlokasjon
TRV:05138Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives
 • Skinneprofil
 • Skinnekvalitet
 • Leverandør (valseverk)
 • Valseår
Kravlokasjon
TRV:05133Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved:
 • Skjematisk sporplan
 • Oversiktsplan i målestokk 1:5000 – 1:50 000
 • Plan og profil i målestokk 1:1000
 • Linjekart i målestokk 1:1000
Kravlokasjon
TRV:05144Overbygning/Bygging4a) Følgende skal leveres/beskrives:
 • Generell oppbygning (tre, asfalt, gummi, annet)
 • Byggetegning
Kravlokasjon
TRV:05139Overbygning/Bygging4a) Følgende skal beskrives:
 • Typebetegnelse (eks. JBV97)
 • Produsent
 • Produksjonsår
 • Befestigelsestype (eks. Pandrol Fastclip)
Kravlokasjon
TRV:05134Overbygning/Bygging4a) Følgende skal utarbeides og legges ved: Kravlokasjon
TRV:05145Overbygning/Bygging4a) Sporstoppere dokumenteres med typetegningKravlokasjon
TRV:05156Overbygning/Bygging5b) Det skal ikke brukes metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm.
Kravlokasjon
TRV:05151Overbygning/Bygging5b) For feste av kabler tillates boring fra svillens sidekanter dersom hulldybden ikke overstiger 30 mmKravlokasjon
TRV:05161Overbygning/Bygging5a) Sporet skal bygges med en nominell sporvidde på 1435 mm.Kravlokasjon
TRV:05157Overbygning/Bygging5c) Transport, løfting og innlegging av skinner skal kun utføres med utstyr som er spesielt konstruert for håndtering av skinner. Utstyr som er konstruert for andre formål, f.eks. håndtering av tømmer, skal ikke anvendes.Kravlokasjon
TRV:05152Overbygning/Bygging5a) Svillene skal legges med senteravstand i henhold til prosjektert overbygningsklasse for strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Generelle tekniske krav.Kravlokasjon
TRV:05162Overbygning/Bygging5b) Tillatt avvik er avhengig av sporets kvalitetsklasse og skal være i henhold til Tabell: Tillatt avvik i sporvidde i kolonnen for ”nyjustert spor”Kravlokasjon
TRV:05147Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt. Innleggingsutstyr for betongsviller skal være beskyttet for å unngå direkte kontakt mellom stål og betong (f.eks. belagt med vulkanisert herdet gummi).Kravlokasjon
TRV:07820Overbygning/Bygging5d) Før det settes trafikk på sporet skal hver av skinnene være festet til hver sville med 2 befestigelsesfjærer langs hele skinnestrengens lengde.Kravlokasjon
TRV:05153Overbygning/Bygging5b) Ved sporombygging eller bygging av nytt spor skal svilleavstand være 600 mm (senter-senter).Kravlokasjon
TRV:05163Overbygning/Bygging5a) Krav til bearbeiding av nye skinner er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Sliping av nye skinner.Kravlokasjon
TRV:05148Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å bruke metoder og utstyr som kan påføre følgende skader:
 • knusing av svilleoverflate
 • skade på befestigelseskomponenter (svillanker, isolator, mellomlegg og fjær)
 • overstrekking / varig deformasjon av befestigelsesfjær
 • varig deformasjon av skinne
 • inntrykk og furer på skinnenes overflate med dybde > 0,3 mm
Kravlokasjon
TRV:05158Overbygning/Bygging5a) Der det er nødvendig å trekke skinner langs sporet over en lengde mer enn en svilleavstand, skal det alltid anvendes ruller.Kravlokasjon
TRV:05154Overbygning/Bygging5c) Senteravstand mellom hver sville skal ikke avvike med mer enn ± 10 mm.Kravlokasjon
TRV:05164Overbygning/Bygging5a) Krav til midlertidig lasking av skinner er gitt i Helsveist spor#Midlertidig laskede skjøterKravlokasjon
TRV:05149Overbygning/Bygging5c) Svillenes lengdeakse skal stå vinkelrett på sporets lengdeakse.Kravlokasjon
TRV:05159Overbygning/Bygging5b) Det tillates ikke å trekke skinner liggende i pukkstein.Kravlokasjon
TRV:05155Overbygning/Bygging5a) Det skal velges metode og utstyr som behandler sporkomponentene, sviller, befestigelse og skinner, skånsomt.Kravlokasjon
TRV:05150Overbygning/Bygging5a) Boring i betongsviller skal bare utføres vertikalt ovenfra i svillens senterlinje for å unngå å treffe armering dersom hulldybde overstiger 30 mm. Hull skal forsegles med lim for å unngå vanninntrengningKravlokasjon
TRV:05160Overbygning/Bygging5c) Rullene skal plasseres så tett at skinnen ikke er i berøring med pukkstein noe sted under forflytning.Kravlokasjon
TRV:05311Overbygning/Bygging6Aluminiotermisk skjøtsveising av skinner skal utføres ved skinnetemperaturer gitt i Tabell: Temperaturgrenser ved aluminiotermisk sveising av skinner.Kravlokasjon
TRV:05376Overbygning/Bygging6d) Sluttsveising skal ikke foretas ved skinnetemperaturer over nøytraltemperaturområdet.Kravlokasjon
TRV:05390Overbygning/Bygging6f) Denne metoden kan også anvendes ved innsveising av prefabrikkert isolert skjøtKravlokasjon
TRV:05327Overbygning/Bygging6Alt sveisearbeid i sporet skal utføres av sveisere som har nødvendig opplæring og er sertifisert som skinnesveisere i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere.Kravlokasjon
TRV:05406Overbygning/Bygging6b) Skinnestopperene skal monteres på de ytterste ca. 50 m i hver ende av det helsveiste sporet.Kravlokasjon
TRV:05343Overbygning/Bygging6b) Merkingen skal utføres ved å slå inn nummerene på utsiden av skinnehodet eller på merkeplate som klebes til skinnesteget. Merkene skal være plassert ca. 20 cm fra sveisemidt.Kravlokasjon
TRV:05359Overbygning/Bygging6a) Nøytralisering skal utføres i henhold til Prosedyre for nøytralisering.Kravlokasjon
TRV:05306Overbygning/Bygging6Lokale avvik tillates bare etter godkjenning av dispensasjonssøknad.Kravlokasjon
TRV:05370Overbygning/Bygging6Sikring skal utføres ved å kappe skinnene til maks. 60 m. lengder.Kravlokasjon
TRV:05385Overbygning/Bygging6a) Ved montering/liming av isolert skjøt i allerede helsveist spor skal skinnenes nøytrallengde opprettholdes.Kravlokasjon
TRV:05322Overbygning/Bygging6Hull skal ikke fylles igjen ved hjelp av sveising eller andre metoder.Kravlokasjon
TRV:05401Overbygning/Bygging6e) Nødlaskeforbinder i hovedspor og hovedtogspor med dobbel sikring skal kontrolleres visuelt min. 1 gang pr. uke for å hindre at laskeforbindelsen ”glir av” skjøtenKravlokasjon
TRV:05338Overbygning/Bygging6a) En virksomhet som skal være ansvarlig for utføring av sveisearbeider i Bane NORS spor skal ha sertifikat som viser at virksomheten har et kvalitetssystem som tilfredstiller kravene i EN 3834-2 og avsnitt Kompetansekrav, Sveisekoordinasjon og Kvalitetssikring av sveisearbeidene. Sertifikatet skal utstedes av 3. part sertifiseringsorgan.Kravlokasjon
TRV:06111Overbygning/Bygging6c) Er tunnelen lengre enn 60 m, er ikke nøytralisering av skinner som ligger mer enn 30 meter fra tunnelåpning nødvendig. Skinner skal her sveises ved skinnetemperaturer iht. TemperaturgrenserKravlokasjon
… flere resultater