Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme

< Lavspenning og 22 kV‎ | Bygging(Omdirigert fra 544/5)

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer og godkjente systemtegninger.


Kapittelet omfatter krav til bygging av komplette sporvekselvarmeanlegg og ved ombygging av eksisterende sporveksler og/eller eksisterende sporvekselvarmeanlegg, herunder også ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.

2 Sporvekselvarmesystem

TRV:01726

a) Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.

TRV:01727

b) Anlegget skal være prosjektert i henhold til [543], Sporvekselvarme.

TRV:01728

c) Alle anlegg skal bygges i henhold til [FEL].

TRV:01729

d) Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.

2.1 Strømforsyning

TRV:01730

a) Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.

 1. Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.

2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarme

TRV:01731

a) Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.

TRV:01732

b) Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.

 1. Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 2. Dører bør vende vekk fra sporet.
 3. Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.

TRV:01733

c) Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.

TRV:01734

d) Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.

TRV:01735

e) Ved montering av utstyr på skapet skal dette ha samme kapslingsgrad, og det skal ikke redusere kapslingsgraden til skapet.</

TRV:01736

f) Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).

TRV:01737

g) Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.

2.3 Aktivering, overvåkning og regulering

TRV:01738

a) Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.

 1. Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg/togledersentral fjernes.
Det eksisterte ulike varianter med direkte styring fra togleder_/TXP via CTC; spenning, frekvens og trådfordeling. Denne funksjonaliteten er ikke lenger i bruk.

2.4 Følere

Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.

TRV:01739

a) Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.

2.5 Transformator

TRV:01740

a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

2.6 Varmeelementer

TRV:01741

a) Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

TRV:01742

b) Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.

TRV:01743

c) Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.

TRV:01744

d) Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller gir tekniske detaljer om sviller, og i flere tilfeller er det detaljert tegning som viser plassering av armeringen i svillene. Når svillen ses fra oven, vil midtaksen ofte være uten armering. Dersom det skal bores i svillen, kan dette brukes som utgangspunkt for å finne steder med rimelig god avstand til armeringen.

3 Beskyttelsesjording

TRV:01745

a) Installasjoner som befinner seg innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i [510], Jording.

 1. Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre ut fra sporet.

TRV:01746

b) Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

TRV:01747

c) Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.

4 Merking

TRV:01748

a) Krav til merking er beskrevet i [510] kapittel 5 om merking.

TRV:01749

b) Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).

5 Sluttkontroll

TRV:01750

a) Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.

 1. Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
  Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
 2. Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
  For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
 3. Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.

6 Dokumentasjon

TRV:01751

a) Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.

TRV:01752

b) Det skal utstedes samsvarserklæring for det bygde/ombygde anlegget, ref. [FEL].

TRV:01753

c) Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.
”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

 1. Hovedstrømsskjema
 2. Styrestrømskjema
 3. Kursfortegnelse
 4. Arrangementstegning for skap
 5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
 6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
 7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
 8. Liste over komponenter
 9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
 10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)

7 Vedlegg

Vedlegg - Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen