Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med kapittelet er å sikre at sporvekselvarmeanlegg bygges i henhold til prosjekterte planer og godkjente systemtegninger.


Kapittelet omfatter krav til bygging av komplette sporvekselvarmeanlegg og ved ombygging av eksisterende sporveksler og/eller eksisterende sporvekselvarmeanlegg, herunder også ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.

2 Sporvekselvarmesystem

TRV:01726

Sporvekselvarmesystemet som bygges, skal være typegodkjent av Bane NOR.

TRV:01727

Anlegget skal være prosjektert i henhold til [543], Sporvekselvarme.

TRV:01728

Alle anlegg skal bygges i henhold til [FEL].

TRV:01729

Anlegget skal bygges etter godkjente systemtegninger og leverandørens montasjeanvisninger for det aktuelle systemet.

2.1 Strømforsyning

TRV:01730

Strømforsyningen til anlegget skal være prosjektert før bygging påbegynnes.

 1. Prosjektering skal også gjøres ved ombygging og endring av eksisterende anlegg.

2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarme

TRV:01731

Fundament for fordelingsskap skal monteres tilstrekkelig dypt slik at ikke telehiv forskyver skapet og skader kabler.

TRV:01732

Skapet skal plasseres minimum 2520 mm fra nærmeste skinne.

 1. Skapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.
 2. Dører bør vende vekk fra sporet.
 3. Der dører vender mot sporet, skal avstand måles med åpne dører.

TRV:01733

Kabler inn/ut av skapet skal ha mekanisk beskyttelse.

TRV:01734

Alle kabler skal føres inn i bunnen av skapet.

TRV:01735

Ved montering av utstyr på skapet skal dette ha samme kapslingsgrad, og det skal ikke redusere kapslingsgraden til skapet.</

TRV:01736

Når anlegget er ferdigmontert, skal det være minimum 20 % plass for utvidelsesmuligheter i skapet (reserve relatert til montasjeplass, elektrisk forsyning og kjøling).

TRV:01737

Det skal leveres låsesylinder med nøkler i henhold til eierens låsesystem.

2.3 Aktivering, overvåkning og regulering

TRV:01738

Aktivering/deaktivering: Overvåking av sporvekselvarme skal kommuniseres med nasjonal applikasjon for overvåking og styring av sporvekselvarme.

 1. Utførelse: Ved ombygging/utskifting av eksisterende gruppeskap skal eventuell historisk kobling og kabling mot sikringsanlegg fjernes.
Det eksisterte ulike varianter med direkte styring fra togleder_/TXP via CTC; spenning, frekvens og trådfordeling. Denne funksjonaliteten er ikke lenger i bruk.

2.4 Følere

Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.

TRV:01739

Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle systemet.

2.5 Transformator

TRV:01740

Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

2.6 Varmeelementer

TRV:01742

Det skal ikke bores i skinnene for festing av varmeelementer eller følere.

TRV:01743

Nye varmeelementer skal ha en isolasjonsholdfasthet på minimum 10 MΩ ved idriftsettelse. Se [545], Lavspenning/Vedlikehold/Sporvekselvarme.

TRV:01744

Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller gir tekniske detaljer om sviller, og i flere tilfeller er det detaljert tegning som viser plassering av armeringen i svillene. Når svillen ses fra oven, vil midtaksen ofte være uten armering. Dersom det skal bores i svillen, kan dette brukes som utgangspunkt for å finne steder med rimelig god avstand til armeringen.

3 Beskyttelsesjording

TRV:01745

Installasjoner som befinner seg innenfor sone for kontaktledning eller sone for strømavtaker, skal ha utjevningsforbindelse til banestrømmens returkrets i henhold til krav i [510], Jording.

 1. Dette kravet gjelder også transformatorer og annet utstyr i kretsen tilkoblet varmeelementene, uavhengig av avstand fra sporet, for at en eventuell utilsiktet spenningssetting av varmeelementer ved feil i kontaktledningsanlegget ikke skal spres videre ut fra sporet.

TRV:01746

Sporvekselvarmeelementer skal ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

TRV:01747

Rådegravsvarmeelementer skal jordes i henhold til [510], Jording.

4 Merking

TRV:01748

Krav til merking er beskrevet i [510] kapittel 5 om merking.

TRV:01749

Merkingen skal plasseres på kabel/leder og ikke direkte på komponentene (for å unngå at merkingen forsvinner ved bytte av komponenter).

5 Sluttkontroll

TRV:01750

Alt utstyr skal testes og funksjonsprøves før overlevering av anlegget. Se også tekniske spesifikasjoner for for sporvekselvarme.

 1. Utstyr skal testes og funksjonsprøves i henhold til leverandørens SAT-skjema.
  Alle anlegg leveres med SAT-skjema fra leverandør.
 2. Det skal utføres sluttkontroll for den komplette installasjonen.
  For sluttkontroll av installasjoner henvises det til [NEK 400].
 3. Utfylt SAT-skjema og sluttkontrollskjema skal vedlegges anleggets sluttdokumentasjon.

6 Dokumentasjon

TRV:01751

Anlegget skal registreres i Banedatabanken med de opplysninger som til enhver tid kreves.

TRV:01752

Det skal utstedes samsvarserklæring for det bygde/ombygde anlegget, ref. [FEL].

TRV:01753

Etter at anlegget er bygget, skal alle tegninger rettes opp, og det skal utarbeides et dokument som beskriver anlegget. Tegningene og dokumentet kalt “Som bygget-dokumentasjon” skal leveres eieren av anlegget ved overdragelsen.
”Som bygget-dokumentasjon” skal minimum inneholde:

 1. Hovedstrømsskjema
 2. Styrestrømskjema
 3. Kursfortegnelse
 4. Arrangementstegning for skap
 5. Dimensjonering av kabler (kortslutning, overbelastning, spenningsfall)
 6. Tegning som viser plassering av varmeelementene i vekselen(e) (basert på systemtegning)
 7. Plantegning som viser plassering av alle skap, transformator(er) og tilførselskabler
 8. Liste over komponenter
 9. Vedlikeholdsinstruks for anlegget
 10. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)

7 Vedlegg

Vedlegg - Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen