Kravliste 520

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 520 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01201Underbygning/Prosjektering og bygging10Forandre skredretning: For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.
 1. Utførelse: Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
 2. Utførelse: Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.
UtformingskravForhindre at et skred gjør skade på jernbanen eller dens installasjoner.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Forandre skredretning
TRV:01196Underbygning/Prosjektering og bygging10Samleskjerm: Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.
Skjermen reduserer vindhastigheten slik at det meste av drivsnøen avlagres før den når sporet. Lengden av fonna bak skjermen er avhengig av hvor åpen bordkledningen er. Tettere skjerm gir kortere og høyere skavl. Avstanden fra samleskjermen til sporet bør være 10 - 15 ganger skjermhøyden. Det nederste partiet på skjermen (0,5 - 1,5 m) skal være åpent. Dermed vil vinden få økt hastighet under skjermen, og dette motvirker at skjermen snør ned.
UtformingskravHindre at snøen samles i jernbanesporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Snøskjerm
TRV:01202Underbygning/Prosjektering og bygging10Stoppe, bremse eller redusere skredet: For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.UtformingskravBegrense konsekvenser av snøskred.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Stoppe eller bremse skredet
TRV:01197Underbygning/Prosjektering og bygging10Ledeskjerm: Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
 1. En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
 2. Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
Hensikten med en ledeskjerm er å bøye av vinden slik at skavlen ikke når sporet. Ledeskjermen vil i varierende grad også fungere som samleskjerm, tilsvarende vil en samleskjerm ha ledende effekt når vinden blåser skrått mot den. Ved å plassere ledeskjermen på et høydedrag i terrenget er det mindre sannsynlig at den snør ned. Dermed kan skjermen fungere hele vinteren, og den utsettes ikke for snøens sigekrefter. Tettere bordkledning medfører også mindre fare for nedsnøing, pga. økt vindhastighet under skjermen. Dersom skjermen kan snø ned, må den dimensjoneres for tilleggslastene som vil oppstå. Ellers må skjermene dimensjoneres for vindlast ifølge NS-EN 1991 "Laster på konstruksjoner". Skjermen må være minst like høy som ventet snødybde på stedet. Faste skjermer er det normale, løsskjermer brukes ikke.
UtformingskravHindre at snø samler seg i jernbanesporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Snøskjerm
TRV:01198Underbygning/Prosjektering og bygging10Terrengutforming: For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.UtformingskravHindre dannelser av snøfonner i og langs jernbanesporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Terrengforming
TRV:01199Underbygning/Prosjektering og bygging10Maksimal helling: Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
 1. Utførelse: Gjerdene skal fundamenteres godt.
Figur: Utførelse av gjerde
UtformingskravHindre snøskred i å løsne slik at jernbanesporet rammes.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Hindre skredet i å løsne
TRV:01200Underbygning/Prosjektering og bygging10Samleskjermer: Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.UtformingskravHindre at det oppstår hengeskavler på kanten av et platå over jernbanesporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Snø#Hindre skredet i å løsne
TRV:02100Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av:
 • betong
 • plast
Kravlokasjon
TRV:02118Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I spesielt vannholdige skjæringsmasser, skal skråningen sikres med egne drensgrøfter, se Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen.
Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen
Kravlokasjon
TRV:02134Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes:
 • prefabrikkerte rør av typen armerte falsrør, ref. [NS 3121, laster i tabell 7 skal ikke benyttes]
 • rør i plasstøpt betong
 • prefabrikkerte betongelementer
Kravlokasjon
TRV:02083Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Hvis grøft eller naturlig bekkefar munner ut i jernbanens skjæringsskråning, skal det bygges nedføringsrenne til stikkrenne eller linjegrøft.
 1. Utførelse: For større vannmengder fundamenteres nedføringsrennene frostfritt eller tilnærmet frostfritt og utføres erosjonssikre ved f.eks. solid steinsetting.
 2. Utførelse: Ved stort fall i bratte skråninger skal vannhastigheten kunne reduseres langs rennen eller senest ved utløpet.
 3. Utførelse: Vannet skal føres direkte fra nedføringsrennen inn i en stikkrenne eller i kum og lukket overvannsledning, se overvannsledning.
Kravlokasjon
TRV:02150Underbygning/Prosjektering og bygging11b) På fast grunn som fjell, grus, sand eller tørrrskorpeleire, skal stikkrennen legges direkte på grøftebunnen med et tynt avrettingslag av grus eller finpukk.Kravlokasjon
TRV:02095Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Langsgående linjedrenering i jordskjæringer skal legges i kanten av skråningen eller under linjegrøften, se Figur: Lukket drenering langs sporet.Kravlokasjon
TRV:02111Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Det kan anvendes
 • prefabrikerte kumelementer av betong som tilfredsstiller kravene i gjeldende norsk standard [NS 3139]
 • prefabrikerte kumelementer av plastkummer som tilfredsstiller kravene til diameter og sandfangvolum.
Kravlokasjon
TRV:02129Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan benyttes rør av materialene:
 • PVC etter [NS 2963]
 • PP Kopolymer etter [NS 2962]
 • PE etter [NS 2961]
 • plastrør som konstruerte eller glatte rør godkjent etter DnP-norm (tilsvarende tidligere NPF-norm 8001 kl. C).
Kravlokasjon
TRV:02078Underbygning/Prosjektering og bygging11Flomberegning: Metode for flomberegning skal velges som følger:
 • for mikrofelt (< 1 km2) benyttes den rasjonelle formel
 • for felt over 1 km2 skal flere metoder benyttes (se Veileder for flomberegninger, Glad et. al. 2022.)
 • UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:02145Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Utløpet skal sikres mot erosjon hvis fallet er større enn anbefalt maksimalverdi og grunnen ved utløpet ellers er erosjonsfarlig.Kravlokasjon
  TRV:02106Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Rørene skal være konstruerte eller glattekstruderte.Kravlokasjon
  TRV:02124Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Masser til gjenfylling av grøften over ledningssonen kan bestå av:
  • tilstedeværende masser som ikke bør inneholde større steiner enn 300 mm
  • se for øvrig rørleverandørens anvisninger.
  Kravlokasjon
  TRV:02140Underbygning/Prosjektering og bygging11Det kan anvendes korrugerte stålrør. Stålrørene skal ha dokumentert levetid på 100 år. Stålrør skal ikke brukes der bekk/elv er masseførende pga. slitasje på røret..UtformingskravKravlokasjon
  TRV:02089Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Der hvor skjæring med linjegrøft går over i fylling, skal overflatevannet føres kontrollert til stikkrenne eller utløp i terreng.Kravlokasjon
  TRV:02101Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensrør skal slippe vann inn gjennom hull/spalter i rørveggen eller gjennom åpne skjøter.Kravlokasjon
  TRV:02119Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Ledningene skal bestå av rør med tette skjøter.Kravlokasjon
  TRV:02135Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes:
  • rør av materialet PE
  • rør av materialet PP kopolymer
  • rør av materialet PVC
  Kravlokasjon
  TRV:02084Underbygning/Prosjektering og bygging11a) På steder med telefarlig grunn, stor vannføring og/eller sterkt fall, skal rennen bygges solid og fundamenteres frostfritt.Kravlokasjon
  TRV:02151Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved bløt grunn skal det utføres geotekniske undersøkelser som grunnlag for å vurdere nødvendigheten av tiltak som masseskifting, pæling, forbelastning eller bruk av lette fyllmasser.Kravlokasjon
  TRV:02096Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensledningen skal hele veien ha fall i riktig retning, minimum 5 ‰.
  1. Utførelse: Tillatt avvik fra teoretisk høyde er normalt ± 50 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02112Underbygning/Prosjektering og bygging11c) En av følgende løsninger skal benyttes:
  • prefabrikerte bunnseksjoner med tett bunn
  • egne standardiserte sandfangkummer med dykker
  • plass-støpt bunn med diameter ≥ 650 mm
  1. Unntak: Sandfangseksjonen bør ved nyanlegg ha diameter ≥ 1000 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02130Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I ledninger nær eller under jernbanen skal det benyttes rørmaterialer med stor styrke og seighet og med ringstivhet iht. DnP-norm (minimum tilsvarende kl. C i tidligere NPF-norm 8001).Kravlokasjon
  TRV:02079Underbygning/Prosjektering og bygging11Overflatevann skal ledes bort
  • i åpne grøfter langs linjen
  • i stikkrenner
  • i kulverter
  • under åpne bruer.
  Kravlokasjon
  TRV:02146Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.Kravlokasjon
  TRV:02107Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Rørtypen skal være rund/sirkulær eller ha tunnelform.Kravlokasjon
  TRV:02125Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  TRV:02141Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være korrosjonsbeskyttet med minimum 60 μm sinkbelegg pr. side (varmforsinket) og 200 μm epoksybelegg på innersiden.Kravlokasjon
  TRV:02090Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Utløpet langs fyllingsskråningen skal i likhet med linjegrøften, være sikret mot at overflatevannet trenger inn i fyllmassene.Kravlokasjon
  TRV:02102Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Drensrør skal ha mekanisk styrke til å tåle dimensjonerende laster fra trafikk- og jordmasser og være motstandsdyktig mot stedlige klima- og miljøpåkjenninger.Kravlokasjon
  TRV:02120Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ledningene skal være dimensjonert for å ta de vannmengder som kan komme fra aktuelt nedslagsfelt.Kravlokasjon
  TRV:02136Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være glatte innvendig.Kravlokasjon
  TRV:02085Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Frostfundamentet skal beregnes til en tykkelse = 0,5 • Z under rennebunnen, se figur i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Frost#Dimensjonering_av_frostsikringslag_av_grus.Kravlokasjon
  TRV:02152Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal foretas frostsikring som angitt i Figur: Frostsikring ved stikkrenner dersom grunnen er telefarlig, og man må regne med at stikkrennen går tørr og fryser om vinteren.Kravlokasjon
  TRV:02097Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Lukket drensgrøft kan legges i høyde noe over traubunn, men ikke høyere enn bunn av forsterkningslag.
  1. Unntak: Når XPS-plater, skumglass eller lettklinker benyttes som frostsikring skal denne ligge drenert; det vil si minimum 35 cm over grøftebunn.
  Kravlokasjon
  TRV:08301Underbygning/Prosjektering og bygging11
  • Flomløp skal legges med avstand til hovedløp slik at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering, minimum 0,5 meter
  • De øvrige kravene i Avsnitt "9. Stikkrenner" gjelder også for flomløp.
  Funksjonskrav;UtformingskravFor stikkrenner der hovudløpet kan ha for liten kapasitet eller der andre tilhøve tilseier det kan det etablerast eit flomløp som gir tilstrekkeleg samla kapasitet.Kravlokasjon
  TRV:02113Underbygning/Prosjektering og bygging11a) To eller flere drensledninger kan føres fram til et felles avløp fra en samlekum.
  1. Utførelse: Kummene skal utføres med diameter ≥ 1000 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02131Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal benyttes prefabrikerte kumelementer av betong, vanligvis med tett bunnseksjon eller renneseksjon etter gjeldende standarder.Kravlokasjon
  TRV:02080Underbygning/Prosjektering og bygging11Dimensjoneringsberegninger: For dimensjonering av stikkrenner og bruer (som krysser vassdrag), skal 200-års returperiode for hhv. nedbør og flom brukes. Det skal legges til et klimapåslag på den dimensjonerende vannføringen. Klimapåslaget settes på bakgrunn av Norsk Klimaservicesenter sine gjeldende anbefalinger. For stikkrenner brukes klimapåslag for nedbør, og for bruer brukes klimapåslag for flom.UtførelseskravUnderbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Dimensjonerende vannføring
  TRV:02147Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved stort fall kan det være påkrevd med frontmur for å hindre at det ytre rørelementet glir ut.
 • Utførelse: Frontmuren må fundamenteres frostfritt.
 • Utførelse: Der hvor frontmur eller kum ikke blir lagt, skal de ytre rørelementene være sammenknyttet, f.eks. med forankringsjern.
 • Kravlokasjon
  TRV:02108Underbygning/Prosjektering og bygging11e) Det skal anvendes dobbeltveggede rør med korrugert yttervegg og glatt innervegg.
  1. Utførelse: Rørene legges i rette lengder med kontrollert fall.
  2. Utførelse: Rørene legges med normallengder 6 m med muffeskjøt/skjøtemuffer.
  Kravlokasjon
  TRV:02126Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene etter gjeldende norsk standard kan oppfylles.Kravlokasjon
  TRV:02142Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Det skal benyttes rør med dimensjoner som vist i Tabell: Tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål.Kravlokasjon
  TRV:02091Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal ikke prosjekteres dypere linjegrøfter enn nødvendig ut fra rådende forhold.Kravlokasjon
  … flere resultater