Kravliste 520

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 520 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01201Underbygning/Prosjektering og bygging10a) For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.
 1. Utførelse: Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
 2. Utførelse: Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.
Kravlokasjon
TRV:01196Underbygning/Prosjektering og bygging10a) Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.Kravlokasjon
TRV:01202Underbygning/Prosjektering og bygging10a) For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.Kravlokasjon
TRV:01197Underbygning/Prosjektering og bygging10b) Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
 • Utførelse: En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
 • Utførelse: Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
 • Kravlokasjon
  TRV:01198Underbygning/Prosjektering og bygging10a) For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.Kravlokasjon
  TRV:01199Underbygning/Prosjektering og bygging10a) Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
 • Utforming: Gjerdene må fundamenteres godt.
 • Figur: Utførelse av gjerde
  Kravlokasjon
  TRV:01200Underbygning/Prosjektering og bygging10b) Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.Kravlokasjon
  TRV:02089Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Der hvor skjæring med linjegrøft går over i fylling, skal overflatevannet føres kontrollert til stikkrenne eller utløp i terreng.Kravlokasjon
  TRV:02130Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I ledninger nær eller under jernbanen skal det benyttes rørmaterialer med stor styrke og seighet og med ringstivhet iht. DnP-norm (minimum tilsvarende kl. C i tidligere NPF-norm 8001).Kravlokasjon
  TRV:02146Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.Kravlokasjon
  TRV:02078Underbygning/Prosjektering og bygging11Flomberegning: Metode for flomberegning skal velges som følger: UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:02108Underbygning/Prosjektering og bygging11e) Det skal anvendes dobbeltveggede rør med korrugert yttervegg og glatt innervegg.
  1. Utførelse: Rørene legges i rette lengder med kontrollert fall.
  2. Utførelse: Rørene legges med normallengder 6 m med muffeskjøt/skjøtemuffer.
  Kravlokasjon
  TRV:02097Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Lukket drensgrøft kan legges i høyde noe over traubunn, men ikke høyere enn bunn av forsterkningslag.
 • Unntak: Når XPS-plater, skumglass eller lettklinker benyttes som frostsikring skal denne ligge drenert; det vil si minimum 35 cm over grøftebunn.
 • Kravlokasjon
  TRV:02125Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  TRV:02141Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være korrosjonsbeskyttet med minimum 60 μm sinkbelegg pr. side (varmforsinket) og 200 μm epoksybelegg på innersiden.Kravlokasjon
  TRV:02103Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal anvendes mufferør i betong som minst tilfredsstiller kravene i [NS 3121].
  1. Utførelse: Rørene skal legges uten gummiringpakninger, i det dreneringen skjer gjennom åpne skjøter.
  2. Utførelse: Ved leggingen skal det graves ut for muffene slik at rørstammen får jevnt anlegg mot fundamentet.
  3. Utførelse: Rør med muffe og spissende skal legges med spissenden i grøftens fallretning.
  4. Utførelse: En 4 mm avstandspinne kan benyttes for å sikre avstanden mellom rørene og muffekant.
  5. Utførelse: Under sure vannforhold (pH < 5) skal det benyttes rør av sulfatresistent sement.
  Kravlokasjon
  TRV:02084Underbygning/Prosjektering og bygging11a) På steder med telefarlig grunn, stor vannføring og/eller sterkt fall, skal rennen bygges solid og fundamenteres frostfritt.Kravlokasjon
  TRV:02120Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ledningene skal være dimensjonert for å ta de vannmengder som kan komme fra aktuelt nedslagsfelt.Kravlokasjon
  TRV:02136Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være glatte innvendig.Kravlokasjon
  TRV:02152Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal foretas frostsikring som angitt i Figur: Frostsikring ved stikkrenner dersom grunnen er telefarlig, og man må regne med at stikkrennen går tørr og fryser om vinteren.Kravlokasjon
  TRV:02098Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I drenssonen skal grøften være fylt av permeable masser, som enten i seg selv har filtrerende egenskaper eller som beskyttes med egnet filter.Kravlokasjon
  TRV:02114Underbygning/Prosjektering og bygging11b) En av følgende løsninger skal benyttes:
  • prefabrikerte kumelementer med tett bunnseksjon
  • plasstøpte kummer
  1. Utførelse: Kummen bør utstyres med stige.
  Kravlokasjon
  TRV:02090Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Utløpet langs fyllingsskråningen skal i likhet med linjegrøften, være sikret mot at overflatevannet trenger inn i fyllmassene.Kravlokasjon
  TRV:02131Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal benyttes prefabrikerte kumelementer av betong, vanligvis med tett bunnseksjon eller renneseksjon etter gjeldende standarder.Kravlokasjon
  TRV:02147Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved stort fall kan det være påkrevd med frontmur for å hindre at det ytre rørelementet glir ut.
 • Utførelse: Frontmuren må fundamenteres frostfritt.
 • Utførelse: Der hvor frontmur eller kum ikke blir lagt, skal de ytre rørelementene være sammenknyttet, f.eks. med forankringsjern.
 • Kravlokasjon
  TRV:02079Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Overflatevann skal ledes bort
  • i åpne grøfter langs linjen
  • i stikkrenner
  • i kulverter
  • under åpne bruer.
  Kravlokasjon
  TRV:02109Underbygning/Prosjektering og bygging11f) Til enklere og mer sekundære drensformål i terrenget utenfor planeringen kan eventuelt anvendes mindre dimensjoner av korrugerte rør som kan fås i store lengder på kveil.Kravlokasjon
  TRV:02085Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Frostfundamentet skal beregnes til en tykkelse = 0,5 • Z under rennebunnen, se figur i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Frost#Dimensjonering_av_frostsikringslag_av_grus.Kravlokasjon
  TRV:02095Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Langsgående linjedrenering i jordskjæringer skal legges i kanten av skråningen eller under linjegrøften, se Figur: Lukket drenering langs sporet.Kravlokasjon
  TRV:02126Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene etter gjeldende norsk standard kan oppfylles.Kravlokasjon
  TRV:02142Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Det skal benyttes rør med dimensjoner som vist i Tabell: Tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål.Kravlokasjon
  TRV:02104Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I drensledninger av plast skal det benyttes rør som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner i [NS 3065].Kravlokasjon
  TRV:02121Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Det skal anlegges inspeksjons-/spylekummer for hver 50 - 100 m (tilsvarende mellomrom som for drensledninger).Kravlokasjon
  TRV:02137Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Rørene kan være profilerte utvendige eller dobbeltveggede med dimensjoner opp til 1200 mm.Kravlokasjon
  TRV:02153Underbygning/Prosjektering og bygging11e) På middels fast grunn fundamenteres stikkrennen på pute av grus eller singel, se Figur: Fundamentering av stikkrenne med d mindre enn 1 m.
  1. Utførelse: Putens tykkelse skal være 0,3 - 0,5 m.
  2. Utførelse: Putens bredde skal være minst 1,0 m bredere enn største tverrmål av røret.
  Figur: Fundamentering av stikkrenne med d < 1,0 m på middels fast grunn
  Kravlokasjon
  TRV:02099Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rundt drensrørene skal det fylles materialer som slipper vannet lett igjennom og som samtidig har de nødvendige filteregenskaper for å beskytte mot inntrengning av finkornet jordmateriale.
  1. Utførelse: Filterlaget skal være minimum 100 mm tykt
  2. Utførelse: Filterlaget skal tilfredsstille visse krav til korngradering i forhold til rørenes drensåpninger (NS 3420-del H).
  3. Utførelse: Filtermassene skal ikke være telefarlige.
  4. Utførelse: Filtermassene skal ha maksimal kornstørrelse 22 mm for plastrør og 63 mm for betongrør.
  5. Utførelse: Gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal ikke være telefarlige.
  6. Utførelse: Gjenfyllingsmasser skal tilfredsstille filterkriteriene mot tilstøtende jordmasser.
  Kravlokasjon
  TRV:02115Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I fjellskjæringer skal drensgrøften legges på laveste side, idet planeringen legges i fall 1:20.
  1. Utførelse: Grøftebredden skal være minimum 0,5 m og dybden avpasses etter linjens fall.
  2. Utførelse: Grøftens fall i lengderetningen skal hele veien minst være 3,0 ‰.
  3. Utførelse: Drensrørene legges i et avrettingslag og overfylles med ballastpukk.
  4. Utførelse: For fjellskjæringer med lengde under 100 m, kan grøften anlegges uten drensrør.
  Kravlokasjon
  TRV:02091Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal ikke prosjekteres dypere linjegrøfter enn nødvendig ut fra rådende forhold.Kravlokasjon
  TRV:02132Underbygning/Prosjektering og bygging11a) En stikkrenne skal ha nominelle diameter ≥ 600 mm (N600). Dimensjonerende last beregnes som for kulverter og større rørkrysninger, ref. Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Generelle_tekniske_krav#Dimensjonerende_lasterKravlokasjon
  TRV:02148Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Stikkrennen bør gjøres så lang at endene helt blir liggende utenfor fyllingsskråningen.
  1. Utførelse: Ved bruk av skrå endestykker skal stikkrennen bygges så lang at ca. 150 mm stikker utenfor skråningen.
  2. Unntak: Det kan anlegges frontmur der kravet ikke er hensiktsmessig.
  Kravlokasjon
  TRV:02080Underbygning/Prosjektering og bygging11Dimensjoneringsberegninger: For dimensjonering av stikkrenner og bruer (som krysser vassdrag), skal 200-års returperiode for hhv. nedbør og flom brukes. Det skal legges til et klimapåslag på den dimensjonerende vannføringen. Klimapåslaget settes på bakgrunn av Norsk Klimaservicesenter sine gjeldende anbefalinger. For stikkrenner brukes klimapåslag for nedbør, og for bruer brukes klimapåslag for flom.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:02110Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I lengre drensledninger skal det tilrettelegges for inspeksjon.
  1. Utførelse: Ved bruk av kummer bør avstanden mellom kummene være 50-100 m avhengig av geometri og stedlige forhold.
  2. Utførelse: Ved bruk av kummer bør disse ha sandfang.
  Kravlokasjon
  TRV:02086Underbygning/Prosjektering og bygging11c) I rennebunnen kan det anvendes
  • halvrør lagt i betong
  • betong støpt på stedet, eventuelt med naturstein innstøpt som hastighetsbremser
  • steinsetting
  1. Utførelse: Betongen skal armeres for å motvirke skadelig oppsprekking, se Figur: Frostfritt fundamentert renne.
  Figur: Frostfritt fundamentert renne
  Kravlokasjon
  TRV:02127Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal benyttes rør som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner i henhold til [NS 3121] (uarmerte mufferør, tilgjengelige dimensjoner 100 - 250 mm og armerte falsrør, tilgjengelige dimensjoner 300 - 2000 mm).Kravlokasjon
  TRV:02143Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Stikkrennen skal være selvrensende for sand og grus.
  1. Utførelse: Stikkrennen skal ha minimum fall på 6 ‰.
  Kravlokasjon
  TRV:02105Underbygning/Prosjektering og bygging11b) En av følgende materialtyper skal benyttes:
  • PVC
  • PP Kopolymer
  • PE
  Kravlokasjon
  TRV:02122Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Ledningsfallet skal på ethvert punkt være minimum 5 ‰.Kravlokasjon
  TRV:02138Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Rørene skal ha stivhetsklasse minst kl. C.Kravlokasjon
  TRV:02154Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Omfylling og overfylling skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter og etter rørleverandørens monterings og leggeanvisninger.Kravlokasjon
  TRV:02100Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av:
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  … flere resultater