Kravliste 520

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 520 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01198Underbygning/Prosjektering og bygging10For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.UtformingskravHindre dannelser av snøfonner i og langs jernbanesporet.Kravlokasjon
TRV:01199Underbygning/Prosjektering og bygging10Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
 1. Gjerdene må fundamenteres godt.
Figur: Utførelse av gjerde
UtformingskravHindre snøskred i å løsne slik at jernbanesporet rammes.Kravlokasjon
TRV:01200Underbygning/Prosjektering og bygging10Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.UtformingskravHindre at det oppstår hengeskavler på kanten av et platå over jernbanesporet.Kravlokasjon
TRV:01201Underbygning/Prosjektering og bygging10For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.
 1. Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
 2. Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.
UtformingskravForhindre at et skred gjør skade på jernbanen eller dens installasjoner.Kravlokasjon
TRV:01196Underbygning/Prosjektering og bygging10Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.UtformingskravHindre at snøen samles i jernbanesporet.Kravlokasjon
TRV:01202Underbygning/Prosjektering og bygging10For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.UtformingskravBegrense konsekvenser av snøskred.Kravlokasjon
TRV:01197Underbygning/Prosjektering og bygging10Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
 • En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
 • Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
 • UtformingskravHindre at snø samler seg i jernbanesporet.Kravlokasjon
  TRV:02115Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I fjellskjæringer skal drensgrøften legges på laveste side, idet planeringen legges i fall 1:20.
  1. Utførelse: Grøftebredden skal være minimum 0,5 m og dybden avpasses etter linjens fall.
  2. Utførelse: Grøftens fall i lengderetningen skal hele veien minst være 3,0 ‰.
  3. Utførelse: Drensrørene legges i et avrettingslag og overfylles med ballastpukk.
  4. Utførelse: For fjellskjæringer med lengde under 100 m, kan grøften anlegges uten drensrør.
  Kravlokasjon
  TRV:02133Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Følgende rørmaterialer kan benyttes:
  • betong
  • plast
  • stål
  Kravlokasjon
  TRV:02082Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Overvannsgrøften skal tilpasses de stedlige forhold, både når det gjelder utforming og plassering.
  1. Utførelse: Grøften bør plasseres like innenfor skjæringstoppen.
  2. Utførelse: Ved plassering innenfor skjæringstoppen bør avstanden til kanten være minst 1,0 m.
  Plassering av overvannsgrøft
  Kravlokasjon
  TRV:02149Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Før stikkrennen legges skal det graves en grøft som er så bred at det blir minst 0,75 m fritt rom mellom stikkrennen og grøfteveggen.
  1. Unntak: For rør med d < 1,0 m kan avstanden reduseres til 0,5 m.
  Kravlokasjon
  TRV:02099Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rundt drensrørene skal det fylles materialer som slipper vannet lett igjennom og som samtidig har de nødvendige filteregenskaper for å beskytte mot inntrengning av finkornet jordmateriale.
  1. Utførelse: Filterlaget skal være minimum 100 mm tykt
  2. Utførelse: Filterlaget skal tilfredsstille visse krav til korngradering i forhold til rørenes drensåpninger (NS 3420-del H).
  3. Utførelse: Filtermassene skal ikke være telefarlige.
  4. Utførelse: Filtermassene skal ha maksimal kornstørrelse 22 mm for plastrør og 63 mm for betongrør.
  5. Utførelse: Gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal ikke være telefarlige.
  6. Utførelse: Gjenfyllingsmasser skal tilfredsstille filterkriteriene mot tilstøtende jordmasser.
  Kravlokasjon
  TRV:02110Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I lengre drensledninger skal det tilrettelegges for inspeksjon.
  1. Utførelse: Ved bruk av kummer bør avstanden mellom kummene være 50-100 m avhengig av geometri og stedlige forhold.
  2. Utførelse: Ved bruk av kummer bør disse ha sandfang.
  Kravlokasjon
  TRV:02128Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ved bruk av betongmufferør skal muffene legges i nedstrømsretning.
  1. Utførelse: Det skal anvendes tetningsring av gummi i skjøtene.
  Kravlokasjon
  TRV:02144Underbygning/Prosjektering og bygging11Ved fall større enn "Maks (2)" gitt i TRV:02143 må det erosjonssikres dersom det er erosjonsutsatte masser ved utløpet.Funksjonskrav;UtformingskravKravet skal føre til at det erosjonsikres nedstrøms ved behovKravlokasjon
  TRV:02094Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ved bruk av lukket linjegrøft over lengre strekninger (f.eks. i forbindelse med stasjonsanlegg/ holdeplasser, bygging av plattformer i dype skjæringer m.m.) skal denne utføres som en lukket grøft med drensledning eller en kombinert drens-/overvannsgrøft.
  1. Utførelse: Dimensjonen på drensledningen skal være minimum 150 mm.
  2. Utførelse: Grøften skal fylles med åpne, vanngjennomtrengelige (permeable) masser helt opp slik at overflatevann lett kan slippe ned til ledningen.
  3. Utførelse: Det skal legges fiberduk mot bunn og sider av grøften for å redusere faren for inntrengning av jordmaterialer.
  Kravlokasjon
  TRV:02123Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Masser til ledningsfundament og omfylling i ledningssonen til 0,25 m over topp rør, kan bestå av:
  • velgradert grus, sand eller knuste steinmaterialer av tilsvarende gradering, maksimal kornstørrelser som gitt for drensrør i drensmaterialer
  • ensgraderte knuste steinmaterialer i singel/finpukkfraksjonen 8 - 16 mm
  Kravlokasjon
  TRV:02139Underbygning/Prosjektering og bygging11e) Rørene skal være sertifisert enten etter Norsk Standard eller etter [NPF Produktnorm 8001].Kravlokasjon
  TRV:02088Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Linjegrøfter skal utformes som angitt i Tabell: Største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter.
  1. Utførelse: Grøftebunn skal være minst 0,5 m under formasjonsplanet
  2. Utførelse: Bunnbredde skal minst være 0,5 m.
  3. Utførelse: Grøftefallet skal på ethvert punkt være min. 5 ‰ (1:200).
  4. Utførelse: Der hvor fallet på linjen går i motsatt retning av hensiktsmessig grøftefall, kan overflatevannet i linjegrøften føres ned i kummer og bortledes i lukkede ledninger.
  5. Utførelse: Linjegrøftene bør ha tett bunn
  6. Utførelse: Linjgrøftene skal tettes opp til 0,2 m under formasjonsplanet.
  Tette grøfter vil hindre frostnedtrengning. Dype linjegrøfter vil gjøre banelegemet mer utsatt for inntrengning av frost fra siden.
  Kravlokasjon
  TRV:02155Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Felles for alle aktuelle rørtyper er at ved lave fyllinger og moderate rørdimensjoner, kan leggingen skje med omfylling av materialer i grus/pukkfraksjonen.
  1. Utførelse: Omfyllingen skal foregå samtidig og likt på begge sider av røret.
  2. Utførelse: Omfyllingen utføres lagvis under god, men forsiktig komprimering.
  3. Utførelse: Fyllmassene rundt nedre halvdel av røret skal pakkes godt.
  4. Utførelse: Overfyllingen legges ut i jevntykke lag og komprimeres iht. regler for dette.
  5. Utførelse: Nærmest over røret skal det kun pakkes med lett utstyr. Tyngre maskinell komprimering tillates først når overdekningen er minimum 0,5 m.
  Kravlokasjon
  TRV:02105Underbygning/Prosjektering og bygging11b) En av følgende materialtyper skal benyttes:
  • PVC
  • PP Kopolymer
  • PE
  Kravlokasjon
  TRV:02118Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I spesielt vannholdige skjæringsmasser, skal skråningen sikres med egne drensgrøfter, se Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen.
  Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen
  Kravlokasjon
  TRV:02134Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes:
  • prefabrikkerte rør av typen armerte falsrør, ref. [NS 3121, laster i tabell 7 skal ikke benyttes]
  • rør i plasstøpt betong
  • prefabrikkerte betongelementer
  Kravlokasjon
  TRV:02083Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Hvis grøft eller naturlig bekkefar munner ut i jernbanens skjæringsskråning, skal det bygges nedføringsrenne til stikkrenne eller linjegrøft.
  1. Utførelse: For større vannmengder fundamenteres nedføringsrennene frostfritt eller tilnærmet frostfritt og utføres erosjonssikre ved f.eks. solid steinsetting.
  2. Utførelse: Ved stort fall i bratte skråninger skal vannhastigheten kunne reduseres langs rennen eller senest ved utløpet.
  3. Utførelse: Vannet skal føres direkte fra nedføringsrennen inn i en stikkrenne eller i kum og lukket overvannsledning, se overvannsledning.
  Kravlokasjon
  TRV:02150Underbygning/Prosjektering og bygging11b) På fast grunn som fjell, grus, sand eller tørrrskorpeleire, skal stikkrennen legges direkte på grøftebunnen med et tynt avrettingslag av grus eller finpukk.Kravlokasjon
  TRV:02100Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av:
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  TRV:02111Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Det kan anvendes
 • prefabrikerte kumelementer av betong som tilfredsstiller kravene i gjeldende norsk standard [NS 3139]
 • prefabrikerte kumelementer av plastkummer som tilfredsstiller kravene til diameter og sandfangvolum.
 • Kravlokasjon
  TRV:02129Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan benyttes rør av materialene:
  • PVC etter [NS 2963]
  • PP Kopolymer etter [NS 2962]
  • PE etter [NS 2961]
  • plastrør som konstruerte eller glatte rør godkjent etter DnP-norm (tilsvarende tidligere NPF-norm 8001 kl. C).
  Kravlokasjon
  TRV:02078Underbygning/Prosjektering og bygging11Flomberegning: Metode for flomberegning skal velges som følger:
 • for mikrofelt (< 1 km2) benyttes den rasjonelle formel
 • for felt over 1 km2 skal flere metoder benyttes (se Anbefalte metoder for flomberegninger i små uregulerte felt (Stenius et. al, 2015))
 • UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:02145Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Utløpet skal sikres mot erosjon hvis fallet er større enn anbefalt maksimalverdi og grunnen ved utløpet ellers er erosjonsfarlig.Kravlokasjon
  TRV:02095Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Langsgående linjedrenering i jordskjæringer skal legges i kanten av skråningen eller under linjegrøften, se Figur: Lukket drenering langs sporet.Kravlokasjon
  TRV:02124Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Masser til gjenfylling av grøften over ledningssonen kan bestå av:
  • tilstedeværende masser som ikke bør inneholde større steiner enn 300 mm
  • se for øvrig rørleverandørens anvisninger.
  Kravlokasjon
  TRV:02140Underbygning/Prosjektering og bygging11Det kan anvendes korrugerte stålrør. Stålrørene skal ha dokumentert levetid på 100 år. Stålrør skal ikke brukes der bekk/elv er masseførende pga. slitasje på røret..UtformingskravKravlokasjon
  TRV:02089Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Der hvor skjæring med linjegrøft går over i fylling, skal overflatevannet føres kontrollert til stikkrenne eller utløp i terreng.Kravlokasjon
  TRV:02106Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Rørene skal være konstruerte eller glattekstruderte.Kravlokasjon
  TRV:02119Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Ledningene skal bestå av rør med tette skjøter.Kravlokasjon
  TRV:02135Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes:
  • rør av materialet PE
  • rør av materialet PP kopolymer
  • rør av materialet PVC
  Kravlokasjon
  TRV:02084Underbygning/Prosjektering og bygging11a) På steder med telefarlig grunn, stor vannføring og/eller sterkt fall, skal rennen bygges solid og fundamenteres frostfritt.Kravlokasjon
  TRV:02151Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved bløt grunn skal det utføres geotekniske undersøkelser som grunnlag for å vurdere nødvendigheten av tiltak som masseskifting, pæling, forbelastning eller bruk av lette fyllmasser.Kravlokasjon
  TRV:02101Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensrør skal slippe vann inn gjennom hull/spalter i rørveggen eller gjennom åpne skjøter.Kravlokasjon
  TRV:02112Underbygning/Prosjektering og bygging11c) En av følgende løsninger skal benyttes:
 • prefabrikerte bunnseksjoner med tett bunn
 • egne standardiserte sandfangkummer med dykker
 • plass-støpt bunn med diameter ≥ 650 mm
  1. Unntak: Sandfangseksjonen bør ved nyanlegg ha diameter ≥ 1000 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02130Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I ledninger nær eller under jernbanen skal det benyttes rørmaterialer med stor styrke og seighet og med ringstivhet iht. DnP-norm (minimum tilsvarende kl. C i tidligere NPF-norm 8001).Kravlokasjon
  TRV:02079Underbygning/Prosjektering og bygging11Overflatevann skal ledes bort
  • i åpne grøfter langs linjen
  • i stikkrenner
  • i kulverter
  • under åpne bruer.
  Kravlokasjon
  TRV:02146Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.Kravlokasjon
  TRV:02096Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensledningen skal hele veien ha fall i riktig retning, minimum 5 ‰.
  1. Utførelse: Tillatt avvik fra teoretisk høyde er normalt ± 50 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02125Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  TRV:02141Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være korrosjonsbeskyttet med minimum 60 μm sinkbelegg pr. side (varmforsinket) og 200 μm epoksybelegg på innersiden.Kravlokasjon
  TRV:02090Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Utløpet langs fyllingsskråningen skal i likhet med linjegrøften, være sikret mot at overflatevannet trenger inn i fyllmassene.Kravlokasjon
  TRV:02107Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Rørtypen skal være rund/sirkulær eller ha tunnelform.Kravlokasjon
  TRV:02120Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ledningene skal være dimensjonert for å ta de vannmengder som kan komme fra aktuelt nedslagsfelt.Kravlokasjon
  … flere resultater