Kravliste 520

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 520 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01202Underbygning/Prosjektering og bygging10For å stoppe, bremse opp eller redusere skredet, kan det bygges opp fangmurer/-voller på tvers av skredretningen.UtformingskravBegrense konsekvenser av snøskred.Kravlokasjon
TRV:01197Underbygning/Prosjektering og bygging10Ledeskjermen skal settes opp med en spiss vinkel (25 - 30°) i forhold til framherskende vindretning.
 1. En ledeskjerm skal ha forholdsvis tett bordkledning.
 2. Hvis mulig, bør skjermen plasseres på høydedrag i terrenget.
UtformingskravHindre at snø samler seg i jernbanesporet.Kravlokasjon
TRV:01198Underbygning/Prosjektering og bygging10For å slippe fonndannelser ved utslaking av skråning bør helningen ikke være brattere enn 1:6.UtformingskravHindre dannelser av snøfonner i og langs jernbanesporet.Kravlokasjon
TRV:01199Underbygning/Prosjektering og bygging10Avstanden mellom rekkene skal ikke være større enn at man høyst får en helling på 1:1,75, se Figur: Utførelse av gjerde.
 • Gjerdene må fundamenteres godt.
 • Figur: Utførelse av gjerde
  UtformingskravHindre snøskred i å løsne slik at jernbanesporet rammes.Kravlokasjon
  TRV:01200Underbygning/Prosjektering og bygging10Der hvor snøskred oppstår pga. fokksnø som legger seg opp som snøfonner i bratte skråninger eller som hengeskavler på toppen av skråningen, kan samleskjermer settes opp på platået foran skråningen.UtformingskravHindre at det oppstår hengeskavler på kanten av et platå over jernbanesporet.Kravlokasjon
  TRV:01201Underbygning/Prosjektering og bygging10For å forandre retningen på skredet slik at det gjør minst mulig skade, kan det settes opp ledemur eller ledevoll for å tvinge skredet til siden.
  1. Ledemuren eller -vollen skal ha tilstrekkelig høyde.
  2. Ledemuren eller -vollenog skal settes opp i spiss vinkel med den opprinnelige skredretningen.
  UtformingskravForhindre at et skred gjør skade på jernbanen eller dens installasjoner.Kravlokasjon
  TRV:01196Underbygning/Prosjektering og bygging10Samleskjermen skal stå tilnærmet vinkelrett på dominerende vindretning.UtformingskravHindre at snøen samles i jernbanesporet.Kravlokasjon
  TRV:02145Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Utløpet skal sikres mot erosjon hvis fallet er større enn anbefalt maksimalverdi og grunnen ved utløpet ellers er erosjonsfarlig.Kravlokasjon
  TRV:02107Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Rørtypen skal være rund/sirkulær eller ha tunnelform.Kravlokasjon
  TRV:02088Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Linjegrøfter skal utformes som angitt i Tabell: Største tillatte skråningshelning ved ulike jordarter.
  1. Utførelse: Grøftebunn skal være minst 0,5 m under formasjonsplanet
  2. Utførelse: Bunnbredde skal minst være 0,5 m.
  3. Utførelse: Grøftefallet skal på ethvert punkt være min. 5 ‰ (1:200).
  4. Utførelse: Der hvor fallet på linjen går i motsatt retning av hensiktsmessig grøftefall, kan overflatevannet i linjegrøften føres ned i kummer og bortledes i lukkede ledninger.
  5. Utførelse: Linjegrøftene bør ha tett bunn
  6. Utførelse: Linjgrøftene skal tettes opp til 0,2 m under formasjonsplanet.
  Tette grøfter vil hindre frostnedtrengning. Dype linjegrøfter vil gjøre banelegemet mer utsatt for inntrengning av frost fra siden.
  Kravlokasjon
  TRV:02129Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan benyttes rør av materialene:
  • PVC etter [NS 2963]
  • PP Kopolymer etter [NS 2962]
  • PE etter [NS 2961]
  • plastrør som konstruerte eller glatte rør godkjent etter DnP-norm (tilsvarende tidligere NPF-norm 8001 kl. C).
  Kravlokasjon
  TRV:02140Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes korrugerte stålrør (spiralkorrugerte eller sammenskrudde stålplater).Kravlokasjon
  TRV:02102Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Drensrør skal ha mekanisk styrke til å tåle dimensjonerende laster fra trafikk- og jordmasser og være motstandsdyktig mot stedlige klima- og miljøpåkjenninger.Kravlokasjon
  TRV:02083Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Hvis grøft eller naturlig bekkefar munner ut i jernbanens skjæringsskråning, skal det bygges nedføringsrenne til stikkrenne eller linjegrøft.
  1. Utførelse: For større vannmengder fundamenteres nedføringsrennene frostfritt eller tilnærmet frostfritt og utføres erosjonssikre ved f.eks. solid steinsetting.
  2. Utførelse: Ved stort fall i bratte skråninger skal vannhastigheten kunne reduseres langs rennen eller senest ved utløpet.
  3. Utførelse: Vannet skal føres direkte fra nedføringsrennen inn i en stikkrenne eller i kum og lukket overvannsledning, se overvannsledning.
  Kravlokasjon
  TRV:02118Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I spesielt vannholdige skjæringsmasser, skal skråningen sikres med egne drensgrøfter, se Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen.
  Figur: Skråningsgrøfter vinkelrett på linjeretningen
  Kravlokasjon
  TRV:02124Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Masser til gjenfylling av grøften over ledningssonen kan bestå av:
  • tilstedeværende masser som ikke bør inneholde større steiner enn 300 mm
  • se for øvrig rørleverandørens anvisninger.
  Kravlokasjon
  TRV:02135Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det kan anvendes:
  • rør av materialet PE
  • rør av materialet PP kopolymer
  • rør av materialet PVC
  Kravlokasjon
  TRV:02151Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved bløt grunn skal det utføres geotekniske undersøkelser som grunnlag for å vurdere nødvendigheten av tiltak som masseskifting, pæling, forbelastning eller bruk av lette fyllmasser.Kravlokasjon
  TRV:02096Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensledningen skal hele veien ha fall i riktig retning, minimum 5 ‰.
  1. Utførelse: Tillatt avvik fra teoretisk høyde er normalt ± 50 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02113Underbygning/Prosjektering og bygging11a) To eller flere drensledninger kan føres fram til et felles avløp fra en samlekum.
  1. Utførelse: Kummene skal utføres med diameter ≥ 1000 mm.
  Kravlokasjon
  TRV:02119Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Ledningene skal bestå av rør med tette skjøter.Kravlokasjon
  TRV:02146Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.Kravlokasjon
  TRV:02078Underbygning/Prosjektering og bygging11Flomberegning: Metode for flomberegning skal velges som følger: UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:02108Underbygning/Prosjektering og bygging11e) Det skal anvendes dobbeltveggede rør med korrugert yttervegg og glatt innervegg.
  1. Utførelse: Rørene legges i rette lengder med kontrollert fall.
  2. Utførelse: Rørene legges med normallengder 6 m med muffeskjøt/skjøtemuffer.
  Kravlokasjon
  TRV:02089Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Der hvor skjæring med linjegrøft går over i fylling, skal overflatevannet føres kontrollert til stikkrenne eller utløp i terreng.Kravlokasjon
  TRV:02130Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I ledninger nær eller under jernbanen skal det benyttes rørmaterialer med stor styrke og seighet og med ringstivhet iht. DnP-norm (minimum tilsvarende kl. C i tidligere NPF-norm 8001).Kravlokasjon
  TRV:02141Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være korrosjonsbeskyttet med minimum 60 μm sinkbelegg pr. side (varmforsinket) og 200 μm epoksybelegg på innersiden.Kravlokasjon
  TRV:02103Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal anvendes mufferør i betong som minst tilfredsstiller kravene i [NS 3121].
  1. Utførelse: Rørene skal legges uten gummiringpakninger, i det dreneringen skjer gjennom åpne skjøter.
  2. Utførelse: Ved leggingen skal det graves ut for muffene slik at rørstammen får jevnt anlegg mot fundamentet.
  3. Utførelse: Rør med muffe og spissende skal legges med spissenden i grøftens fallretning.
  4. Utførelse: En 4 mm avstandspinne kan benyttes for å sikre avstanden mellom rørene og muffekant.
  5. Utførelse: Under sure vannforhold (pH < 5) skal det benyttes rør av sulfatresistent sement.
  Kravlokasjon
  TRV:02084Underbygning/Prosjektering og bygging11a) På steder med telefarlig grunn, stor vannføring og/eller sterkt fall, skal rennen bygges solid og fundamenteres frostfritt.Kravlokasjon
  TRV:02097Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Lukket drensgrøft kan legges i høyde noe over traubunn, men ikke høyere enn bunn av forsterkningslag.
 • Unntak: Når XPS-plater, skumglass eller lettklinker benyttes som frostsikring skal denne ligge drenert; det vil si minimum 35 cm over grøftebunn.
 • Kravlokasjon
  TRV:02125Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rør kan bestå av
  • betong
  • plast
  Kravlokasjon
  TRV:02136Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være glatte innvendig.Kravlokasjon
  TRV:02152Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal foretas frostsikring som angitt i Figur: Frostsikring ved stikkrenner dersom grunnen er telefarlig, og man må regne med at stikkrennen går tørr og fryser om vinteren.Kravlokasjon
  TRV:02098Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I drenssonen skal grøften være fylt av permeable masser, som enten i seg selv har filtrerende egenskaper eller som beskyttes med egnet filter.Kravlokasjon
  TRV:02114Underbygning/Prosjektering og bygging11b) En av følgende løsninger skal benyttes:
  • prefabrikerte kumelementer med tett bunnseksjon
  • plasstøpte kummer
  1. Utførelse: Kummen bør utstyres med stige.
  Kravlokasjon
  TRV:02120Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ledningene skal være dimensjonert for å ta de vannmengder som kan komme fra aktuelt nedslagsfelt.Kravlokasjon
  TRV:02147Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved stort fall kan det være påkrevd med frontmur for å hindre at det ytre rørelementet glir ut.
 • Utførelse: Frontmuren må fundamenteres frostfritt.
 • Utførelse: Der hvor frontmur eller kum ikke blir lagt, skal de ytre rørelementene være sammenknyttet, f.eks. med forankringsjern.
 • Kravlokasjon
  TRV:02079Underbygning/Prosjektering og bygging11Overflatevann skal ledes bort
  • i åpne grøfter langs linjen
  • i stikkrenner
  • i kulverter
  • under åpne bruer.
  Kravlokasjon
  TRV:02109Underbygning/Prosjektering og bygging11f) Til enklere og mer sekundære drensformål i terrenget utenfor planeringen kan eventuelt anvendes mindre dimensjoner av korrugerte rør som kan fås i store lengder på kveil.Kravlokasjon
  TRV:02090Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Utløpet langs fyllingsskråningen skal i likhet med linjegrøften, være sikret mot at overflatevannet trenger inn i fyllmassene.Kravlokasjon
  TRV:02131Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal benyttes prefabrikerte kumelementer av betong, vanligvis med tett bunnseksjon eller renneseksjon etter gjeldende standarder.Kravlokasjon
  TRV:02142Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Det skal benyttes rør med dimensjoner som vist i Tabell: Tillatt rørdiameter for stikkrenner av stål.Kravlokasjon
  TRV:02104Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I drensledninger av plast skal det benyttes rør som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner i [NS 3065].Kravlokasjon
  TRV:02085Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Frostfundamentet skal beregnes til en tykkelse = 0,5 • Z under rennebunnen, se figur i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Frost#Dimensjonering_av_frostsikringslag_av_grus.Kravlokasjon
  TRV:02095Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Langsgående linjedrenering i jordskjæringer skal legges i kanten av skråningen eller under linjegrøften, se Figur: Lukket drenering langs sporet.Kravlokasjon
  TRV:02126Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Materiell til skjøter skal ha mål, toleranser og materialegenskaper som sikrer at tetthetskravene etter gjeldende norsk standard kan oppfylles.Kravlokasjon
  TRV:02137Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Rørene kan være profilerte utvendige eller dobbeltveggede med dimensjoner opp til 1200 mm.Kravlokasjon
  TRV:02153Underbygning/Prosjektering og bygging11e) På middels fast grunn fundamenteres stikkrennen på pute av grus eller singel, se Figur: Fundamentering av stikkrenne med d mindre enn 1 m.
  1. Utførelse: Putens tykkelse skal være 0,3 - 0,5 m.
  2. Utførelse: Putens bredde skal være minst 1,0 m bredere enn største tverrmål av røret.
  Figur: Fundamentering av stikkrenne med d < 1,0 m på middels fast grunn
  Kravlokasjon
  TRV:02099Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Rundt drensrørene skal det fylles materialer som slipper vannet lett igjennom og som samtidig har de nødvendige filteregenskaper for å beskytte mot inntrengning av finkornet jordmateriale.
  1. Utførelse: Filterlaget skal være minimum 100 mm tykt
  2. Utførelse: Filterlaget skal tilfredsstille visse krav til korngradering i forhold til rørenes drensåpninger (NS 3420-del H).
  3. Utførelse: Filtermassene skal ikke være telefarlige.
  4. Utførelse: Filtermassene skal ha maksimal kornstørrelse 22 mm for plastrør og 63 mm for betongrør.
  5. Utførelse: Gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal ikke være telefarlige.
  6. Utførelse: Gjenfyllingsmasser skal tilfredsstille filterkriteriene mot tilstøtende jordmasser.
  Kravlokasjon
  TRV:02115Underbygning/Prosjektering og bygging11a) I fjellskjæringer skal drensgrøften legges på laveste side, idet planeringen legges i fall 1:20.
  1. Utførelse: Grøftebredden skal være minimum 0,5 m og dybden avpasses etter linjens fall.
  2. Utførelse: Grøftens fall i lengderetningen skal hele veien minst være 3,0 ‰.
  3. Utførelse: Drensrørene legges i et avrettingslag og overfylles med ballastpukk.
  4. Utførelse: For fjellskjæringer med lengde under 100 m, kan grøften anlegges uten drensrør.
  Kravlokasjon
  … flere resultater