Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 520 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:02078Underbygning/Prosjektering og bygging11

Flomberegning: Metode for flomberegning skal velges som følger:

UtførelseskravKravlokasjon
TRV:02145Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Utløpet skal sikres mot erosjon hvis fallet er større enn anbefalt maksimalverdi og grunnen ved utløpet ellers er erosjonsfarlig.Kravlokasjon
TRV:02095Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Langsgående linjedrenering i jordskjæringer skal legges i kanten av skråningen eller under linjegrøften, se Figur: Lukket drenering langs sporet.Kravlokasjon
TRV:08301Underbygning/Prosjektering og bygging11
 • Flomløp skal legges med avstand til hovedløp slik at man sikrer tilstrekkelig omfylling og komprimering, minimum 0,5 meter
 • De øvrige kravene i Avsnitt "9. Stikkrenner" gjelder også for flomløp.
Funksjonskrav;UtformingskravFor stikkrenner der hovudløpet kan ha for liten kapasitet eller der andre tilhøve tilseier det kan det etablerast eit flomløp som gir tilstrekkeleg samla kapasitet.Kravlokasjon
TRV:02111Underbygning/Prosjektering og bygging11

b) Det kan anvendes

 • prefabrikerte kumelementer av betong som tilfredsstiller kravene i gjeldende norsk standard [NS 3139]
 • prefabrikerte kumelementer av plastkummer som tilfredsstiller kravene til diameter og sandfangvolum.
Kravlokasjon
TRV:02124Underbygning/Prosjektering og bygging11

b) Masser til gjenfylling av grøften over ledningssonen kan bestå av:

 • tilstedeværende masser som ikke bør inneholde større steiner enn 300 mm
 • se for øvrig rørleverandørens anvisninger.
Kravlokasjon
TRV:02140Underbygning/Prosjektering og bygging11Det kan anvendes korrugerte stålrør. Stålrørene skal ha dokumentert levetid på 100 år. Stålrør skal ikke brukes der bekk/elv er masseførende pga. slitasje på røret..UtformingskravKravlokasjon
TRV:02089Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Der hvor skjæring med linjegrøft går over i fylling, skal overflatevannet føres kontrollert til stikkrenne eller utløp i terreng.Kravlokasjon
TRV:02106Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Rørene skal være konstruerte eller glattekstruderte.Kravlokasjon
TRV:02135Underbygning/Prosjektering og bygging11

a) Det kan anvendes:

 • rør av materialet PE
 • rør av materialet PP kopolymer
 • rør av materialet PVC
Kravlokasjon
TRV:02084Underbygning/Prosjektering og bygging11a) På steder med telefarlig grunn, stor vannføring og/eller sterkt fall, skal rennen bygges solid og fundamenteres frostfritt.Kravlokasjon
TRV:02151Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Ved bløt grunn skal det utføres geotekniske undersøkelser som grunnlag for å vurdere nødvendigheten av tiltak som masseskifting, pæling, forbelastning eller bruk av lette fyllmasser.Kravlokasjon
TRV:02101Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Drensrør skal slippe vann inn gjennom hull/spalter i rørveggen eller gjennom åpne skjøter.Kravlokasjon
TRV:02119Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Ledningene skal bestå av rør med tette skjøter.Kravlokasjon
TRV:02130Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I ledninger nær eller under jernbanen skal det benyttes rørmaterialer med stor styrke og seighet og med ringstivhet iht. DnP-norm (minimum tilsvarende kl. C i tidligere NPF-norm 8001).Kravlokasjon
TRV:02079Underbygning/Prosjektering og bygging11

Overflatevann skal ledes bort

 • i åpne grøfter langs linjen
 • i stikkrenner
 • i kulverter
 • under åpne bruer.
Kravlokasjon
TRV:02146Underbygning/Prosjektering og bygging11b) I sterkt sidehellende terreng kan det være nødvendig å sikre utløpet ved å bygge en fallkum.Kravlokasjon
TRV:02096Underbygning/Prosjektering og bygging11

b) Drensledningen skal hele veien ha fall i riktig retning, minimum 5 ‰.

 1. Utførelse: Tillatt avvik fra teoretisk høyde er normalt ± 50 mm.
Kravlokasjon
TRV:02112Underbygning/Prosjektering og bygging11

c) En av følgende løsninger skal benyttes:

 • prefabrikerte bunnseksjoner med tett bunn
 • egne standardiserte sandfangkummer med dykker
 • plass-støpt bunn med diameter ≥ 650 mm
 1. Unntak: Sandfangseksjonen bør ved nyanlegg ha diameter ≥ 1000 mm.
Kravlokasjon
TRV:02125Underbygning/Prosjektering og bygging11

a) Rør kan bestå av

 • betong
 • plast
Kravlokasjon
TRV:02141Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være korrosjonsbeskyttet med minimum 60 μm sinkbelegg pr. side (varmforsinket) og 200 μm epoksybelegg på innersiden.Kravlokasjon
TRV:02090Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Utløpet langs fyllingsskråningen skal i likhet med linjegrøften, være sikret mot at overflatevannet trenger inn i fyllmassene.Kravlokasjon
TRV:02107Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Rørtypen skal være rund/sirkulær eller ha tunnelform.Kravlokasjon
TRV:02136Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Rørene skal være glatte innvendig.Kravlokasjon
TRV:02085Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Frostfundamentet skal beregnes til en tykkelse = 0,5 • Z under rennebunnen, se figur i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Frost#Dimensjonering_av_frostsikringslag_av_grus.Kravlokasjon
TRV:02152Underbygning/Prosjektering og bygging11d) Det skal foretas frostsikring som angitt i Figur: Frostsikring ved stikkrenner dersom grunnen er telefarlig, og man må regne med at stikkrennen går tørr og fryser om vinteren.Kravlokasjon
TRV:02102Underbygning/Prosjektering og bygging11c) Drensrør skal ha mekanisk styrke til å tåle dimensjonerende laster fra trafikk- og jordmasser og være motstandsdyktig mot stedlige klima- og miljøpåkjenninger.Kravlokasjon
TRV:02120Underbygning/Prosjektering og bygging11b) Ledningene skal være dimensjonert for å ta de vannmengder som kan komme fra aktuelt nedslagsfelt.Kravlokasjon
TRV:02131Underbygning/Prosjektering og bygging11a) Det skal benyttes prefabrikerte kumelementer av betong, vanligvis med tett bunnseksjon eller renneseksjon etter gjeldende standarder.Kravlokasjon
TRV:02080Underbygning/Prosjektering og bygging11Dimensjoneringsberegninger: For dimensjonering av stikkrenner og bruer (som krysser vassdrag), skal 200-års returperiode for hhv. nedbør og flom brukes. Det skal legges til et klimapåslag på den dimensjonerende vannføringen. Klimapåslaget settes på bakgrunn av Norsk Klimaservicesenter sine gjeldende anbefalinger. For stikkrenner brukes klimapåslag for nedbør, og for bruer brukes klimapåslag for flom.UtførelseskravUnderbygning/Prosjektering og bygging/Drenering#Dimensjonerende vannføring
TRV:02147Underbygning/Prosjektering og bygging11

c) Ved stort fall kan det være påkrevd med frontmur for å hindre at det ytre rørelementet glir ut.

 1. Utførelse: Frontmuren må fundamenteres frostfritt.
 2. Utførelse: Der hvor frontmur eller kum ikke blir lagt, skal de ytre rørelementene være sammenknyttet, f.eks. med forankringsjern.
Kravlokasjon
TRV:02097Underbygning/Prosjektering og bygging11

c) Lukket drensgrøft kan legges i høyde noe over traubunn, men ikke høyere enn bunn av forsterkningslag.

 1. Unntak: Når XPS-plater, skumglass eller lettklinker benyttes som frostsikring skal denne ligge drenert; det vil si minimum 35 cm over grøftebunn.
Kravlokasjon
TRV:02113Underbygning/Prosjektering og bygging11

a) To eller flere drensledninger kan føres fram til et felles avløp fra en samlekum.

 1. Utførelse: Kummene skal utføres med diameter ≥ 1000 mm.
Kravlokasjon
TRV:02163Underbygning/Prosjektering og bygging12Reflekterende skjermmateriale: Reflekterende materialer (f.eks. betong, stål eller tre) kan anvendes nær sporet dersom refleksjonene er styrt gjennom en særlig utforming av skjermen, jf. avsnitt om skjermutforming.UtformingskravSikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav
TRV:02193Underbygning/Prosjektering og bygging12Dimensjonerende laster: Belastninger skal bestemmes i overensstemmelse med [NS 3479] «Prosjektering av bygnings-konstruksjoner. Dimensjonerende laster», og Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.UtførelseskravSikre at støyskjermene blir dimensjonert for å håndtere aktuelle natur- og trafikklaster.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Konstruksjonsmessige krav
TRV:02187Underbygning/Prosjektering og bygging12Fundamentering: Støyskjermer bør fundamenteres på enkeltfundament (f.eks. pæler) og ikke på stripefundament.UtformingskravHindre at støyskjermen får negativ innvirkning på dreneringen av sporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Drenering av sporarealet
TRV:02174Underbygning/Prosjektering og bygging12Skille mellom skjerm og kantbjelke: Skjermen skal plasseres oppå kantbjelken med et markert skille mellom skjerm og kantbjelke.UtformingskravSørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav
TRV:02182Underbygning/Prosjektering og bygging12

Etablering: Ved bruer, tunneler, overbygg, signalhytter og ved eksisterende adgangsstier til sporet, skal det etableres en gjennomgangsåpning i skjermen med en bredde på min. 1 m (lysåpning min. 0,8 m).

 1. Utførelse: Gjennomgangsåpningen skal der det er nødvendig, utføres med trapper, reposer o.l.
 2. Utførelse: Settes det opp en port i forbindelse med adgangsveien, skal låsesystem for firkantnøkkel anvendes.
UtformingskravSikre tilgang til jernbanetekniske installasjoner for jernbanepersonale/vedlikeholdspersonaleUnderbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Gjennomgangsåpninger
TRV:02169Underbygning/Prosjektering og bygging12

Høyde på skjerm: Skjermen bør være så lav som mulig.

 1. Utførelse: For å sikre et fritt utsyn fra togets vinduer bør skjermen høyst være 2 m over skinnetopp.
 2. Utførelse: For visuelt å minimere høyden kan skjermen utføres med krumning inn mot sporet.
Funksjonskrav;UtførelseskravSørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav
TRV:02199Underbygning/Prosjektering og bygging12

Høyde og avstand: For plassering med hensyn på høyde og avstand fra sporet skal avstanden for høy plattform gjelde iht. TRV:03949.

 1. Utførelse: Sporet skal måles inn geodetisk og bakses til fastlagt nivå innen montering av støyskjermen skjer. Hensyn skal også tas til eventuelle framtidige overhøyde-justeringer.
Utførelseskrav;UtformingskravSikre at støyskjermen ikke lager begrensninger i frittromsprofilet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering
TRV:02177Underbygning/Prosjektering og bygging12

Fri sikt: Støyskjermer skal ikke redusere nødvendig fri sikt.

 1. Utførelse: Siktavstanden til signaler skal være i henhold til Signal/Prosjektering/Lyssignal, avsnitt 2.
Funksjonskrav;UtførelseskravSikre tilstrekkelig sikt til signalerUnderbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Oversiktsforhold
TRV:02164Underbygning/Prosjektering og bygging12Begrensninger for anvendelse av reflekterende materialer: Reflekterende materialer kan anvendes langt fra sporet hvis beregninger viser at lyden som ved refleksjoner kastes over skjermen eller over til motsatt beliggende boligområder, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.FunksjonskravSikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav
TRV:02194Underbygning/Prosjektering og bygging12

Vindlast: Vindlasten (q) skal bestemmes for hver enkelt skjermstrekning over ca. 1 kilometers lengde ut fra strekningens høyeste skjermpunkt over terreng, samt strekningens laveste terrengpunkt ved skjerm.

 1. Utførelse: Formfaktoren (c) settes til 1,2 for skjermer på fylling og 2,0 for skjermer på bruer.
 2. Utførelse: Vindtrykket (c x q) regnes virkende på skjermens fulle høyde over terreng og regnes virkende vinkelrett på skjermlinjen, så vel mot som bort fra sporet, jf. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.
UtførelseskravSikre at støyskjermene blir dimensjonert for å håndtere aktuelle vindlaster.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Konstruksjonsmessige krav
TRV:02188Underbygning/Prosjektering og bygging12Drenerende materialer: Støyskjermer bør utføres med drenerende materialer omkring skjermelementdeler under terreng.UtførelseskravHindre at støyskjermen får negativ innvirkning på dreneringen av sporet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Drenering av sporarealet
TRV:02175Underbygning/Prosjektering og bygging12

Skjerm og brufasade: Skjermer bør ikke rage utenfor brufasaden.

 1. Unntak: Skjermer, som på grunn av krav til minste tverrsnitt rager utenfor brufasaden, skal utføres med avfaset overgang til kantbjelke.
UtformingskravSørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav
TRV:02183Underbygning/Prosjektering og bygging12

Mellomliggende avstand: Avstand mellom gjennomgangsåpninger skal ikke overstige 300 m.

 1. Unntak: Kravet gjelder ikke der skjermene danner gjerde mot offentlige tilgjengelige områder eller naboer.
UtformingskravSikre tilgang til jernbanetekniske installasjoner for jernbanepersonale/vedlikeholdspersonaleUnderbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Gjennomgangsåpninger
TRV:02170Underbygning/Prosjektering og bygging12

Utforming av skjermelementer: Skjermelementer skal følge banens lengdeprofil.

 1. Utførelse: Stolpene skal være loddrette, men kan likevel plasseres vinkelrett på banens lengdeprofil når stigning/fall overstiger 7 ‰.
 2. Utførelse: Profilerte skjermelementer bør på yttersiden mot nabo utformes med så store sammenhengende flater som mulig, samt med langsgående linjer.
UtformingskravSørge for at skjermen har en utforming som estetisk og arkitektonisk er tilpasset omgivelsene.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Estetiske krav
TRV:02200Underbygning/Prosjektering og bygging12Lengdebegrensinger: Lave støyskjermer bør ikke plasseres på lengre strekninger enn ca. 500 m da de i stor grad forverrer snørydding og andre typer av sporvedlikehold slik som ballastrensing m.m.UtførelseskravHindre at støyskjermene får negative konsekvenser for sporvedlikeholdet.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Plassering
TRV:02178Underbygning/Prosjektering og bygging12

Avstand til spor: Avstanden mellom skjermelementenes innerside og spormidt skal være minimum 4 m målt ved terreng.

 1. Unntak: På strekninger hvor hastigheten er høyere enn 200 km/h, skal avstanden fra spormidt til skjerm være minimum 4,4 m.
Avstanden på 4 m/4,4 m er valgt for bl.a. å tilgodese:
 • minste tverrsnitt
 • arbeidssikkerhet
 • sporvedlikehold og snørydding
 • el-master, signaler og kabler i standardutforming og med normal plassering
 1. Utførelse: Hvis skjermen skrår innover, skal topp skjerm ha minimum avstand på 3,4 m fra spormidt.
 2. Utførelse: Der det uten problemer og uten endring av den støydempende virkning er mulig å plassere støyskjermen i større avstand fra spormidt enn 4 m, skal så stor avstand som mulig velges.
 3. Unntak: Støyskjermen kan plasseres nærmere spormidt i følgende tilfeller:
 • ved støttemurer o.l. med murliv mindre enn 4 m fra spormidt
 • langs eiendomsgrense mindre enn 4 m fra spormidt
 • mellom spor med mindre innbyrdes avstand enn 8 m
 • langs industrispor med begrenset trafikk
 1. Utførelse: Hvis det unntaksvis er mindre avstand til skjerm enn 4 meter, skal skjermen påføres en sikkerhetsmarkering på sporsiden, jf. Arbeidstilsynet – forskrift nr. 972 «Sikkerhetsskilting og signalgiving på arbeidsplassen».
 2. Utførelse: På strekninger hvor skjermen skal stå i normal avstand fra spor, 4 meter, men blir stående i fyllingsskråningen, skal det fylles opp med pukk eller grus mellom spor og skjerm slik at personale kan ferdes på plant terreng.
Utformingskrav

Sikre tilstrekkelig plass til

 • minste tverrsnitt
 • arbeid i spor inkl. maskinelt vedlikehold
 • snørydding
 • master, signaler, kabler og andre spornære installasjoner
 • evakuering/ferdsel langs spor
Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Avstand mellom skjermer og spor
TRV:02165Underbygning/Prosjektering og bygging12Utforming av skjermtopp: Reflekterende skjermer nær sporet med skjermtoppen mellom 1,5 og 2,0 m over skinnetopp, bør ha skjermtoppen bøyd inn mot sporet.UtformingskravSikre at lydtransmisjonen gjennom skjermen og lyden som kastes over skjermen, ikke gir betydelig bidrag til det samlede lydnivå.Underbygning/Prosjektering og bygging/Støyskjermer#Akustiske krav