Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme

1 Hensikt og omfang

Hensikten med dette kapitlet er å sikre at det velges et godkjent sporvekselvarmesystem, og at det prosjekteres underlag for en optimal plassering og montering av sporvekselvarmeanlegget.

Kapittelet omfatter krav til prosjektering av sporvekselvarmeanlegg for nye sporveksler, og ved ombygging av eksisterende sporveksler og/eller eksisterende sporvekselvarmeanlegg, inkludert ettermontering av regulering i eksisterende anlegg.

Snø og is gir risiko for avsporing i sporveksel i hovedspor dersom sporvekselen legges om for togbevegelser uten at det er aktiv vinterdrift på tilhørende sporvekselvarmesystem.

2 Sporvekselvarmesystem

Prosjektering av sporvekselvarmeanlegg omfatter :

TRV:01607

a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.

 1. Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.

TRV:01608

Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.

TRV:01609

Forskrifter: Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL].

TRV:01610

Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i samsvar med Bane NORs anbefalinger. Se de to tabellene i teknisk spesifikasjon [[1]] for de mest vanlige vekslene.

TRV:01611

Reserve: Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både fysisk, elektrisk og med hensyn til kjøling.

2.1 Sporvekselvarmeanlegg

Et sporvekselvarmeanlegg består normalt av:
 • Et fordelingsskap (gruppeskap) plassert langs banen ved de(n) aktuelle sporvekslen(e) som skal varmes. Gruppeskapet inneholder nødvendige vern og utstyr for overvåkning og regulering.
 • Reguleringsenhet med nødvendige temperatur, snø- og fuktighetsfølere.
 • Varmeelementer på kjøreskinner og i rådegrav.
 • Transformator.
 • Kommunikasjon til nasjonal applikasjon for overvåking og styring (GSM-R eller NGN).
 • Belysningsanlegg for vedlikeholdsarbeider ved sporveksel.
Erfaringer fra vinterdrift av sporveksler viser at varmeelementene bak tungepartiet avsluttes for tidlig:
 • Spesielt for sporveksler med 1:9 og 1:12 anbefales at varmelementene på tunge- og stokkskinner forlenges i bakkant ut over den bevegelige delen av tungepartiet.
Andre mulige tiltak i forbindelse med sporveksler er:
 • Bruk av fastmonterte snøkoster i sporet (for å begrense snødrev/pakking av snø i tungepartiet).
 • Montasje av isolasjon på ytterside (eventuelt også underside) av kjøreskinne (enøk-tiltak).

2.1.1 Energiforsyning

TRV:01612

Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
 2. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.

TRV:01613

Pålitelighet: Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.

 1. Utførelse: Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger. Se også teknisk spesifikasjoner for sporvekselvarme (Lavspenning/Sporvekselvarme_-_TS_Format_i_meldinger med tilpasninger).

TRV:01614

Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).

TRV:01615

d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.

Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording for krav til jordingsanlegg.

2.2 Fordelingsskap for sporvekselvarmeanlegg

Farge og lakkvalitet kan tilpasses geografisk beliggenhet.

TRV:01616

Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.

TRV:01617

Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

TRV:01618

Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.

TRV:01619

Lås: Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.

TRV:01620

Merking: Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt om Merking.

2.3 Aktivering, overvåking og regulering

TRV:01621

Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.

 1. Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.

TRV:01622

Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres sentralt - via Bane NOR sin applikasjon for overvåking og kontroll av sporvekselvarme.

TRV:01623

Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles i sentralt overvåkingssystem. Som et mimimum skal følgende feil varsles :

 1. Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 2. Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 3. Feil ved reguleringsenhet
 4. Feil ved følere.

TRV:01624

Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.

TRV:01625

Protokoller: Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.

Systemer med fjernovervåking benytter transmisjon via fiber aksess eller alternativt via kommersielt mobilnett som kan benytte eget APN (AccessPointName) for Bane NOR.
Enkelte systemer har utarbeidet egne løsninger for detaljert fjernovervåkning som ikke er en del av eksisterende fjernstyringsanlegg, for eksempel via GSM. Dette skal opphøre og alle anlegg må inn i sentralt overvåking og kontroll system. All utbedring som ikke ivaretar dette, må søke om begrunnet dispensasjon. Dispensasjon kan gis til utbedring av gamle anlegg på vei til å utfases innen kort tid

2.4 Følere

Typer, antall og plassering av følere vil være avhengig av type sporvekselvarmesystem. Plasseringen av følere er vesentlig for at anlegget skal fungere som forutsatt. For å unngå uønskede ytre påvirkninger (sol, vind etc.) kreves en vurdering for hvert anlegg.

TRV:01626

Sensorer: Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.

 1. Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
 2. Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av de påmonterte varmeelementene på sporkrysset.

2.5 Transformator

TRV:01627

Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.

2.6 Varmeelementer

2.6.1 Sporvekselvarmeelementer

TRV:01628

Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.

 1. Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
 2. Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.

TRV:07899

Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.

 1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
 2. Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
 3. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
 4. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.

2.6.2 Varmeelementer i kassesville og rådegrav

TRV:01629

Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.

 1. Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
Varme er nødvendig for å sikre at drivmaskinens stenger til kjøreskinnene kan beveges uhindret av snø og is.

2.7 Arbeidslys

TRV:01630

Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).

 1. I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
 2. Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.

3 Merking

TRV:01631

Merking: Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.

TRV:01632

Omfang: Det skal prosjekter synlig og varig merking av fordelinger samt kabler og jordledere i hver ende, i trekkekummer og ved hver kontaktledningsmast.

 1. Utførelse: Alle komponenter skal identifiseres med merking.
 2. Utførelse: Merkingen skal være lett synlig og av en slik kvalitet at den ikke forsvinner eller svekker komponentene.
 3. Utførelse: Merkingen skal ikke plasseres direkte på komponentene (for å unngå at merking forsvinner ved bytte av komponenter).
 4. Utførelse: Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnavn/nr, spenningsnivå og fordelingssystem.
Eksempel: Sporvekselvarme Gruppe 1, 230 V, IT

4 Beskyttelsesjording

Transformatorer montert inne i skap er ikke direkte eksponert for nedfall av kontaktledning, så kravet til ledertverrsnitt på utjevningen mellom disse transformatorene og skapet er begrenset.

TRV:01633

Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.

Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med kjøreskinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på strøm til varmeelementer og impulsstrømmer. Gruppeskap utjevnes til returkretsen, også om gruppeskapet står utenfor sone for kontaktledning.
 1. Beskyttelsesleder: Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke utjevnes til tilførselskabelens beskyttelsesjordleder (PE).
 2. Uttak: Eventuelle uttak for elektrisk utstyr i eller fra gruppeskap − eventuelt på plattform − skal ha beskyttelsesjord.

5 Dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon er gitt i relevante normer og i Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon.

Relevante dokumenter før montasje av anlegget, er:

TRV:01634

Samsvar: Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].

TRV:07900

FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:

 1. Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 2. Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
 3. Innredningstegning for skap
 4. Hoved- og styrestrømsskjema
 5. Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 6. Kursfortegnelse
 7. Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 8. Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget