Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 560 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:04351Ekom/Prosjektering og bygging10Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament i henhold til tegning: S.022016.UtformingskravSikre standardiserte mål på innfesting av master til anviser og monitor."Master for oppheng av anvisere og ur"
TRV:04375Ekom/Prosjektering og bygging10Transmisjonskapasitet: Fra rom med utstyr til ekomnett og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Transmisjon"
TRV:04318Ekom/Prosjektering og bygging10Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk.IntensjonskravSikre at tilstrekkelig risikovurdering av installasjoner på publikumsarealer ivaretas."Cybersikkerhet og sonemodell"
TRV:04346Ekom/Prosjektering og bygging10

Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:

 1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.
UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
TRV:04367Ekom/Prosjektering og bygging10

Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal ivareta dekningsområder, montasjehøyder, støyhensyn og nattsenking av lydnivå.

 1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
 2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.
 3. Vurdering: På plattformområder bør det vurderes om oppheng av høyttalerelementer over 3,3 meter er hensiktsmessig mht. støy til omkringliggende områder og økte vedlikeholdskostnader.
FunksjonskravSikre at lokale akustiske forhold blir ivaretatt og vurdert i en modellering av stasjonsområdet.Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"
TRV:04387Ekom/Prosjektering og bygging10Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø.FunksjonskravSikre at sentralsystemets program- og maskinvare skal kunne kjøres i skytjenester.Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"
TRV:04416Ekom/Prosjektering og bygging11Påloggingsprivilegier og støtte for validering av brukergrensesnitt: Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter.IntensjonskravSikre at operatør valideres for tilgangsrettigheter (IAM)Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04476Ekom/Prosjektering og bygging11Nivå for terskelverdier og rapportintervaller: Systemet for ytelseshåndtering skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskelverdier for når grenseverdier nærmer seg eller passeres.FunksjonskravAvsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04492Ekom/Prosjektering og bygging11Tilgangsstyring (ITIL access management): Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon..FunksjonskravAvsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"
TRV:04508Ekom/Prosjektering og bygging11Nettbasert kundeportal: Det bør være en nettbasert kundeportal der kundene selv kan oppdatere egen profil.IntensjonskravAvsnitt - "Kundeportal"
TRV:04471Ekom/Prosjektering og bygging11

Alarmlister: Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:

 1. Alle aktive alarmer
 2. Alarmlister basert på alvorlighetsgrad
 3. Alarmlister basert på teknologi, for eksempel radiolinje, basestasjoner, anvisere
 4. Geografisk område
FunksjonskravSikre funksjonalitet for produksjon av sorterte alarmlister.Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"
TRV:04487Ekom/Prosjektering og bygging11Dokumentasjon av relevante KV-IKT enheter i CMS: Alle enheter og alle koblinger i skal dokumenteres i CMS.FunksjonskravAvsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"
TRV:04503Ekom/Prosjektering og bygging11Programvare ut over standard leveranse: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å installere alternative programmer for driftsovervåking og back-up.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04409Ekom/Prosjektering og bygging11Overordnet toppsystem for driftsstøtte: Driftstøttesystemene som benyttes for overvåkning, drift og vedlikehold av ekomnett skal samordnes i et felles toppsystem for alle kjøreveis relaterte IKT systemer.IntensjonskravSikre at toppsystemet for driftstøtte struktureres under en felles plattform for både tradisjonelle Tele- og nyere ekom/IKT systemer. (virtualisert HW, stretched cluster o.l.)Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04466Ekom/Prosjektering og bygging11Støtte for avbruddsfri drift av tjenester: Driftstøttesystemet skal understøtte det overvåkede systemets oppetidskrav.FunksjonskravSikre kobling mellom tjenesteproduksjonssystemet og driftskontrollsystemets tilgjengelighet.Avsnitt - "Feilhåndtering (Fault Management, FM)"
TRV:04482Ekom/Prosjektering og bygging11Driftsstøtte ved avvik: CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler.FunksjonskravAvsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"
TRV:04498Ekom/Prosjektering og bygging11Overvåkning av forbindelser til KV-IKT systemenes administrasjonsplattformer: Driftsstøttesystemet skal overvåke kommunikasjon til Element Manager (EM).FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04417Ekom/Prosjektering og bygging11Tilgjengelighet til støttesystemene: RAM krav til KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene.FunksjonskravSikre krav til tilgjengelighetsberegningerEkom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04477Ekom/Prosjektering og bygging11Visningsformater: Rapporter skal være tilgjengelig både på tekst- og grafisk formatFunksjonskravAvsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04493Ekom/Prosjektering og bygging11Deteksjon av uautorisert pålogging (ITIL Service Operation): Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet.FunksjonskravAvsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"
TRV:04509Ekom/Prosjektering og bygging11Opsjoner i kundeportalen: Portalen bør kunne benyttes til å laste ned brukermanualer, rapporter og annen relevant informasjon tilpasset kundens behov.IntensjonskravAvsnitt - "Kundeportal"
TRV:04472Ekom/Prosjektering og bygging11Funksjonalitet for alarmrapportering: Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse og alarmtekst.FunksjonskravSikre tilstrekkelig funksjonalitet for rapportering av alarmstatus og alarmstatestikk.Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmrapporteringsfunksjon"
TRV:04488Ekom/Prosjektering og bygging11Deteksjonsfunksjon: CMS Driftstøttesystemet bør ha en innebygd, intelligent funksjon (Discovery function) for automatisk å kunne oppdage nye elementer eller endringer på objekter eller systemet som påvirker KV-IKT tjenesteproduksjonen i nettet.FunksjonskravAvsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"
TRV:04504Ekom/Prosjektering og bygging11System for loggføring : Driftstøttesystemet skal logge alle feil til en loggfil.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04410Ekom/Prosjektering og bygging11Felles styringssystem i Bane NOR: Det skal være et felles styringssystem for ekomnett og IKT systemer for kjøreveisrelatert virksomhet.IntensjonskravSikre et felles rammeverk for driftskontrollsystemet. Kravet har ikke referanse til Bane NOR sitt styringssystem men et "IKT-management system" som et rammeverk bestående av policyer, prosesser og funksjoner.Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04467Ekom/Prosjektering og bygging11Presentasjon av alarmer: Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt.FunksjonskravSikre at presentasjon av alarmer blir oversiktlig for driftsorganisasjonen.Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"
TRV:04483Ekom/Prosjektering og bygging11Objekter og systemers oppgradering og utfasing: - CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene KV-IKT produserer i et livsløpsperspektiv.FunksjonskravAvsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"
TRV:04499Ekom/Prosjektering og bygging11Omstart ved feiltilstand: Driftstøttesystemet skal automatisk foreta en omstart hvis programvare detekterer alvorlige feiltilstander.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04405Ekom/Prosjektering og bygging11

Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:

 1. Understøtte endrings- og vedlikeholdsprosesser med informasjon til beslutningstaking
 2. Skal inneholde et konfigurasjonshåndteringssystem som synliggjør oppbygningen av de tjenester Bane NOR drifter
 3. Skal kunne integreres med andre støtteverktøy som benyttes i IKT sin tjenesteproduksjon
 4. Hente eller motta data fra Element Manager (EM), underlagte støttesystemer og produksjonssystemer
 5. Kvalitetssikre data fra underliggende systemer
 6. Systematisere data slik at disse blir sammenstilt for å dekke behov for rapporteringsgrunnlag
IntensjonskravSikre at driftstøttesystemet for IKT har tilstrekkelig funksjonalitet for tjenesteproduksjon.Hovedmål for driftstøttesystemet
TRV:04418Ekom/Prosjektering og bygging11Driftstøttesystemets utforming: skal være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse.Sikre at driftsstøttesystemene kan operere uten å påvirke tjenesteproduksjonen.Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04478Ekom/Prosjektering og bygging11Inndeling av rapporter: Det skal være mulig å produsere rapporter per nettelement, eller per grupper av nettelement.FunksjonskravAvsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04494Ekom/Prosjektering og bygging11Tilgang fra Terminal/PC: Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin Terminal/PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette.FunksjonskravAvsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"
TRV:04510Ekom/Prosjektering og bygging11Administrasjon av abonnentdata: Kundeportalen bør gi kundene muligheter til å utføre mange av funksjonene i forbindelse med å administrere sitt kundeforhold.IntensjonskravAvsnitt - "Kundeportal"
TRV:04412Ekom/Prosjektering og bygging11System for planmessig vedlikehold: Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet.IntensjonskravSikre at Bane NOR bygger driftskontrollsystemer som samsvarer med konsernprosedyre for IKTEkom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04473Ekom/Prosjektering og bygging11Funksjonalitet for driftstøttesystemer: Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og rapportere ytelsesdata, alarmhistorikk og trender i ekomnett slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår.FunksjonskravDriftsstøttesystemer - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04489Ekom/Prosjektering og bygging11Fakturering av GSM-R tjenester: GSM-R tjenester som skal faktureres basert på bruk, skal fakturerings- eller forbruks data sendes til kundehåndteringssystemet (Customer Care and Billing System - CCBS) for lagring og videre prosessering.FunksjonskravAvsnitt - "Faktureringshåndtering"
TRV:04505Ekom/Prosjektering og bygging11Tilgjengelighet: Driftstøttesystemene skal ha funksjoner for redundans så tilgjengelighetskrav opprettholdes for systemer som er kritiske for drift og vedlikehold.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04411Ekom/Prosjektering og bygging11

Bruk av beste-praksis/ITIL i KV-IKT forvaltning: Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser som omfatter:

 1. Incident Management
 2. Problem Management
 3. Configuration Management
 4. Continuity Management
 5. Capacity Management
 6. Event Management
 7. Knowledge Management
 8. Service Level Management
IntensjonskravSikre at Bane NOR benytter ITIL rammeverket.Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04468Ekom/Prosjektering og bygging11

Alarmkategorier: Alarmer skal klassifiseres og kategoriseres med vekt på alvorlighetsgrad mhp:

 1. Kritisk feil - Critical
 2. Alvorlig feil - Major
 3. Ikke alvorlig feil - Minor
 4. Informasjon - Warning/Information
FunksjonskravSike at alarmer kategoriseres så dette kan prioriteres i ITIL hendelseshåndteringsprosess (Insident Managment).Avsnitt - Feilhåndtering (Fault Management, FM) - "Alarmhåndteringsfunksjoner"
TRV:04484Ekom/Prosjektering og bygging11Informasjonsutveksling mellom databaser: CMS skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet.FunksjonskravAvsnitt - "Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)"
TRV:04500Ekom/Prosjektering og bygging11System for sikkerhetskopiering : Driftstøttesystemet bør støtte en sentral back-up løsning.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04406Ekom/Prosjektering og bygging11

Rapportering av nøkkeltall for tjenestene. Driftstøttesystemet skal ha funksjonalitet for:

 1. Nøkkeltall/KPI'er i henhold til mål og strategier
 2. Automatisert uthenting av data og presentere dette på en oversiktlig måte
 3. Synliggjøre trender og utvikling i forhold til krav til måloppnåelse
IntensjonskravSikre tilgjengelighet til sentrale nøkkeltall for rapportering, drift og vedlikehold.Avsnitt "Hovedmål for driftstøttesystemet"
TRV:04463Ekom/Prosjektering og bygging11Funksjoner for alarmering: Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata både aktive og historiske fra alarmlogg.FunksjonskravSikre at støttesystemet kan ta ut aktive alarmer og at alarmer kan analyseres i alarmlogg.Avsnitt - "Feilhåndtering (Fault Management, FM)"
TRV:04479Ekom/Prosjektering og bygging11Rapportering av degradert ytelse: Det skal være mulig å identifisere nettelementer eller subsystemer med degradert ytelse.FunksjonskravAvsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04495Ekom/Prosjektering og bygging11Sikring ved overføring av data (ITIL Service Design): Ved dataoverføring mellom nettelementer og driftsstøttesystemer skal datasikkerheten vurderes opp mot Bane NORs retningslinjer for dataintegritet.FunksjonskravAvsnitt - "Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)"
TRV:04413Ekom/Prosjektering og bygging11Presentasjonsform i toppsystemet: Driftstøttesystemet skal ha et grafisk presentasjonsverktøy som viser alarmer, nettstatus, rapporter og skjematiske nettverkskart.IntensjonskravSikre at brukergrensesnittet benytter seg av en grafisk fremstillingsmodell.Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer#Generelle krav til driftstøttesystemet
TRV:04474Ekom/Prosjektering og bygging11Innhenting av grunnlagsdata og analyse: Ytelseshåndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM ("Element Managers") eller andre underliggende system, vise status informasjon og generere rapporter basert på innhentet informasjon.FunksjonskravAvsnitt - "Ytelsehåndtering - (Performance Mangement, PM)"
TRV:04490Ekom/Prosjektering og bygging11CCBS: Det skal være et sentralt CCBS for alle systemer.IntensjonskravAvsnitt - "Faktureringshåndtering"
TRV:04506Ekom/Prosjektering og bygging11Funksjonalitet ved feiltilstand: Det skal være funksjonalitet for at det ved feil på det primære overvåkningssystemet kan iverksettes tiltak så tjenestene opprettholdes i dublerte/redundante ressurser.FunksjonskravAvsnitt - "Administrasjon av av driftstøttesystemet"
TRV:04469Ekom/Prosjektering og bygging11

Funksjoner for administrasjon av alarmer: Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:

 1. Det skal være mulig å undertrykke følgealarmer
 2. Det skal være mulig å kombinere fysiske alarmer til logiske alarmer
 3. Det skal være mulig å indikere at alarmen er sett (acknowledgement)
 4. Det skal være mulig for en operatør å konfigurere grenseverdier og alvorlighetsgrad for alarmer
FunksjonskravSikre at driftsstøttesystemet har tilstrekkelig funksjonalitet for alarmhåndtering.Alarmhåndteringsfunksjoner Fault Management FM