Ekom/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav til driftstøttesystemer i ekomnett som er relatert til fremføring av tog, ref. kap. 4 Generelle tekniske krav/avsnitt 1.2 Omfang. Kravene gjelder for nye systemer og oppgradering av eksisterende systemer.


1.1 Hovedmål for driftstøttesystemet

TRV:04405

Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:

 1. Understøtte endrings- og vedlikeholdsprosesser med informasjon til beslutningstaking
 2. Skal inneholde et konfigurasjonshåndteringssystem som synliggjør oppbygningen av de tjenester Bane NOR drifter
 3. Skal kunne integreres med andre støtteverktøy som benyttes i IKT sin tjenesteproduksjon
 4. Hente eller motta data fra Element Manager (EM), underlagte støttesystemer og produksjonssystemer
 5. Kvalitetssikre data fra underliggende systemer
 6. Systematisere data slik at disse blir sammenstilt for å dekke behov for rapporteringsgrunnlag

TRV:04406

Rapportering av nøkkeltall for tjenestene. Driftstøttesystemet skal ha funksjonalitet for:

 1. Nøkkeltall/KPI'er i henhold til mål og strategier
 2. Automatisert uthenting av data og presentere dette på en oversiktlig måte
 3. Synliggjøre trender og utvikling i forhold til krav til måloppnåelse

TRV:04407

Regulatoriske pålegg for rapportering: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for rapportering til tilsyn og myndigheter i.h.h.t. deres gjeldende krav.

Bane NOR er som mobiloperatør og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester underlagt kvartalsvis eller årlige innrapporteringer til bla. NKOM - f.eks Frekvensbruk og nummerserier.

TRV:04408

Verktøy for feilsøking og statistikk: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for sanntids/nær sanntids rapportering.

 1. Verktøyet skal kunne generere rapporter som kan brukes for analyser og dybderapporter for å finne underliggende årsaker til avvik og lignende.
 2. Dette verktøyet bør også kunne generere statistikkdata for rapportering

2 Generelle krav til driftstøttesystemet

TRV:04409

Overordnet toppsystem for driftsstøtte: Driftstøttesystemene som benyttes for overvåkning, drift og vedlikehold av ekomnett skal samordnes i et felles toppsystem for alle kjøreveis relaterte IKT systemer.

TRV:04410

Felles styringssystem i Bane NOR: Det skal være et felles styringssystem for ekomnett og IKT systemer for kjøreveisrelatert virksomhet.

TRV:04411

Bruk av beste-praksis/ITIL i KV-IKT forvaltning: Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser som omfatter:

 1. Incident Management
 2. Problem Management
 3. Configuration Management
 4. Continuity Management
 5. Capacity Management
 6. Event Management
 7. Knowledge Management
 8. Service Level Management

TRV:04412

System for planmessig vedlikehold: Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet.

TRV:04413

Presentasjonsform i toppsystemet: Driftstøttesystemet skal ha et grafisk presentasjonsverktøy som viser alarmer, nettstatus, rapporter og skjematiske nettverkskart.

TRV:04414

Brukergrensesnittet: Valg av objekter i skjermbilde skal gjøre ved hjelp av mus eller annet pekerutstyr i et grafisk menybasert brukergrensesnitt.

TRV:04416

Påloggingsprivilegier og støtte for validering av brukergrensesnitt: Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter.

TRV:04417

Tilgjengelighet til støttesystemene: RAM krav til KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene.

TRV:04418

Driftstøttesystemets utforming: skal være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse.

3 Feilhåndtering (Fault Management, FM)

TRV:04463

Funksjoner for alarmering: Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata både aktive og historiske fra alarmlogg.

TRV:04464

Visning av driftsstatus: Driftstøttesystemet skal vise status på det overvåkede systemet inkludert status på driftstøttesystemet selv.

TRV:04465

Feil på kjernesystem for driftsovervåkning: En feil på driftstøttesystemet skal ikke ha innvirkning på det overvåkede systemet.

TRV:04466

Støtte for avbruddsfri drift av tjenester: Driftstøttesystemet skal understøtte det overvåkede systemets oppetidskrav.

3.1 Alarmhåndteringsfunksjoner

TRV:04467

Presentasjon av alarmer: Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt.

TRV:04468

Alarmkategorier: Alarmer skal klassifiseres og kategoriseres med vekt på alvorlighetsgrad mhp:

 1. Kritisk feil - Critical
 2. Alvorlig feil - Major
 3. Ikke alvorlig feil - Minor
 4. Informasjon - Warning/Information

TRV:04469

Funksjoner for administrasjon av alarmer: Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:

 1. Det skal være mulig å undertrykke følgealarmer
 2. Det skal være mulig å kombinere fysiske alarmer til logiske alarmer
 3. Det skal være mulig å indikere at alarmen er sett (acknowledgement)
 4. Det skal være mulig for en operatør å konfigurere grenseverdier og alvorlighetsgrad for alarmer

TRV:04470

Akustisk varsling: Driftstøttesystemet bør kunne varsle operatør akustisk ved alarm iht. alvorlighetsgrad.

TRV:04471

Alarmlister: Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:

 1. Alle aktive alarmer
 2. Alarmlister basert på alvorlighetsgrad
 3. Alarmlister basert på teknologi, for eksempel radiolinje, basestasjoner, anvisere
 4. Geografisk område


3.2 Alarmrapporteringsfunksjon

TRV:04472

Funksjonalitet for alarmrapportering: Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse og alarmtekst.


4 Ytelsehåndtering (Performance Mangement, PM)

For å tilfredsstille infrastrukturforvalters behov for måling av ytelsen på KV-IKT systemene opp mot måltall/KPI er flere verktøy fordelt på flere plattformer nødvendig.

ITIL sitt rammeverk for den driftstekniske tilnærmingen i Bane NOR og denne delen av teknisk regelverk er i hovedsak knyttet til nettverksytelse for GSM-R radio og kjernenett, transmisjonsnettverk og kundeinformasjonsplattformer.

Der transmisjonssystemene er bærer av informasjon som f.eks KV-IKT systemer for informasjonssikkerhet er ytelsesmåling av funksjonalitet, kontroll og mottiltak ikke omfattet i denne delen av TRV.

TRV:04473

Funksjonalitet for driftstøttesystemer: Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og rapportere ytelsesdata, alarmhistorikk og trender i ekomnett slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår.

TRV:04474

Innhenting av grunnlagsdata og analyse: Ytelseshåndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM ("Element Managers") eller andre underliggende system, vise status informasjon og generere rapporter basert på innhentet informasjon.

TRV:04475

Rapportgenerering: Ytelsesrapporter skal kunne hentes på forespørsel eller automatisk basert på tidsintervaller eller basert på at en ytelsesterskel nærmer seg eller er passert.

TRV:04476

Nivå for terskelverdier og rapportintervaller: Systemet for ytelseshåndtering skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskelverdier for når grenseverdier nærmer seg eller passeres.

TRV:04477

Visningsformater: Rapporter skal være tilgjengelig både på tekst- og grafisk format

TRV:04478

Inndeling av rapporter: Det skal være mulig å produsere rapporter per nettelement, eller per grupper av nettelement.

TRV:04479

Rapportering av degradert ytelse: Det skal være mulig å identifisere nettelementer eller subsystemer med degradert ytelse.


5 Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)

Konfigurasjonsstyringsverktøyet (CMS) inngår som en del av Bane NOR sitt system for forvaltning av KV-IKT systemenes verdier og anlegg (Asset-Management).

Konfigurasjonsstyring av KV-IKT systemer med tilhørende objekter er i Bane NOR underlagt ITIL prosesser. En hovedkomponent i konfigurasjonsstyring (CM) er databasen (CMDB) som inneholder en oversikt over objekter og grupperinger av disse (CI).

Drifts og vedlikehodsorganisasjonen benytter databasen til planlegging, identifisering, kontroll, monitorering og verifisering av objekter og grupperinger av disse som produserer KV—IKT tjenester.

TRV:04480

System for konfigurasjonsstyring: Driftstøttesystemet skal inneholde et system for konfigurasjonsstyring (Configuration Management System CMS) som inneholde en oversikt over kritiske komponenter som understøtter de tjenester KV-IKT produserer.

TRV:04481

Kapasitetsplanlegging: CMS skal inneholde et planleggingsverktøy for kapasitet.

TRV:04482

Driftsstøtte ved avvik: CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler.

TRV:04483

Objekter og systemers oppgradering og utfasing: - CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene KV-IKT produserer i et livsløpsperspektiv.

TRV:04484

Informasjonsutveksling mellom databaser: CMS skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet.

TRV:04485

Databasekvalitet: CMS skal inneholde en til enhver tid oppdatert Configuration Management DataBase (CMDB).

TRV:04486

Konfigurasjonsinformasjon: CMS skal inneholde kritisk informasjon om systemets konfigurasjon som type enhet, HW og SW versjoner og relasjon med kobling til andre objekter, enheter og systemer.

TRV:04487

Dokumentasjon av relevante KV-IKT enheter i CMS: Alle enheter og alle koblinger i skal dokumenteres i CMS.

TRV:04488

Deteksjonsfunksjon: CMS Driftstøttesystemet bør ha en innebygd, intelligent funksjon (Discovery function) for automatisk å kunne oppdage nye elementer eller endringer på objekter eller systemet som påvirker KV-IKT tjenesteproduksjonen i nettet.


6 Faktureringshåndtering

TRV:04489

Fakturering av GSM-R tjenester: GSM-R tjenester som skal faktureres basert på bruk, skal fakturerings- eller forbruks data sendes til kundehåndteringssystemet (Customer Care and Billing System - CCBS) for lagring og videre prosessering.

TRV:04490

CCBS: Det skal være et sentralt CCBS for alle systemer.


7 Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)

Driftstøttesystemer er som andre IKT systemer underlagt en overordnet strategi for digital sikkerhet. I Bane NOR er det felles retningslinjer for sikkerhetshåndtering.

ITIL rammeverk og styringssystemet som ligger til grunn for KV-IKT applikasjoner er basert på ISO 27001 - «Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet» . Sikkerhetskulturen bygger på etablerte standarder og konsernprosedyre for risikovurdering, trusselanalyse , monitorering, deteksjon og hendelseshåndtering.

Sikkerhetshåndtering (SM Security Management) er en del av ITIL prosess og støtter opp under tjenestenes avtaleverk (SLA Service Level Agreement), endringshåndtering (CM Change Management) og hendelseshåndtering (IM Incident Managmenet ).

TRV:04491

Sikring av databaseinnhold: Driftstøttesystemet skal være beskyttet mot tap av data.

TRV:04492

Tilgangsstyring (ITIL access management): Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon..

TRV:04493

Deteksjon av uautorisert pålogging (ITIL Service Operation): Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet.

TRV:04494

Tilgang fra Terminal/PC: Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin Terminal/PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette.

TRV:04495

Sikring ved overføring av data (ITIL Service Design): Ved dataoverføring mellom nettelementer og driftsstøttesystemer skal datasikkerheten vurderes opp mot Bane NORs retningslinjer for dataintegritet.

TRV:04496

LAN og IPMPLS L2/L3 ruting: Lokalnettet for driftstøttesystemer skal sikres som kritisk system iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.

TRV:04497

Ekstern pålogging til driftsstøttesystemer: Kommunikasjon skal sikres på linje med øvrige KV-IKT systemer som er klassifisert som kritiske for togfremføring iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.


8 Administrasjon av driftstøttesystemet

TRV:04498

Overvåkning av forbindelser til KV-IKT systemenes administrasjonsplattformer: Driftsstøttesystemet skal overvåke kommunikasjon til Element Manager (EM).

TRV:04499

Omstart ved feiltilstand: Driftstøttesystemet skal automatisk foreta en omstart hvis programvare detekterer alvorlige feiltilstander.

TRV:04500

System for sikkerhetskopiering : Driftstøttesystemet bør støtte en sentral back-up løsning.

TRV:04501

Samordnet plattform og toppsystem for administrasjon: Driftstøttesystemet skal ha et felles brukerhåndteringssystem.

TRV:04502

Tilpasning av standard programvare: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å endre alle programvaresettinger.

TRV:04503

Programvare ut over standard leveranse: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å installere alternative programmer for driftsovervåking og back-up.

TRV:04504

System for loggføring : Driftstøttesystemet skal logge alle feil til en loggfil.

TRV:04505

Tilgjengelighet: Driftstøttesystemene skal ha funksjoner for redundans så tilgjengelighetskrav opprettholdes for systemer som er kritiske for drift og vedlikehold.

TRV:04506

Funksjonalitet ved feiltilstand: Det skal være funksjonalitet for at det ved feil på det primære overvåkningssystemet kan iverksettes tiltak så tjenestene opprettholdes i dublerte/redundante ressurser.

TRV:04507

Ved utskifting av toppsystem for drifsstøtte: Gjelder følgende overordnede krav

 1. Systemet skal benytte sentraliserte lagrings løsninger
 2. Systemet bør støtte virtualisering
 3. Systemet bør benytte hyllevare operativsystemer som HP-UX, Windows, eller Linux
 4. Systemet skal være skalerbart - maskinvare, programvare og databaseressurser
 5. Systemet skal ha funksjonalitet for geografisk redundans
 6. Systemet skal ha funksjonalitet for å flytte applikasjonen fra virtuelle maskiner ved feil på fysiske maskiner eller ved vedlikehold.


9 Kundeportal

TRV:04508

Nettbasert kundeportal: Det bør være en nettbasert kundeportal der kundene selv kan oppdatere egen profil.

TRV:04509

Opsjoner i kundeportalen: Portalen bør kunne benyttes til å laste ned brukermanualer, rapporter og annen relevant informasjon tilpasset kundens behov.

TRV:04510

Administrasjon av abonnentdata: Kundeportalen bør gi kundene muligheter til å utføre mange av funksjonene i forbindelse med å administrere sitt kundeforhold.


10 Referanser

1. ITIL ordliste og forkortelser - Norsk Engelsk oversettelse med begrepsbeskrivelser

11 Vedlegg

Ingen vedlegg.