Kravliste 530

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 530 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:07945Overbygning/Prosjektering10f) Ballastmatter skal ikke kombineres med bruk av svillematter (USP)UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03449Overbygning/Prosjektering10a) Standard ballastprofil som skal anvendes for dobbeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor.Kravlokasjon
TRV:03460Overbygning/Prosjektering10b) Ved bruk av svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 10 cm i forhold til krav i Profiler. For sviller med svillematter, se Sporkonstruksjoner/Betongsviller med svillematter.Kravlokasjon
TRV:07939Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal kun brukes på harde underlag og i tunneler.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07952Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal dimensjoneres for den maksimal strekningshastighet og aksellast, definert av sporgeometri og overbygningsklasse.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03455Overbygning/Prosjektering10c) For skjæringer skal bredde være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil.Kravlokasjon
TRV:07946Overbygning/Prosjektering10g) Ballastmatte skal ikke brukes i kombinasjon med XPS plater.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03450Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
TRV:03461Overbygning/Prosjektering10c) For å oppnå effektiv sporjustering skal det være minimum 20 cm ballast under sville underkant.Kravlokasjon
TRV:07940Overbygning/Prosjektering10b) Ballastmatter skal installeres på en måte som sikrer god drenering av sporet.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03445Overbygning/Prosjektering10a) Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.Kravlokasjon
TRV:07953Overbygning/Prosjektering10b) Dimensjonering av ballastmatter skal ta hensyn til fremtidig mulige økninger av hastighet og aksellast med et tidsperspektiv på 20 år framover. Det innebærer at man også må ta hensyn til eventuelt blandet trafikk i framtiden. FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03456Overbygning/Prosjektering10d) Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
 • Tunneler
 • Skjæringer i fjell (bredde skal være iht.Kabelfritt profil)
  • Unntak: Dersom det bygges opp med forsterkningslag på 700 mm i fjellskjæringen, regnes det ikke som hardt underlag, og standard ballastprofil kan etableres.
 • Konstruksjoner (Bru, kulvert o.l)
Kravlokasjon
TRV:07947Overbygning/Prosjektering10a) Akseptansetesting av ballastmatter skal utføres i henhold til standard NS-EN 17282:2020UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03451Overbygning/Prosjektering10c) For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
TRV:03462Overbygning/Prosjektering10d) Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. Profiler.Kravlokasjon
TRV:07941Overbygning/Prosjektering10c) Ballastmatter bør ikke brukes i sammenheng med sporveksler.IntensjonskravKravlokasjon
TRV:03446Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
TRV:07954Overbygning/Prosjektering10a) I overgangssonen til en strekning med ballastmatter skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til de ulike sporkonstruksjonene.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03457Overbygning/Prosjektering10a) For spor som prosjekteres med strekningshastighet over 200 km/h skal ballasthøyden økes med 50 mm i forhold til profilene i avsnitt 2.1, 2.2 og 2.3.Kravlokasjon
TRV:07948Overbygning/Prosjektering10b) For å ivareta jernbanetekniske krav til sikker fremføring skal ballastmatter ha en minimum stivhet som funksjon av aksellast og hastighet uttrykt ved den statiske stivheten, CSTAT FP i henhold til Tabell: Krav til statisk stivhet for ballastmatter.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03452Overbygning/Prosjektering10d) Nødvendige planeringsbredder for dobbeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravlokasjon
TRV:07942Overbygning/Prosjektering10d) Ballastmatter skal ha lateral støtte for å ivareta sporets sidestabilitet.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03447Overbygning/Prosjektering10c) For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
TRV:07955Overbygning/Prosjektering10b) Maksimal nedbøyningsvariasjon mellom to påfølgende seksjoner med konstant stivhet skal være maksimum 0,5 mm.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03458Overbygning/Prosjektering10a) For kurver med mindre radius enn 500 m for tresviller og 400 m for betongsviller skal skulderbreddene økes som vist i Figur: Ballastprofil i skarpe kurver og Tabell: Ballastprofil i skarpe kurver.Kravlokasjon
TRV:07949Overbygning/Prosjektering10c) Ved testing av vann- og frostmotstand i henhold til EN 17282, vedlegg H, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • Statisk (CSTAT) og dynamisk (CDYN 5Hz) stivhet skal ikke endres med mer enn 15%.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03453Overbygning/Prosjektering10a) På hardt underlag skal ballasthøyden på enkeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil på enkeltspor på hardt underlag.Kravlokasjon
TRV:07943Overbygning/Prosjektering10e) Det skal ikke brukes flere lag med ballastmatterUtførelseskravKravlokasjon
TRV:03448Overbygning/Prosjektering10d) Nødvendig planeringsbredde for enkeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravlokasjon
TRV:07923Overbygning/Prosjektering10a) Maksimal ballasttykkelse under svillen (i kurver med overhøyde; under høyeste skinnestreng) skal ikke være større enn 700 mm. Målt fra skinneoverkant SOK skal maksimal ballasthøyde være 1 050 mm (skinneprofil 54E3) eller 1 100 mm (skinneprofil 60E1).UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Maksimal ballasthøyde
TRV:07956Overbygning/Prosjektering10c) Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s). Minste lengde bør ikke være under en vognlengde (cirka 25 meter).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03459Overbygning/Prosjektering10a) På steder hvor eksisterende bruer, tunneler eller andre konstruksjoner gir høydebegrensninger som gjør at full ballasthøyde ikke kan oppnås, skal det ikke anvendes betongsviller uten elastisitet.Kravlokasjon
TRV:07951Overbygning/Prosjektering10e) Ved utmattingstest i henhold til EN 17282, vedlegg D, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:03454Overbygning/Prosjektering10b) På hardt underlag skal ballasthøyden på dobbeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor på hardt underlag.Kravlokasjon
  TRV:03474Overbygning/Prosjektering11På bruer skal det anvendes ballastprofil i henhold til Ballast#Profiler på hardt underlagKravlokasjon
  TRV:03502Overbygning/Prosjektering11Det skal ikke legges skinneskjøter på brua.Kravlokasjon
  TRV:03519Overbygning/Prosjektering11Tabell: Glideskjøt og befestigelse på stålbruer viser anvendelse av glideskjøt og befestigelse på stålbruer med forskjellig ekspansjonlengde.Kravlokasjon
  TRV:03534Overbygning/Prosjektering11Landkarsvillene skal ha godt anlegg på murverk eller betong og festes med to bolter med Ø24 mm.Kravlokasjon
  TRV:03487Overbygning/Prosjektering11Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devices. Tabell: Glideskjøter som skal anvendes ved nyanlegg og sporombygging på bruer med gjennomgående ballast viser standard glideskjøter for bruk i Bane NOR med hovedmål.Kravlokasjon
  TRV:03497Overbygning/Prosjektering11Når de tilsluttende spor på en eller begge sider av brua er helsveist, gjelder spesielle regler, jf.Overbygning/Prosjektering/Helsveist sporKravlokasjon
  TRV:03513Overbygning/Prosjektering11Sviller og svilledeling på stålbruer med tvillingbærere skal være i henhold til Tabell: Sviller på stålbruer med tvillingbjelker.Kravlokasjon
  TRV:03530Overbygning/Prosjektering11Ekspansjonsåpninger i ledeskinner skal anordnes ved alle bevegelige lager i mellomrommet mellom de to sviller hvor bevegelsen foregår.Kravlokasjon
  TRV:03545Overbygning/Prosjektering11Beliggenheten av sporets midtlinje i forhold til bruaksen skal utføres etter Figur: Plassering av sporets midtlinje.Kravlokasjon
  TRV:03480Overbygning/Prosjektering11Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.Kravlokasjon
  TRV:03508Overbygning/Prosjektering11Svillene skal ligge godt an på bærebjelkene og utboring for naglehoder skal utføres så nøyaktig at svillenes anleggsflate ikke minskes unødvendig.Kravlokasjon
  TRV:03525Overbygning/Prosjektering11Ledeskinnene skal legges direkte på svillene og festes med to svilleskruer til hver sville (Figur: Ledeskinner).Kravlokasjon
  TRV:03540Overbygning/Prosjektering11Bredde av klossene skal være minst 165 mm.Kravlokasjon
  TRV:03492Overbygning/Prosjektering11Skinneprofilet skal være likt eller større enn skinneprofilet i sporet på begge sider av brua.Kravlokasjon
  TRV:03475Overbygning/Prosjektering11Betongsviller på bruer med lengde > 30 m skal ha ekstra anker for feste av ledeskinner og svillematter, se Sporkonstruksjoner, brusvillerKravlokasjon
  … flere resultater