Kravliste 530

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 530 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:03449Overbygning/Prosjektering10Standard ballastprofil som skal anvendes for dobbeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal bidra til å oppnå tilstrekkelig sidestabilitet for å unngå solslyng, og forskyvning av sporet fra laterale sporkrefter. Kravet (ballasthøyde) skal også hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville, samt sikre mulighet for å kunne utføre maskinell sporjustering.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for dobbeltspor eller flere spor
TRV:07943Overbygning/Prosjektering10e) Det skal ikke brukes flere lag med ballastmatterUtførelseskravKravlokasjon
TRV:08318Overbygning/Prosjektering10Båsgrind skal benyttes på begge sider av sporet.

Utforming:

 1. Båsgrinda skal plasseres så nær sporet at grindas bremsende funksjon ivaretas.
 2. Sperrene i båsgrinda skal overlappe.
 3. Gangbredde i båsgrind skal være minimum 1,0 m (Bredde på barnevogner, sykkel med vogn, rullestol (V129_Universell_utforming_veger_gater_2014)).
Utformingskrav;SikkerhetskravKrav skal sikre at båsgrind kan benyttes på sikker måte for alle relevante brukereOverbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Båsgrind
TRV:07956Overbygning/Prosjektering10c) Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s). Minste lengde bør ikke være under en vognlengde (cirka 25 meter).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:08262Overbygning/Prosjektering10Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor og hovedtogspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon skal være 22,4 – 50 mm.Funksjonskrav;UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:07923Overbygning/Prosjektering10a) Maksimal ballasttykkelse under svillen (i kurver med overhøyde; under høyeste skinnestreng) skal ikke være større enn 700 mm. Målt fra skinneoverkant SOK skal maksimal ballasthøyde være 1 050 mm (skinneprofil 54E3) eller 1 100 mm (skinneprofil 60E1).UtformingskravKrav til maksimal ballasthøyde skal ivareta ballastlagets stabilitet og sikre vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for rensing av hele ballastlaget ved hjelp av ballastrenseverk.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Maksimal ballasthøyde
TRV:03460Overbygning/Prosjektering10Ved bruk av svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 100 mm i forhold til krav i Profiler. For sviller med svillematter, se Sporkonstruksjoner/Betongsviller med svillematter.FunksjonskravKravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger. Kravet åpner for bruk av betongsviller på steder hvor det er for liten ballasthøyde. Svillematter øker det effektive kontaktarealet mellom sville og ballastlag slik at ballastspenninger reduseres.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde
TRV:07951Overbygning/Prosjektering10e) Ved utmattingstest i henhold til EN 17282, vedlegg D, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
FunksjonskravSikre lang levetid for ballastmatterKravlokasjon
TRV:03455Overbygning/Prosjektering10For skjæringer skal bredde være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil.Kravet skal sikre tilstrekkelig plass til å utføre ballastrensing.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:03450Overbygning/Prosjektering10For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
TRV:07945Overbygning/Prosjektering10f) Ballastmatter skal ikke kombineres med bruk av svillematter (USP)UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03445Overbygning/Prosjektering10Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.Kravet skal bidra til å oppnå tilstrekkelig sidestabilitet for å unngå solslyng, og forskyvning av sporet fra laterale sporkrefter. Kravet (ballasthøyde) skal også hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville, samt sikre mulighet for å kunne utføre maskinell sporjustering.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for enkeltspor
TRV:08263Overbygning/Prosjektering10På driftsbanegårder tillates et topplag med dybde opp til 15 cm med fraksjonen 16-22 mm. Under topplaget skal fraksjonen være 31,5-63 mm.Funksjonskrav;UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:07939Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal kun brukes på harde underlag og i tunneler.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03461Overbygning/Prosjektering10For å oppnå effektiv sporjustering skal det være minimum 200 mm ballast under sville underkant.FunksjonskravSporjusteringsmaskiner trenger minimum 200mm ballasttykkelse. Kravet sikrer mulighet for effektiv sporjustering.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde
TRV:07952Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal dimensjoneres for den maksimal strekningshastighet og aksellast, definert av sporgeometri og overbygningsklasse.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03456Overbygning/Prosjektering10Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
 • Tunneler
 • Skjæringer i fjell (bredde skal være iht.Kabelfritt profil)
  • Unntak: Dersom det bygges opp med forsterkningslag på 700 mm i fjellskjæringen, regnes det ikke som hardt underlag, og standard ballastprofil kan etableres.
 • Konstruksjoner (Bru, kulvert o.l)
Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:03451Overbygning/Prosjektering10For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
TRV:07946Overbygning/Prosjektering10g) Ballastmatte skal ikke brukes i kombinasjon med XPS plater.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03446Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
TRV:08264Overbygning/Prosjektering10På baner med lav trafikk, sidespor, togspor på stasjoner og øvrige spor, kan kravene til jernbanepukken reduseres. Kravene skal vurderes for hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon (trafikkmengde, hastighet, trafikksammensetning).UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:07940Overbygning/Prosjektering10b) Ballastmatter skal installeres på en måte som sikrer god drenering av sporet.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03462Overbygning/Prosjektering10Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. Profiler.FunksjonskravKravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde
TRV:07953Overbygning/Prosjektering10b) Dimensjonering av ballastmatter skal ta hensyn til fremtidig mulige økninger av hastighet og aksellast med et tidsperspektiv på 20 år framover. Det innebærer at man også må ta hensyn til eventuelt blandet trafikk i framtiden. FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03457Overbygning/Prosjektering10For spor som prosjekteres med strekningshastighet over 200 km/h skal ballasthøyden økes med 50 mm i forhold til profilene i avsnitt 2.1, 2.2 og 2.3.Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastprofiler for hastighet over 200km/h
TRV:07947Overbygning/Prosjektering10a) Akseptansetesting av ballastmatter skal utføres i henhold til standard NS-EN 17282:2020UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03452Overbygning/Prosjektering10Nødvendige planeringsbredder for dobbeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravet skal sikre tilstrekkelig plass på formasjonsplanet til å anlegge nødvendige ballastprofilerOverbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for dobbeltspor
TRV:03447Overbygning/Prosjektering10c) For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
TRV:08265Overbygning/Prosjektering10Ballastpukk som benyttes på Ofotbanen skal spyles i egnet sikteverk med vaskeanlegg før utlegging.UtførelseskravØkt støvmengde i pukkproduksjonen kan motvirkes med spyling av ballastpukken i egnet sikteverk med spyleanlegg før utlegging. Spyling av ballastpukk vil redusere støvmengden i produksjonen og utleggingen av ballasten.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:07941Overbygning/Prosjektering10c) Ballastmatter bør ikke brukes i sammenheng med sporveksler.IntensjonskravKravlokasjon
TRV:07954Overbygning/Prosjektering10a) I overgangssonen til en strekning med ballastmatter skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til de ulike sporkonstruksjonene.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03458Overbygning/Prosjektering10For kurver med mindre radius enn 500 m for tresviller og 400 m for betongsviller skal skulderbreddene økes som vist i Figur: Ballastprofil i skarpe kurver og Tabell: Ballastprofil i skarpe kurver.Utformingskrav;SikkerhetskravKravet skal bidra til at sporet har tilstrekkelig sideforskyvningsmotstand i kurver for å hindre solslyngOverbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler i skarpe kurver
TRV:07948Overbygning/Prosjektering10b) For å ivareta jernbanetekniske krav til sikker fremføring skal ballastmatter ha en minimum stivhet som funksjon av aksellast og hastighet uttrykt ved den statiske stivheten, CSTAT FP i henhold til Tabell: Krav til statisk stivhet for ballastmatter.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03453Overbygning/Prosjektering10På hardt underlag skal ballasthøyden på enkeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil på enkeltspor på hardt underlag.Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:08305Overbygning/Prosjektering10Profiler for dobbeltspor skal også anvendes på steder med flere enn to parallelle spor, da med sporavstand (Sp) som minste planeringsbredde ved mellomliggende spor.UtformingskravKravet skal sørge for at man får nok ballast ved og under sporene ved bygging av flere enn to spor.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for dobbeltspor eller flere spor
TRV:03448Overbygning/Prosjektering10Nødvendig planeringsbredde for enkeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravet skal sikre tilstrekkelig plass på formasjonsplanet til å anlegge nødvendige ballastprofiler.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler for enkeltspor
TRV:07942Overbygning/Prosjektering10d) Ballastmatter skal ha lateral støtte for å ivareta sporets sidestabilitet.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:07955Overbygning/Prosjektering10b) Maksimal nedbøyningsvariasjon mellom to påfølgende seksjoner med konstant stivhet skal være maksimum 0,5 mm.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:08261Overbygning/Prosjektering10Krav til ballastpukk er gitt i Teknisk spesifikasjon for BallastFunksjonskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:03459Overbygning/Prosjektering10På steder hvor eksisterende bruer, tunneler eller andre konstruksjoner gir høydebegrensninger som gjør at full ballasthøyde ikke kan oppnås, skal det ikke anvendes betongsviller uten elastisitet.FunksjonskravKravet skal hindre knusing av pukk og underside sville som følge av for store ballastspenninger.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Manglende ballasthøyde
TRV:07949Overbygning/Prosjektering10c) Ved testing av vann- og frostmotstand i henhold til EN 17282, vedlegg H, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • Statisk (CSTAT) og dynamisk (CDYN 5Hz) stivhet skal ikke endres med mer enn 15%.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03454Overbygning/Prosjektering10På hardt underlag skal ballasthøyden på dobbeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor på hardt underlag.Kravet skal hindre for store ballastspenninger som kan medføre knusing av ballast og underside sville.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:08306Overbygning/Prosjektering10Profiler for dobbeltspor på hardt underlag skal også anvendes på steder med flere enn to parallelle spor, da med sporavstand (Sp) som minste planeringsbredde ved mellomliggende spor.UtformingskravKravet skal sørge for at man får nok ballast ved og under sporene ved bygging av flere enn to spor.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Profiler på hardt underlag
TRV:03474Overbygning/Prosjektering11På bruer skal det anvendes ballastprofil i henhold til Ballast#Profiler på hardt underlagKravlokasjon
TRV:03539Overbygning/Prosjektering11Alternativt kan overhøydeklosser av impregnert tre brukes for å gi sporet nødvendig overhøyde. Sporkonstruksjon med overhøydeklosser er vist på Figur: Sporkonstruksjon på stålbruer.Kravlokasjon
TRV:03490Overbygning/Prosjektering11Der det er to bevegelige lager etter hverandre plasseres glideskjøten på det lengste bruspennet.Kravlokasjon
TRV:03506Overbygning/Prosjektering11Tekniske krav til glideskjøter er gitt i Technical specification - Expansion devicesKravlokasjon
TRV:03523Overbygning/Prosjektering11For bruer med kjøreskinner opp til profil 49E1 skal det benyttes skinner med samme profil som kjøreskinnene på brua.Kravlokasjon
TRV:03485Overbygning/Prosjektering11På stålbruer med gjennomgående ballast og ekspansjonslengde større enn 90 m skal det være glideskjøt.Kravlokasjon
TRV:03501Overbygning/Prosjektering11Det skal anvendes samme skinnebefestigelse som i de tilsluttende spor.Kravlokasjon
… flere resultater