Kravliste 530

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 530 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:07949Overbygning/Prosjektering10c) Ved testing av vann- og frostmotstand i henhold til EN 17282, vedlegg H, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • Statisk (CSTAT) og dynamisk (CDYN 5Hz) stivhet skal ikke endres med mer enn 15%.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:03455Overbygning/Prosjektering10c) For skjæringer skal bredde være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging/Kabellegging og kabelkanaler#Kabelfritt profil.Kravlokasjon
TRV:03450Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
TRV:07943Overbygning/Prosjektering10e) Det skal ikke brukes flere lag med ballastmatterUtførelseskravKravlokasjon
TRV:07956Overbygning/Prosjektering10c) Lengde (m) av overgangssone skal være minimum v (m/s) x 0,5 (s). Minste lengde bør ikke være under en vognlengde (cirka 25 meter).UtførelseskravKravlokasjon
TRV:03445Overbygning/Prosjektering10a) Standard ballastprofil som skal anvendes for enkeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for enkeltspor.Kravlokasjon
TRV:03461Overbygning/Prosjektering10c) For å oppnå effektiv sporjustering skal det være minimum 20 cm ballast under sville underkant.Kravlokasjon
TRV:08262Overbygning/Prosjektering10Nominell fraksjon skal være 31,5-63 mm for pukk i hovedspor og hovedtogspor, med unntak av Ofotbanen hvor fraksjon skal være 22,4 – 50 mm.Funksjonskrav;UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
TRV:07923Overbygning/Prosjektering10a) Maksimal ballasttykkelse under svillen (i kurver med overhøyde; under høyeste skinnestreng) skal ikke være større enn 700 mm. Målt fra skinneoverkant SOK skal maksimal ballasthøyde være 1 050 mm (skinneprofil 54E3) eller 1 100 mm (skinneprofil 60E1).UtformingskravKrav til maksimal ballasthøyde skal ivareta ballastlagets stabilitet og sikre vedlikeholdbarhet gjennom mulighet for rensing av hele ballastlaget ved hjelp av ballastrenseverk.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Maksimal ballasthøyde
TRV:07951Overbygning/Prosjektering10e) Ved utmattingstest i henhold til EN 17282, vedlegg D, gjelder følgende akseptansekrav:
 • Ballastmattene skal ikke vise tegn til perforering, sprekker eller andre skader.
 • FunksjonskravSikre lang levetid for ballastmatterKravlokasjon
  TRV:03456Overbygning/Prosjektering10d) Profiler for hardt underlag skal benyttes i følgende tilfeller:
  • Tunneler
  • Skjæringer i fjell (bredde skal være iht.Kabelfritt profil)
   • Unntak: Dersom det bygges opp med forsterkningslag på 700 mm i fjellskjæringen, regnes det ikke som hardt underlag, og standard ballastprofil kan etableres.
  • Konstruksjoner (Bru, kulvert o.l)
  Kravlokasjon
  TRV:03451Overbygning/Prosjektering10c) For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
  TRV:07945Overbygning/Prosjektering10f) Ballastmatter skal ikke kombineres med bruk av svillematter (USP)UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:03446Overbygning/Prosjektering10b) For tunneler og hardt underlag skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.3 anvendes.Kravlokasjon
  TRV:03462Overbygning/Prosjektering10d) Nye bruer, tunneler og andre konstruksjoner skal dimensjoneres slik at sporet kan bygges med full ballasthøyde iht. Profiler.Kravlokasjon
  TRV:08263Overbygning/Prosjektering10På driftsbanegårder tillates et topplag med dybde opp til 15 cm med fraksjonen 16-22 mm. Under topplaget skal fraksjonen være 31,5-63 mm.Funksjonskrav;UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
  TRV:07939Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal kun brukes på harde underlag og i tunneler.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07952Overbygning/Prosjektering10a) Ballastmatter skal dimensjoneres for den maksimal strekningshastighet og aksellast, definert av sporgeometri og overbygningsklasse.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:03457Overbygning/Prosjektering10a) For spor som prosjekteres med strekningshastighet over 200 km/h skal ballasthøyden økes med 50 mm i forhold til profilene i avsnitt 2.1, 2.2 og 2.3.Kravlokasjon
  TRV:07946Overbygning/Prosjektering10g) Ballastmatte skal ikke brukes i kombinasjon med XPS plater.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:03452Overbygning/Prosjektering10d) Nødvendige planeringsbredder for dobbeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravlokasjon
  TRV:03447Overbygning/Prosjektering10c) For kurver med radius < 500 m (tresviller) / 400 m (betongsviller) skal spesielle profiler som er vist i avsnitt 2.5 anvendes.Kravlokasjon
  TRV:08264Overbygning/Prosjektering10På baner med lav trafikk, sidespor, togspor på stasjoner og øvrige spor, kan kravene til jernbanepukken reduseres. Kravene skal vurderes for hvert enkelt tilfelle iht. den aktuelle driftssituasjon (trafikkmengde, hastighet, trafikksammensetning).UtformingskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
  TRV:07940Overbygning/Prosjektering10b) Ballastmatter skal installeres på en måte som sikrer god drenering av sporet.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07953Overbygning/Prosjektering10b) Dimensjonering av ballastmatter skal ta hensyn til fremtidig mulige økninger av hastighet og aksellast med et tidsperspektiv på 20 år framover. Det innebærer at man også må ta hensyn til eventuelt blandet trafikk i framtiden. FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:03458Overbygning/Prosjektering10a) For kurver med mindre radius enn 500 m for tresviller og 400 m for betongsviller skal skulderbreddene økes som vist i Figur: Ballastprofil i skarpe kurver og Tabell: Ballastprofil i skarpe kurver.Kravlokasjon
  TRV:07947Overbygning/Prosjektering10a) Akseptansetesting av ballastmatter skal utføres i henhold til standard NS-EN 17282:2020UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:03453Overbygning/Prosjektering10a) På hardt underlag skal ballasthøyden på enkeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil på enkeltspor på hardt underlag.Kravlokasjon
  TRV:03448Overbygning/Prosjektering10d) Nødvendig planeringsbredde for enkeltspor er avhengig av svilletypen og er vist i følgende tabeller: Kravlokasjon
  TRV:08265Overbygning/Prosjektering10Ballastpukk som benyttes på Ofotbanen skal spyles i egnet sikteverk med vaskeanlegg før utlegging.UtførelseskravØkt støvmengde i pukkproduksjonen kan motvirkes med spyling av ballastpukken i egnet sikteverk med spyleanlegg før utlegging. Spyling av ballastpukk vil redusere støvmengden i produksjonen og utleggingen av ballasten.Overbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
  TRV:07941Overbygning/Prosjektering10c) Ballastmatter bør ikke brukes i sammenheng med sporveksler.IntensjonskravKravlokasjon
  TRV:07954Overbygning/Prosjektering10a) I overgangssonen til en strekning med ballastmatter skal det anordnes konstruktive løsninger som utjevner forskjellene i elastisitetsegenskapene til de ulike sporkonstruksjonene.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:03459Overbygning/Prosjektering10a) På steder hvor eksisterende bruer, tunneler eller andre konstruksjoner gir høydebegrensninger som gjør at full ballasthøyde ikke kan oppnås, skal det ikke anvendes betongsviller uten elastisitet.Kravlokasjon
  TRV:07948Overbygning/Prosjektering10b) For å ivareta jernbanetekniske krav til sikker fremføring skal ballastmatter ha en minimum stivhet som funksjon av aksellast og hastighet uttrykt ved den statiske stivheten, CSTAT FP i henhold til Tabell: Krav til statisk stivhet for ballastmatter.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:03454Overbygning/Prosjektering10b) På hardt underlag skal ballasthøyden på dobbeltspor økes til verdier som vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor på hardt underlag.Kravlokasjon
  TRV:03449Overbygning/Prosjektering10a) Standard ballastprofil som skal anvendes for dobbeltspor er vist i Figur: Ballastprofil for dobbeltspor.Kravlokasjon
  TRV:07942Overbygning/Prosjektering10d) Ballastmatter skal ha lateral støtte for å ivareta sporets sidestabilitet.UtførelseskravKravlokasjon
  TRV:07955Overbygning/Prosjektering10b) Maksimal nedbøyningsvariasjon mellom to påfølgende seksjoner med konstant stivhet skal være maksimum 0,5 mm.FunksjonskravKravlokasjon
  TRV:03460Overbygning/Prosjektering10b) Ved bruk av svillematter med statisk stivhet ≤ 0,15 N/mm3 kan ballasthøyde reduseres med opptil 10 cm i forhold til krav i Profiler. For sviller med svillematter, se Sporkonstruksjoner/Betongsviller med svillematter.Kravlokasjon
  TRV:08261Overbygning/Prosjektering10Krav til ballastpukk er gitt i Teknisk spesifikasjon for BallastFunksjonskravOverbygning/Prosjektering/Ballast#Ballastpukk
  TRV:03496Overbygning/Prosjektering11Det skal anvendes normal fjærende befestigelse hvor skinnene følger stålkonstruksjonens bevegelse ved temperaturvariasjoner og togbelastning.Kravlokasjon
  TRV:03512Overbygning/Prosjektering11I skarpe kurver skal svilleavstanden forminskes eller svilledimensjonen økes.Kravlokasjon
  TRV:03529Overbygning/Prosjektering11Avslutning av ledeskinner med mindre profil enn 49E1 skal beskyttes med oppkjørsplanke.Kravlokasjon
  TRV:03480Overbygning/Prosjektering11Ledeskinnene skal avsluttes i en spiss 10 m forbi landkaret og beskyttes med en oppkjørsbjelke som beskrevet i Vedlegg 6.f.Kravlokasjon
  TRV:03507Overbygning/Prosjektering11Sviller og svilledeling på stålbruer med enkle bærere skal være i henhold til Figur: Sviller på stålbruer med enkle bærere.Kravlokasjon
  TRV:03524Overbygning/Prosjektering11For bruer med kjøreskinner som har større profil enn 49E1, skal det benyttes 49E1 skinner.Kravlokasjon
  TRV:03475Overbygning/Prosjektering11Betongsviller på bruer med lengde > 30 m skal ha ekstra anker for feste av ledeskinner og svillematter, se Sporkonstruksjoner, brusvillerKravlokasjon
  TRV:03540Overbygning/Prosjektering11Bredde av klossene skal være minst 165 mm.Kravlokasjon
  TRV:03491Overbygning/Prosjektering11På bruer hvor det ikke er anordnet ballast skal det ved sporfornyelse og nyanlegg anvendes skinneprofil 49E1 eller større.Kravlokasjon
  TRV:03502Overbygning/Prosjektering11Det skal ikke legges skinneskjøter på brua.Kravlokasjon
  … flere resultater