Endringslogg Kontaktledning/Prosjektering

1 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 15.09.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning Lagt til krav om bruk av blanke ledere i AT-system som hovedregel 540 2016 Endringsartikkel 1242
Kontaktledningsbrytere Lagt til nytt krav for strømforsyning til manøvermaskin for kontaktledningsbrytere 540 2016 Endringsartikkel 1430
Konstruksjoner/Stålmaster Lagt til krav om koordinering for montering av komponenter i stålmaster for å unngå konflikt mellom de monterte komponentene 540 2016 Endringsartikkel 1444
Generelle tekniske krav og Kontaktledningssystemer Totalrevisjon av begge kapitler, omskrevet i ht. håndbok for skriving av Teknisk regelverk. Samt sammenslåing av Kontaktledning/Prosjektering og Kontaktledning/Bygging begge kapitler til felles Kontaktledning/Prosjektering og bygging. 540 2016 Endringsartikkel 1515

2 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 01.02.2016

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Mate-, forsterknings- og forbigangsledning/Fremføring og forlegning Fjernet krav og lagt til hevisning til Felles elektro 540 2015 Endringsartikkel 1273
Mate-, forsterknings- og forbigangsledning/Fremføring og forlegning Fjernet krav og lagt til hevisning til Felles elektro 540 2015 Endringsartikkel 1274
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning Fjernet avsnitt 12 Returkrets, da dette dekkes av krav i Felles elektro 540 2015 Endringsartikkel 1276
Kontaktledningsbrytere/Jording Endret krav til beskyttelsesjording og lenke 540 2015 Endringsartikkel 1286
Kontaktledningsbrytere/Jording Endret kravet til beskyttelsesjording for bryter plassert i kiosk 540 2015 Endringsartikkel 1288

3 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Kontaktledning/Prosjektering siden forrige versjon.

4 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 26.01.2015

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Seksjonering/Utførelser av seksjoner Lagt til krav om RAMS-analyse 540 2014 Endringsartikkel 667
Seksjonering/Plassering av død-seksjoner Lagt til krav om plassering av død-seksjon 540 2014 Endringsartikkel 883
Returkrets/Generelle krav Lagt inn krav og henvisning til strekketabeller for fast innspente liner aluminium 540 2014 Endringsartikkel 926
Kontaktledningssystemer/Ledningspartlengde Nytt krav for maksimale lengder på kontaaktledningsparter 540 2014 Endringsartikkel 964
Kontaktledningssystemer/Strømavtaker Endret kravet til strømavtaker for å harmonere med TSI ENE krav, redigert figur 3 540 2014 Endringsartikkel 977
Konstruksjoner/Stålmaster Tydeliggjøring av mastetyper tillatt benyttet i kontaktledningsanlegget 540 2014 Endringsartikkel 983
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Ny formulering av krav a) 540 2014 Endringsartikkel 1005
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Seksjonering av kontaktledningsnettet Nytt krav d) 540 2014 Endringsartikkel 1006
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Krav til autotransformatorer Nytt krav h) 540 2014 Endringsartikkel 1009
Seksjonering/Seksjonering på stasjonsområder Tydeliggjøring av samspill mellom elektrisk oppdeling ig framføring av tog 540 2014 Endringsartikkel 1026

5 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 29.08.2014

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Hvordan plassere Autotransformatorer i forhold til sporet 540 2014 Endringsartikkel 856
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/AT-system på dobbeltspor Hvordan AT-leder føres over stasjonsområder 540 2014 Endringsartikkel 874
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer Autotransformatorene har en definert høyeste tillate kortslutningsstrøm som kan være lavere enn kortslutningsytelsen i kraftsystemet, derfor må autotransformatorer eventuelt parallellkobls 540 2014 Endringsartikkel 880
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Luftledninger Hvordan forholde seg ved ombygging fra BT til AT system på eksisterende kontaktledningsmaster av stål 540 2014 Endringsartikkel 885
Konstruksjoner/Andre luftkabelanlegg Nytt avsnitt som beskriver utførelse av fiberkabel i kontaktledningsmaster der annen føringsvei ikke er tilgjengelig eller ikke kan etableres 540 2014 Endringsartikkel 891

6 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 25.01.2014

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Autotransformatorer Krav til dimensjonering av kablene i ett AT-system 540 2013 Endringsartikkel 751
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Forberedelse til AT-system Krav til midlertidig drifting av AT-system 540 2013 Endringsartikkel 742
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Forberedelse til AT-system Tydeliggjort krav om forberedelse til AT-system 540 2013 Endringsartikkel 741
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Returkrets Endret skal krav til bør krav 540 2013 Endringsartikkel 740
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Overspenningsvern Fjernet krav om overspenningsavledere 540 2013 Endringsartikkel 739
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/AT-system på dobbeltspor Nytt krav om plassering av AT-ledere 540 2013 Endringsartikkel 736
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Seksjonering av kontaktledningsnettet Nytt krav om plassering av brytere for seksjonering 540 2013 Endringsartikkel 735
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Krav til autotransformatorer Nytt krav om vern for autotransformator 540 2013 Endringsartikkel 733
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Krav til autotransformatorer Endret krav om hensyn til bebyggelse 540 2013 Endringsartikkel 732
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Autotransformatorer Krav til Autotransformator ved overgang til sugetransformator tydeliggjort 540 2013 Endringsartikkel 730
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Autotransformatorer Krav til Autotransformator ved matestasjoner tydeliggjort 540 2013 Endringsartikkel 729
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Krav til autotransformatorer Krav til Autotransformator er endret og tydeliggjort 540 2013 Endringsartikkel 728
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Kabler Endret kravformuleringen til korte kabler i AT-system 540 2013 Endringsartikkel 727
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Luftledninger Endret kravformuleringen avstander mellom ledere i AT-system 540 2013 Endringsartikkel 726
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Sonegrensebryter Endret kravformuleringen returkrets for AT-system 540 2013 Endringsartikkel 662
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning/Returkrets Endret kravformuleringen for sonegrensebryter i AT-system 540 2013 Endringsartikkel 634
Returkrets/Sugetransformatorer Endret kravformuleringen til sugetransformator 540 2013 Endringsartikkel 561
Seksjonering/Plassering av isolator ved sporstopper Lagt inn skisse av plassering av isolator ved sporstopper 540 2013 Endringsartikkel 542

7 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 27.08.2013

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav/Krav til kontroll av prosjektering Revidert krav til prosjekteringskontroll av kontaktledningsanlegg 540 2012 Endringsartikkel 504

8 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 22.01.2013

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Generelle tekniske krav/Krav til kontroll av prosjektering Innført krav til prosjekteringskontroll av kontaktledningsanlegg utført med sertifisert personell 540 2012 Endringsartikkel 504
Generelle tekniske krav/Nærføringer og kryssinger Endret krav om minsteavstand fra tilgjengelig sted til utsatte spenningsførende deler 540 2012 Endringsartikkel 503

9 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 05.07.2012

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Dimensjonerende vindhastighet for kontaktledningsanlegget Endret krav til Mekanisk og Dynamisk dimensjonerende vindhastighet, slik at disse stemmer overens med standarder 540 2012 Endringsartikkel 393
AT-system/Krav til når AT-system skal bygges Presisert krav om at AT-system skal bygges på nye streknigner og ved fornying av kl-anlegg 540 2012 Endringsartikkel 376
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning Opprettet nytt kapittel for AT-system i hovedkapittel oversikt (kap. 9), flyttet opp fra vedlegg til kapittel 5
AT-system/AT-system på dobbeltspor Nytt avsnitt med krav til bygging av AT-system på dobbeltspor 540 2012 Endringsartikkel 372
AT-system/AT-system i tunneler over 5 km Nytt avsnitt med krav ihht TSI-sikkerhet i jernbanetunneler 540 2012 Endringsartikkel 371

10 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 06.01.2012

Kapittel/Avsnitt Endring Endringsartikkel
Konstruksjoner/Master i dobbetsporede tunneler Nytt kapittel med krav til plassering av hengemaster i dobbeltsporede tunneler 540 2011 Endringsartikkel 25
Kontaktledningssystemer/System 20 og 25/Lednigsføring i veksler, Innledning Presisert kravet om ledningsføring i alle typer veksler
Returkrets/Sugetransformatorer Nytt krav for sugetransformatorer ved skjøteløse sporfelt 540 2011 Endringsartikkel 30
Seksjonering/Utførelser av seksjoner Innført krav om koordinering av seksjonering og arbeidsområder i forbindelse med akseltellere 540 2011 Endringsartikkel 29

11 Endringslogg for Kontaktledning/Prosjektering pr 04.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Seksjonering Seksjonsfelt Blokktelefon er fjernet fra figur 7. Tilhørende tekst er fjernet
Generelle tekniske krav Vedlegg d (Regler for prosjektering) Lagt til vedlegget regler for prosjektering Sikrer at teknisk regelverk etterleves
Generelle tekniske krav Krav til kontroll av prosjektering Lagt inn informasjon om kommende krav for kontroll av prosjektering Sikrer at teknisk regelverk etterleves
Seksjonering Seksjonering i tunneler Innført krav om seksjonering i tunneler (TSI SRT) Følger krav i TSI
Seksjonering Seksjonering på stasjonsområder Endret krav for seksjonering av kontaktledningsanlegg for lastespor, sidespor og hensettingsspor. Tilpasset krav med trafikksikkerhetsregelverk
Generelle tekniske krav Endret gamle avdelingbetegnelser, erstattet med lenker
Kontaktledningssystemer Endret gamle avdelingbetegnelser, erstattet med lenker
Seksjonering Endret gamle avdelingbetegnelser, erstattet med lenker
Vedlegg c System 20 og 25 Rettet opp lenke til vedlegg 8 slik at denne fungerer Lenkene fungerer