Kravliste 543

Kravliste for gjeldende krav for bok 543 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01470Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av objekter: Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale databaser, f.eks. BaneData, skal fortløpende registreres ved bygging av nye anlegg, og oppdateres ved endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01466Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.
 1. Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01464Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 • Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 • Utførelse: Krav til elektromagnetisk miljø er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
 • UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01467Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Utjevning til returkretsen: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning er oppfylt.Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01468Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).Utformingskrav;IntensjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01465Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
  1. Utførelse: Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
  Utførelseskrav;FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01469Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av driftstid eller forbruk: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
 • Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 • Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.
 • UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01724Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4a) Levetid: Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.
  TRV:01623Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles. Følgende feil skal varsles :
 • Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 • Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 • Feil ved reguleringsenhet
 • Feil ved følere.
 • Funksjonskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01618Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01634Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Samsvar: Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01629Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.
 • Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01613Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Pålitelighet: Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.
 • Utførelse: Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger. Se også teknisk spesifikasjoner for sporvekselvarme (Lavspenning/Sporvekselvarme_-_TS_Format_i_meldinger med tilpasninger).
 • SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01624Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01608Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01619Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Lås: Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07899Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5b) Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
 • Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
 • Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
 • Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
 • Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
 • Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01630Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).
 • I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
 • Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.
 • Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01614Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).Funksjonskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01625Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Protokoller: Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01609Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Forskrifter: Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL].UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01620Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt om Merking.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07900Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5b) FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:
 • Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 • Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
 • Innredningstegning for skap
 • Hoved- og styrestrømsskjema
 • Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 • Kursfortegnelse
 • Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 • Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget
 • DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01631Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01615Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.Funksjonskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01626Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Sensorer: Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.
 • Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
 • Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av de påmonterte varmeelementene på sporkrysset.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01610Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i samsvar med Bane NORs anbefalinger. Se de to tabellene i teknisk spesifikasjon [[1]] for de mest vanlige vekslene.Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01621Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.
 • Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.
 • Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01607Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.
 • Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01632Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal prosjekter synlig og varig merking av kabler og jordledere i hver ende, i trekkekummer og ved hver kontaktledningsmast.
 • Utførelse: Alle komponenter skal identifiseres med merking.
 • Utførelse: Merkingen skal være lett synlig og av en slik kvalitet at den ikke forsvinner eller svekker komponentene.
 • Utførelse: Merkingen skal ikke plasseres direkte på komponentene (for å unngå at merking forsvinner ved bytte av komponenter).
 • Utførelse: Alle fordelinger skal merkes med fordelingsnavn/nr, spenningsnivå og fordelingssystem.
 • Utførelseskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01616Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01627Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utførelseskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01611Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Reserve: Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både fysisk, elektrisk og med hensyn til kjøling.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01622Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres via fjernstyring.FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01633Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
  Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med kjøreskinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på strøm til varmeelementer og impulsstrømmer. Gruppeskap utjevnes til returkretsen, også om gruppeskapet står utenfor sone for kontaktledning.
  1. Beskyttelsesleder: Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke utjevnes til tilførselskabelens beskyttelsesjordleder (PE).
  2. Uttak: Eventuelle uttak for elektrisk utstyr i eller fra gruppeskap − eventuelt på plattform − skal ha beskyttelsesjord.
  Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01617Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01628Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.
 • Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
 • Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01612Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.
 • Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
 • Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.
 • Sikkerhetskrav;Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01642Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Planløsning: Togvarmeanlegg bør ikke monteres ved togspor som er gjennomgående. Det anbefales hensetting på egne buttspor (ikke togspor).
 • Unntak: For effektiv hensetting der det er mange togbevegelser, kan det være egnet med utkjør i begge retninger på gjennomgående spor (ikke togspor).
 • UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07835Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Tilgjengelig spenning: Dører i 1000 V-fordelingstavle skal ikke kunne åpnes med spenningssatte samleskinner eller brytere i de ulike feltene.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07921Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Koordinering av vern: Togvarmeanlegget skal håndtere spenningsutfall på banestrømforsyningen og hindre at prøving med gjeninnkobling av banestrømforsyningen forstyrres.
 • Utførelse: Togvarmeanlegget skal automatisk kobles fra banestrømforsyningen når spenningen i kontaktledningen faller under 10 kV i minst 1 sekund og senest etter 3 sekunder.
 • Utførelse: En gjeninnkobling av 1 000 V på en togvarmepost som tidligere var spenningssatt, skal ikke foretas før spenningen i banestrømforsyningen har stabilisert seg på en verdi høyere enn 11 kV i minst 30 sekunder.
  1. Dersom togvarmeanlegget har flere togvarmeposter som skal gjeninnkobles, anbefales det å foreta gjeninnkoblingene sekvensielt med noe tidsforsinkelse. Tidsforsinkelse mellom to etterfølgende gjeninnkoblinger er ikke kritisk.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07851Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Tilkoblingskabel: Kabel fra togvarmepost til tog skal produseres som vær- og oljebestandig, mangetrådet bevegelig kabel.
 • Utførelse: Ledertverrsnitt skal være 1x185 mm2 Cu og skjerm med ledertverrsnitt minimum 25 mm2 Cu.
 • Utførelse: Isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV i henhold til EN 50264-serien.
 • Utførelse: Kabelen skal ha to signalledere med minimum 2x1,5 mm2 Cu med isolasjonsnivå U0/U=300/500 V.
 • Utførelse: Signalledere for integrert pilotstift bør være integrert i kabelen (felles kappe).
 • UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07830Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Separasjon: Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07846Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.
 • Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
 • Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
 • Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07827Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Oppgradering: Når kapasiteten på et eksisterende togvarmeanlegg må økes, skal det oppgraderes i samsvar med Modularisering.IntensjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07823Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Modularisering: For hver av fasene er det én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
  1. Utførelse: Returkretsen samt én faseleder fra effektbryteren føres frem til den ene inntaksmodulen.
  2. Utførelse: I en inntaksmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne inntaksmodulen.
  3. Utførelse: I en fordelingsmodul er det bare én fase. De andre fasene skal ikke inn i denne fordelingssmodulen.
  4. Utførelse: Avstanden mellom inntaksmoduler/fordelingsmoduler til ulike faser skal være tilstrekkelig til å hindre utilsiktet berøring av to faser - om nødvendig brukes hindre.
  5. Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra et lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
  6. Informasjon: Inntaksmoduler/fordelingsmoduler er de samme i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg og i Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.
  Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01648Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Vern: Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07841Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Omfang: Tavlen skal tilfredsstille '"`UNIQ--nowiki-00000003-QINU`"' og bør inneholde kurser for:
  • Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
  • Styrestrøm for togvarmeanlegg
  • Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende).
  UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07857Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Skilt: Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt.
  1. Utførelse: Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.
  UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07875Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Forsyningsløsning: Forsyningsløsning for togvarme skal velges fra Tabell: Forsyningsløsning basert på Bane NORs strategi for strømforsyning til hensatte kjøretøy (EH-012458) utgitt i 2019.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  … flere resultater