Kravliste 543

Kravliste for gjeldende krav for bok 543 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01466Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.
 1. Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01467Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Utjevning til returkretsen: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning er oppfylt.Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01464Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 • Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 • Utførelse: Krav til elektromagnetisk miljø er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
 • UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01468Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).Utformingskrav;IntensjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01465Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
  1. Utførelse: Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
  Utførelseskrav;FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01469Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av driftstid eller forbruk: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
 • Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 • Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.
 • UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01724Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Levetid: Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01470Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av objekter: Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale databaser, f.eks. BaneData, skal fortløpende registreres ved bygging av nye anlegg, og oppdateres ved endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01618Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07899Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
 • Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
 • Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
 • Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
 • Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
 • Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01613Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Pålitelighet: Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.
 • Utførelse: Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger. Se også teknisk spesifikasjoner for sporvekselvarme (Lavspenning/Sporvekselvarme_-_TS_Format_i_meldinger med tilpasninger).
 • SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01629Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.
 • Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01608Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01624Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01619Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Lås: Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07900Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:
 • Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 • Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
 • Innredningstegning for skap
 • Hoved- og styrestrømsskjema
 • Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 • Kursfortegnelse
 • Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 • Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget
 • DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01614Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).Funksjonskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01630Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).
 • I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
 • Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.
 • Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01609Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Forskrifter: Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL].UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01625Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Protokoller: Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01620Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt om Merking.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01607Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.
 • Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01615Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.Funksjonskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01631Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.Utformingskrav;DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01610Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i samsvar med Bane NORs anbefalinger. Se de to tabellene i teknisk spesifikasjon [[1]] for de mest vanlige vekslene.Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01626Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Sensorer: Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.
 • Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
 • Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av de påmonterte varmeelementene på sporkrysset.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01621Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.
 • Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.
 • Funksjonskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01616Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.Funksjonskrav;UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01633Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
  Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med kjøreskinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på strøm til varmeelementer og impulsstrømmer. Gruppeskap utjevnes til returkretsen, også om gruppeskapet står utenfor sone for kontaktledning.
  1. Beskyttelsesleder: Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke utjevnes til tilførselskabelens beskyttelsesjordleder (PE).
  2. Uttak: Eventuelle uttak for elektrisk utstyr i eller fra gruppeskap − eventuelt på plattform − skal ha beskyttelsesjord.
  Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01611Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Reserve: Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både fysisk, elektrisk og med hensyn til kjøling.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01627Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utførelseskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01622Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg kal kunne aktiveres/deaktiveres sentralt - via Bane NOR sin applikasjon for overvåking og kontroll av sporvekselvarme.

  Installasjon eller utbedring av sporvekselvarmeanlegg regnes ikke som ferdigstilt før disse er integrert i sentralt system for overvåking og kontroll. Ansvaret tilhører den som bygger eller utbedrer anlegget.
  FunksjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01617Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01634Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Samsvar: Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].DokumentasjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01612Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
  2. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.
  Sikkerhetskrav;Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01628Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.
 • Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
 • Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01623Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles i sentralt overvåkingssystem. Som et mimimum skal følgende feil varsles :
 • Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 • Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 • Feil ved reguleringsenhet
 • Feil ved følere.
 • Funksjonskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07827Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Oppgradering: Når kapasiteten på et eksisterende togvarmeanlegg må økes, skal det oppgraderes i samsvar med Modularisering.IntensjonskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01652Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Utforming: Nye togvarmeanlegg skal prosjekteres etter enten Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system, Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg eller Figur: Kobling av togvarmetransformator med den ene fasen koblet til returkretsen.UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07830Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Separasjon: Inntaksmodulen skal plasseres sammen med tilhørende fordelingsmoduler, fysisk atskilt fra øvrige inntaksmoduler/fordelingsmoduler og merkes tydelig med fase L1, L2 eller L3.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07846Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Omfang: All betjening av togvarmeposter skal skje lokalt ved hver togvarmepost.
 • Utførelse: Anlegget skal ha visning av alle feilmeldinger som påvirker anleggets funksjon lokalt i fordelings- eller styretavle for anlegget.
 • Utførelse: Det bør være mulighet for logg av feilmeldinger med lagring i minimum 1 måned.
 • Utførelse: Anlegget bør forberedes for fjernovervåkning av funksjonskritiske feilmeldinger til betjent sted.
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07857Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Skilt: Området som togvarmeanlegget skal dekke, bør markeres med spesielle skilt.
 • Utførelse: Instruks for bruk av anlegget skal inneholde tegninger som viser området anlegget dekker.
 • UtførelseskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07878Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Områdesikring: Hensettingsområder og -spor skal sikres mot alminnelig ferdsel og for å håndtere elsikkerhetsrisikoen knyttet til uvedkommende tredjepart som klatrer på kjøretøyene, enten kjøretøyet forsynes med togvarme eller ikke.
 • Utførelse: Nødvendig områdesikring med hensyn på elsikkerhet skal tilpasses kjøretøysikringen til kjøretøyene som hensettes basert på oversikten i slik at risikoen blir akseptabel/tolerabel i Figur: Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring.
 • Utførelse: Se krav om og til gjerder i Underbygning/Prosjektering_og_bygging/Gjerder
 • Utførelse: Se krav om og til skilt i Skilt/Plassering_av_skilt_langs_sporet/Skiltoversikt
 • Vurdering: Se Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning
 • Utførelseskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01648Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Vern: Det skal være vern på transformatorens sekundærside for overbelastningsbeskyttelse av transformatoren og etterfølgende anlegg.Utformingskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07841Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Omfang: Tavlen skal tilfredsstille '"`UNIQ--nowiki-00000003-QINU`"' og bør inneholde kurser for:
  • Lys, stikkontakt og varme i fordelingsrom/kiosk
  • Styrestrøm for togvarmeanlegg
  • Overvåknings- eller kontrollenheter for togvarmeanlegget (PLS, releer og lignende).
  UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07852Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Terminering: Ved tilkobling i togvarmeposten skal det benyttes knivkontakter som sikrer enkel frakobling av kabelen dersom kabel rives vekk.
  1. Utførelse: Det skal være sikkerhetsbryter som sikrer utkobling av strømmen før lysbue oppstår i togvarmeposten.
  Utførelseskrav;SikkerhetskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01643Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Forrigling: Bruk av togvarmeanlegget skal koordineres med øvrig anlegg.
 • Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal ikke kobles inn før kabel med stikker er tilkoblet det rullende materiellet.
 • Utførelse: Spenningen på togvarmeposten skal kobles fra dersom stikket forsøkes løsnet fra rullende materiell for å unngå lysbue.
 • Utførelse: Logikk utformes som et lavspenningsanlegg med referanse i returkretsen.
 • Sikkerhetskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07836Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Isolasjonsnivå: Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV [IEC 60502.1], [EN 50264].UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07880Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 16,7 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Forsyning av togvarmeposter med 1 000 V fra kontaktledningsanlegg eller fra AT-system.
 • Utførelse: Transformatoren skal ha et omsetningsforhold på 15 kV til 1 kV.
 • Utførelse: Transformatoren skal ved forsyning fra autotransformatorsystem tilkoples positivfasen (PL).
 • Utførelseskrav;UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07831Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Inntaksmodul: Inntaksmodul skal inneholde:
  • Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
  • Jordingsbryter (skillebryter med jordslutning)
  • Utstyr for måling av strøm og spenning
  • Returstrømskinne
  • Jordskinne
  • Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne.
  UtformingskravLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  … flere resultater