Kravliste 543

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 543 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01468Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ENØK: Alle lavspenningsinstallasjoner skal prosjekteres med tanke på energiøkonomisering (ENØK).Utformingskrav;IntensjonskravSikre energiøkonomisering i lavspenningsinstallasjonerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01469Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av driftstid eller forbruk: Alle infrastrukturanlegg skal ha registrering av energiforbruket (kWh-måler eller driftstimeteller).
 1. Utførelse: Det bør ikke være felles abonnement og kWh-måler med andre installasjoner.
 2. Utførelse: For å kunne se effekten av og beregne lønnsomheten av eventuelle ENØK-tiltak, skal installasjonene oppdeles på en hensiktsmessig måte slik at de ulike deler av anleggene registreres uavhengig av hverandre.
UtførelseskravSikre riktig registering av energiforbruket til infrastrukturanleggLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
TRV:01464Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.
 • Utførelse: Bane NORs spesifikasjoner kan beskrive ytterligere detaljerte krav til utstyr og komponenter som installeres i Bane NORs infrastruktur.
 • Utførelse: Krav til elektromagnetisk miljø er beskrevet i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav.
 • UtførelseskravSikre at maskiner, mekanisk utstyr og komponenter skal i hele sin levetid funksjonere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som utstyret kan forventes å bli påvirket av.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01470Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Registrering av objekter: Viktig informasjon om objekter i jernbaneinfrastrukturen er lagret i Bane NORs sentrale databaser, f.eks. BaneData, skal fortløpende registreres ved bygging av nye anlegg, og oppdateres ved endring/vedlikehold i eksisterende anlegg.DokumentasjonskravSikre at infrastruktureier har kontroll på objekter i jernbaneinfrastrukturen.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01465Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
  1. Utførelse: Kravene i Tabell: Teststandard og testverdier for transport, lagring, installasjon og nedrigging, Tabell: Teststandard og testverdier for innendørs utstyr i kontrollerte omgivelser, Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert i utendørs skap og Tabell: Teststandard og testverdier for utstyr montert langs sporet bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
  Utførelseskrav;FunksjonskravUnngå at utstyr og komponenter blir skadet.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01466Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Komponenter montert på kjøreskinner: Alle komponenter som monteres direkte på kjøreskinner, skal monteres etter godkjente tegninger og festemetoder.
 • Utførelse: Alt utstyr skal være spesielt godkjent for formålet.
 • UtførelseskravSikre at komponenter er montert riktig plassert etter godkjent underlag.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01724Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Levetid: Maskiner og mekanisk utstyr beregnet for utvendig bruk bør ha en teknisk levetid på 30 år og med revisjonsperioder på minst 5 år og bør ha tilsynsperioder på minst 3 år. Utstyret skal utvendig være behandlet slik at annen behandling enn vask skal være unødvendig i utstyrets levetid.Utførelseskrav;UtformingskravSikre og stille krav til levetiden for maskiner og mekanisk utstyr.Lavspenning og 22 kV/Bygging/Generelle tekniske krav
  TRV:01467Lavspenning og 22 kV/Prosjektering4Utjevning til returkretsen: Alle anlegg skal utjevnes slik at kravene i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning er oppfylt.Funksjonskrav;UtførelseskravSikre riktig utjevning til returkretserLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Generelle tekniske krav#Generelt
  TRV:01614Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Energimåler: Alle anlegg skal ha utstyr for måling av energiforbruk (kWh-måler eller egen driftstimeteller, dersom konstant effektforbruk).Funksjonskrav;DokumentasjonskravSikre registering av energiforbruketLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01630Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Arbeidslys: Arbeidslys (f.eks. i gruppeskap eller ved sporveksel) skal slukkes etter en passende utløpt tid (typisk timer).
 • I gruppeskap: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap.
 • Ved sporveksel: Arbeidslys kan aktiveres fra gruppeskap eller eventuelt fra stolpe ved sporveksel.
 • Funksjonskrav;UtformingskravSikre rett aktivering for arbeidslys.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01609Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Forskrifter: Installasjonen skal tilfredsstille kravene i [FEL].UtformingskravSikre at forskriften for elektriske lavspenningsanlegg følgesLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01625Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Protokoller: Detaljert fjernovervåkning av alle tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget bør benyttes.UtformingskravOversikt over tilgjengelige feilsignaler og driftsstatus for anlegget.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01620Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Det skal beskrives nødvendig merking utover merking foretatt av skapleverandør, se også avsnitt om Merking.Utformingskrav;DokumentasjonskravSikre nødvendig merking av anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01615Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5d) Selektivitet: Selektivitet mellom vern skal vurderes slik at minst mulig del av anlegget kobles ut ved feil.Funksjonskrav;SikkerhetskravSikre utkobling så nære feil som mulig uten påvirkning i øvrige anleggsdelerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01631Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Merking: Type merking og tekst skal beskrives ved prosjektering.Utformingskrav;DokumentasjonskravSikre rett merking av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07899Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
 • Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
 • Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
 • Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
 • Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
 • Funksjonskrav;Utførelseskrav;UtformingskravSikre nødvendig installasjon av varemeelementerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01610Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Prosjektering: Antall og plassering av varmeelementer skal prosjekteres slik at utførelsen blir i samsvar med Bane NORs anbefalinger. Se de to tabellene i teknisk spesifikasjon [[1]] for de mest vanlige vekslene.Funksjonskrav;UtformingskravSikre riktig antall og plassering av varmeelementerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01626Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Sensorer: Plassering av følere skal vurderes for hvert enkelt anlegg, og skal baseres på de retningslinjer som er gitt i montasjeanvisning/beskrivelse for det aktuelle system.
 • Utførelse: Er det flere følere og flere transformatorer som forsyner varmeelementer, skal følerne distribueres. Det har liten hensikt med to følere i forsyningsområdene til en og samme transformator (f.eks. ved feil på en transformatorkrets).
 • Utførelse: Sporveksler med bevegelig kryss skal ha en egen føler for regulering av de påmonterte varmeelementene på sporkrysset.
 • Utførelseskrav;UtformingskravRett montering og antall sensorer for et anlegg.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01621Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.
 • Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme.
 • Funksjonskrav;UtformingskravStedlig tilpasset installasjon og bruk av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01616Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fundament: Gruppeskapet skal monteres på egnet stabilt fundament.Funksjonskrav;UtførelseskravSikre stabilt fundamentLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01633Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke tilkobles tilførselskabelens beskyttelsesjordleder.
  Varmeelementene har meget god mekanisk kontakt med kjøreskinnene – i det minste termisk og også elektrisk med tanke på strøm til varmeelementer og impulsstrømmer. Gruppeskap utjevnes til returkretsen, også om gruppeskapet står utenfor sone for kontaktledning.
  1. Beskyttelsesleder: Sporvekselvarmeelementer har god elektrisk kontakt med kjøreskinnene, og skal følgelig ikke utjevnes til tilførselskabelens beskyttelsesjordleder (PE).
  2. Uttak: Eventuelle uttak for elektrisk utstyr i eller fra gruppeskap − eventuelt på plattform − skal ha beskyttelsesjord.
  Utformingskrav;SikkerhetskravSikre rett tilkobling av beskyttelsesjord.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07900Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5FDV-dokumentasjon: Etter prosjektering skal følgende dokumenter foreligge før montasje av anlegget:
 • Montasjeveiledning og funksjonsbeskrivelse fra leverandør
 • Tegning som viser plassering av varmeelementer og følere i sporveksel (basert på systemtegning for valgt system)
 • Innredningstegning for skap
 • Hoved- og styrestrømsskjema
 • Jordingsplan for anlegget (grensesnitt mot spor og jordleder, kabelskjermer for kabler mellom alt utstyr i anlegget)
 • Kursfortegnelse
 • Plantegning/oversiktstegning som viser plassering av utstyr i anlegget, slik som skap, transformator(ene), lysmast, jordingsanlegg, tilførselskabel og styrekabel
 • Enlinjeskjema for strømforsyning til anlegget
 • DokumentasjonskravNødvendige dokumenter for montasje av anlegg.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01611Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Reserve: Det skal være minimum 20 % utvidelsesmuligheter, både fysisk, elektrisk og med hensyn til kjøling.UtformingskravSikre fremtidig utvidelsesmulighet i anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01627Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Transformator: Transformator(er) bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikker plassering for vedlikeholdsarbeider.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01622Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Fjernstyring: sporvekselvarmeanlegg skal kunne aktiveres/deaktiveres sentralt - via Bane NOR sin applikasjon for overvåking og kontroll av sporvekselvarme.

  Installasjon eller utbedring av sporvekselvarmeanlegg regnes ikke som ferdigstilt før disse er integrert i sentralt system for overvåking og kontroll. Ansvaret tilhører den som bygger eller utbedrer anlegget.
  FunksjonskravStyring av anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01617Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Plassering: Gruppeskapet bør plasseres så langt fra sporet at vedlikeholdsarbeider i skapet kan gjøres uavhengig av togtrafikken.Utformingskrav;SikkerhetskravSikker plassering av skap for vedlikeholdsarbeiderLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01634Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Samsvar: Det skal utstedes samsvarserklæring for det prosjekterte anlegget, ref. [FEL].DokumentasjonskravLovkrav iht. Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01612Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Primærforsyning: Sporvekselvarmeanlegg skal ikke forsynes fra kontaktledningsanlegget.
  1. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra Bane NORs forsyning med 22 kV.
  2. Utførelse: Sporvekselvarmeanlegg kan forsynes fra lokal netteier.
  Sikkerhetskrav;Utførelseskrav;UtformingskravSikre riktig forsyningsmetode for sporvekselsvarmeanleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01628Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varmeelementer: Sporvekselvarmeelementer skal være av godkjent type.
 • Utførelse: Varmeelementer skal monteres i henhold til montasjetegninger godkjent som systemtegninger i Bane NOR.
 • Utførelse: Det skal ikke bores i kjøreskinnene for montering av varmeelementer.
 • Utførelseskrav;UtformingskravBruk av forhåndsgodkjent utstyr og sikre rett montasje iht. produsentens anvisning.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01607Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5a) Tekniske krav: Sporvekselvarmesystem skal tilfredsstille tekniske spesifikasjoner for sporvekselvarme.
 • Utførelse: Ved ettermontering av regulering i eksisterende sporvekselvarmeanlegg skal reguleringssystemet tilfredsstille Teknisk spesifikasjon.
 • Funksjonskrav;UtførelseskravSikre at tekniske krav følgesLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01623Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Varsling: Ved feil på anlegget skal dette varsles i sentralt overvåkingssystem. Som et mimimum skal følgende feil varsles :
 • Jordfeil/isolasjonsovervåkning
 • Feil ved varmeelement (overvåkning av strøm til hvert element)
 • Feil ved reguleringsenhet
 • Feil ved følere.
 • Funksjonskrav;SikkerhetskravVarsling av feil med anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01618Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Skapdør: Skapdør bør vende vekk fra sporet.Utformingskrav;SikkerhetskravSikker plassering for vedlikeholdsarbeiderLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01613Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Pålitelighet: Det skal ikke prosjekteres løsninger som medfører at varmeelementer kobles ut ved første jordfeil på forbrukerkurser i anlegget.
 • Utførelse: Ved bruk av isolasjonsovervåkning eller jordfeilvarsel i anlegget, bør alarmsignaler kunne overvåkes fra togleder/elkraftsentral, nærmeste betjente stasjon eller annet betjent sted hvor personalet har opplæring og kompetanse til å vurdere feilmeldinger. Se også teknisk spesifikasjoner for sporvekselvarme (Lavspenning/Sporvekselvarme_-_TS_Format_i_meldinger med tilpasninger).
 • SikkerhetskravSikre påliteligheten i anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01629Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Omfang: Det skal være varmeelementer i kassesville/rådegrav på alle sporveksler med drivmaskiner.
 • Utførelse: Varmeelementer skal reguleres.
 • Utførelseskrav;UtformingskravSikre rett utforming i kassesville/rådegrav med drivmaskinerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01608Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Valg: Valg av sporvekselvarmesystem skal utføres i samarbeid med anleggseier i samsvar med relevante rutiner for anskaffelser.FunksjonskravSikre at riktig anskaffelsesrutiner følgesLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01624Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Kommunikasjon: Grensesnitt mellom gruppeskap og fjernstyringssystem skal ivaretas ved prosjektering.UtformingskravSikre rett kommunikasjonsgrensesnittLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:01619Lavspenning og 22 kV/Prosjektering5Lås: Type låsesylinder skal avklares for hvert anlegg.Funksjonskrav;Utformingskrav;SikkerhetskravSikre rett låsesylinder for anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme
  TRV:07836Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Isolasjonsnivå: Kabel fra fordelingsmodul til togvarmepost skal ha minimum isolasjonsnivå U0/U=1,8/3 kV [IEC 60502.1], [EN 50264].UtformingskravSikre rett isolasjonsnivå for kablerLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07852Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Terminering: Ved tilkobling i togvarmeposten skal det benyttes knivkontakter som sikrer enkel frakobling av kabelen dersom kabel rives vekk.
 • Utførelse: Det skal være sikkerhetsbryter som sikrer utkobling av strømmen før lysbue oppstår i togvarmeposten.
 • Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre frakobling av kabelen dersom kabel rives vekk.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07881Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.
 • Utførelse: For hver av de to fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
 • Utførelse: Denne modulære strukturen bør brukes også når togvarmetransformatoren er matet fra lavspenningsnett, slik at togvarmeanleggene blir mest mulig ensartede.
 • Utførelseskrav;UtformingskravSikre rett utforming og utførelse for fasene til togvarmeposter.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07831Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Inntaksmodul: Inntaksmodul skal inneholde:
  • Skillebryter på innkommende kabel i 1000 V-skapet. Alternativt skal det benyttes en effektbryter dersom det ikke er montert trefaset effektbryter i høyspenningsfordelingen.
  • Jordingsbryter (skillebryter med jordslutning)
  • Utstyr for måling av strøm og spenning
  • Returstrømskinne
  • Jordskinne
  • Godkjent utstyr for tilkobling av jordings-/kortslutningsutstyr på faseleder, returstrømskinne og jordskinne.
  UtformingskravKrav til innhold/ bestykning av inntaksmodul.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07847Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Plassering: Togvarmepost skal plasseres tett ved det sporet den skal forsyne.
  1. Utførelse: Togvarmeposten skal plasseres slik at den ikke kommer innenfor minste tverrsnittprofil, se [520], Profiler og minste tverrsnitt.
  2. Utførelse: Hver togvarmepost skal kunne tilkobles materiell i kun ett spor.
  Utførelseskrav;UtformingskravSikre en trygg betjening av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01649Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Utforming: Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser forskriftskrav at minst to personer skal være til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:
  1. Utførelse: Høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.
  2. Utførelse: Inngangen til høyspenningsrom skal ha "Høyspenningsskilt" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "15 kV ","22 kV" eller det som måtte være relevant.
  Utformingskrav;Systemspesifikt;SikkerhetskravInstallasjonskrav for utforming av høyspenningsanlegg.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07876Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Dimensjonering: For dimensjonering av energiforsyning til togvarmeposter henvises det til aktuell(e) jernbaneforetak. Anleggets størrelse (transformatorytelse og antall togvarmeposter) bør vurderes opp mot tilhørende trafikkprognoser for de neste 5-10 årene.
 • Utførelse: For påregnelig belastning, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Dimensjonering/Påregnelig belastning.
 • Funksjonskrav;UtformingskravSikre et riktig dimensjonert anlegg som også hensyntar trafikkprognoser 5-10 år fremover.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07825Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Utforming: Togvarmeanlegg med 1 000 V og 50 Hz skal prosjekteres med inntaksmodul og fordelingsmoduler som vist i Figur: Togvarmetransformator som TN-S-anlegg.
 • Utførelse: For hver av de tre fasene skal det være én inntaksmodul og én eller flere fordelingsmoduler.
 • Utførelseskrav;UtformingskravSikre rett utforming og utførelse for fasene til togvarmeposter.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07842Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening:
 • Utførelse: Det skal ikke være mulig å spenningssette togvarmepost før stikkeren er tilkoblet rullende materiell.
 • Utførelse: Det skal ikke være mulig å frakoble stikker med spenningssatt togvarmepost.
 • Utførelse: Det kan settes opp skilt ved togvarmepost med informasjon om funksjonalitet ved utfall av energileveranse fra nett (anbefalt). Mulig informasjonstekst er ett av følgende:
  1. "Ved nettutfall sendes varsel om nettutfall til ... slik at eventuell forsyning til rullende materiell kan reaktiveres manuelt."
  2. "Etter nettutfall må togvarmeposten reaktiveres manuelt."
  3. "Etter nettutfall gjenopprettes eventuell spenningsforsyning til tilkoblet rullende materiell."
  4. (Tilpasset tekst.)
 • Utførelseskrav;UtformingskravSikre en trygg betjening av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:01644Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Feil tilkobling: Tiltak skal iverksettes for å hindre at togvarmeposten tilkobles materiell på et annet spor eller på en annen oppstillingsplass enn det som er tiltenkt.Utformingskrav;SikkerhetskravHindre feil bruk av anleggetLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07858Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Skinneforbindere: Ved bruk av skinneforbindere skal disse benyttes i begge kjøreskinnene.
 • Utførelse: For områder uten kontaktledningsanlegg kan det benyttes skinneforbindere i kun én av kjøreskinnene.
 • Utførelse: I området som togvarmeanlegget skal dekke, skal det være en tverrforbinder i enden av sporområdet (der dette er mulig med hensyn på sporfelter).
 • Utførelse: Dersom området har flere enn 10 skinneskjøter med skinneforbindere, skal det i tillegg monteres en tverrforbinder for hver tiende skinneskjøt.
 • Utførelse: For dimensjonering av skinneforbindere og tverrforbindere henvises det til Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording#ROBUSTHET
 • Utførelseskrav;UtformingskravSikre rett antall skinneforbindelser.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07837Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Føring: Returleder skal føres i tett forlegning sammen med faseleder.
 • Utførelse: Returleder skal ha isolasjonsnivå på minimum U0=1000 V.
 • Utførelse: Fase- og returleder bør kombineres i samme kabel.
 • Utførelseskrav;UtformingskravKrav til føring av kabler/ ledereLavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  TRV:07853Lavspenning og 22 kV/Prosjektering6Kabellengde: Tilkoblingskabelen skal være så kort at togvarmeposten kun kobles til vognmateriell i det sporet den er tiltenkt.UtformingskravSikre at kabel kun kan kobles til det vognmateriell i det sporet som det er tiltenkt.Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme
  … flere resultater