Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 540 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravlokasjon
TRV:01024Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10aInnkoblingsstrøm fra autotransformatorer: Lastskillebrytere som kan spenningssette autotransformatorer, skal være dimensjonert for innkoblingsstrømmen Ima fra en autotransformator.FunksjonskravKomponenter, Vedlegg, Kontaktledningsbrytere, Funksjoner
TRV:01164Kontaktledning/Prosjektering og Bygging10c

f) Dimensjonering av kabler: Tilkoblingskabler til en autotransformator skal dimensjoneres slik at de ikke begrenser autotransformatorens ytelse.

Merkestrøm (kontinuerlig strøm) for en 5 MVA autotransformator er 167 A i tilkobling for PL/KL og for NL, og 333 A i tilkobling for retur.
Funksjonskrav;UtformingskravVedlegg, Transformatorer, Autotransformatorer
TRV:00367Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Prosjekteringsforutsetninger: Ved prosjektering av ny og oppgradert kontaktledning skal prosjekteringsforutsetninger angitt i 🔗 Vedlegg: Prosjekteringsforutsetninger være definert for aktuell strekning.

 1. Dokumentasjon: Prosjekteringsforutsetningene skal være dokumentert og skal ligge til grunn for den prosjekterte løsningen.
Funksjonskrav;DokumentasjonskravProsjektering av kontaktledning
TRV:00383Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4c

b) Beskyttelsesskjerm: Beskyttelsesskjerm skal utformes som beskrevet i EN 50122-1:2011 tillegg A, med den samme bredden som der krav a) stiller krav om tett brudekke.

 1. Utførelse: Alternativ b) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør normalt velges fordi denne utførelsen er enklere enn de andre utførelsene.
 2. Utførelse: Alternativ c) i EN 50122-1:2011 tillegg A har fordelen av at den totale høyden for beskyttelsesskjermen reduseres slik at utsyn fra brua blir bedre. Alternativet kan velges der man ønsker godt utsyn.
 3. Utførelse: Alternativ a) i EN 50122-1:2011 tillegg A bør unngås.
Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
TRV:00378Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Termografering: Ved ny og oppgradert kontaktledning på hovedspor og togspor skal det gjennomføres en termograferingskontroll for å avdekke dårlige elektriske forbindelser i for eksempel skjøter og klemmer.

 1. Utførelse: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming A, B og C skal termograferes ved ny eller oppgradert kontaktledning.
  1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
  2. Utførelse: Termograferingskontroll skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
  3. Utførelse: Termografering skal bestilles av prosjektorganisasjon senest 6 uker før kontroll i Bane NOR på 🔗 Bestilling av termografering.
 2. Unntak: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming E, F og AT m/FL (G) skal ikke termograferes.
UtførelseskravKontroller
TRV:00373Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Dokumentasjon av prosjektering og bygging: Et nytt kontaktledningsanlegg på en strekning skal være dokumentert med dokumentasjon som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"'.

 1. Utførelse: Dokumentasjonen skal utarbeides ved prosjektering og kontrolleres ved prosjekteringskontroll.
 2. Utførelse: Dokumentasjonen skal korrigeres/endres og utfylles ved bygging, kontrolleres ved byggekontroll, og overleveres infrastruktureier "som bygget" sammen med nytt kontaktledningsanlegg.
DokumentasjonskravDokumentasjon
TRV:00389Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4dc) Instruksjon av brannmannskaper: Brannmannskaper skal som en del av beredskapsplanen være instruert til å benytte spenningstester og jordingsutstyr som de selv bærer med seg til ulykkesstedet for å ivareta behov for synlig jord.FunksjonskravVedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav
TRV:00368Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Prosjektering: Ved prosjektering skal det legges til grunn en definert elektrisk utforming og en definert mekanisk utforming, og det skal velges detaljerte løsninger slik at prosjekteringsforutsetningene og krav i Teknisk regelverk oppfylles.

 1. Dokumentasjon: Prosjekteringen skal dokumenteres på en slik måte at det ut fra dokumentasjonen kan vurderes om kravene er oppfylt.
Utformingskrav;Intensjonskrav;DokumentasjonskravProsjektering av kontaktledning
TRV:00384Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4c

c) Klatrevennlig innside av beskyttelsesskjerm: Der beskyttelsesskjermen er klatrevennlig inn mot publikumsområde, for eksempel ved bruk av separat brurekkverk på innsiden av skjermen, skal ett av følgende tiltak gjennomføres:

 1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at beskyttelsesskjermen ikke lengre blir klatrevennlig.
 2. Høyden for beskyttelsesskjermen kan økes. En total høyde på 2,0 meter er tilstrekkelig (minst 1,0 meter tett og inntil 1,0 meter netting).
UtførelseskravVedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
TRV:00379Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Impedansmåling: Ved ny og oppgradert kontaktledning over en større del av en matestrekning, skal matestrekningens totale impedans måles.

 1. Utførelse: Impedansmåling skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Kontaktledning, Vedlikehold, Generelle tekniske krav, Beskrivelse av måling av kontaktledningsimpedans.
DokumentasjonskravKontroller
TRV:00374Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Egenkontroll av prosjektering: Ansvarlig for prosjektering skal gjennomføre kontroll av egen leveranse opp mot krav som er stilt til leveransen.

 1. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med utfylte sjekklister.
Utførelseskrav;DokumentasjonskravKontroller
TRV:00369Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4Prosjekteringsverktøy Candrop: Candrop skal brukes ved beregning av utliggere og hengetråder ved prosjektering av mekanisk utforming for kontaktledning med bæreline og kontakttråd.DokumentasjonskravProsjektering av kontaktledning
TRV:00385Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4c

d) Klatrevennlig utside av bru: Der utsiden av brua er klatrevennlig skal ett av følgende tiltak gjennomføres:

 1. Klatrevennlige deler kan kapsles inn slik at brua ikke lengre blir klatrevennlig på utsiden.
 2. Det kan etableres tverrskjerm slik at adgangen ut til det klatrevennlige området begrenses.
UtførelseskravVedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
TRV:08251Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Valgfri informasjon: Inntegning av følgende signalobjekter er valgfritt (kun aktuelt dersom de ligger ved seksjonsdele).

 1. Utførelse: Følgende signaler kan være inntegnet
  1. (ETCS) Stopp for skift, blokkstoppskilt, indre stoppskilt, utkjørstoppskilt
  2. (Lyssignal) Utkjørhovedsignal, dvergsignal, blokksignal, indre hovedsignal, arbeidsområde
Utformingskrav;DokumentasjonskravKoblingsskjema
TRV:00380Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Kortslutningstest: Ved ny og oppgradert kontaktledning på en slik måte at verninnstillinger endres, skal det gjennomføres kortslutningstest på strekningen for verifikasjon av verninnstillinger.

 1. Utførelse: Kortslutningstest skal verifisere korrekt vernutkobling av strekningen ved kortslutning på mest ugunstige sted.
 2. Unntak: Dersom vernene er stilt med store marginer slik at risiko for manglende dekning er neglisjerbar, kan kortslutningstest utelates.
FunksjonskravKontroller
TRV:00375Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Prosjekteringskontroll KL: Ved prosjektering av kontaktledning som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig prosjekteringskontroll (P-KL).

 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført før bygging påbegynnes.
 2. Utførelse: Underlag for prosjekteringskontrollen er all dokumentasjon fra prosjektering som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"'.
 3. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
  1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll, og
  2. stikkprøvekontroll av øvrig prosjektert underlag.
 4. Utførelse: P-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av P-KL.
IntensjonskravKontroller
TRV:00370Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4Prosjekteringsverktøy Kl-mast: KL-mast kan brukes for beregning av laster fra kontaktledningsmaster på fundamenter og utbøying av mast for ulike mastetyper.IntensjonskravProsjektering av kontaktledning
TRV:00386Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4c

e) Elektrisk ledende overkant/ytterkant: Der brudekket er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del, skal det være en elektrisk ledende ramme, overkant eller ytterkant som er plassert slik at et tau, wire, kjetting eller liknende som kastes over brua, vil komme i kontakt med kanten.

 1. Utførelse: Den elektrisk ledende ramma eller kanten skal utjevnes til returkretsen.
 2. Begrunnelse: Dersom tauet/wiren/kjettingen kommer i kontakt med en spenningsførende del vil den også samtidig være i kontakt med den ledende kanten og derfor betydelig redusere spenningen den som holder i tauet vil bli utsatt for.
Funksjonskrav;UtførelseskravVedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
TRV:00362Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Utarbeidelse av koblingsskjema: Ved utarbeidelse av koblingsskjema for kontaktledningsanlegg skal standard mal og symboler benyttes. Se vedlegg: 🔗 Tegningsmaler og symboler for tegninger for kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Malens lagstruktur skal benyttes.
 2. Utførelse: Skjemaet skal være ordnet slik at retning mot Oslo blir mot venstre. Stigende kilometer blir da mot høyre.
 3. Utførelse: Koblingsskjema lages i format A3. For store stasjonsområder kan det benyttes større format (A2, A1 og A0) hvis det er mer hensiktsmessig.
 4. Utførelse: Revisjon av koblingsskjema skal gjennomføres iht. STY-600997. Dersom avvik oppdages, må dette meldes til Bane NOR på skjema 🔗 her.
 5. Utførelse: Følgende tekst skal påføres i skjemaets merknadsfelt. «Bryterne er tegnet i normal driftssituasjon»
  1. Utførelse: Skrifthøyde skal være 2,5 mm.
  2. Utførelse: Skriften skal utføres som «FET».
  3. Utførelse: For tydelighet skal skriften utføres med farge «RØD».
Utførelseskrav;UtformingskravAnleggsdoumentasjon
TRV:00381Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4Dynamisk prøving: Før overlevering av kontaktledningsanlegg som omfatter minst en ledningspart skal det gjennomføres dynamisk prøving av kontaktledningen med målevogn som beskrevet i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.Kontroller
TRV:00376Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Egenkontroll av utførelse: Ansvarlig for bygging skal gjennomføre kontroller av egen leveranse under byggingen.

 1. Utførelse: Kontrollene skal omfatte inspeksjoner, funksjonsprøver og løpende kontroll av anlegget under og etter bygging. Følgende kontroller skal minimum utføres:
  1. løpende kontroll bygget anlegg opp mot prosjektert underlag,
  2. verifikasjon av montasjenøyaktighet opp mot angitte toleranser,
  3. kontroll av korrekt kopling av filterimpedanser, sugetransformatorer og autotransformatorer,
  4. kontroll av at jording, utjevning og returkrets er i samsvar med prosjektert løsning,
  5. kontroll av kontaktledningsanleggets fundamenter,
  6. funksjonskontroll av kontaktledningsbrytere inkludert manøvermaskin og fjernstyring, og
  7. visuell kontroll ledninger og kabler for skader.
 2. Dokumentasjon: Kontrollene skal dokumenteres med utfylte protokoller, sjekklister og rapporter fra inspeksjon og prøving.
IntensjonskravKontroller
TRV:00371Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4Prosjekteringsverktøy Fundamast: Fundamast kan brukes for beregning av utbøyning av fundament slik at krav til horisontal forskyvning av kontakttråden oppfylles. 🔗EH-800154-000 og 🔗EH-800153-000IntensjonskravProsjektering av kontaktledning
TRV:00387Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4da) Endepunktsjording: Ved bygging av ny tunnel over 1000 m, og ved oppgradering av kontaktledning på strekningen, skal det kontrolleres at det er etablert brytere for endepunktsjording i koblingsanlegg som mater til kontaktledningen i tunnelen. Der slike brytere ikke finnes, skal de etableres i eller ved aktuelt koblingsanlegg.UtførelseskravVedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav
TRV:00363Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Koblingsskjemaets innehold: For enkelt å se kontaktledningsanleggets elektriske oppbygging og driftstilstand på brytere, samt gi nødvendig grunnlag for planlegging av arbeid på eller nær ved kontaktledningsanlegget, skal koblingsskjemaet inneholde.

 1. Utførelse: Obligatorisk informasjon
  1. brytere med bryternummer og mastenummer
  2. seksjonsfelt angitt med utstrekning fra – til (km)
  3. nøytralseksjoner angitt med utstrekning fra – til (km)
  4. sonegrensebryter angitt med utstrekning fra – til (km)
  5. koblingsanlegg (inkludert samleskinne)
  6. seksjonsisolatorer
  7. høyspenningskabler
  8. mate-, forbigangs- og forsterkningsleder
  9. negativ- og positivleder
  10. biforbruk/reservestrømstransformatorer
  11. sugetransformatorer
  12. autotransformatorer
  13. høypassfilter (i fm. store mengder kabel i AT-anlegg)
  14. eventuelle andre transformatorer tilknyttet kontaktledningsanlegget inntegnes
  15. stasjonsbygg og holdeplass iht. symbolbiblioteket, merkes med navn og stedskode (f.eks. Vennesla st.- VNL)
 2. Utførelse: Alle brytere skal merkes i henhold til regler beskrevet i 🔗 driftsmerking
 3. Utførelse: De forskjellige elektriske seksjonene bør inntegnes med forskjellig farger for å lette planlegging av arbeider på og nær ved kontaktledningsanlegget.
 4. Utførelse: På enkeltsporede strekninger skal AT-ledere plasseres over KL-anlegget (dvs. mellom km angivelseslinje og KL).
 5. Utførelse: Der komponenter i kontaktledningsanlegget står plassert i/på tunnel/bru/kulvert skal tunnel/bru/kulvert tegnes inn på koblingsskjema med km-henvisning i begge ender.
 6. Utførelse: Angivelse av km på alle komponenter/anleggsdeler og stasjoner/holdeplasser
 7. Utførelse: Følgende signaler skal være inntegnet
  1. (ETCS) Innkjørstoppskilt merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht. 🔗 identifikasjon
  2. (Lyssignal) Innkjørhovedsignal og enkelt innkjørsignal merket med signaltype og signalnummer (litra) fordelt over to linjer iht.🔗 identifikasjon
 8. Utførelse: Sporveksler skal nummereres i henhold til gjeldende banedokumentasjon
Utførelseskrav;DokumentasjonskravAnleggsdoumentasjon
TRV:00382Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4c

a) Brudekke: Brudekket skal være tett i en bredde som tilsvarer bredden for "sone for strømavtaker", det vil si 2,5 meter til hver side for spormidt og i tillegg 0,5 meter til hver side for øvrige spenningssatte deler.

 1. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett (asfaltert) dekke uten dreneringshull.
 2. Utførelse: Kravet kan oppfylles ved tett plate (metallisk eller isolerende) under et dekke med hull eller sprekker.
UtførelseskravVedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane
TRV:00377Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4

Visuell kontroll KL: Ved bygging av kontaktledningsanlegg som omfatter en hel ledningspart eller mer skal det gjennomføres en uavhengig visuell kontroll KL (V-KL).

 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
 2. Utførelse: Kontrollen skal gjennomføres med skinnegående arbeidsmaskin og til fots. Skinnegående arbeidsmaskin skal ha arbeidskurv og strømavtaker som er godkjent som markeringsjording.
 3. Utførelse: Underlag for visuell kontroll KL skal være dokumentasjon fra bygging som angitt i 🔗 '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"'.
 4. Utførelse: Kontrollen skal omfatte:
  1. dokumentkontroll av samsvarserklæring, risikovurdering og egenkontroll for bygging,
  2. kontroll av jording, returkrets og fundamenter, og
  3. stikkprøvekontroller opp mot prosjektert løsning og gjeldende krav.
 5. Utførelse: V-KL skal bestilles av prosjektorganisasjon i Bane NOR senest 6 uker før kontroll på Bestilling av V-KL.
 6. Dokumentasjon: Kontrollen skal dokumenteres med en egen rapport. 🔗 Befaringsrapport sluttkontroll kan brukes som mal.
IntensjonskravKontroller
TRV:00372Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4Tekniske spesifikasjoner: Tekniske spesifikasjoner som benyttes for innkjøp av kontaktledningskomponenter skal forelegges Bane NOR, Drift og teknologi, Elkraft, for gjennomlesning og kommentering før spesifikasjonene benyttes til innkjøp. Dette gjelder også for prosjekter som ønsker å benytte en tidligere benyttet spesifikasjon for rammeavtalekonkurranse.IntensjonskravGodkjenning av komponenter
TRV:00388Kontaktledning/Prosjektering og Bygging4d

b) Jordingspunkter: Det skal etableres jordingspunkter ved angrepspunkter for redningstjenesten ved tunnelen, som tilrettelegger for rask og enkel etablering av markeringsjording.

 1. Utførelse: Aktuelle angrepspunkter kan være evakuerings- og redningspunkter og eventuelt tverrslag.
 2. Utførelse: Jordingspunktene skal utformes slik at rullende materiell kan passere med etablert markeringsjording. Det vil si at jordingsapparatet i sin helhet skal være utenfor profilet for tog når jordingen er etablert.
Vedlegg, Jording av kontaktledning i tunneler, Krav
TRV:00417Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5e

e) Sugetransformatorer i tunnel: Oljeisolerte sugetransformatorer som er plassert i tunnel skal benytte brannhemmende olje.

 1. Utførelse: Se også Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak for krav til brannforebygging i tunneler.
Kravlokasjon
TRV:00433Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5fb) Elektrisk kapasitet: Den elektriske kapasiteten (impedansen) til utformingen er bestemt av positivleder, negativleder og fysisk avstand mellom lederne. Valg av utformingen skal vurderes opp mot forventet belastning og eventuelle konsekvenser for togenes kjøretid.Kravlokasjon
TRV:00451Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ga) Valg av ledertype for NL: Ved behov kan også andre ledertyper enn de som er angitt i '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"' benyttes. Dette er spesielt relevant ved tvangspunkter med særlige krav til ledningsføring og pilhøyde.Kravlokasjon
TRV:00399Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5d

d) Tilkobling til returkretsen: Sugetransformatorer skal tilkobles returkretsen ved et nullfelt.

 1. Utførelse: Sekundærviklingens midtuttak kan tilkobles en av kjøreskinnene i nullfeltet.
Kravlokasjon
TRV:00411Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5e

d) Tilkobling til returkretsen: Sekundærviklingen til en sugetransformator skal kobles i serie med en returleder, som er tilkoblet kjøreskinnene en avstand til begge sider fra sugetransformatoren.

 1. Utførelse: Det skal ikke benyttes nullfelt i kjøreskinnene.
 2. Utførelse: Sekundærviklingens midtuttak skal være åpen.
Kravlokasjon
TRV:00428Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ei) Mekanisk påkjenning: Returledere i frie spenn skal i ugunstigste belastningstilfelle ikke påkjennes mer enn 50% av de høyeste tillatte påkjenninger for høyspenningsledninger.Kravlokasjon
TRV:00446Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5gb) Elektrisk kapasitet: Den elektriske kapasiteten (impedansen) til utformingen bestemmes av kontaktledning, negativleder og fysisk avstand mellom ledere. Valg av utformingen skal vurderes opp mot forventet belastning og eventuelle konsekvenser for togenes kjøretid.Kravlokasjon
TRV:00394Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5

Bruer over jernbanen: Bruer over jernbanen skal ha beskyttelse mot direkte berøring som beskrevet i EN 50122-1.

 1. Utførelse: For bruer der tilgjengelig område er mindre enn 4,0 meter over nærmeste spenningsførende del skal det i tillegg være en elektrisk ledende overkant eller ytterkant utjevnet til returkretsen som tråder eller wire som kastes over brua vil komme i kontakt med.
 2. Utførelse: 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav, Vedlegg, Beskyttelse mot berøring av spenningsførende deler fra bruer over jernbane angir spesifikke krav til utførelse.
Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler
TRV:00423Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5e

d) Avstand til ledere som fører kontaktledningsstrøm: Avstand til kontaktledning, forsterkningsleder, eller andre ledere som fører kontaktledningsstrømmen, skal ikke være større enn nødvendig, slik at indusert spenning til parallelle ledere begrenses.

 1. Utførelse: Se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Isolasjonskoordinering og overspenningsbeskyttelse for krav til minste avstand.
Kravlokasjon
TRV:00439Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5fa) Master: Alle kontaktledningsmaster skal være utført med hull for innfesting av jordingskuler som angitt på mastetegning slik at PL og NL kan jordes til masta med portabelt jordingsapparat med bruk av betjeningsstang.Kravlokasjon
TRV:00405Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5d

f) Kortslutningsimpedans: Kortslutningsimpedansen til sugetransformatorer skal begrenses for å begrense spenningsfallet over en strekning med sugetransformatorer.

 1. Vurdering: Kravet vurderes som oppfylt når den summerte kortslutningsimpedansen for sugetransformatorer over en lengre strekning ikke utgjør mer enn ca. 6 % av strekningens impedans.
 2. Vurdering: Der den summerte kortslutningsimpedansen i sugetransformatorer overstiger ca. 6 % av strekningens impedans bør det gjennomføres en konkret vurdering av strekningens kapasitet.
Kravlokasjon
TRV:00418Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ef) Merking: Tilkoblinger for sugetransformatorer skal merkes A og B for primærviklingen, og a-0-b for sekundærviklingen, der '0' er sekundærviklingens midtuttak.Kravlokasjon
TRV:00434Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5f

c) Vedlikehold: Utformingen skal velges i en av følgende varianter:

 1. Høye master med stor avstand mellom positivleder/negativleder og kontaktledningen. Denne varianten skal velges der det er behov for at PL og NL er spenningsførende samtidig med arbeid på kontaktledningen.
 2. Lave master med kort avstand mellom positivleder/negativleder og kontaktledningen. Ved valg av denne varianten skal det legges til rette for at kontaktledning, positivleder og negativleder på et spor alltid frakobles samtidig.
Kravlokasjon
TRV:00452Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ga) Dobbeltspor: Dersom valgt koblingskonsept tillater det, kan det benyttes felles autotransformator for flere parallelle spor.Kravlokasjon
TRV:00400Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5d

a) Omsetningsforhold: Sugetransformatorer skal ha et omsetningsforhold på 1:1.

 1. Utførelse: Eventuelle toleranser bør være slik at sekundærviklingen får lavere strøm enn primærviklingen.
Kravlokasjon
TRV:00412Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5e

e) Avstand mellom avsnitt for sugetransformatorer: Påfølgende avsnitt mellom sugetransformatorer bør være sammenhengende, der de to avsnittene har felles nedføring til kjøreskinner. Se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.

 1. Unntak: Ved plattformer og andre begrensede strekninger kan det være et intervall melom to påfølgende avsnitt, der returstrømmen går i kjøreskinner eller andre returledere. Se '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"'.
Kravlokasjon
TRV:00429Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ej) Materiell: Fester, strømførende forbindelser, og øvrig materiell, skal tilfredsstille gjeldende regler for lavspenningsanlegg.Kravlokasjon
TRV:00447Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5g

Tofaset drift: AT-ledere skal alltid kobles synkront.

 1. Utførelse: For elektrisk utforming E skal både positiv- og negativleder for samme spor kobles inn og ut samtidig.
 2. Utførelse: For elektrisk utforming F skal både negativleder og kontaktledningen for samme spor koples inn og ut samtidig.
Kravlokasjon, Kravlokasjon
TRV:00395Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5

Parallelle spor: Kontaktledningsanlegg ved parallelle spor skal utformes slik at man kan frakoble og jobbe på kontaktledningen for ett spor mens kontaktledningen for øvrige spor er spenningsførende.

 1. Utførelse: Anlegget skal utføres med 2,0 meters avstand mellom spenningsførende deler for ulike spor.
 2. Utførelse: 🔗 Hengemaster som bærer kontaktledningen for flere spor skal alltid utføres med 🔗 beskyttelsesskjerm.
 3. Utførelse: Hengemaster som bærer kontaktledningen til ett spor, skal utføres med beskyttelsesskjerm dersom den direkte avstanden fra en spenningsførende del for et spor til en spenningsførende del for et annet spor er mindre enn 2,0 meter.
Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler
TRV:00424Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5ee) Montasje: Returlederne skal monteres symmetrisk om utliggerens øverste konsoll.Kravlokasjon
TRV:00440Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5fb) Etablering av jordingskuler og -kroker: Utvalgte kontaktledningsmaster skal utstyres med jordingskuler og -kroker slik at PL og NL kan jordes til masta på en måte som er hensiktsmessig for hver strekning.Kravlokasjon
TRV:00390Kontaktledning/Prosjektering og Bygging5

Elektrisk utforming: Den elektriske utformingen av kontaktledningen på en matestrekning skal velges fra 🔗 '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"'.

 1. Vurdering: Det er tillatt å dele en matestrekning i flere delstrekninger med ulike elektriske utforminger.
 2. Vurdering: Valg av elektrisk utforming for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.
 3. Vurdering: Vurderingspunkter som ligger til grunn for valg av elektrisk utforming kan være:
  • elektrisk overføringskapasitet (spenningsfall og termisk strømføringsevne),
  • kostnader ved nybygg, oppgradering eller fornyelse,
  • muligheter og begrensninger gitt av eksisterende kontaktledningsanlegg på en strekning, og
  • særlige begrensninger som tunneler, skjæringer, lave bruer og liknende på en strekning.
UtformingskravElektrisk utforming