Signal/Prosjektering/Generelle krav/Krav ved utarbeidelse av S-tegninger


1 Hensikt og omfang

Dette dokumentet beskriver regler for oppbyggingen av signaltegninger (S-tegninger) i Autocad®.

2 Oppbygging av blokkene i symbolbiblioteket

Symbolbiblioteket for signal består av ca. 300 forskjellige symboler. En grafisk oversikt over symbolbiblioteket finnes i Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler.

2.1 Tekst (attributter)

a) Fonten ISO3098 skal benyttes.

b) Attributteksten skal tegnes med høyde 2,5 mm. og 1,8 mm.

Ledeteksten ved utfylling av attributter er gitt en forklarende tekst, for eksempel "tekst over", "tekst venstre" osv.

c) Hevet tekst skal tegnes med høyde 1,8 mm.

2.2 Lag (Layer)

a) Tekststørrelsene 2,5 mm og 1,8 mm skal tegnes på hvert sitt lag.

KOMP-TEKST25 (satt til gul farge) og KOMP-TEKST18 (satt til cyan farge).

b) Symbolene skal ligge på laget KOMPONENTER.

2.3 Farger og strektype

a) Tekst skal tegnes med farge og strektype som definert i laget (BYLAYER).

b) Selve symbolet skal tegnes med farge og strektype som definert i symbolet (BYBLOCK).

Dette medfører at symbolet i utgangspunktet tar farge og strektype etter laget hvor det blir hentet inn (forutsatt at aktiv farge er BYLAYER). Man kan imidlertid skifte farge og strektype på hver enkelt blokk uavhengig av lag. Teksten vil følge fargen til lagene "KOMP-TEKST25" og "KOMP-TEKST18" (satt til henholdsvis gul og cyan som default), og all komponenttekst med samme størrelse vil således få samme farge i hele tegningen.

2.4 Flater

a) Enkelte symbol (flater) skal tegnes som 3D-flater og hevet i Z-retning i forhold til blokkens innsettingspunkt.

Dette gjøres for eksempel for at linjen som viser sporet skal brytes ved en sporsperre eller ved sirkelen i sporvekselsymbolet

b) Symbolenes innsettingspunkt skal plasseres på samme Z-koordinat som sporet, og skal skjule bakenforliggende objekter ved plotting.

Ved plotting må man sørge for at en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater er aktivert.

c) Fylte flater skal tegnes som skravur.

Grunnen er at kun konturen av ordinære fylte flater (PLINE, SOLID m.fl.) blir skrevet ut når det benyttes en funksjon som skjuler objekter bak 3D-flater (se ovenfor).

3 Generelle tegningsregler

3.1 Lag (Layer)

a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal lag, lagnavn og farge på lag utføres som beskrevet i Tabell 1, Tabell 2, Tabell 3, Tabell 4.

Tabell 1: Lag som skal benyttes i signaltegninger
Lagnavn Innhold Farge på lag
Sig-baliser Baliser Gul-2
Sig-bru Bruer, tunneler Gul-2
Sig-dim Målsetting, km markering Gul-2
Sig-drivmask Drivmaskiner, lokalstillere Gul-2
Sig-fall Stigning/fall Cyan-4
Sig-forbindelser Ledninger (på koblingsskjemaer og trådfordelinger) Gul-2
Sig-fund Fundamenter Gul-2
Sig-hast Hastighetsprofil Cyan-4
Sig-kabelkanal Kabelkanaler, kummer, gjennomføringer Cyan-4
Sig-kabler Kabler på kabelplan, tråder på trådfordeling Gul-2
Sig-komponenter S.lås, alle komponenter i koblingsskjemaer Gul-2
Sig-planovergang Planovergang Gul-2
Sig-plattform Plattformer Cyan-4
Sig-ramme Tegningsramme Rød-1
Sig-signaler Signaler med tekst Gul-2
Sig-skap Kiosker, blokkposthytter, relerom, apparatskap, sveivskap, gruppeskap Gul-2
Sig-skilt Skilter (for skiltplan) Gul-2
Sig-spor Spor Blå-5
Sig-sporfelt Sporfeltnavn, sporfeltskjøter, impedanser, tilkoblinger Gul-2
Sig-spor-i Isolert skinnestreng (skjematisk sporisolering) Rød-1
Sig-spor-u Uisolert skinnestreng (skjematisk sporisolering) Gul-2
Sig-stiplet (1-4) Et lag for hver type stipling på en tegning Div
Sig-tabell Symboler for forriglingstabell Gul-2
Sig-tabellramme Ramme for forriglingstabell Blå-5
Sig-tekst Tekst Div
Sig-tittel Tittelfelt Hvit-7
Sig-blokktlf Blokktelefoner Gul-2
Sig-veksler Sporveksler Gul-2
1-groenn_018-80 Objekt som skal plottes med grønn farge og strektykkelse 0,18 mm 80
1-groenn_025-90 Objekt som skal plottes med grønn farge og strektykkelse 0,25 mm 90
1-groenn_05-100 Objekt som skal plottes med grønn farge og strektykkelse 0,5 mm 100
1-groenn_07-110 Objekt som skal plottes med grønn farge og strektykkelse 0,7 mm 110
1-roed_018-10 Objekt som skal plottes med rød farge og strektykkelse 0,18 mm 10
1-roed_025-230 Objekt som skal plottes med rød farge og strektykkelse 0,25 mm 230
1-roed_05-240 Objekt som skal plottes med rød farge og strektykkelse 0,5 mm 240
1-roed_07-242 Objekter som skal plottes med rød farge og strektykkelse 0,7 mm 242
Vport Viewporter i paperspace Hvit-7
Xref Innsetting av Xrefer Hvit-7

Tabell 2: Lag som skal opprettes ved innsetting av komponenter fra symbolbiblioteket
Lagnavn Innhold Farge på lag
Komponenter Streker og symboler i blokker Gul
Komp-tekst18 Attributter med teksthøyde 1,8 Cyan
Komp-tekst25 Attributter med teksthøyde 2,5 Gul

Tabell 3: Lagene som tittelfeltet skal tegnes på
Lagnavn Innhold Farge på lag
Titt-018 Strek som skal plottes med 0,18 mm strektykkelse Cyan
Titt-025 Strek som skal plottes med 0,25 mm strektykkelse Gul
Titt-050 Strek som skal plottes med 0,5 mm strektykkelse Blå
Titt-tekst18 Tekst som skal plottes med 0,18 mm strektykkelse Cyan
Titt-tekst25 Tekst som skal plottes med 0,25 mm strektykkelse Gul
Titt-tekst35 Tekst som skal plottes med 0,35 mm strektykkelse Hvit
Titt-tekst50 Tekst som skal plottes med 0,5 mm strektykkelse Blå

Tabell 4: Lagene som rammene skal tegnes på
Lagnavn Innhold Farge på lag
FRAME 025 Merker for renskjæring Lagnavn
FRAME 050 Rutenett; streker og bokstaver/tall Blå-5
FRAME 070 Rammen som begrenser tegnefeltet Rød-1

3.2 Rammer

a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal rammer utføres som beskrevet i Tabell 5.

Tabell 5: Rammer som skal benyttes for signaltegninger
Format Lengde [mm] Blokknavn
Kortside Langside Liggende Stående
A4 210 297 A4
A3 297 420 LA3 SA3
A4x3 297 630 LA4x3 SA4x3
A4x4 297 841 LA4x4 SA4x4
A4x5 297 1051 LA4x5 SA4x5
A4x6 297 1261 LA4x6 SA4x6
A4x7 297 1471 LA4x7 SA4x7
A2 420 594 LA2 SA2
A3x3 420 891 LA3x3 SA3x3
A3x4 420 1189 LA3x4 SA3x4
A3x5 420 1486 LA3x5 SA3x5
A1 594 841 LA1 SA1

b) Rammene skal ha følgende grafiske detaljer:

  1. Ramme med linjetykkelse 0,7 mm
  2. 10 mm marg
  3. 20 mm hullmarg (venstre side for liggende formater og topp for stående)
  4. Rutenett for referanser
  5. Merker for renskjæring (fylt trekant)

3.3 Tittelfelt

a) Tittelfeltet og revisjonslinja som skal benyttes for signaltegninger finnes i Tittelfelt for teknisk tegninger og vedlegg c: Revisjonslinje for tittelfelt, tekniske tegninger, under Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.

b) Tittelfeltet skal plasseres inntil rammen i nedre høyre hjørne av tegningen, både for vertikale og horisontale ark.

Tittelfeltet skal i alminnelighet kunne leses i samme retning som tegningen. Det skal være 35 mm ledig plass over tittelfeltet i hele tittelfeltets bredde. Denne plassen er beregnet for å kunne sette på merknader som for eksempel "byggetegning".

3.4 Tekst

a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal skrifttype, skriftstørrelse, strektykkelse og farge utføres som beskrevet i Tabell 6.

Tabell 6: Skriftstørrelser /-typer som skal benyttes i signaltegninger
Skrifttype/størrelse Strektykkelse Farge
ISO 1,8 mm 0,18 mm CYAN
ISO 2,5 mm 0,25 mm GUL
ISO 3,5 mm 0,35 mm HVIT
ISO 5,0 mm 0,50 mm BLÅ
ISO 7,0 mm 0,70 mm RØD
ISO 10,0 mm 1,00 mm GRØNN

b) 2,5 mm skal benyttes til dimensjonering og øvrig teksting.

c) 3,5 mm skal benyttes til stasjons- og blokkpostnavn.

d) 7,0 mm skal benyttes til stasjonsnavn.

e) 1,8, 2,5 og 3,5 mm skal benyttes i symbolenes attributter.

3.5 Stiplede linjer

a) Linjetypen HIDDEN_Signal skal benyttes som stiplede linjer ved fremstilling av signaltegninger.

Unntak:
Tegninger som allerede har HIDDEN_Signal i bruk, og hvor annet skal markeres med stipling, benyttes CENTER_signal i tillegg.

3.6 Målsetting

a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal variabler for målsetting utføres som beskrevet i Tabell 7.

Tabell 7: Innstillinger av variabler som skal benyttes for riktig målsetting
Variabel Verdi Variabel Verdi Variabel Verdi
DIMTXSTY iso25 DIMPOST m DIMJUST 0
DIMBLK DIMPIL DIMSE1 0 DIMTIH 0
DIMSAH 0 DIMSE2 0 DIMTOH 0
DIMGAP 1 DIMTVP 1 DIMTXT 2
DIMASZ 3 DIMTIX 1 DIMCLRT 2
DIMEXE 2 DIMSOXD 1 DIMTOL 0
DIMEXO 0 DIMTAD 1

3.7 Plotting

3.7.1 Farger/strektykkelser

a) Ved utarbeidelse av signaltegninger skal pennoppsett utføres som beskrevet i Tabell 8.

Tabell 8: Penneoppsett for signaltegninger
Farge Penn Strektykkelse [mm]
1 (Rød) 7 0,7
2 (Gul) 7 0,25
3 (Grønn) 7 1,0
4 (Cyan) 7 0,18
5 (Blå) 7 0,5
6 (Magenta) 7 1,2
7 (Hvit/sort) 7 0,35
10 1 0,18
80 3 0,18
90 3 0,25
100 3 0,5
110 3 0,7
230 1 0,25
240 1 0,5
242 1 0,7

b) Penneoppsettet som skal benyttes er SIGNAL STANDARD FARGER.CTB.

3.7.2 3D-symbol

a) Ved plotting av tegninger med 3D-symboler skal det benyttes ”hide” for å skjule bakenforliggende symboler.

4 Tegneregler for utvendige tegninger

4.1 Felles

a) Alle signaltegninger og symboler skal lages med utgangspunkt i et rutenett med 3 mm avstand.

b) Grid skal settes til 3.

c) Snap skal settes til 3 eller 1,5.

Det meste av teksten tegnes med 2,5 mm bokstavhøyde (gul). De fleste symboler og streker tegnes med 0,25 mm strektykkelse (gul).

d) På utvendige tegninger skal nabostasjonenes navn angis på høyre og venstre side med pil som peker mot nabostasjon.

Stasjonsnavn tegnes da med 3,5 mm bokstavhøyde (hvit).
Stasjonsnavn kan, i tillegg til i tittelfeltet, tas med midt over selve tegningen (gjelder alle utvendige stasjonstegninger), og tegnes da med 7 mm tekst (rød).

e) Spor tegnes med strektykkelse 0,5 mm (blå).

Unntak:
  1. Dette gjelder ikke plan for sporisolering.

4.2 Skjematisk plan

a) Symbolene som skal benyttes for signaler ligger under nedtrekksmenyen [signal].

b) De øvrige symbolene som skal benyttes ved fremstilling av skjematisk plan ligger under nedtrekksmenyen [diverse].

c) Sporene skal tegnes med innbyrdes avstand 21 mm.

d) Avstand fra spor til symboler skal være 9 mm.

e) Sporet skal tegnes med strektykkelse 0,5 mm

f) Stasjonens navn skal tegnes med teksthøyde 7 mm.

g) Henvisning til nabostasjonen skal tegnes med teksthøyde 3,5 mm.


Figur 1: Utsnitt av skjematisk plan og forriglingstabell

4.3 Forriglingstabell

a) Symbolene som skal benyttes for forriglingstabeller ligger under nedtrekksmenyen [forriglingstabell].

Det er egne symboler for +, -, = og ±.

b) Rutenett i forriglingstabell skal tegnes 9 x 6 mm med 0,25 mm strek (gul).

Unntak:
  1. De to ytterste kolonnene for togveiutløsing tegnes 15 x 6 mm, men kan utvides etter behov.

c) Den ytterste streken i rutenettet (rammen) og streken under headingen skal tegnes med 0,5 mm strek (blå).

Figur 2: Utsnitt av skjematisk plan og forriglingstabell

4.4 Kabelplan

a) Symbolene som skal benyttes for signaler ligger under nedtrekksmenyen [signal].

De fleste av de øvrige symbolene som benyttes ved fremstilling av kabelplan ligger under nedtrekksmenyen [diverse] eller [kabelplan].

b) Horisontal strek som symboliserer skap, skal tegnes 18 mm lang med 0,7 mm strektykkelse (rød).

c) Stiplet linje skal tegnes med linjetype HIDDEN_signal med strektykkelse 0,25 mm (gul).

d) Kabler skal tegnes med strektykkelse 0,25 mm.

e) Kabler skal tegnes med 6 mm innbyrdes avstand.

f) Tekst på kabler skal tegnes med 2,5 mm bokstavhøyde og plasseres bare i den enden hvor tilførselen kommer fra.

g) Avstand mellom strek og tekst skal være 1,5 mm.

h) Objekter skal tegnes plassert i samsvar med faktisk plassering.

Plasseringen skal være riktig i forhold både til eventuelt referanseobjekt og spor. Referanseobjektet kan være apparatskap, eller veimidt (kabelplan for veisikringsanlegg).

i) Stikkabler skal tegnes 21 mm lange.

j) Kabelkanal skal tegnes med linjetype HIDDEN_Signal med strektykkelse 0,18 mm (cyan).

Figur 3: Utsnitt av kabelplan for linjeblokk

4.5 Trådfordeling for AS

a) Nummereringen av skapene skal gjøres med teksten (2,5 mm) midtstilt i øverste del av krysskoblingen.

b) Teksten på kabler til objekter skal midtstilles vertikalt.

c) Ved trådfordeling i AS, skal "krysskoblingene" tegnes med bredde 24 mm.

d) Omrisset av "krysskoblingene" skal tegnes med strektykkelse 0,7 mm (rød).

e) Alle trådene inn til skapet skal tegnes, selv de som eventuelt ikke er i bruk.

f) Trådene skal tegnes med 6 mm innbyrdes avstand.

g) Trådene skal stikke 9 mm utenfor "krysskoblingene".

Anbefalt avstand mellom to "krysskoblinger" er 84 mm.
Figur 4: Utsnitt av trådfordeling i AS

4.6 Trådfordeling for linjen

a) Horisontal strek som symboliserer skap skal tegnes 18 mm lang med 0,7 mm strektykkelse (rød).

b) Trådene skal tegnes med 6 mm innbyrdes avstand.

c) Trådene skal stikke 9 mm utenfor skapet.

Figur 5: Utsnitt av trådfordeling for linjeblokk

4.7 Sporisolering

a) De spesielle symbolene som skal benyttes for sporisolering ligger under nedtrekksmenyen [sporfelt].

Blokken med sirkelen for sporfeltnummerering mellom "skinnene" har filnavn [sporf-nr.dwg] (diameter 9 mm).

b) Uisolert skinne skal tegnes med 0,25 mm strek (gul).

c) Isolert skinne skal tegnes med 0,7 mm strek (rød).

d) Avstand mellom skinnene skal være 9 mm og 30 mm mellom sporene.

Figur 6: Utsnitt av kabelplan for linjeblokk

4.8 Signal- og baliseplassering

a) Symbolene som skal benyttes for baliser ligger under nedtrekksmenyen [diverse].

Symbolene har to attributter, en over og en under selve symbolet.

b) Tegneregler for annet enn baliser skal være som for Skjematisk plan (avsnitt 0).

c) Den første balisen i gruppen skal angis med symbolene [bal002] eller [bal002s] (fylte symboler).

d) Styrte baliser skal angis med symbolene [bal002s] eller [bal004s] (utstyrt med horisontal strek over)

e) Baliser ved signaler skal plasseres med den nederste linjen i symbolet (innsettingspunkt) rett ut for signalets senterlinje.

f) På enkeltspor skal det plasseres frittliggende balisegrupper i samme avstand fra sporet som grupper ved signaler.

Grupper som gjelder for kjøreretning mot venstre på tegningen plasseres over sporet og grupper som gjelder for kjøreretning mot høyre plasseres under sporet. Se Figur 7.
På dobbeltspor kan frittliggende balisegrupper plasseres med den nederste linjen i symbolet (innsettingspunkt) på linjen som symboliserer sporet. Se Figur 8.

g) Tekst som beskriver en balisegruppe skal plasseres midt under gruppen.

h) Tekst som beskriver en enkelt balise skal plasseres midt over den aktuelle balisen.

i) A-balisen skal være gjenstand for kilometerangivelse.

j) Ved angivelse av plassering (km) skal det benyttes tekst med 1,8 mm høyde.

k) For dobbeltrettede hastighetsgrupper skal kilometerplassering angis for den første balisen i den retningen som gir mest restriktiv informasjon.

Figur 7: Utsnitt av Signal- og baliseplassering for enkeltspor
Figur 8: Utsnitt av Signal- og baliseplassering for dobbeltspor