Kravliste 560

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten

Kravliste for gjeldende krav for bok 560 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:04310Ekom/Prosjektering og bygging10Feil som påvirker tjenesteproduksjonen: Enkeltfeil i sentrale systemer (kjernesystemer) skal ikke medføre utfall av informasjonsanlegg (KV KTI-systemer) på stasjoner av kategori 1 og 2 i Trafikk og markeds kategoreringssystem for stasjoner.FunksjonskravSikre at tekniske feil i kjernesystemer ikke påvirker kundeinformasjon på større stasjoner."Pålitelighet og tilgjengelighet"
TRV:04338Ekom/Prosjektering og bygging10Plassering av utstyr:
 1. Utførelse: Utstyr for informasjonsanlegg skal plasseres i rom for ekomnett.
 2. Utførelse: Øvrige ytre enheter som digital skilting, høyttalere og kameraer skal plasseres på stasjonsområdene i henhold til stasjonshåndbok (ref. 3).
UtførelseskravSikre at objekter til kundeinformasjonsanlegget plasseres så dette samsvarer med KTI i avd. "Kunde og Marked" sin kunnskap om planlagt bevegelsesmønster for personer på stasjonsområdene. Henviser til generelle føring fra stasjonshåndboken.Anleggsspesifikke krav - "Generelt"
TRV:04354Ekom/Prosjektering og bygging10Skjermstørrelser og dekningsområde: Informasjonseier skal utforme informasjonselementer med digital skilting hensiktsmessig i forhold til skjermstørrelse og dekningsområde for publikum.UtformingskravSikre at informasjonseier ved Bane NOR KTI "Kunde og Marked" tilpasser relevant grafisk utlegg av skjermbilderAnleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"
TRV:04378Ekom/Prosjektering og bygging10Kabelforlegning: Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"
TRV:04321Ekom/Prosjektering og bygging10Informasjonskilder: Det sentrale systemet skal ha grensesnitt mot alle informasjonskilder som informasjonseier har tilgjengelig for å realisere tjenesten "kundeinformasjon" til sluttbruker.Sikre at sentralsystemet for kundeinformasjon kan utnytte alle tilgjengelige informasjonskilder." Datautveksling"
TRV:04373Ekom/Prosjektering og bygging10Utendørs kapslingsgrad: Ur som plasseres utendørs skal ha kapslingsgrad IP54 i henhold til standarden NEK IEC 60529.UtførelseskravSikre minimumskrav i system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr.Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Miljø"
TRV:04316Ekom/Prosjektering og bygging10Informasjon om reisestrekning: Strekningssøk skal kunne håndteres, på anmodning fra kundeterminaler, slik at aktuell reiseinformasjon kan formidles til kunden.FunksjonskravSikre at grensesnitt i kjernesystemene kan håndtere eksterne forespørsler om informasjon."Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg"
TRV:04344Ekom/Prosjektering og bygging10Transmisjonskapasitet: Fra rom med ekomutstyr og ut til informasjonselementer med digital skilting skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.Sikre minimum båndbredde ut til toganvisere.Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
TRV:04365Ekom/Prosjektering og bygging10Krav til talekvalitet: Akustisk design skal legges til grunn for utforming av høyttaleranlegg så dette tilfredsstiller krav til talekvalitet ihht TSI-PRM basert på EN 60268-16:2011 "Objektiv kvantifisering av talekvalitet" STIFunksjonskravSikre at Bane NOR har minstegrav fra TSI-PRM for talekvalitet til informasjon gitt over høyttaler.Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"
TRV:04385Ekom/Prosjektering og bygging10Kablingstype og forlegning: Mellom nærmeste svitsj og hvert kamera skal det benyttes U/S-TP kabel, minimum kategori 5.
 1. Utførelse : Kabelens forlegning og eventuell innplassering i støyende miljø (EMC) er styrende for valg av skjerming og kabeltype.
UtførelseskravSikre kabeltype og forlegningsmetode av kabel.Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kabling"
TRV:04311Ekom/Prosjektering og bygging10Tilgjengelighet: Oppetid for sentrale systemer skal være 99,95% eller bedre, målt over ett år.Sikre tilgjengelighet til sentrale systemer for kundeinformasjon"Pålitelighet og tilgjengelighet"
TRV:04339Ekom/Prosjektering og bygging10Overvåkning: Alle enheter skal kunne overvåkes fra et sentralt driftsenter med alarmer overført vha Simple Network Management Protocol, MIB v.2 eller nyere.FunksjonskravSikre at det tilrettelegges for et sentralisert driftskonsept og at kundeinformasjonselementer støtter SNMP.Anleggsspesifikke krav - "Generelt"
TRV:04355Ekom/Prosjektering og bygging10Skjermoppløsning: Skjermer skal ha en oppløsning på 1366 x 768 punkter i format 16:9.
 1. Utførelse: Skjerm med størrelse 46 tommer skal ha mulighet for en oppløsning på 1920 x 1080 punkter.
UtførelseskravSikre standardisert skjermoppløsningToganviseranlegg - "Størrelse og oppløsning"
TRV:04380Ekom/Prosjektering og bygging10Betjening og opptak: Videoanlegg, herunder opptaks- og lagringsfunksjoner, skal kunne betjenes fra et regionalt eller sentralt plassert kontrollsenter.FunksjonskravSikre at sentralutstyr kan fjernbetjenes.Anleggsspesifikke krav - "Videoanlegg"
TRV:04322Ekom/Prosjektering og bygging10Høyttalermeldinger: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere indikasjoner på ventende høyttalermeldinger.FunksjonskravSikre at sentralsystemet kan gi informasjon om høyttalermeldinger som er blitt lagt på kø for automatisk utrop." Datautveksling"
TRV:04374Ekom/Prosjektering og bygging10Omgivelsestemperatur: Ur som plasseres utendørs skal fungere som forutsatt i omgivelsestemperatur fra -20 til +40 grader Celsius.FunksjonskravSikre funksjon til ur skal fungere i Norsk klima.Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Miljø"
TRV:04317Ekom/Prosjektering og bygging10Sonemodell: Informasjonssystemer skal innplasseres i Bane NORs sonemodell for Kjøreveis-IKT anlegg.IntensjonskravSikre samordning av Bane NOR's kundeinformasjonssystemer i en felles IKT-arkitekturmodell."Cybersikkerhet og sonemodell"
TRV:04345Ekom/Prosjektering og bygging10Tilknytning via GPRS: Anviser og monitor skal kunne tilsluttes et GPRS-modem for kommunikasjon.FunksjonskravSikre tilkoblingsopsjon med GPRS eller tilsvarende trådløs modemløsningAnleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
TRV:04366Ekom/Prosjektering og bygging10Rammeavtale for høyttalerutstyr: Høyttalere som inngår i det akustiske designet for en stasjon skal baseres på høyttalerelementer i Bane NORs rammeavtaler.UtformingskravSikre at det blir lik utforming av høyttalere på alle stasjonsområder.Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"
TRV:04386Ekom/Prosjektering og bygging10Innpassering av kjernesystemer: Sentralt utstyr skal plasseres i datasenter. (Kategori-0)UtførelseskravSikre at sårbart utstyr for kundeinformasjon er plassert i et datasenter som skal gi tilstrekkelig tilgjengelighet for tjenestene.Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"
TRV:04312Ekom/Prosjektering og bygging10Sviktintensitet (failure-rate): Det skal være minimum 5 år mellom hver gang det skjer en feil av to ulike typer som angitt i krav TRV:04313Sikre at feiltyper av samme karakter ikke gjentar seg i gitt intervall."Pålitelighet og tilgjengelighet"
TRV:04340Ekom/Prosjektering og bygging10Føringsveier for kabling:
 • Utførelse: Fra rom med utstyr for informasjonsanlegg i ekomnett og ut til hvert informasjonspunkt skal det være 2 rør med minimum diameter 50 mm for fremføring av kabler.
 • UtførelseskravSikre tilstrekkelig kapasitet i føringsveier frem til sentrale informasjonspunkt.Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
  TRV:04359Ekom/Prosjektering og bygging10Stasjoner med EN-54 kategorisering:
 • Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.
 • IntensjonskravSikre at stasjoner som har høyttaleranlegg for evakuering skal samordnes med Bane NORs publikumsinformasjonsanlegg.Anleggsspesifikke krav - Høyttaleranlegg.
  TRV:04381Ekom/Prosjektering og bygging10Tilkobling av videokamera: Kameraer skal kunne tilknyttes et IP/MPLS-nettverk.FunksjonskravSikre at tilkobling til kamera baseres på IP baserte grensesnittAnleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kamera"
  TRV:04323Ekom/Prosjektering og bygging10Distribusjon av informasjon: Sentralsystemet (kjernesystemet) skal kunne levere informasjon (for videre distribusjon) for presentasjon av trafikk- og ruteinformasjon på mobiltelefoner, nettbrett og internett og som sanntids informasjon til andre eksterne brukere.FunksjonskravSikre at kjernesystemet kan formidle trafikkinformasjon til tredjepart."Datautveksling"
  TRV:04351Ekom/Prosjektering og bygging10Montasje av master: Master skal være tilpasset montasje på standard signalmastfundament i henhold til tegning: S.022016.UtformingskravSikre standardiserte mål på innfesting av master til anviser og monitor."Master for oppheng av anvisere og ur"
  TRV:04375Ekom/Prosjektering og bygging10Transmisjonskapasitet: Fra rom med utstyr til ekomnett og ut til ur skal transmisjonskapasiteten være minst 40 kbps.UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Transmisjon"
  TRV:04318Ekom/Prosjektering og bygging10Fysisk sikring: Det bør vurderes om ytre enheter som digital skilting skal skjermes mot fysisk avtapping og mulig aksess til IKT og transmisjonsnettverk.IntensjonskravSikre at tilstrekkelig risikovurdering av installasjoner på publikumsarealer ivaretas."Cybersikkerhet og sonemodell"
  TRV:04346Ekom/Prosjektering og bygging10Kabling av informasjonselementer: Anvisere og Monitor:
  1. Utførelse : Anvisere skal ikke kobles i serie (daisy chain) med mindre det er en slaveenhet som er tilknyttet en master-enhet.
  UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
  TRV:04367Ekom/Prosjektering og bygging10Sektordekning, støy og nattsenking: Akustisk design skal ivareta dekningsområder, montasjehøyder, støyhensyn og nattsenking av lydnivå.
  1. Vurdering: På stasjonsområder med utfordrende akustisk støymiljø skal bruk av sensor for bakgrunnsstøy (ANS "Ambient Noise Sensor") vurderes.
  2. Vurdering: På stasjonsområder med boligbebyggelse i umiddelbar nærhet skal funksjonalitet for nattsenking av lydnivå vurderes.
  3. Vurdering: På plattformområder bør det vurderes om oppheng av høyttalerelementer over 3,3 meter er hensiktsmessig mht. støy til omkringliggende områder og økte vedlikeholdskostnader.
  FunksjonskravSikre at lokale akustiske forhold blir ivaretatt og vurdert i en modellering av stasjonsområdet.Anleggsspesifikke krav - "Høyttalere"
  TRV:04387Ekom/Prosjektering og bygging10Produksjonsplattform: Styringssystemer for kunde- og trafikkinformasjonsanlegg med tilhørende programvare skal kunne fungere i et virtualisert servermiljø.FunksjonskravSikre at sentralsystemets program- og maskinvare skal kunne kjøres i skytjenester.Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"
  TRV:04313Ekom/Prosjektering og bygging10Nedetid: Sammenhengende nedetid for sentrale systemer skal ikke overskride:
  - 2 timer ved feil som medfører full stans
  - 10 timer for feil som har innvirkning på punktlighet
  - 3 måneder for feil som ikke har innvirkning på togtrafikken.
  FunksjonskravSikre tilgjengeligheten til kundeinformasjonstjenestene.Pålitelighet og tilgjengelighet - "Nedetid"
  TRV:04341Ekom/Prosjektering og bygging10Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
  1. Utførelse: Anvisere og monitor som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.
  UtførelseskravSikre at rammeavtaler for skjermer tar hensyn til standardisert IP klassifisering.Anleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
  TRV:04360Ekom/Prosjektering og bygging10Utendørs kapslingsgrad. - (IP Klassifisering -Ingress Protection Rating)
 • Utførelse: Høyttalere som plasseres utendørs skal ha kapslingsklasse IP54 i henhold til standard NEK IEC 60529.
 • UtførelseskravSikre standardiserte minstekrav til kapslingsgrad for høyttalere som monteres utendørs.Anleggsspesifikke krav - "Høyttaleranlegg"
  TRV:04382Ekom/Prosjektering og bygging10Videokomprimering:H.264 (AVC)/H.265(HEVC) skal benyttes som videokomprimeringsstandard.FunksjonskravSikre at datastrøm fra kamera komprimeres i henhold til standarder.Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Kamera"
  TRV:04324Ekom/Prosjektering og bygging10Meldinger over høyttaler: Høyttalermeldinger skal kunne gis automatisk som tekst til tale, som lagret informasjon, og som manuelle utrop som tekst til tale.FunksjonskravSikre at sentralsystemet kan generere utrop fra flere kilder."Høyttaleranlegg"
  TRV:04352Ekom/Prosjektering og bygging10Storskjermer/Hovedtavler: Utforming av storskjermer skal godkjennes av infrastruktureier i hvert enkelt tilfelle.UtformingskravAnleggsspesifikke krav - "Utforming av storskjermer"
  TRV:04376Ekom/Prosjektering og bygging10Strømforsyning: Ur skal det benytte Power over Ethernet (PoE) som strømforsyningskilde.
  1. Kabellengde for Power over Ethernet skal være i henhold til anbefaling i standarden IEEE 802.3a(x).
  FunksjonskravSikre at stasjonsur skal ha PoE tilkobling for å unngå fordyrende separate strømkurser.Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Strømforsyning"
  TRV:04319Ekom/Prosjektering og bygging10Bruk av konsernstandard: Ved prosjektering av informasjonssystemer skal Bane NORs IKT konsernstandard (ref. 1) anvendes.UtformingskravSikre at kundeinformasjonssystemer er omfattet av konsernstandarder for IKT forvaltning."Cybersikkerhet og sonemodell"
  TRV:04347Ekom/Prosjektering og bygging10Kabling av informasjonselementer : Hovedtavler/Stortavler
 • Utførelse : Hovedtavler som er bygget opp av skjerm-moduler skal benytte U/S -TP kabel, minimum kategori 6 ,eller fiberkabel i kobling mellom elektroteknisk rom og tavleenheter.
 • UtførelseskravAnleggsspesifikke krav - "Toganviseranlegg"
  TRV:04368Ekom/Prosjektering og bygging10Høyttaleranlegg med teleslyngeutvidelse: Teknisk prosjektering av teleslynge skal følge IEC 60118-4(2016) standarden. Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction-loop systems for hearing aid purposes.FunksjonskravSikre standardisert teknisk utforming av teleslyngeanlegg.Anleggsspesifikke krav - "Teleslynge"
  TRV:04388Ekom/Prosjektering og bygging10Drift og overvåkning: Alle sentrale komponenter skal være tilkoblet et overvåkingssystem.FunksjonskravSikre at sentralsystemet har grensesnitt til drift og vedlikeholdsplattform.Anleggsspesifikke krav - "Sentral IKT-plattform"
  TRV:04314Ekom/Prosjektering og bygging10Kjernesystemets informasjonskilder: Informasjon skal kunne genereres på grunnlag av opplysninger fra:
  - ruteplan og annen kilde for planlagt informasjon om togrute
  - system for posisjonsangivelse
  - system for opplysning om togsammensetning og service
  - system for opplysninger om stasjoner og servicetilbud
  - system for opplysninger om infrastruktur
  - system for avviksinformasjon.
  FunksjonskravSikre at korrekte informasjonskilder ligger til grunn for prosjektering av kundeinformasjonssystemet."Funksjonskrav for toganviser- og høyttaleranlegg"
  TRV:04342Ekom/Prosjektering og bygging10Informasjonseier: Informasjonseier skal stå fritt til å disponere presentasjonsflaten som blir gjort tilgjengelig på informasjonselementer via sentrale systemer .IntensjonskravSikre informasjonseiere (Bane NOR KTI Kunde&Marked) sitt eierskap og ansvar som innholdsleverandør til sentralsystemet for kundeinformasjon.Toganviseranlegg
  TRV:04361Ekom/Prosjektering og bygging10Transmisjonskapasitet: Mellom betjeningsenhet og rom med utstyr for ekomnett skal transmisjonskapasiteten være minst 512 kbps.UtformingskravSikre at lokal betjeningsenhet har tilstrekkelig transmisjonskapasitet til svitsj/forsterker.Anleggsspesifikke krav - "Høyttaleranlegg"
  TRV:04383Ekom/Prosjektering og bygging10Transmisjonskapasitet: Det skal reserveres kapasitet i IP/MPLS transportnett på minimum 3 Mbit/s mellom hvert kamera og servere for opptak og lagring.
  1. Reservering av kapasitet skal sikre krav til bildekvalitet.
  2. Tilhørende retningslinjer for infrastrukturforvalters tjenesteklasser (QoS) skal følge krav i kapittel for transmisjonssystemer 2.4 a).
  FunksjonskravSikre at tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet blir reservert i VLAN for kameraovervåkning.Anleggsspesifikke krav - Videoanlegg - "Transmisjon"
  TRV:04325Ekom/Prosjektering og bygging10Akustisk design: Det skal utarbeides et akustisk design for plattformer, tilkomstarealer og venterom i tråd med møbleringsplan for stasjonen.
  1. Vurdering: det skal vurderes om det det prosjekterte akustiske design ivaretar sikkerhetsmessige faktorer for stasjoner med passerende tog i høy hastighet eller med stasjonsområder som har overganger i plan.
  UtførelseskravSikre at prosjekterende av høyttaleranlegg benytter verktøy for å simulere og tilpasse lydbildet lokalt for forskjellige stasjonstyper."Høyttaleranlegg"
  TRV:04353Ekom/Prosjektering og bygging10Tekst og symboler: Informasjonseier skal utforme tekst og symboler på informasjonselementene så disse tilfredsstiller minstekrav fra TSI-PRM.UtformingskravSikre at informasjonseier overholder relevante krav fra TSI-PRM.Anleggsspesifikke krav - "Utforming av tekst for anvisere og storskjermer"
  TRV:04377Ekom/Prosjektering og bygging10Kabeltype: Ur skal kobles til svitsj med U/S-TP kabel, minimum Cat.5.UtførelseskravSikre at standard datakabel benyttes til ur.Anleggsspesifikke krav - Uranlegg - "Kabling"
  TRV:04320Ekom/Prosjektering og bygging10Eierskap til grensesnitt: Brukergrensesnittet til toginformatører skal spesifiseres av informasjonseier (KTI).Utformingskrav;SystemspesifiktSikre at eierskap til utforming av GUI for toginformatør hører til Kunde&Marked KTI (Kunde og TrafikkInformasjon)"Brukergrensesnitt"
  … flere resultater