Tele/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer

< Tele‎ | Prosjektering og bygging

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav for driftstøttesystemer for teleanlegg og -systemer som er relatert til fremføring av tog, ref. kap. 4 Generelle tekniske krav/avsnitt 1.2 Omfang. Kravene gjelder for nye systemer og oppgradering av eksisterende systemer.


1.1 Hovedmål for driftstøttesystemet

TRV:04405

a) Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:

 1. Understøtte endrings- og vedlikeholdsprosesser med informasjon til beslutningstaking
 2. Skal inneholde et konfigurasjonshåndteringssystem som synliggjør oppbygningen av de tjenester Bane Nett drifter
 3. Skal kunne integreres med andre støtteverktøy som benyttes i Bane Netts tjenesteproduksjon
 4. Hente eller motta data fra Element Manager (EM), underlagte støttesystemer og produksjonssystemer
 5. Kvalitetssikre data fra underliggende systemer
 6. Systematisere data slik at disse blir sammenstilt for å dekke behov for rapporteringsgrunnlag

TRV:04406

b) Rapportering av nøkkeltall for tjenestene. Driftstøttesystemet skal ha funksjonalitet for:

 1. Nøkkeltall/KPI'er i henhold til mål og strategier
 2. Automatisert uthenting av data og presentere dette på en oversiktlig måte
 3. Synliggjøre trender og utvikling i forhold til krav til måloppnåelse

TRV:04407

c) Regulatoriske pålegg for rapportering: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for rapportering til tilsyn og myndigheter i.h.h.t. deres gjeldende krav.

Bane NOR er som mobiloperatør og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester underlagt kvartalsvis eller årlige innrapporteringer til bla. NKOM - f.eks Frekvensbruk og nummerserier.

TRV:04408

d) Verktøy for feilsøking og statistikk: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for sanntids/nær sanntids rapportering.

 1. Verktøyet skal kunne generere rapporter som kan brukes for analyser og dybderapporter for å finne underliggende årsaker til avvik og lignende.
 2. Dette verktøyet bør også kunne generere statistikkdata for rapportering

2 Generelle krav til driftstøttesystemet

TRV:04409

a) Driftstøttesystemene som benyttes for overvåkning, drift og vedlikehold ved OPM, skal være felles for alle Bane Netts sine Tele og KV-IKT systemer.

TRV:04410

b) Det skal være et felles styringssystem for Tele og KV IKT-relatert virksomhet

TRV:04411

c) Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser, som er:

 1. Incident Management
 2. Problem Management
 3. Configuration Management
 4. Continuity Management
 5. Capacity Management
 6. Event Management
 7. Knowledge Management
 8. Service Level Management

TRV:04412

d) Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet.

TRV:04413

e) Driftstøttesystemet skal ha et grafisk presentasjon verktøy som viser alarmer, nettstatus, rapporter og skjematiske nettverkskart.

TRV:04414

f) Brukergrensesnittet skal være grafisk og valg av objekter i skjermbilde skal gjøre ved hjelp av mus eller annet pekerutstyr.

TRV:04415

g) Brukergrensesnittet skal være menybasert.

TRV:04416

h) Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter.

TRV:04417

i) Kravene til RAMS for KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene.

TRV:04418

j) Driftstøttesystemet må være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse.

3 Feilhåndtering (Fault Management, FM)

TRV:04463

a) Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata: Aktive og historiske eller fra alarmloggen.

TRV:04464

b) Driftstøttesystemet skal vise status på det overvåkede systemet inkludert status på driftstøttesystemet selv.

TRV:04465

c) En feil på driftstøttesystemet skal ikke ha innvirkning på det overvåkede systemet.

TRV:04466

d) Driftstøttesystemet skal understøtte det overvåkede systemets oppetidskrav.


3.1 Alarmhåndteringsfunksjoner

TRV:04467

a) Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt.

TRV:04468

b) Alarmer skal klassifiseres iht. alvorlighetsgrad. Det skal være mulig å definere som et minimum følgende typer alvorlighetsgrader:

 1. Kritisk feil
 2. Alvorlig feil
 3. Ikke alvorlig feil
 4. Informasjon

TRV:04469

c) Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:

 1. Det skal være mulig å undertrykke følgealarmer
 2. Det skal være mulig å kombinere fysiske alarmer til logiske alarmer
 3. Det skal være mulig å indikere at alarmen er sett (acknowledgement)
 4. Det skal være mulig for en operatør å konfigurere grenseverdier og alvorlighetsgrad for alarmer

TRV:04470

d) Driftstøttesystemet bør kunne presentere alarmer akustisk iht. alvorlighetsgrad.

TRV:04471

e) Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:

 1. Alle aktive alarmer
 2. Alarmlister basert på alvorlighetsgrad
 3. Alarmlister basert på teknologi, for eksempel radiolinje, basestasjoner, anvisere
 4. Geografisk område

3.2 Alarmrapporteringsfunksjon

TRV:04472

a) Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse, alarmtekst osv.

4 Ytelsehåndtering (Performance Mangement, PM)

TRV:04473

a) Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og følge opp tele og KV-IKT systemenes ytelsesdata, alarmhistorikk, trender, osv. slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår.

TRV:04474

b) Ytelse håndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM eller andre underliggende system, vise status informasjon og produsere rapporter.

TRV:04475

c) Ytelsesrapporter skal kunne hentes på forespørsel eller automatisk basert på tidsintervaller eller basert på at en ytelsesterskel er brutt.

TRV:04476

d) Ytelsehåndteringsystemet skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskel for ytelsesbrudd.

TRV:04477

e) Rapporter skal være tilgjengelig både på tekst- og grafisk format.

TRV:04478

f) Det skal være mulig å produsere rapporter per nettelement, eller per grupper av nettelement.

TRV:04479

g) Det skal være mulig å identifisere nettelementer eller subsystemer med degradert ytelse.

5 Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)

TRV:04480

a) Driftstøttesystemet skal inneholde et system for konfigurasjonsstyring (Configuration Management System (CMS)) som skal inneholde en oversikt over kritiske komponenter som understøtter de tjenester Bane Nett leverer. CMS er forutsetning for at Bane Nett skal kunne ha en god konfigurasjonskontroll på det tekniske utstyret som benyttes i tjenesteproduksjonen. Dette er viktig både for å kunne planlegge nytt utstyr, og for drift og vedlikehold av utstyret.

TRV:04481

b) CMS skal inneholde et planleggingsverktøy for kapasitetsfunksjon.

TRV:04482

c) CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler.

TRV:04483

d) CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene Bane Nett produserer i et livsløpsperspektiv.

TRV:04484

e) Driftstøttesystemet skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet.

TRV:04485

f) CMS skal inneholde en til enhver tid oppdatert Configuration Management DataBase (CMDB).

TRV:04486

g) CMS skal inneholde kritisk informasjon om systemets konfigurasjon som for eksempel type enhet, HW og SW versjon, sammenkobling av enheter, osv.

TRV:04487

h) Alle enheter og alle koblinger i skal dokumenteres i CMS.

TRV:04488

i) Driftstøttesystemet bør ha en innebygd, intelligent funksjon (Discovery funksjon) for automatisk å kunne oppdage nye elementer eller endringer i nettet.

6 Faktureringshåndtering

TRV:04489

a) For tjenestene som skal faktureres basert på bruk, skal fakturerings- eller forbruks data sendes til kundehåndteringssystemet (Customer Care and Billing System (CCBS)) for lagring og videre prosessering.

TRV:04490

b) Det skal være et sentralt CCBS for alle systemer.

7 Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)

TRV:04491

a) Driftstøttesystemet skal være beskyttet mot tap av data.

TRV:04492

b) Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon.

TRV:04493

c) Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet.

TRV:04494

d) Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette.

TRV:04495

e) Det skal tas hensyn til datasikkerhet i forbindelse med transport av data fra nettelementer til driftstøttesystemet.

TRV:04496

f) Lokalnettet for driftstøttesystemer skal sikres som kritisk system iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.

TRV:04497

g) Eksterne kommunikasjon skal sikres som kritisk system iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.

8 Håndtering av driftstøttesystemet

TRV:04498

a) Driftsstøttesystemet skal overvåke kommunikasjon til Element Manager (EM).

TRV:04499

b) Driftstøttesystemet skal automatisk re-startes hvis programvare detekterer en alvorlig feil.

TRV:04500

c) Driftstøttesystemet bør støtte en sentral back-up løsning.

TRV:04501

d) Driftstøttesystemet skal ha et felles brukerhåndteringssystem.

TRV:04502

e) Systemansvarlig ved Bane Nett skal ha mulighet til å endre alle programvaresettinger.

TRV:04503

f) Bane Nett skal ha mulighet til å installere egne programmer for driftsovervåking og back-up.

TRV:04504

g) Driftstøttesystemet skal logge alle feil til en loggfil.

TRV:04505

h) Driftstøttesystemene skal være redundant for kritiske systemer.

TRV:04506

i) Det skal være mulighet for at et redundant overvåkingssystem skal overta for det primære overvåkingssystemet.

TRV:04507

j) Ved etablering av nye systemer skal følgende overordnede krav ivaretas:

 1. Skal benytte sentralisert lagring løsning
 2. Bør støtte virtualisering av maskiner
 3. Bør støtte for HP-UX, Windows, eller Linux
 4. Bør være skalerbart for kjente behov pluss 50 %
 5. Skal ha mulighet for geografisk redundans
 6. Skal være mulighet å flytte applikasjonen fra virtuelle maskiner ved feil på fysiske maskiner eller ved vedlikehold.

9 Kundeportal

TRV:04508

a) Det bør være en internettbasert kundeportal der kundene selv kan oppdatere sin egen profil.

TRV:04509

b) I tillegg bør en slik portal kunne brukes til å laste ned brukermanualer, rapporter, med mer.

TRV:04510

c) Kundeportalen bør gi kundene muligheter til å utføre mange av funksjonene i forbindelse med å administrere sitt kundeforhold.

10 Referanser

Ingen referanser.

11 Vedlegg

Ingen vedlegg.