Tele/Prosjektering og bygging/Driftstøttesystemer

< Tele‎ | Prosjektering og bygging

1 Hensikt og omfang

Dette kapitlet beskriver krav for driftstøttesystemer for teleanlegg og -systemer som er relatert til fremføring av tog, ref. kap. 4 Generelle tekniske krav/avsnitt 1.2 Omfang. Kravene gjelder for nye systemer og oppgradering av eksisterende systemer.


1.1 Hovedmål for driftstøttesystemet

TRV:04405

a) Driftstøttesystemet skal oppfylle følgende overordnede mål:

 1. Understøtte endrings- og vedlikeholdsprosesser med informasjon til beslutningstaking
 2. Skal inneholde et konfigurasjonshåndteringssystem som synliggjør oppbygningen av de tjenester Bane Nett drifter
 3. Skal kunne integreres med andre støtteverktøy som benyttes i KV-IKT sin tjenesteproduksjon
 4. Hente eller motta data fra Element Manager (EM), underlagte støttesystemer og produksjonssystemer
 5. Kvalitetssikre data fra underliggende systemer
 6. Systematisere data slik at disse blir sammenstilt for å dekke behov for rapporteringsgrunnlag

TRV:04406

b) Rapportering av nøkkeltall for tjenestene. Driftstøttesystemet skal ha funksjonalitet for:

 1. Nøkkeltall/KPI'er i henhold til mål og strategier
 2. Automatisert uthenting av data og presentere dette på en oversiktlig måte
 3. Synliggjøre trender og utvikling i forhold til krav til måloppnåelse

TRV:04407

c) Regulatoriske pålegg for rapportering: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for rapportering til tilsyn og myndigheter i.h.h.t. deres gjeldende krav.

Bane NOR er som mobiloperatør og tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester underlagt kvartalsvis eller årlige innrapporteringer til bla. NKOM - f.eks Frekvensbruk og nummerserier.

TRV:04408

d) Verktøy for feilsøking og statistikk: Driftstøttesystemet skal ha et verktøy for sanntids/nær sanntids rapportering.

 1. Verktøyet skal kunne generere rapporter som kan brukes for analyser og dybderapporter for å finne underliggende årsaker til avvik og lignende.
 2. Dette verktøyet bør også kunne generere statistikkdata for rapportering

2 Generelle krav til driftstøttesystemet

TRV:04409

a) Overordnet toppsystem for driftsstøtte: Driftstøttesystemene som benyttes for overvåkning, drift og vedlikehold skal være felles for infrastrukturforvalter sine Tele og KV-IKT systemer.

TRV:04410

b) Felles styringssystem i Bane NOR: Det skal være et felles styringssystem for Tele og KV IKT-relatert virksomhet.

TRV:04411

c) Bruk av beste-praksis/ITIL i KV-IKT forvaltning: Driftstøttesystemet skal støtte opp under Bane NOR sine ITIL prosesser som omfatter:

 1. Incident Management
 2. Problem Management
 3. Configuration Management
 4. Continuity Management
 5. Capacity Management
 6. Event Management
 7. Knowledge Management
 8. Service Level Management

TRV:04412

d) System for planmessig vedlikehold: Det skal finnes et system for planlagt vedlikehold som igangsetter og følger opp vedlikeholdsaktiviteter relatert til type aktivitet og hyppighet på aktivitet.

TRV:04413

e) Presentasjonsform i toppsystemet: Driftstøttesystemet skal ha et grafisk presentasjonsverktøy som viser alarmer, nettstatus, rapporter og skjematiske nettverkskart.

TRV:04414

f) Brukergrensesnittet: Valg av objekter i skjermbilde skal gjøre ved hjelp av mus eller annet pekerutstyr i et grafisk brukergrensesnitt.

TRV:04415

g) Brukergrensesnittet skal være menybasert.

TRV:04416

h) Påloggingsprivilegier og støtte for validering av brukergrensesnitt: Driftstøttesystemet skal kontrollere operatørkommandoer for riktig syntaks og rettigheter.

TRV:04417

i) Tilgjengelighet til støttesystemene: RAM krav til KV KTI systemer i kapittel 10 i Bok 560 skal gjøres gjeldende for driftstøttesystemene.

TRV:04418

j) Driftstøttesystemets utforming: skal være designet slik at vedlikeholdsaktiviteter gir minimal påvirkning på nettets tjenesteleveranse.

3 Feilhåndtering (Fault Management, FM)

TRV:04463

a) Funksjoner for alarmering: Driftstøttesystemet skal ha en funksjon for å hente ut alle typer alarmdata både aktive og historiske fra alarmlogg.

TRV:04464

b) Visning av driftsstatus: Driftstøttesystemet skal vise status på det overvåkede systemet inkludert status på driftstøttesystemet selv.

TRV:04465

c) Feil på kjernesystem for driftsovervåkning: En feil på driftstøttesystemet skal ikke ha innvirkning på det overvåkede systemet.

TRV:04466

d) Støtte for avbruddsfri drift av tjenester: Driftstøttesystemet skal understøtte det overvåkede systemets oppetidskrav.

3.1 Alarmhåndteringsfunksjoner

TRV:04467

a) Presentasjon av alarmer: Alarmer skal vises på et grafisk brukergrensesnitt.

TRV:04468

b) Alarmkategorier: Alarmer skal klassifiseres og kategoriseres med vekt på alvorlighetsgrad mhp:

 1. Kritisk feil - Critical
 2. Alvorlig feil - Major
 3. Ikke alvorlig feil - Minor
 4. Informasjon - Warning/Information

TRV:04469

c) Funksjoner for administrasjon av alarmer: Driftstøttesystemet skal som et minimum ha følgende alarmhåndteringsfunksjoner:

 1. Det skal være mulig å undertrykke følgealarmer
 2. Det skal være mulig å kombinere fysiske alarmer til logiske alarmer
 3. Det skal være mulig å indikere at alarmen er sett (acknowledgement)
 4. Det skal være mulig for en operatør å konfigurere grenseverdier og alvorlighetsgrad for alarmer

TRV:04470

d) Akustisk varsling: Driftstøttesystemet bør kunne varsle operatør akustisk ved alarm iht. alvorlighetsgrad.

TRV:04471

e) Alarmlister: Driftstøttesystemet skal ha støtte for flere alarmlister, som for eksempel:

 1. Alle aktive alarmer
 2. Alarmlister basert på alvorlighetsgrad
 3. Alarmlister basert på teknologi, for eksempel radiolinje, basestasjoner, anvisere
 4. Geografisk område


3.2 Alarmrapporteringsfunksjon

TRV:04472

a) Funksjonalitet for alarmrapportering: Driftstøttesystemet skal ha et alarmrapportgenereringsverktøy for å hente ut data, generere og presentere rapporter og statistikker basert på kriteria som for eksempel lokasjon, tid, dato, utstyrstype, alarmklasse og alarmtekst.


4 Ytelsehåndtering (Performance Mangement, PM)

For å tilfredsstille infrastrukturforvalters behov for måling av ytelsen på KV-IKT systemene opp mot måltall/KPI er flere verktøy fordelt på flere plattformer nødvendig.

ITIL sitt rammeverk for den driftstekniske tilnærmingen i Bane NOR og denne delen av teknisk regelverk er i hovedsak knyttet til nettverksytelse for GSM-R radio og kjernenett, transmisjonsnettverk og kundeinformasjonsplattformer.

Der transmisjonssystemene er bærer av informasjon som f.eks KV-IKT systemer for informasjonssikkerhet er ytelsesmåling av funksjonalitet, kontroll og mottiltak ikke omfattet i denne delen av TRV.

TRV:04473

a) Funksjonalitet for driftstøttesystemer: Driftstøttesystemet skal inneholde en ytelsehåndteringsfunksjon som skal overvåke, varsle og følge opp tele og KV-IKT systemenes ytelsesdata, alarmhistorikk, og trender slik at preventivt vedlikehold kan igangsettes før en mulig feil oppstår.

TRV:04474

b) Innhenting av grunnlagsdata og analyse: Ytelseshåndteringsfunksjonen skal analysere data fra EM ("Element Managers") eller andre underliggende system, vise status informasjon og generere rapporter basert på innhentet informasjon.

TRV:04475

c) Rapportgenerering: Ytelsesrapporter skal kunne hentes på forespørsel eller automatisk basert på tidsintervaller eller basert på at en ytelsesterskel nærmer seg eller er passert.

TRV:04476

d) Nivå for terskelverdier og rapportintervaller: Systemet for ytelseshåndtering skal ha funksjoner for å endre tidsintervaller og terskelverdier for når grenseverdier nærmer seg eller passeres.

TRV:04477

e) Visningsformater: Rapporter skal være tilgjengelig både på tekst- og grafisk format

TRV:04478

f) Inndeling av rapporter: Det skal være mulig å produsere rapporter per nettelement, eller per grupper av nettelement.

TRV:04479

g) Rapportering av degradert ytelse: Det skal være mulig å identifisere nettelementer eller subsystemer med degradert ytelse.


5 Konfigurasjonshåndteringssystemer (Configuration Management, CM)

Konfigurasjonsstyringsverktøyet (CMS) inngår som en del av Bane NOR sitt system for forvaltning av KV-IKT systemenes verdier og anlegg (Asset-Management).

Konfigurasjonsstyring av KV-IKT systemer med tilhørende objekter er i Bane NOR underlagt ITIL prosesser. En hovedkomponent i konfigurasjonsstyring (CM) er databasen (CMDB) som inneholder en oversikt over objekter og grupperinger av disse (CI).

Drifts og vedlikehodsorganisasjonen benytter databasen til planlegging, identifisering, kontroll, monitorering og verifisering av objekter og grupperinger av disse som produserer KV—IKT tjenester.

TRV:04480

a) System for konfigurasjonsstyring: Driftstøttesystemet skal inneholde et system for konfigurasjonsstyring (Configuration Management System CMS) som inneholde en oversikt over kritiske komponenter som understøtter de tjenester KV-IKT produserer.

TRV:04481

b) Kapasitetsplanlegging: CMS skal inneholde et planleggingsverktøy for kapasitet.

TRV:04482

c) Driftsstøtte ved avvik: CMS skal hurtig kunne identifisere hvilke tjenester som blir berørt når en komponent i nettet feiler.

TRV:04483

d) Objekter og systemers oppgradering og utfasing: - CMS skal bidra til å sikre kvaliteten på de tjenestene KV-IKT produserer i et livsløpsperspektiv.

TRV:04484

e) Informasjonsutveksling mellom databaser: CMS skal kunne gjøre oppslag til Banedata ID for alle elementer i det overvåkede systemet.

TRV:04485

f) Databasekvalitet: CMS skal inneholde en til enhver tid oppdatert Configuration Management DataBase (CMDB).

TRV:04486

g) Konfigurasjonsinformasjon: CMS skal inneholde kritisk informasjon om systemets konfigurasjon som type enhet, HW og SW versjoner og relasjon med kobling til andre objekter, enheter og systemer.

TRV:04487

h) Dokumentasjon av relevante KV-IKT enheter i CMS: Alle enheter og alle koblinger i skal dokumenteres i CMS.

TRV:04488

i) Deteksjonsfunksjon: CMS Driftstøttesystemet bør ha en innebygd, intelligent funksjon (Discovery function) for automatisk å kunne oppdage nye elementer eller endringer på objekter eller systemet som påvirker KV-IKT tjenesteproduksjonen i nettet.


6 Faktureringshåndtering

TRV:04489

a) Fakturering av GSM-R tjenester: GSM-R tjenester som skal faktureres basert på bruk, skal fakturerings- eller forbruks data sendes til kundehåndteringssystemet (Customer Care and Billing System - CCBS) for lagring og videre prosessering.

TRV:04490

b) Det skal være et sentralt CCBS for alle systemer.


7 Sikkerhetshåndtering (Security Management, SM)

Driftstøttesystemer er som andre IKT systemer underlagt en overordnet strategi for digital sikkerhet. I Bane NOR er det felles retningslinjer for sikkerhetshåndtering.

ITIL rammeverk og styringssystemet som ligger til grunn for KV-IKT applikasjoner er basert på ISO 27001 - «Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet» . Sikkerhetskulturen bygger på etablerte standarder og konsernprosedyre for risikovurdering, trusselanalyse , monitorering, deteksjon og hendelseshåndtering.

Sikkerhetshåndtering (SM Security Management) er en del av ITIL prosess og støtter opp under tjenestenes avtaleverk (SLA Service Level Agreement), endringshåndtering (CM Change Management) og hendelseshåndtering (IM Incident Managmenet ).

TRV:04491

a) Sikring av databaseinnhold: Driftstøttesystemet skal være beskyttet mot tap av data.

TRV:04492

b) Tilgangsstyring (ITIL access management): Driftstøttesystemet skal kontrollere tilgangen til sensitiv og kritisk informasjon..

TRV:04493

c) Deteksjon av uautorisert pålogging (ITIL Service Operation): Det skal være et system for å hindre og detektere forsøk på uautorisert tilgang til driftstøttesystemet.

TRV:04494

d) Tilgang fra Terminal/PC: Autorisert driftspersonell skal kunne få tilgang til driftstøttesystemet fra sin Terminal/PC uavhengig av sted iht. til regler og fremgangsmåter for dette.

TRV:04495

e) Sikring ved overføring av data (ITIL Service Design): Ved dataoverføring mellom nettelementer og driftsstøttesystemer skal datasikkerheten vurderes opp mot Bane NORs retningslinjer for dataintegritet.

TRV:04496

f) LAN og IPMPLS L2/L3 ruting: Lokalnettet for driftstøttesystemer skal sikres som kritisk system iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.

TRV:04497

g) Ekstern pålogging til driftsstøttesystemer: Kommunikasjon skal sikres på linje med øvrige KV-IKT systemer som er klassifisert som kritiske for togfremføring iht. retningslinjer i kap. 8 i denne boken.


8 Administrasjon av driftstøttesystemet

TRV:04498

a) Overvåkning av forbindelser til KV-IKT systemenes administrasjonsplattformer: Driftsstøttesystemet skal overvåke kommunikasjon til Element Manager (EM).

TRV:04499

b) Omstart ved feiltilstand: Driftstøttesystemet skal automatisk foreta en omstart hvis programvare detekterer alvorlige feiltilstander.

TRV:04500

c) System for sikkerhetskopiering : Driftstøttesystemet bør støtte en sentral back-up løsning.

TRV:04501

d) Samordnet plattform og toppsystem for administrasjon: Driftstøttesystemet skal ha et felles brukerhåndteringssystem.

TRV:04502

e) Tilpasning av standard programvare: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å endre alle programvaresettinger.

TRV:04503

f) Programvare ut over standard leveranse: Systemeier i KV-IKT forvaltning skal ha mulighet til å installere alternative programmer for driftsovervåking og back-up.

TRV:04504

g) System for loggføring : Driftstøttesystemet skal logge alle feil til en loggfil.

TRV:04505

h) Tilgjengelighet: Driftstøttesystemene skal ha funksjoner for redundans så tilgjengelighetskrav opprettholdes for systemer som er kritiske for drift og vedlikehold.

TRV:04506

i) Funksjonalitet ved feiltilstand: Det skal være funksjonalitet for at det ved feil på det primære overvåkningssystemet kan iverksettes tiltak så tjenestene opprettholdes i dublerte/redundante ressurser.

TRV:04507

j) Ved utskifting av toppsystem for drifsstøtte: Gjelder følgende overordnede krav

 1. Systemet skal benytte sentraliserte lagrings løsninger
 2. Systemet bør støtte virtualisering
 3. Systemet bør benytte hyllevare operativsystemer som HP-UX, Windows, eller Linux
 4. Systemet skal være skalerbart - maskinvare, programvare og databaseressurser
 5. Systemet skal ha funksjonalitet for geografisk redundans
 6. Systemet skal ha funksjonalitet for å flytte applikasjonen fra virtuelle maskiner ved feil på fysiske maskiner eller ved vedlikehold.


9 Kundeportal

TRV:04508

a) Nettbasert kundeportal: Det bør være en nettbasert kundeportal der kundene selv kan oppdatere egen profil.

TRV:04509

b) Opsjoner i kundeportalen: Portalen bør kunne benyttes til å laste ned brukermanualer, rapporter og annen relevant informasjon tilpasset kundens behov.

TRV:04510

c) Administrasjon av abonnentdata: Kundeportalen bør gi kundene muligheter til å utføre mange av funksjonene i forbindelse med å administrere sitt kundeforhold.


10 Referanser

1. ITIL ordliste og forkortelser - Norsk Engelsk oversettelse med begrepsbeskrivelser

11 Vedlegg

Ingen vedlegg.