Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

(Dette kapittelet erstatter Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus og Banestrømforsyning/Bygging/Koblingshus)

1 Hensikt og omfang

1.1 Hensikt

Hensikten med dette kapittelet er å stille de krav som gjelder for prosjektering og bygging av koblingsanlegg i Bane NORs kontaktledningsanlegg. Kravene kan være en utdyping og komplettering av generelle krav gitt overordnet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem og i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav. Derfor er også herværende kapittel bygd opp etter samme disposisjon.

Hensikten med koblingsanlegg tilknyttet kontaktledningsanlegget er å:

 • sikre verndekning
 • fordele effekt fra mateenheter i matestasjoner til kontaktledningsanlegget,
 • sikre rask feilutkobling, feilsøking og feilretting gjennom automatisk selektiv seksjonering av kontaktledningsanlegget,
 • etablere alternative koblingsveier for å opprettholde drift ved feil eller vedlikehold på en anleggsdel/komponent jf. n-1-kriteriet,
 • bidra til sikkert arbeid i og nær spor, det vil si frakobling, jording og sikker innkobling og
 • fordele belastning og spenningsforhold for tog ved å parallellkoble forsyningsveier.

1.2 Omfang

Kapittelet omfatter

 • koblingsanlegg i forbindelse med matestasjoner og
 • koblingsanlegg (frittstående) der tre eller flere linjer møtes, kalt koblingshus.

Koblinger i kontaktledningsanlegget som ikke er omfattet av dette kapittelet er:

Konseptet med koblingsanlegg for kontaktledningen er skissert i figuren under.

Skisse av kraftsystem med koblingsanlegg i matestasjoner og koblingshus som sammenkobler kontakledningsanlegg for ulike spor og seksjonerer disse automatisk med effektbrytere.

Koblingsanlegg inneholder funksjoner og komponenter som er dekket av andre kapitler i Teknisk regelverk:

Dette kapittelet omfatter derfor de krav som gjelder til selve koblingsfunksjonaliteten for koblingsanlegg. Videre gjelder krav gitt i Felles elektro og kapitlene for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav og Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem også for koblingsanlegg.

Kapittelet er skrevet med utgangspunkt i nominell spenning og frekvens på 15 000 V og 16,7 Hz (frekvensstivt). Kravene gjelder for øvrig også tilsvarende ved autotransformatorsystem 2∙15 000 V. Ved andre systemer må nye relevante krav fremtas.

2 Systemkrav

2.1 Egenskaper

TRV:03121

Behov for koblingshus: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i dette kapittel vurderes basert på robusthet (koblings- og seksjoneringsmuligheter, feilfrekvens og vedlikehold av kontaktledningsanlegget) og sikker verndekning (hovedspor av linje iht. Trafikkregler for jernbanenettet 1.9 Definisjoner for linjen).

 1. Utførelse: I tilfeller der vurderingen tydelig viser uforholdsmessig stor kostnad, kan koblingsanlegget erstattes av nødvendige kontaktledningsbrytere.
 2. Vurdering: Valg av koblingshus er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt
 3. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.

Se også krav om koblingsanlegg i forbindelse med

TRV:03122

Antall faser: Koblingsanlegg kan utføres som enfaset (1∙15 000 V) eller tofaset (2∙15 000 V) anlegg for tilkobling til autotransformatorsystem.

 1. Utførelse: Ved valg av antall faser skal planer for fremtidig elutforming på tilknyttede strekninger hensyntas, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming
 2. Utførelse: For tilkobling til autotransformatorsystem skal koblingsanlegget og kontaktledningsanlegget koordineres som beskrevet i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Komponenter/Vedlegg/Transformatorer#Autotransformatorer.
 3. Utførelse: Ved to parallelle enfasede anlegg til autotransformatorsystem med egne systemer for positivleder og negativleder skal de to fasene opereres i avhengighet som om det er et tofaset anlegg.
 4. Utførelse: Ved valg av tofaset anlegg kan det være behov for autotransformatorer eller belastbart nullpunkt i koblingsanlegget avhengig av behov for avganger som mater kun enfase.


TRV:03123

Behov for avganger: For å sikre tilstrekkelig selektiv seksjonering og uavhengighet skal hvert hovedspor og hver ledning i hver retning fra koblingsanlegget (linjeavgang) samt større stasjonsområder og hensettingsområder (stasjonsavgang) i nærheten mates gjennom egne og fullt bestykkede (utgående) avganger.

 1. Utførelse: Behov for avganger skal baseres på valgt koblingskonsept for matestrekningen, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper
 2. Utførelse: Behov for avganger skal koordineres med behov for koblingsmuligheter i ledningsanlegget, se Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Seksjonering
 3. Utførelse: Behov for avganger skal koordineres med behov omkoblingsmulighet, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Robusthet
 4. Utførelse: Avganger skal kobles til kontaktledningsanlegget ved hjelp av mate- og returforbindelser, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser.


TRV:03124

Bestykning av avgang: En avgang skal ved hjelp av et bryterfelt ivareta følgende funksjoner:


TRV:03125

Krav til brytere: Brytere skal som minstekrav konstrueres og testes i samsvar med EN 50152 for standardisering og tilstrekkelige RAMS-parametere.

 1. Utførelse: Informasjon som skal oppgis til leverandør i henhold til EN 50152 skal være i samsvar med Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) for aktuell brytertype.
 2. Verifikasjon: Datablad med merkedata i henhold til EN 50152 skal være del av tilbudsgrunnlaget og anleggsdokumentasjonen.


TRV:03126

Krav til måletransformatorer: For å sikre pålitelig måling av strøm og spenning for vern, driftsovervåkning og energimåling skal måletransformatorer oppfylle de aktuelle kravene i normserien NEK EN 60044 eller NEK IEC 61869.

 1. Utførelse: For krav til nøyaktighetsklasse, se krav til Vern (under utarbeidelse), Kontrollanlegg (under utarbeidelse) og elektrisitetsmålere (Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere).


TRV:03127

Bruk av SF6 som isolasjonsmedium: Bruk av SF6-gass som isolasjonsmedium skal begrenses av hensyn til miljørisiko, se Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#SF6-gass i høyspenningsanlegg.


TRV:03128

Driftsmerking: For å bedre oversikten over koblingsanlegget og forhindre feilbetjening skal koblingsanlegg ha enhetlig og logisk driftsmerking.

 1. Utførelse: Merkingen skal utføres som angitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking


TRV:03129

Plassering jordsamleskinne: Hensiktsmessig plassering av jordsamleskinnen kan være i rom for utgående koblingsanlegg på grunn av oversiktlig og standardisert anlegg, nærhet til mate- og returkabler samt adgangsbegrensning.


TRV:03130

Samlokalisering elteknisk hus: Dersom annet teknisk utstyr må plasseres i samme bygning, skal det etableres et tydelig skille mellom utstyr tilknyttet koblingsanlegget og øvrig teknisk utstyr internt i bygningen.

2.1.1 Driftskontroll

Generelle krav til driftskontrollsystemer inkludert lokalkontrollanlegg er gitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Spesielle krav til driftskontroll av koblingsanlegg er gitt her.

TRV:03131

Fjernkontroll: Koblingsstasjoner skal overføre driftsstatus, feilmeldinger og bryterstillinger til leder for kobling og leder for kobling skal kunne koble og (de)blokkere tilhørende brytere, i tillegg til å utføre regulering av disse som er nødvendig for den løpende driften.

 1. Utførelse: Inntil videre kan gammel oversikt over signalomfang brukes som utgangspunkt, se Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Grensesnitt mellom driftssentral for matestasjonsanlegg og regionenes elkraftsentraler - signalomfang


TRV:03132

Driftsmåling: For grovt å kunne avdekke årsaksforhold ved feil og alvorlige feil, ta ut belastningsstatistikk og lage kjøre/driftsplaner skal det for hver avgang måles spenning (U), strøm (I), aktiv effekt (P) og reaktiv effekt (Q) som effektivverdier.

 1. Utførelse: Alle målte verdier skal logges med ettsekundsoppløsning, og skal overføres fjernt og skal lagres lokalt i minimum 60 dager for detaljert analyse.
 2. Utførelse: Loggene skal være tilstrekkelige for utførelse av fjernkontroll og lokalkontroll.


TRV:03133

Feilskriver: Avganger skal for effektiv feilsøking og -analyse ha feilskriver som høyoppløselig (ca. 500 Hz) registrerer spenning (u) og strøm (i) og prosessverdier i forbindelse med trigging av vernfunksjon.

 1. Utførelse: Registreringen bør pågå fra minimum 0,2 sekunder før til 0,5 sekunder etter feil med minimum kapasitet på 5 sekunder per feil.
 2. Utførelse: Det bør være lagringskapasitet til minimum åtte feil.
 3. Utførelse: Loggingen skal være tilstrekkelig for utførelse av lokalkontroll og tilgjengelig ved lokalkontroll.


TRV:03134

Feilsøkingsstøtte: Ved hver vernutkobling skal maksimal strømstyrke, avstand til feilsted og bruk av automatisk gjeninnkobling registreres i hendelsesloggen i lokalkontroll og fjernkontroll for å forenkle feilsøking og seksjonering.

2.2 Funksjoner

TRV:03135

Automatisk aktivering av nøytralseksjon: Utkobling og fall av effektbryter i avgang fra koblingsanlegget bør medføre automatisk utkobling av eventuell tilhørende nøytralseksjon i kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Funksjonen kan realiseres ved hjelp av fjernkontrollsystemet.


TRV:03136

Forrigling: For å hindre personskader og materielle skader ved feilbetjening av brytere, skal betjening av effektbrytere, skillebrytere og jordingsbrytere i koblingsanlegg forrigles slik at skillebrytere ikke betjenes med last og jordingsbrytere ikke legges inn mot spenning.

 1. Utførelse: Forriglingene skal utføres i samsvar med NEK IEC 62271-200:2021 punkt 6.12 (inklusive 6.102).
 2. Verifikasjon: Korrekt forrigling skal verifiseres med test.
 3. Dokumentasjon: Anleggets forriglingsrutiner skal dokumenteres.


TRV:03137

Termograferingsfunksjon: Alle avganger skal kunne settes i termograferingsmodus for å tillate termografering og impedansmåling av kontaktledningen uten at impedansvern og underspenningsvern løser.

 1. Utførelse: Aktivering og deaktivering av funksjonen bør kunne gjøres gjennom fjernkontroll fra elkraftsentral for enklest mulig gjennomføring av termograferingen av ledningsanlegget.
 2. Utførelse: Vernfunksjoner mot overstrøm, overtemperatur og overspenning skal fremdeles være aktive.
 3. Verifikasjon: Korrekt funksjon skal verifiseres med test.

3 Robusthet

Pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet er viktig for kraftsystemet og anleggene det består av for å sikre en robust strømforsyning til togene. Som underlag for regelverket er det gjennomført en kvalitativ risikoanalyse som har resultert i de generelle kravene som er gjengitt i dette kapittelet. Kravene indikerer et forventet tilgjengelighetsnivå som de ulike kravene til de ulike anleggene er harmonisert ut i fra. De er også input til momenter som det er naturlig å undersøke i en tilgjengelighetsstudie, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet. Ettersom det sannsynligvis finnes flere løsninger som oppfyller strekningens tilgjengelighetskrav er det naturlig at tilgjengelighetsstudien brukes som underlag til en eventuell dispensasjon. Kravene fritar ikke for Vurdering av risiko og erklæring om samsvar iht. FEF §2-2.

3.1 Håndtering av feiltilstander

TRV:03138

Vern: Koblingsanlegg skal ha vern som begrenser skade på personer og komponenter og hindrer eller begrenser følgefeil.

 1. Utførelse: Vern av koblingsanlegget og kontaktledningen skal utføres ihht. Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern.

3.2 Sårbarhet

TRV:03139

Selvstendig koblingsanlegg: Koblingsanlegget skal være selvstendig gjennom automatiske funksjoner og lokalkontroll selv om kommunikasjonsforbindelsen til fjernstyringssentralen brytes eller eventuelle tilknyttede mateenheter stopper (se også Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Sårbarhet og redundans).

 1. Utførelse: Manglende fjernstyring skal ikke føre til at brytere kobler ut eller fra.
 2. Operative tiltak: Det skal være rutiner for ettersyn av koblingsanlegg dersom forbindelsen til fjernstyringssentralen brytes.
 3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.


TRV:03140

Selvstendige bryterfelt: Hvert enkelt bryterfelt med tilhørende automatikkfunksjoner og vern i et koblingsanlegg skal kunne fortsette å mate selvstendig dersom kommunikasjonsforbindelsen til stasjonens overordnede styring (eks. stasjonsdatamaskin) brytes eller andre bryterfelt i stasjonen faller ut eller ødelegges (eksplosjon, brann etc.).

 1. Utførelse: Enkeltfeil i lokale automatikkfunksjoner, vern osv. skal ikke påvirke mer enn ett bryterfelt.
 2. Operative tiltak: Det skal være en strategi eller rutiner for å håndtere feil på lokalkontrollutrustningen eller kommunikasjonen med denne for å ivareta eventuelle nødvendige fellesfunksjoner.
 3. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.


TRV:03141

Hjelpekraft: For effektiv, sikker og hensiktsmessig styring og overvåking av kraftsystemet skal vernfunksjon, effektbryterkobling, lokalkontrollanlegg og kommunikasjon til fjernkontroll være forsynt fra prioritert avbruddsfri strømforsyning for hjelpeanlegg som definert i NEK 440:2015 punkt 9.2.1.

 1. Utførelse: For å standardisere grensesnitt mot ulike komponenter bør batterianlegg med 110 VDC nominell spenning benyttes.
 2. Utførelse: Batterikapasitet bør tilpasses tilgjengelighet for matende forsyning (eventuell redundans, tilkobling av reserveaggregat osv.), men kan typisk være i størrelsesorden 8 timer med mulighet for tilkobling av mobilt aggregat (dvs. pålitelighetsgrad «Normal» i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Lavspent strømforsyning#Reservestrømforsyning).
 3. Utførelse: Det skal for dimensjoneringen forutsettes minimum tre effektbryterkoblinger (inn og ut) og én skillebryterkobling (inn og ut) i hvert bryterfelt pr. time.
 4. Utførelse: Batterianlegget bør utføres som to uavhengige deler slik at halve batterikapasiteten er tilgjengelig for hver del.
 5. Verifikasjon: Vurderingene som danner underlag for spesifikasjon og valgt løsning skal dokumenteres.
 6. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved realistisk test.

3.3 Tilgjengelighet

Det arbeides med å ta fram overordnede krav eller mål for tilgjengeligheten for infrastrukturen generelt og kraftsystemet spesielt. Etablering av RAM-krav er uansett steg fire i RAMS-prosessen og må ses i sammenheng med forutsetningene koblingsanlegget skal driftes under (kraftsystem anlegget er en del av, beredskap, omgivelser osv.)

3.4 Redundans

Koblingsanlegg i forbindelse med matestasjoner forestår mating av effekt til kontaktledningsanlegget og er underlagt strengere krav enn koblingsanlegg i forbindelse med frittstående koblingshus som kun har til oppgave å seksjonere samkjøringen. Seksjonering av hovedsamleskinne gjør det enklere å gjennomføre termografering av kontaktledningsanlegget.

Dersom koblingsmuligheter legges til brytere i kontaktledningsanlegget i stedet for til koblingsanlegg med effektbrytere og automatikk (eks. prøvefunksjon og fasesperre), vil muligheten for forrigling begrenses, og det må også påregnes større driftsavbrudd ved koblinger ettersom kontaktledningen ofte spenningssettes via effektbryter.

Konseptene reserveavgang og stasjonsavgang er illustrert i følgende figur. Selv om det ene alternativet omtales som "stasjonsavgang" er det ikke en forutsetning at den faktisk mater en jernbanestasjon. Prinsippet er også tillatt til en del av linjen.
Konseptene reserveavgang og stasjonsavgang illustrert i bruk. Bryterstatus inne=fylt symbol, ute=ikke fylt symbol.

For å gjøre kraftsystemet robust mot unormale driftsituasjoner gjelder følgende grunnleggende krav til oppfyllelse av det generelle n-1-kriteriet slik at faren for serieutfall reduseres:

TRV:03142

Omkoblingsmulighet: For at brytere, vern og kontrollutrustning skal kunne frigjøres for vedlikehold (både korrektivt og forebyggende) uten at tilhørende spor mangler mating ihht. n-1-kriteriet, skal hver utgående avgang ha minst én fjernstyrt omkoblingsmulighet med nødvendig og tilstrekkelig verndekning.

 1. Utførelse: Funksjonen skal realiseres ved bruk av følgende utforminger
  • reserveavgang(er) (reservebryter(e) sammen med reservesamleskinne(r)) som gjør det mulig å forbikoble hvilken som helst avgang (se tilhørende krav under),
  • stasjonsavgang som erstatter en egen reserveavgang dersom det finnes tilstrekkelige omkoblingsmuligheter i kontaktledningsanlegget, eller
  • andre teknisk-økonomisk akseptable utforminger angitt for valgt koblingskonsept, se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper.
 2. Unntak: For frittstående koblingsanlegg med i størrelsesorden tre til fire brytere og koblingsanlegg med i størrelsesorden én til to brytere kan funksjonaliteten ivaretas gjennom koblinger i kontaktledningsanlegget.
 3. Utførelse (til 2): Ved sammenkobling i kontaktledningsanlegget skal det gjøres minst ett av følgende tiltak:
  • Distansevernets sone 3 i nabostasjonenes avganger som forsyner til omkoblet del av kontaktledningsanlegget skal stilles inn for å detektere elektriske feil i denne delen.
  • Alternativt skal det stilles inn et eget parametersett for vern i nabostasjon og en rutine for å bruke den ved slike omkoblinger.
 4. Utførelse (til 2): Hvis en slik omkobling fører til at togets strømavtager kan sammenkoble to seksjoner med betydelig spenningsforskjell, skal det etableres nøytralseksjon som beskrevet i regelverket for seksjonering av kontaktledningsanlegg
 5. Verifikasjon: Vurderingene som legges til grunn for valgt løsning skal dokumenteres.
 6. Operative tiltak: Koblingsprosedyrer skal utarbeides sammen med elkraftsentral og overleveres før idriftsettelse.
 7. Dokumentasjon: Koblingsmuligheter i koblingsanlegg og kontaktledningsanlegg skal tegnes inn i samme koblingsskjema.


TRV:03143

Hovedsamleskinneseksjonering: Antall hovedsamleskinneseksjoner skal baseres på en vurdering av tilgjengeligheten for koblingsanlegget tatt i betraktning antall utgående avganger og brytere i kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Samleskinneseksjonene skal være uavhengige slik at feil eller vedlikehold på en seksjon ikke fører til at andre seksjoner må tas ut av drift.
 2. Utførelse: Det bør være minst en hovedsamleskinneseksjon for hver (i størrelsesorden) 8. utgående avgang for koblingsanlegg i koblingshus.
 3. Utførelse: Det bør være minst to hovedsamleskinneseksjoner i koblingsanlegg tilhørende matestasjoner.
 4. Utførelse: Eventuelle mateenheter skal fordeles på ulike hovedsamleskinneseksjoner.
 5. Utførelse: Fordeling av linjeavgangene på hovedsamleskinneseksjonene skal koordineres mot koblingsbildet i kontaktledningsanlegget slik at alle spor kan mates ved kobling av kontaktledningsbrytere ved en feil på eller utkobling (for eksempel ved termografering) av en av flere samleskinneseksjoner med nødvendig og tilstrekkelig verndekning.
 6. Utførelse: For særskilt viktige og store anlegg bør det være effektbryter og skillebryter mellom samleskinneseksjonene for selektiv utkobling av feil og mulighet for seksjonering under drift (dvs. uten at alle brytere tilknyttet en seksjon kobles ut for å sikre kobling av skillebryter uten last)
 7. Verifikasjon: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.


TRV:03144

Reservebrytere: Antall reservebrytere skal baseres på en vurdering av tilgjengeligheten for koblingsanlegget tatt i betraktning antall avganger til og brytere i kontaktledningsanlegget.

 1. Utførelse: Det bør være minst én reservebryter for hver opp til (i størrelsesorden) 8. utgående avgang.
 2. Utførelse: Dersom det er mer enn én reservebryter skal disse kobles til ulike hovedsamleskinneseksjoner.
 3. Verifikasjon: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.


TRV:03145

Reservesamleskinner: Eventuell reservesamleskinne skal seksjoneres likt med hovedsamleskinnen for sikrere vedlikehold og mulighet for flere reservebrytere per koblingsanlegg.

 1. Utførelse: Det skal ikke være mulig å koble sammen reservesamleskinneseksjoner som har hver sin reservebryter.
 2. Utførelse: Forrigling skal hindre at ulike avganger kobles direkte sammen via reservesamleskinnen.


TRV:03146

Redundant utkoblingsmulighet: Leder for kobling skal ihht. NEK EN 50562:2018 kunne bryte banestrømmen med to redundante brytere.

 1. Utførelse: Kravet kan anses som tilfredsstilt når man har både innkommende og utgående avganger i hver matestasjon og fullverdige avganger for hvert spor mot andre koblingsanlegg.

3.5 Brann

TRV:03147

Brann: Koblingshus skal ha beskyttelse mot og varsling ved brann som beskrevet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Brann.


4 Dimensjonering

Dette avsnittet gir krav til funksjoner som har innvirkning på dimensjoneringen av kraftsystemet og koblingsanleggene.

TRV:03148

Påregnelige innkoblinger: For å legge til rette for feilsøking og seksjonering ved arbeid skal påregnelig antall koblinger for hvert bryterfelt være:

a. minimum ti effektbryterkoblinger (inn og ut) per time, hvorav minst tre av disse innkoplingene gjennomføres i løpet av en periode på tre minutter, og
b. minimum åtte mislykkede innkoblingsforsøk via prøveutrustningen i løpet av åtte minutter (to/tre for automatisk gjeninnkobling og fem for manuell feilsøking etterpå).
 1. Verifikasjon: Tilstrekkelig funksjon skal verifiseres med test som inkluderer hele kontrollkjeden fra vern og operatør til faktisk manøvrering av bryteren.
 2. Utførelse: Ved bruk av fellesfunksjoner mellom flere bryterfelt skal felles belastning fra feltene hensyntas for optimering av funksjon og kostnad. (For eksempel en rimelig sammenlagring ved bruk av felles prøvemotstand som ikke er dimensjonert for kontinuerlig prøving).
 3. Dokumentasjon: Vurderingen som ligger bak optimering av fellesfunksjoner skal dokumenteres.
Ved mislykket innkoblingsforsøk og ved spenningsetting av autotransformatorer kan en anta at hele fasespenningen ligger over prøvemotstanden.

TRV:03149

Fremtidig utvidelse: Det bør tilrettelegges for framtidig utvidelse av koblingsanlegget med flere avganger basert på forventet behov for framtidig utvidelse av anlegget.

 1. Utførelse: Tilretteleggingen kan skje ved mulighet for framtidig utvidelse av bygget som koblingsanlegget plasseres i.
 2. Verifisering: Vurderingene som gjøres skal dokumenteres.

5 Vedlegg