Kravliste 548

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 548 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:03886Banestrømforsyning/Vedlikehold10a) Kondensatorbankens kapasitet bør være innenfor det leverandøren spesifiserer for det aktuelle anlegget.
 1. En bør i tillegg kontrollere hver enkelt kondensatorenhet for å være sikker på at ingen av enhetene er betraktelig redusert eller ødelagt selv om bankens totale kapasitet ikke underskrider spesifikasjonen.
Kravlokasjon
TRV:03913Banestrømforsyning/Vedlikehold11b) Fremmede legemer, for eksempel pukkstein eller andre gjenstander som kan skade kabelen, bør ikke finnes i kabelkanalen.Kravlokasjon
TRV:03897Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Høyspenningskabler i jorden skal være beskyttet på godkjent måte mot mekaniske påkjenninger, se [FEF] §4-4.Kravlokasjon
TRV:03908Banestrømforsyning/Vedlikehold11c) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.
 • Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.
 • Kravlokasjon
  TRV:03903Banestrømforsyning/Vedlikehold11c) Endemuffen skal være ren og uten forurensning som svekker isolasjonsevnen slik at det kan oppstå overslag.Kravlokasjon
  TRV:03914Banestrømforsyning/Vedlikehold11c) Kabelkummer og -kanaler bør være uten skader som kan redusere kablenes beskyttelse.Kravlokasjon
  TRV:03898Banestrømforsyning/Vedlikehold11b) Dersom kabelskjerm m.v. bare er jordet i den ene enden, skal det være et skilt med opplysning om dette i den ujordede enden og kabelskjermen skal være avskjermet mot berøring.Kravlokasjon
  TRV:03909Banestrømforsyning/Vedlikehold11d) Det bør ikke forekomme indre utladninger
 • Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
 • Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
 • Kravlokasjon
  TRV:03904Banestrømforsyning/Vedlikehold11d) Det skal ikke forekomme kraftige ytre utladninger.
 • Se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser Elektromagnetisk miljø for krav til radiostøy.
 • Kravlokasjon
  TRV:03915Banestrømforsyning/Vedlikehold11d) Overgang mellom bruer og kabelkanaler skal ikke skade kablene som resultat av horisontal og vertikal forskyvning.Kravlokasjon
  TRV:03899Banestrømforsyning/Vedlikehold11c) Isolasjonsnivå innbyrdes mellom ledere og mellom leder og jord skal være minst 500 Ω per Volt driftspenning.Kravlokasjon
  TRV:03910Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Alle lavspenningskabler skal tilfredsstille [NEK 400].Kravlokasjon
  TRV:03894Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Kabler som ligger langs sporet bør ligge utenfor kabelfritt profil for å unngå skade ved for eksempel ballastrensing.Kravlokasjon
  TRV:03905Banestrømforsyning/Vedlikehold11e) Det bør ikke forekomme indre utladninger
 • Der indre utladninger oppdages, skal det holdes en jevnlig kontroll med utviklingen.
 • Undersøkelse av indre utladninger kan utføres ved hjelp av APDA – Acoustic Partial Discharge Analyzer.
 • Kravlokasjon
  TRV:03916Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Kabelstiger og -bruer skal ha en sikker og fast innfesting slik at de ikke er til fare for arbeid som foregår rundt og slik at de klarer den mekaniske påkjenningene fra normal belastning og forventet kortslutningsstrøm.
 • Innfestingen skal sjekkes etter at anlegget har ført store kortslutningsstrømmer.
 • Kravlokasjon
  TRV:03900Banestrømforsyning/Vedlikehold11d) Dokumentasjon av kabler bør minimum inneholde informasjon om plassering (kabelkart), type og dimensjon, merking, hvilken ende som er isolert og forlegningsmåte.Kravlokasjon
  TRV:03911Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Matekabel og returkabler til samme spor bør ligge slik at magnetfeltet blir minst mulig.Kravlokasjon
  TRV:03895Banestrømforsyning/Vedlikehold11▶ b) Merking skal være i henhold til [FEF] og [FEL] for henholdsvis høyspennings- og lavspenningskabler og bør være i henhold til Felles elektro/Prosjektering og bygging.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:03906Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Kabelskjøten bør være uten synlig skade.Kravlokasjon
  TRV:03917Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Skilleplater bør ligge plassert slik at de fungerer etter hensikten.Kravlokasjon
  TRV:03901Banestrømforsyning/Vedlikehold11a) Endemuffen bør være uten synlig skade.
 • Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt og forstyrrelse i togtrafikken, bør den utbedres snarest.
 • Kravlokasjon
  TRV:03912Banestrømforsyning/Vedlikehold11▶ a) Lokkene på kabelkummer og -kanaler skal ligge riktig på der kabelkanalene blir brukt som rømningsvei.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:03896Banestrømforsyning/Vedlikehold11c) Kabler bør ikke ha skade på ytre kappe
 • Skader skal minimum undersøkes ved visuell inspeksjon.
 • Der det vurderes at skaden kan føre til funksjonssvikt som kan føre til redusert sikkerhet eller forstyrrelse i togtrafikken, bør utbedres snarest.
 • Kravlokasjon
  TRV:03907Banestrømforsyning/Vedlikehold11b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrep
 • Se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav avsnitt om rust
 • Kravlokasjon
  TRV:03902Banestrømforsyning/Vedlikehold11b) Eventuelle beslag bør være uten synlig skade, mekanisk svikt eller rustangrepKravlokasjon
  TRV:03941Banestrømforsyning/Vedlikehold12a) Det bør ikke være løse eller slitte kordeller.
 • Bendslinger og lignende bør ikke gjøre skade på linen.
 • Kravlokasjon
  TRV:04145Banestrømforsyning/Vedlikehold13a) Alle stolper skal ha topphette. ([FEF] §6-2)Kravlokasjon
  TRV:04140Banestrømforsyning/Vedlikehold13a) Det bør ikke forefinnes gjenstander i mastene som ikke vedkommer ledningsanlegget.Kravlokasjon
  TRV:04146Banestrømforsyning/Vedlikehold13b) Det bør ikke forekomme hull og skader i masten
 • Store skader bør utbedres snarest.
 • Kravlokasjon
  TRV:04141Banestrømforsyning/Vedlikehold13a) Alle fundamenter bør være uten mekaniske skader eller deformasjoner som kan svekke bæreevnen i forhold til den lasten fundamentet skal tåle.Kravlokasjon
  TRV:04147Banestrømforsyning/Vedlikehold13a) Det bør ikke være synlig armering som følge av skader på masten.Kravlokasjon
  TRV:04142Banestrømforsyning/Vedlikehold13b) På betongfundamenter bør det ikke være synlig armering som følge av skade på fundamentet.Kravlokasjon
  TRV:04148Banestrømforsyning/Vedlikehold13b) Det bør ikke være riss eller sprekker i masten som kan føre til vanninntrengning og påfølgende frostsprengning.
  1. Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.
  Kravlokasjon
  TRV:04143Banestrømforsyning/Vedlikehold13c) Det bør ikke være riss i betongfundamenter som kan føre til vanninntregning og påfølgende frostsprenging.
 • Store skader bør utbedres så fort som mulig og senest innen frosten kommer.
 • Kravlokasjon
  TRV:04149Banestrømforsyning/Vedlikehold13▶ a) Eventuelt klatrevern skal være uten skader slik at det hindrer uvedkommende i å klatre.
 • Montering av klatrevern for master som ikke har dette skal vurderes dersom forholdene rundt masten endres. Se [FEF] § 8-5.
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04144Banestrømforsyning/Vedlikehold13a) Eventuelle barduer bør ikke være skadet slik at mastens bæreevne reduseres.Kravlokasjon
  TRV:04167Banestrømforsyning/Vedlikehold14c) Støv skal ikke spres via ventilasjonsanlegget.Kravlokasjon
  TRV:04150Banestrømforsyning/Vedlikehold14▶ a) Bygninger og rom skal holdes forsvarlig vedlike slik at de ikke er forbundet med risiko for personell og materiell.
 • Befaring av bygningsmassen bør utføres i forbindelse med andre nødvendige besøk og det skal rapporteres for store avvik.
 • Se for øvrig Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser avsnitt om omsorgsplikt.
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04162Banestrømforsyning/Vedlikehold14▶ a) Gjerder rundt høyspenningsanlegg skal være uten store hull eller andre skader og eventuell port skal være låst dersom den ikke er under oppsyn.
 • Eventuelle klatrevern skal være uskadet.
 • SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04156Banestrømforsyning/Vedlikehold14a) Støv skal ikke påvirke elektronikkutrustningen.Kravlokasjon
  TRV:04168Banestrømforsyning/Vedlikehold14d) Varmegjenvinnere bør gjenbruke mest mulig av den utgående varmeenergien.Kravlokasjon
  TRV:04151Banestrømforsyning/Vedlikehold14▶ b) Rømningsveier og nødutganger skal ikke være blokkerte.SikkerhetskravKravlokasjon
  TRV:04163Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Det bør være mulig å gå uten problemer fra sporet/bilparkeringsplass til inngangsdør om vinteren for anlegg der det kan være nødvendig med hurtig tilkomst.Kravlokasjon
  TRV:04158Banestrømforsyning/Vedlikehold14a) Temperaturen i batterirom bør være 20 ± 2 °C.Kravlokasjon
  TRV:04157Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Romtemperaturen bør være mellom 10 og 20 °C.Kravlokasjon
  TRV:04169Banestrømforsyning/Vedlikehold14a) Låseanordning skal være i orden slik at uvedkommende hindres i å åpne og ta seg inn i kiosken/skapet.Kravlokasjon
  TRV:04152Banestrømforsyning/Vedlikehold14c) Det skal ikke finnes lekkasjer, verken utenfra eller fra utstyr eller materiell plassert inne, som kan ødelegge bygning, utstyr, komponenter eller omkringliggende miljø.Kravlokasjon
  TRV:04164Banestrømforsyning/Vedlikehold14c) Nødvendig isolasjonsavstand til spenningsførende deler skal overholdes. Vegetasjon bør holdes på et moderat nivå.Kravlokasjon
  TRV:04159Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Ventilasjonsanlegget skal gi tilstrekkelig luftutskiftning for å hindre eksplosjonsfare på grunn av knallgass.Kravlokasjon
  TRV:04170Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Fuktighet bør ikke forekomme.Kravlokasjon
  … flere resultater