Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 548 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:04160Banestrømforsyning/Vedlikehold14▶ a) Alle viktige skilt skal være synlige uten bruk av ekstra lys.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04171Banestrømforsyning/Vedlikehold14

c) Temperaturen inne i kiosken/skapet skal ikke skade utstyret eller føre til at utstyret ikke fungere som det skal.

 1. Se punkt 5 for krav til ventilasjon, kjøling og varme.
Kravlokasjon
TRV:04153Banestrømforsyning/Vedlikehold14d) Uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn i bygningen/anlegget.Kravlokasjon
TRV:04166Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Kjøle- og varmeanlegget skal holde romtemperaturen innenfor det området som i hvert tilfelle er spesifisert.Kravlokasjon
TRV:04161Banestrømforsyning/Vedlikehold14b) Belysningsanlegget bør gi tilstrekkelig lys på gangbaner, arbeidsplasser og i/på teknisk utstyr uten bruk av ekstra lys.Kravlokasjon
TRV:04154Banestrømforsyning/Vedlikehold14▶ a) Høyspenningsrom skal være ryddige, rene og godt vedlikeholdt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04167Banestrømforsyning/Vedlikehold14c) Støv skal ikke spres via ventilasjonsanlegget.Kravlokasjon
TRV:04162Banestrømforsyning/Vedlikehold14

▶ a) Gjerder rundt høyspenningsanlegg skal være uten store hull eller andre skader og eventuell port skal være låst dersom den ikke er under oppsyn.

 1. Eventuelle klatrevern skal være uskadet.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04173Banestrømforsyning/Vedlikehold15

b) Lokalkontrollanlegg bør fungere etter hensikten.

 1. Lokalkontrollutrustningen skal funksjonstestes i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra kontrollpult/operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
Kravlokasjon
TRV:04179Banestrømforsyning/Vedlikehold15

a) Brytere og vendere bør fungere etter hensikten.

 1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
Kravlokasjon
TRV:04174Banestrømforsyning/Vedlikehold15

▶ a) Instrumenter som brukes til å fortelle om anlegget er spenningssatt, skal fungere til enhver tid.

 1. Feil skal utbedres umiddelbart.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04180Banestrømforsyning/Vedlikehold15a) Det bør alltid finnes en backup av hovedprogram og stasjonsspesifikt program i tilfelle havari, feil eller utbytting.Kravlokasjon
TRV:04175Banestrømforsyning/Vedlikehold15

b) Belastning på målekretser bør ikke overstige 75 % av strømtransformatorens merkebyrde.

 1. For høy belastning kan føre til metning i strømtransformatoren og feil måleverdi. Krav til tid for utbedring bør avhenge av hva målesignalene i kretsen brukes til.
Kravlokasjon
TRV:04181Banestrømforsyning/Vedlikehold15

a) Batterianleggets kapasitet skal ikke underskride 80 % av påstemplet verdi.

 1. Kapasiteten skal finnes ved en belastningstest, det vil si at med et konstant strømtrekk skal spenningen på batteriet være over en verdi i en gitt tid i henhold til leverandørens spesifikasjoner.
 2. Ved lavere kapasitet bør hele batteribanken byttes.
Kravlokasjon
TRV:04176Banestrømforsyning/Vedlikehold15

a) For alle anlegg bør det finnes en oppdatert relèplan over innstillingene for alle relèer.

 1. Relèplanen bør minst inneholde type relè, innstilt verdi, plassering og fabrikat.
Kravlokasjon
TRV:04182Banestrømforsyning/Vedlikehold15b) Lader/likeretter skal klare å lade opp batteriet i henhold til anlegges spesifikasjoner og ladespenningen skal væren innefor gitte grenseverdier gitt av leverandøren.Kravlokasjon
TRV:04177Banestrømforsyning/Vedlikehold15

b) Relèer skal fungere etter hensikten og løse/trekke på innstilt verdi i henhold til oppdatert relèplan.

 1. Det skal utføres funksjonstest i henhold til Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
Kravlokasjon
TRV:04172Banestrømforsyning/Vedlikehold15

▶ a) Lokalkontrollanlegget skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

 1. Feil på indikeringen skal utbedres umiddelbart.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04178Banestrømforsyning/Vedlikehold15c) Relèer skal være rene og frie for fuktighetKravlokasjon
TRV:04189Banestrømforsyning/Vedlikehold16

a) Systembackup skal være grunnlag nok til å gjenopprette hele anlegget ved totalhavari av hovedmaskin.

 1. Systembackuper skal oppbevares i en brannsikker safe eller i en annen bygning og skal inkludere siste databasebackup.
Kravlokasjon
TRV:04184Banestrømforsyning/Vedlikehold16

b) Fjernstyring av elkraftanlegg bør fungere etter hensikten til enhver tid for å sikre en effektiv og smidig trafikkavvikling sammen med nødvendig arbeid og vedlikehold.

 1. Funksjonstest skal brukes for sikre at fjernstyringsanlegget fungerer, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest
 2. Kontrollen skal omfatte hele kontrollsignalets vei fra operatørstasjon til utløsende enhet, for eksempel bryter.
 3. For fjernstyringsanlegg for elkraftanlegg som også styrer sikkerhetskritiske anlegg, for eksempel nødfrakobling og LLV i Romerriksporten, er kravene gitt i dette kapitlet til drift og vedlikehold skjerpet.
Kravlokasjon
TRV:04190Banestrømforsyning/Vedlikehold16b) Databasebackup skal være grunnlag nok for å gjenopprette tapt database.Kravlokasjon
TRV:04185Banestrømforsyning/Vedlikehold16

▶ a) Systemet (skjermbilder, knapper etc.) skal avspeile det anlegget som fjernstyres til enhver tid.

 1. Endringer som kan påvirke personsikkerheten ved arbeid på linjen eller i anlegg skal oppdateres umiddelbart.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04191Banestrømforsyning/Vedlikehold16c) Driftsdata bør arkiveres i ett år.Kravlokasjon
TRV:04186Banestrømforsyning/Vedlikehold16b) Redundante anleggsdeler og funksjoner, for eksempel prosessmaskiner og front end, skal til enhver tid være i orden.Kravlokasjon
TRV:04192Banestrømforsyning/Vedlikehold16

a) I subunderstasjoner hvor backup ikke kan tas fra sentralutrustningen, skal systembackup av RTU tas hver gang det har skjedd endringer i anlegget. Systembackupen skal være grunnlag nok til å gjenopprette hele det lokale anlegget som styres av subunderstasjonen.

 1. Eventuell systembackup skal oppbevares i en brannsikker safe eller i en annen bygning.
Kravlokasjon
TRV:04187Banestrømforsyning/Vedlikehold16c) Overgang til reservestrøm (UPS eller batteri) skal gå uten forstyrrelser i systemet.Kravlokasjon
TRV:04193Banestrømforsyning/Vedlikehold16

b) Der RTU-en har eget batteri skal dette ha kapasitet til 6 timer drift av RTU (kommunikasjon og indikering, ikke drift av tilkoblet utstyr) uten ekstern strømforsyning (Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring)

 1. Funksjonstest med belastning bør gjennomføres.
 2. Kravet kan reduseres for understasjoner og subunderstasjoner som er så gamle at det gjaldt andre kravspesifikasjoner da disse ble bygget.
Kravlokasjon
TRV:04188Banestrømforsyning/Vedlikehold16

d) Reservestrømanlegget skal ha kapasitet nok til å forsyne alt utstyr som er koplet til dette.

 1. Funksjonstest skal utføres og skal skje med belastning. Det vil si enten belastningstest av batterianlegg (se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Lokalkontrollutrustning) eller drift av reservestrømaggregater med opp mot nominell belastning.
Kravlokasjon
TRV:04183Banestrømforsyning/Vedlikehold16

▶ a) Fjernstyringen for elkraftanlegg skal til enhver tid gi riktig indikering av den enkelte bryters stilling.

 1. Feil på indikeringen skal utbedres snarest.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04195Banestrømforsyning/Vedlikehold17

b) Dokumentasjon Nødvendig dokumentasjon for drift og vedlikehold (inkludert feilretting) av nødfrakoblingen skal til enhver tid være oppdatert.

 1. Med nødvendig dokumentasjon menes:
  1. Oversikt over fra hvor en kan utløse nødfrakobling, hvilke brytere som går ut ved en nødfrakoblingsutløsning, samt beskrivelse av hvilke geografiske områder som gjøres spenningsløse ved forskjellige nødfrakoblingsutløsninger.
  2. Driftsinstrukser skal til enhver tid være oppdatert og forefinnes på aktuelle steder.
  3. Tegninger og beskrivelser som er nødvendig for å feilsøke og feilrette.
 2. Det skal finnes en samlet oppdatert oversikt over all dokumentasjon som skal til for å drive vedlikehold og feilretting på en nødfrakoblingsstrekning.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04194Banestrømforsyning/Vedlikehold17

a) Funksjon: Nødfrakoblingen skal fungere etter hensikten.

 1. Utførelse: Funksjonaliteten skal testes regelmessig og hensiktsmessig. (Det er ikke et krav at alle tester utføres skarpt.)
 2. Utbedring: Feil i de tekniske anleggene eller kommunikasjonsløsningene, som gjør nødfrakoblingsfunksjonen utilgjengelig, skal rettes.
 3. Utbedring: Feilretting bør gis samme prioritet som hendelser der man ikke får fjernstyrt bryterne.
 4. Test av nødfrakoblingen skal protokollføres og dokumenteres i henhold til vedlegg a inntil nye rutiner foreligger i Maximo.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04206Banestrømforsyning/Vedlikehold18

a) Målenøyaktighet: Elektrisitetsmålere som ikke omfattes av Forskrift om krav til elektrisitetsmålere skal opprettholde oppgitt nøyaktighet for måleren, alternativt i maksimalt i størrelsesorden 3 % dersom ikke noe er oppgitt.

 1. Utførelse: Ved overskridelse av dette bør de enkelte komponenter kalibreres på ny eller skiftes ut.
Kravlokasjon
TRV:04207Banestrømforsyning/Vedlikehold18b) Kontrollordning høyspenningsmålere: For elektrisitetsmålere i høyspenningsanlegg som benyttes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør eller beregning av tariffer skal det finnes en tilsvarende kontrollordning som for målere omfattet av Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.Kravlokasjon
TRV:04202Banestrømforsyning/Vedlikehold18

a) Den elektriske energiforsyningens kvalitet med tanke på spenning på togs strømavtaker, redundans, reserver/marginer og tilgjengelighet skal være i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem.

 1. Før det utføres endringer som kan føre til at kravene ikke oppfylles, skal det gjøres vurderinger av hvordan energiforsyningens kvalitet påvirkes. Slike endringer kan være:
  1. Endringer i infrastrukturen (seksjonering av kontaktledningen, installert ytelse i matestasjoner og så videre)
  2. Endringer i trafikken (endret ruteplan, økte togvekter, annen trekkraft og så videre)
Kravlokasjon
TRV:04208Banestrømforsyning/Vedlikehold18

c) Energiuttak: Dersom uttak av energi fra kontaktledningen eller anlegg i tilknytning til kontaktledningen eller matestasjonsanlegg er over 15 000 kWh per forbrukspunkt per kalenderår, skal energiforbruket iht. Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi måles ved bruk av elektrisitetsmåler.

 1. Utførelse: Se Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Krav til elektrisitetsmålere.
Kravlokasjon
TRV:04203Banestrømforsyning/Vedlikehold18

a) Endring av installert ytelse, kortslutningsytelse, vinkelkarakteristikk, spenningskarakteristikk eller utskifting av komponenter, bør ikke forringe kraftsystemet.

 1. Slike endringer kan være endret:
  1. Installert ytelse i matestasjoner
  2. Type aggregater/teknologi i matestasjoner
  3. Kortslutningsytelse
  4. Overføringsimpedans
  5. Spenningskarakteristikk
  6. Trafikk (ruteplan og rullende materiell/trekkraft)
  7. Enkeltkomponenter og –systemer
  8. Samkjøring eller seksjonering av kontaktledning, fjernledninger etc.
 2. Med forringelse av kraftsystemet menes:
  1. Uønsket effektflyt i kraftsystemet, både aktiv og reaktiv.
  2. Unødvendige tap i overføringsnett og matestasjoner.
  3. Unødvendig lav virkningsgrad.
  4. Kortslutningsstrøm som overstiger den ytelsen som kontaktledningsanleggets komponenter er dimensjonert for.
  5. Redusert kortslutningsstrøm som vanskeliggjør vernutkobling.
  6. Redusert kvalitet på energiforsyningen, se avsnitt om energiforsyningens kvalitet.
  7. Overskridelse av kravene til EMC, se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser.
  8. Ustabilitet eller lav demping (pendlinger og resonanser ved alle frekvenser)
  9. Overspenninger (skal ihht. [EN50388] ikke overstige 30 kV)
 3. Vurdering av ovennevnte punkter bør gjøres før endringene gjennomføres på bakgrunn av beregninger eller simuleringer for å finne en samlet optimal løsning.
  1. Vurdering av kompatibiliteten mellom rullende materiell og infrastruktur skal utføres ved mindre endringer.
  2. Kompatibilitetsstudie som beskrevet i [EN50388] (clause 10.3) skal gjennomføres ved større endringer.
  3. Kompatibilitetsstudie ved innføring av nytt rullende materiell skal for øvrig også gjøres i henhold til Jernbanekjøretøyforskriftens vedlegg punkt 8.4.2.1.4 og Rolling stock/Supplementary information and regulations#System energy disturbances.
Kravlokasjon
TRV:04209Banestrømforsyning/Vedlikehold18

a) Det skal til enhver tid finnes oppdatert reléplan for hver matestasjon og koblingshus.

 1. Releplaner skal utføres i henhold til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vernplanlegging
Kravlokasjon
TRV:04204Banestrømforsyning/Vedlikehold18

b) Fallende spenningsstatikk: Tomgangsspenningen for matestasjoner med egen spenningsregulering skal være 16,5 kV og spenningskarakteristikken (statikk) bør være -8 % (fallende) ved nominell reaktiv belastningsstrøm og alle aggregater i drift.

 1. Utførelse: Ved utfall av ett aggregat bør spenningen falle til det dobbelte.
 2. Unntak: For stasjoner i Oslo-området (Asker, Holmlia, Alnabru, Lillestrøm, Jessheim, Smørbekk og Nordagutu, samt Rudshøgda og Otta) gjelder egne anbefalinger basert på kraftsystemstudier.
Kravlokasjon
TRV:04210Banestrømforsyning/Vedlikehold18

▶ b) Ved endringer i en vernet enhet skal berørte reléplaner oppdateres dersom endringen er av en slik art at den påvirker dekningsområde eller selektivitet.

 1. Vernene skal stilles om etter revidert reléplan.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04205Banestrømforsyning/Vedlikehold18

c) Bane NORs kraftsystem bør ikke forringe matende trefasenett utover de krav som er satt til grensesnittet mellom Bane NOR og øvrige everk.

 1. Omformeraggregatenes motor bør driftes nøytralt magnetisert (0 MVAr) og ikke overmagnetisert for å redusere forsterkningen av lavfrekvente pendlinger.
Kravlokasjon
TRV:04211Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ a) Brannanlegget skal til enhver tid kunne detektere, varsle og slukke tilløp til brann.

 1. Branndeteksjon og -varsling skal testes ved funksjonstest, se Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav Funksjonstest.
 2. Eventuelle feil skal utbedres snarest.
 3. Funksjonstesten skal dokumenteres.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04227Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ a) Dato for kontroll av spenningsindikatorer og spenningsdetektorer skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-IEC 1243] respektive [IEC 1243-2]
 2. Se for øvrig [FSE].
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04222Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ a) Nødlyssystemet skal til enhver tid vise vei ut av anlegget.

 1. Nødlyset skal testes regelmessig.
 2. Eventuelle feil skal utbedres umiddelbart.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04217Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ b) Pilen på brannslukkingsapparatets manometer skal stå i det grønne feltet, og brannslukkingsapparatets revisjonsdato skal ikke overskrides.

 1. Revisjonen skal utføres av autorisert personell.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04212Banestrømforsyning/Vedlikehold19▶ b) Feilmeldinger i systemet skal følges opp.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04228Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ a) Dato for kontroll av bevegelige jordingsapparater med skinnefotklemme, jordsluttere, jordingsstenger, betjeningsstenger og isstøtere skal ikke overskrides.

 1. Utstyret skal være i henhold til [NEK-EN 61230]
 2. Se for øvrig [FSE].
 3. For daglig bruk av stenger skal det foretas en visuell sjekk før bruk, oppdages skader skal disse repareres.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04223Banestrømforsyning/Vedlikehold19

▶ b) Håndlykter skal til enhver tid være klar til bruk og ha den kapasitet som er spesifisert.

 1. Håndlyktene skal testes regelmessig for å sjekke kapasiteten.
 2. Når håndlyktene ikke er i bruk skal de stå til lading.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04218Banestrømforsyning/Vedlikehold19▶ c) Sprinkleranlegg skal ikke være skadet eller tildekket.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:04213Banestrømforsyning/Vedlikehold19▶ a) Branndetektorene skal detektere røk og varme i henhold til gjeldende forskrifter.SikkerhetskravKravlokasjon