Semantisk søk

Kravliste for gjeldende krav for bok 545 i Teknisk regelverk
 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:01842Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5

b) Funksjonsbeskrivelse: Det bør alltid finnes oppdatert funksjonsbeskrivelse for tekniske systemer (styring, regulering etc.).

 1. Utførelse : Ved alle endringer i anlegget skal nødvendig dokumentasjon og merking utføres i henhold krav i prosjektering- og byggingsregelverket.
Funksjonskrav;DokumentasjonskravSikre at det foreligger korrekt dokumentasjon av anleggets utforming og beskrivelser for hvordan anlegget betjenes, samt at anleggsdeler er merket korrekt for at man enkelt skal kunne identifisere dem.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01858Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5Synlige skader: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.FunksjonskravSikre at anlegget er helt og skadefritt.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01837Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5Ettersyn av utjevning: Utsatte anleggsdeler som kan berøres samtidig av en person (mindre enn 2,5 meter avstand), skal ha utjevningsforbindelse innbyrdes eller til samme jordpotensial.IntensjonskravForebyggende tilsyn for å sikre mot feil/ skader.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01853Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5

Innfesting: Varmeelementene bør være festet til kjørreskinnen slik at det sikres god kontakt mellom varmeelementet og kjøreskinnen i hele varmeelements lengde.

Elementene må ikke sitte så fast at de ikke kan vandre i lengderetning som følge av utvidelser ved oppvarming.

IntensjonskravSikre at varmeelementet har god kontakt med skinne og gir oppvarming av de delene som trengs for å holde vekselen snøfri.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01848Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5

Kontroll av kommunikasjon: Fjernstyrte anlegg skal reagere på signal fra fjernstyring og gi korrekt signal tilbake til operatør om status for anlegget.

Anlegg som ikke kan slås av eller på via fjernstyring, vil kunne gi driftsforstyrrelser ved at sporveksler ikke kan legges om pga. av snø og is i vekselen.

Funksjonskrav;IntensjonskravSikre at man har kontroll på signalgivning i mellom objekt/ anlegg og operatør.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01843Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5Mekanisk og termisk bestandighet: Koblingspunkter skal ikke være svekket eller forringet av termiske påkjenninger eller vibrasjoner.Sikkerhetskrav;UtformingskravSikre at koblingspunkter har en god og varig forbindelse som ikke svekkes av det miljøet de er utsatt for.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01859Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold5Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.FunksjonskravSikre mot svekkelse av transformatorkassens mekaniske egenskaper.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Sporvekselvarme
TRV:01870Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

▶ b) Sikker innkobling: Det skal ikke være mulig å foreta innkobling av bryter uten at stikkeren er tilkoblet toget.

 1. Utførelse: Dersom stikker trekkes ut av toget, skal bryter legges ut før strømkretsen brytes mellom tog og stikker.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01865Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6a) Berøringsfare: Togvarmeposten skal ha mekanisk beskyttelse og avdekninger som forhindrer enhver berøring av spenningssatte deler inne i selve togvarmeposten.UtførelseskravKravlokasjon
TRV:01881Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6a) Kiosk, fordeling: For kiosker og skap skal aktuelle krav i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Bygninger, og Banestrømforsyning/Vedlikehold/Sikkerhetsanlegg_og_-utstyr følges.Utførelseskrav;UtformingskravKravlokasjon
TRV:01876Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

d) Krav til miljø: Kjøleribber bør være fri for smuss og støv slik at kjøling av transformatoren ikke forringes.

 1. Utførelse: Termografering bør benyttes for å avdekke overoppheting av selve transformatoren og eventuelt dårlig kontakt i koblingspunkter.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01871Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6▶ c) Veiledning: Det skal være betjeningsveiledning montert godt synlig på hver togvarmepost.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01866Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

▶ a) Vern: I togvarmeposter med lastbryter skal bryteren sikre trygg inn- og utkobling av alle forkommende laststrømmer slik at dette ikke medfører fare for den som betjener bryteren.

 1. Utførelse: Brytere med tydelig tegn til slitasje skal byttes umiddelbart.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01882Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

a) Sikker frakobling: Anleggets vern mot overstrøm (overbelastning eller kortslutning) skal koble ut overstrømmer slik at det ikke medfører skader på kabler og utstyr, fare for mennesker eller medfører brann.

 1. Utførelse: For test og kontroll av relévern bør relevante krav om vern i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern følges.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01861Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6Krav til brytere: For brytere i høyspenningsanlegg skal aktuelle krav til brytere i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Brytere følgesUtførelseskravSikre at brytere følger Bane NORs krav.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme
TRV:01877Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6a) Strømføringsevne: Forbindelse mellom transformator og kjøreskinne skal kunne føre hele belastningsstrømmen til anlegget uten skadelig oppvarming av kabel og omgivelser.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01872Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

a) Krav til isolasjon og oppheng: Togvarmekabel bør ikke ha skader på utvendig kappe som på kort sikt kan føre til isolasjonsfeil eller brudd i kabelen.

 1. Utførelse: Kabel med skader der skjerm er synlig, skal byttes umiddelbart.
 2. Utførelse: Det skal være anordning for oppkveiling og oppheng av kabel og stikker på hver togvarmepost.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01867Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6▶ b) Visuelle krav: Det skal være godt synlig indikering som angir bryterens stilling: ”INNE” og ”UTE”.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01883Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6▶ a) Sikker forrigling: Anlegg med forriglinger skal fungere som forutsatt.SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01862Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6Krav til kabler: For kabler skal aktuelle krav til kabler i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Kabler følges.UtførelseskravSikre at kabler overholder de krav som stilles i Bane NOR.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme
TRV:01878Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

b) Sikker forsyning og retur: Det skal være betryggende elektrisk forbindelse i hele kretsen fra strøm mates fra tog, til kjøreskinner og tilbake til transformatoren.

 1. Utførelse: På spor med laskede skinneskjøter skal det være skinneforbindere over hver skjøt i hele sporområdet som togvarmeanlegget dekker.
FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01873Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

a) Krav til transformatorolje: For oljefylte transformatorer skal oljen ha en renhet som sikrer tilstrekkelig kjøling og isolasjon av transformatoren.

 1. Utførelse: For transformatorer med ekspansjonstank skal oljen kontrolleres etter [NEK 240-1] og [NEK 240-3], slik at dens isolasjonsevne er tilfredsstillende.
 2. Utførelse: Hermetisk lukkede transformatorer skal ikke åpnes.
 3. Utførelse: På transformatorer med tørkeapparat skal Silicagel-filter kontrolleres slik at det ikke er fuktighet i oljen. Ved behov skal filteret byttes/nullstilles.
 4. Utførelse: For gjennomføring av oljeprøve og test av Silicagel-filter vises til Vedlegg a Kontroll av sugetransformator.
Funksjonskrav;UtførelseskravKravlokasjon
TRV:01868Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

▶ c) Blokkering: Det skal være mulig å låse bryteren i stilling ”UTE”.

 1. Utførelse: Brytere på områder som er tilgjengelig for publikum, skal alltid være låst i stilling ”UTE” dersom det ikke er kontinuerlig oppsyn med togvarmeposten.
 2. Utførelse: Det bør sikres at uvedkommende ikke har adgang til anlegg tilkoblet togmateriell.
SikkerhetskravKravlokasjon
TRV:01884Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6b) Sikker funksjonalitet: Anlegg med overvåkning av feilmeldinger og/eller driftsstatus bør til enhver tid fungere som forutsatt.Kravlokasjon
TRV:01863Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6

Dokumentasjon: Følgende dokumentasjon skal finnes og holdes oppdatert ved endringer i anlegget:

 • Hovedstrømskjema (en- og flerlinjeskjema)
 • Styrestrømskjema
 • Returkretsskjema
 • Beskrivelse og betjeningsveiledning for styring, kontroll, overvåkning
 • Betjeningsinstruks for togvarmeanlegget
 • Betjeningsinstruks for togvarmeposter.
DokumentasjonskravSikre at det til enhver tid foreligger korrekt dokumentasjon av anlegget.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme
TRV:01879Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6c) Tverrforbinder: Det skal i enden av sporområder uten sporfelter være tverrforbindere mellom kjøreskinnene.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01874Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6b) Gjennomføringer og isolatorer: Gjennomføringer og isolatorer bør være fri for synlige skader.IntensjonskravKravlokasjon
TRV:01869Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6a) Nøkkelbetjening: Togvarmepost med fjernstyring skal ikke kunne betjenes uten bruk av nøkkel.IntensjonskravKravlokasjon
TRV:01864Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6Utjevning: Togvarmeposter skal ha utjevningsforbindelse til kjøreskinne på den aktuelle hensettingsplassen.SikkerhetskravSikre at anlegget ikke får farlige potensialforskjeller ved berøring av personer.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Togvarme
TRV:01880Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6d) Lasker og tverrforbindere: For områder med laskede skjøter skal det i tillegg være tverrforbinder for hver 10. skjøt.FunksjonskravKravlokasjon
TRV:01875Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold6c) Korrosjon: Transformatorkassen bør være fri for skader og korrosjon.IntensjonskravKravlokasjon
TRV:01886Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7

a) Nødlysanlegg skal funksjonstestes minst én gang pr. år.

 1. Funksjonstest skal inkludere test av:
  * Styring
  * Batterikapasitet
  * Lyskilder
 2. Feil som oppdages ved funksjonstest, skal utbedres snarest mulig.
TRV:01887Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7b) Ved skifte av lyskilder i nødlysanlegg bør det foretas gruppeskift.
TRV:01824Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7Andre bærende trekonstruksjoner bør ikke ha mer enn 20 % råte i konstruksjonens tverrsnitt.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre mot havari som følge av for mye råte i konstruksjonen.Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold/Generelle tekniske krav
TRV:01888Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7

a) Belysningsanlegg for publikumsarealer (plattformer, adkomstveier til plattformer, kulverter, trapper og underganger) bør slås automatisk på i mørke.

 1. Dersom belysningsanlegg for publikumsarealer ikke kan slås på, eller at minst ⅓ av lyspunktene er defekte skal dette utbedres snarest mulig.
TRV:01889Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7a) Bærende konstruksjoner som master og stolper skal ikke ha alvorlige skader eller rust som kan føre til fare for personer eller skade på nærliggende utstyr.
TRV:01890Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7b) Vedlikeholdsarbeid i farlige stolper (se eget avsnitt i [545], Generelle tekniske krav) skal kun foretas fra anleggsmaskin med kurv.
TRV:01885Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold7a) Det bør benyttes gruppeskift av lyskilder for et gitt område.
TRV:01902Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8

a) Reservestrømforsyning skal alltid fungere ved avbrudd i den primære strømforsyningen.

 1. Det skal gjøres kontroll minimum en gang pr. år om reservestrømforsyningsanlegget er funksjonsdyktig.
TRV:01897Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8d) For transformatorer skal aktuelle krav i [545], Togvarme følges.
TRV:01913Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8a) Energimålere som eies av Bane NOR og brukes ved fakturering av eksternt energisalg, skal inngå i et kalibreringsregime, se Forskrift om krav til elektrisitetsmålere. Det skal settes opp en plan for når aktuelle energimålere skal kalibreres. Se også [548] Energimåling.
TRV:01892Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8▶ b) For nye anlegg som er galvanisk tilknyttet et allment IT-distribusjonsnett med flere abonnenter, skal det være automatisk utkopling av jordfeil i anlegget, ref. [NEK 400].
TRV:01908Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8a) Enheter for avbruddsfri forsyning (UPS-enheter) bør til enhver tid være i en slik tilstand at de kan overta energileveransen med tilstrekkelig kvalitet og kapasitet.
TRV:01903Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8b) Transformatorer skal kontrolleres i henhold relevante krav i [545], Sporvekselvarme.
TRV:01898Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8e) For kabler skal aktuelle krav i [548], Kabler følges.
TRV:01893Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8c) Alle eksisterende installasjoner med tilkopling fra lokal netteier bør ha automatisk utkopling av jordfeil.
TRV:01909Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8

b) UPS-enheter med fjernovervåkning skal alltid gi korrekt melding om driftsstatus.

 1. Det bør gis en melding når batterikapasiteten når et nivå som kan gi avbrudd i strømforsyningen og gi uønskede konsekvenser for tilkoplede belastninger.
TRV:01904Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8c) Unntaksvis utnyttes energi fra kontaktledningsanlegget uten at det er fremført noen annen primær forsyning.
TRV:01899Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8f) For vern skal aktuelle krav i [548], Vern følges.
TRV:01894Lavspenning og 22 kV/Vedlikehold8a) Oppnevnt driftsleder/eier av anlegget er ansvarlig for at høyspenningsanlegg er i forskriftsmessig stand og drives i samsvar med [FSE].