Kravliste 501

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 501 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00255Felles bestemmelser2Tekst i tekniske tegninger: Standard fonter skal være ISOCP eller ISOCPEUR, og skal brukes til all teksting og koding. Unntak: Det tillates å benytte fonten ISO3098 der verken ISOCP eller ISOCPEUR av praktiske hensyn kan benyttes.UtformingskravGenerelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Bokstaver og tall
TRV:00239Felles bestemmelser2
 1. Innholdet i sluttdokumentasjonen skal avtales med byggherren.
 2. Eier av anlegget skal kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget ved overtagelse, og at dokumentasjonen oppbevares og vedlikeholdes forsvarlig gjennom anleggets levetid.
 3. Det skal foretas nødvendige stikkprøver for å dokumentere at utført arbeid er i henhold til beskrevet nøyaktighet og innenfor foreskrevne krav.
DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
TRV:00228Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlag skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen. Vurdering og kvalitetssikring av at gitte forutsetningene er korrekte, slik at anlegget faktisk kan bygges i henhold til prosjektert underlag, skal gjennomføres.Sikre at prosjekteringsundelaget er korrekt dokumentert mht. til ev. forutsetninger slik at anlegget bygges iht. prosjektert underlag.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00240Felles bestemmelser2Alle endringer av terreng, eiendommer, infrastruktur osv. skal kartlegges iht. til SOSI-standarden. Det skal særlig vektlegges terrengform, vann/vassdrag, eiendomsgrenser, bygninger/byggetekniske anlegg, gjerder, veger, jernbane og ledningsanlegg.DokumentasjonskravSikre at kartdata følger SOSI-standarden.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Kartdata
TRV:00222Felles bestemmelser2▶ a) Komponenter/systemer som har betydning for sikkerhet, og som tas ut av drift før de settes inn igjen skal være revidert eller kontrollert i henhold til gjeldende vedlikeholdsinstruks.SikkerhetskravGenerelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Gjenbruk av komponenter/systemer
TRV:00250Felles bestemmelser2Hvis det avdekkes feil/mangler på systemkomponenter eller deres dokumentasjon skal Bane NOR Infrastruktur informeres slik at dokumentasjonen blir revidert.DokumentasjonskravSikre at systemdokumentasjonen er korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
TRV:00252Felles bestemmelser2b) Anleggsdokumentasjon skal godkjennes og oppbevares av infrastruktureier dersom det ikke kreves sentral godkjenning/arkivering.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
TRV:00201Felles bestemmelser2Krysningsspor skal bygges med samtidig innkjørIntensjonskravSikre nødvendig kapasitet og effektivitet for godstrafikk på jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krysningsspor
TRV:00244Felles bestemmelser2Endringer: Ved endringer i anleggene skal nødvendig oppdatering av dokumentasjon, data eller informasjon i aktuelle forvaltningssystemer utføres.
For hvert fagområde er det angitt krav til hva slags dokumentasjon som skal oppdateres, og i nødvendig grad hvor raskt oppdateringen må utføres.
Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Endringer
TRV:00212Felles bestemmelser2Skader og feil som kan føre til verdiforringelse, bør utbedres ved første anledning ut fra økonomiske vurderinger.IntensjonskravSikre at feil som kan føre til verdiforringelse blir utbedret.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
TRV:00366Felles bestemmelser2For utarbeidelse av grunnleggende skjematisk sporplan skal retningslinjer beskrevet i vedlegg til dette kapitlet benyttes. Se vedlegg: Eksempel på grunnleggende skjematikk og symboler for sporoverbygningstegninger.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Fagspesifikk dokumentasjon, Skjematisk sporplan
TRV:00195Felles bestemmelser2Selv om de fleste forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft for anlegg som er bygd før forskriften trådte i kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende forskrift.IntensjonskravSikre at prosjektet får vurdert om endringene likevel er heniktsmessige å ta med mht. kapasitet, vedlikehold og sikkerhet i et lengre tidsperspektiv.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
TRV:00246Felles bestemmelser2Oppdatering av dokumentasjon: Alle krav som ikke er oppfylt etter gjeldende kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner), inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med dispensasjon, skal oppdateres fortløpende.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Oppdatering av dokumentasjon
TRV:00193Felles bestemmelser2Ved mangel på oppfyllelse av krav i offentlige lover og forskrifter skal det søkes gjeldende myndighet om dispensasjon.
 1. Dispensasjonssøknadene skal sendes via Infrastrukturforvalters øverste leder, eller den av Infrastrukturforvalter beskikkede hovedansvarlige for myndighetskoordinering i sikkerhetsrelaterte saker.
 2. Dispensasjonssøknader fra lover og forskrifter skal i tillegg godkjennes av infrastruktureier eller den interne enhet som har myndighet til å behandle interne dispensasjonssøknader.
 3. Infrastruktureier bestemmer prosedyren for og utformingen av søknader.
IntensjonskravSikre at det innhentes dispensasjon fra relevant(e) myndighet(er) ved forhold som avviker fra gjeldende lover og forskrifter.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
TRV:00194Felles bestemmelser2En søknad skal som minimum inneholde de opplysninger som nevnes som vurderingskriterier i loven/forskriften/forarbeidene/kommentaren, men en kan også trekke frem andre vurderingskriterier.UtformingskravSikre at innholdet i søknaden er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles av aktuell myndighet.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
TRV:00205Felles bestemmelser2▶ a) Forebyggende vedlikehold beskrevet i generiske arbeidsrutiner er basert på en RCM-analyse og skal utføres for å imøtekomme krav og anbefalinger i Teknisk regelverk.SikkerhetskravGenerelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
TRV:00249Felles bestemmelser2Hvis det oppdages feil og/eller mangler i dokumentasjonen skal den respektive infrastruktureier informeres. Infrastruktureier skal da sørge for at dokumentasjonen blir revidert.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett og korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
TRV:00256Felles bestemmelser2a) Bane NORs standard skriveroppsett skal benyttes på Bane NORs tegninger
 1. Unntak: Avvikende skriveroppsett kan benyttes når det er nødvendig for å oppnå bedre lesbarhet.
 2. Utførelse: Avvikende skriveroppsett skal dokumenteres ved at benyttet skriveroppsett inkluderes i leveransen.
Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Standard farger og strektykkelser
TRV:00209Felles bestemmelser2e) For systemer og komponenter der leverandørgaranti gjelder, skal leverandørens anvisninger for vedlikeholdet følges.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
TRV:00242Felles bestemmelser2Som grunnlag for etablering av kartdata kan ”som bygget”-dokumentasjon benyttes.UtførelseskravSikre etablering av kartdata.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Kartdata
TRV:00341Felles bestemmelser2
 • feltene 1A-1D skal fylles ut slik at de samlet sett angir området tegningen gjelder for og beskriver innholdet i tegningen på en tilfredsstillende måte
 • i felt 1E skal dokumenttype angis
 • i felt 2B skal revisjon 000 aldri fjernes. Siste revisjon skal alltid stå øverst.
 • feltene 2E-2F skal signeres av den som kontrollerer og den som godkjenner dokumentasjonen.
 • i felt 2C skal dato angis på følgende måte: DD.MM.ÅÅÅÅ.
 • i felt 2A-2F skal minimum de tre siste revisjonsnummer og revisjonshistorie stå i revisjonsfeltet ved overlevering til driftarkivene. Siste "som bygget" revisjonsnummer i prosjektet som er angitt i felt 2A-2F og 4D tilsvarer da revisjonsnummer angitt i felt 5B ved overlevering til driftsarkivene.
 • all bruk av feltene 3B-3D skal godkjennes av Bane NOR, Teknologi.
 • Bane NORs dokumentnummer i felt 5A skal tildeles gjennom Bane NORs dokumenthåndteringssystem.
Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
TRV:00245Felles bestemmelser2Anskaffelser: Den som anskaffer utstyr hvor eksisterende utløsende krav for vedlikehold og generiske arbeidsrutiner ikke er tilstrekkelig, skal skaffe til veie tilstrekkelig informasjon som underlag for å oppdatere disse.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Anskaffelser
TRV:00189Felles bestemmelser2I søknad om dispensasjon skal søker påvise og dokumentere teoretisk, erfaringsmessig eller ved forsøk at mangel på oppfyllelse av krav og anbefalinger gir et akseptabelt nivå for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), samt jernbanens infrastrukturkapasitet og livsløpskostnader.IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
TRV:00202Felles bestemmelser2For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal [EN 50126] (2017) benyttes.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at progamvarebaserte systemer i infrastrukturen får et tilfredsstillende sikkerhets- og kvalitetsnivå ved at de utvikles i tråd med egnet standard.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
TRV:00207Felles bestemmelser2▶ c) Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med L (for lavere myndighetsnivå) skal godkjennes av infrastruktureier.SikkerhetskravGenerelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
TRV:00217Felles bestemmelser2▶ Systemer og komponenter i jernbaneinfrastrukturen som kan påvirke trafikksikkerheten, eller er driftskritiske skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravFelles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter
TRV:00203Felles bestemmelser2For signalsystemer som utfører sikkerhetsrelaterte funksjoner skal i tillegg EN 50128 (2011) og EN 50129 (2003) benyttes.
 1. EN 50126 skal benyttes fram mot Bane NORs validering av systemkravspesifikasjonen.
 2. EN 50126, og eventuelt EN 50128 og EN 50129, skal benyttes i utviklingen fram mot leverandørens systemvalidering, basert på den validerte systemkravspesifikasjonen.
 3. EN 50126 skal benyttes i Bane NORs systemaksept, eventuelt gjennom å koordinere aksepttestingen med leverandørens systemvalidering.
 4. EN 50126 skal benyttes i drift og vedlikehold av systemet, fram mot avhending av systemet.
 5. Standardene skal ved endringer i systemet etter systemaksept benyttes med samme grad av rigiditet som før systemaksept.
Sikre at jernbanens programvarebaserte systemer i infrastrukturen følger de jernbanespesifikke standardene EN 50126, EN 50128 og EN 50129. De tre standardene utgjør en naturlig helhet som ”RAMS-standardene” for programvarebaserte systemer. I etterlevelsen av regelverket på dette området vil det spesielt bli lagt vekt på standarden EN 50128, ettersom denne spesifiserer prosedyrer og tekniske krav for utviklingen av denne type systemer.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
TRV:00232Felles bestemmelser2Underlaget fra prosjekteringen skal inneholde tilstrekkelig beregningsunderlag som dokumenterer at det prosjekterte anlegget oppfyller gjeldende krav.DokumentasjonskravSikre at beregningsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00204Felles bestemmelser2▶ Utover de konkrete krav til vedlikeholdet som er gitt regelverket gjelder også at alle som utfører vedlikehold har en generell omsorgsplikt. Dette gjelder også for systemer og komponenter som ikke faller innenfor vedkommendes fagfelt.SikkerhetskravSikre at feil og mangler som ikke direkte følger av krav og arbeidsbeskrivelser, blir fulgt opp på en slik måte at disse ikke får drifts- og sikkerhetsmessige konsekvenser.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Omsorgsplikt
TRV:00199Felles bestemmelser2Ved vedlikehold og fornyelse skal det velges teknologiske løsninger som
 • fører til standardisering
 • bidrar til økt tilgjengelighet
IntensjonskravSikre robusthet i infrastrukturen for å unngå repeterende feil og avvik og krevende og kostbar driftssituasjon.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
TRV:00220Felles bestemmelser2▶ a) Utvalgte komponenter/systemer med stor betydning for sikkerhet og tilgjengelighet innmontert i Bane NORs faste tekniske anlegg skal merkes og registreres slik at komponentene kan spores.SikkerhetskravGenerelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet
TRV:00219Felles bestemmelser2c) Ved utskifting til nye komponenter og systemer, skal kun komponenter og systemer godkjent av Teknologi og regelverk brukes der det er krav om dette.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
TRV:00186Felles bestemmelser2▶ I de tilfeller der Bane NOR stiller strengere krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Bane NORs krav følges. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon viser hvilke modale hjelpverb som er benyttet i regelverket, hvordan de skal forstås og hvem som har myndighet til å gi dispensasjon.Sikkerhetskrav;IntensjonskravSikre at Bane NORs tekniske regler kommer til anvendelse der disse er mer utfyllende enn i overordnede lover og forskrifter, forutsatt at reglene er i samsvar med disse.Felles_bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet
TRV:00230Felles bestemmelser2Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger.
 1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
DokumentasjonskravSikre at samsvarserklæring blir utstedt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00218Felles bestemmelser2b) For systemer og komponenter der Bane NOR har utgitt tekniske spesifikasjoner skal disse følges.
 • Tekniske spesifikasjoner finnes på https://trv.banenor.no/ts/Hovedside.
 • Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
  TRV:00231Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges ut fra underlaget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00229Felles bestemmelser2Strukturen på dokumentasjonen skal være i tråd med relevante normer innen fagområdet. Videre skal det sikres at det er tydelig sporbarhet i alle dokumenter fra sluttdokumentasjon tilbake til kildedokumentasjon. Det skal for all dokumentasjon være en beskrivelse av hvordan sporbarheten ivaretas.DokumentasjonskravSikre samsvar mellom dokumentasjonsstruktur og relevante normer. Dokumentere hvordan sporbarheten er ivaretatt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00221Felles bestemmelser2b) Ved montering av komponenter/systemer der det kreves sporbarhet skal nødvendige opplysninger registreres i sentral infrastrukturdatabase.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet
  TRV:00196Felles bestemmelser2Levetidsperspektivet og kontinuerlig kvalitetsforbedring skal inngå i alle faser.IntensjonskravSikre at teknologivalg skal skje på bakgrunn av en helhetsvurdering av systemenes kostnader, tekniske egenskaper og oppfyllelse av tiltenkt funksjon med påkrevd kvalitet gjennom hele levetiden.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00337Felles bestemmelser2På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse skal disse nyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler
  TRV:00338Felles bestemmelser2Bane NORs standardiserte tittelfelt for tegninger skal benyttes. Se Tittelfelt for tekniske tegninger. For prosjekter skal tittelfelt Tittelfelt for tekniske tegninger i prosjekter benyttes. Plassering av tittelfelt skal utføres etter [NS EN ISO 5457], normalt nede til høyre på tegningen. Tittelfeltene og revisjonslinjen ligger som vedlegg til dette kapittelet. Se:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00253Felles bestemmelser2c) Infrastruktureier skal ha rutiner for versjonshåndtering av dokumenter, tegninger, programvare og utstyr for de anlegg som skal vedlikeholdes.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00238Felles bestemmelser2Utførende enhet bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
  DokumentasjonskravSikre at det utstedes samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygget korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00198Felles bestemmelser2Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger.IntensjonskravSikre at det norske jernbanenettet standardiseres ved å redusere antall varianter av teknologiske løsninger.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00224Felles bestemmelser2▶ Vedlikehold som krever bruk av måleinstrumenter skal utføres med kalibrerte instrumenter. Leverandørens krav til vedlikehold og kalibrering skal følges. Instrumentet skal være merket med dato for siste kalibrering.Sikkerhetskrav;UtførelseskravSikre at måleinstrumenter er korrekt kalibrert ved anvendelse i jernbaneinfrastrukturen.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Kalibrering av måleinstrumenter
  TRV:00215Felles bestemmelser2▶ Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av anleggsdel i de tekniske anleggene som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00257Felles bestemmelser2Anleggene skal dimensjoneres for å fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som anleggene er dimensjonert til å tåle. For tele- og signalanlegg spesielt er dette bestemt av europeisk standard [EN 50125-3].FunksjonskravSikre at utstyr og komponenter ikke fører til skader på miljøet som følge av mangelfull dimensjonering.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Miljøpåvirkning på anlegg og utstyr
  TRV:00233Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal inneholde krav til hvilke spesielle kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner utover obligatoriske dokumenter) utførende enhet skal følge ved bygging av anlegget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett mht. kravdokumenter som skal anvendes ved bygging av anlegget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00206Felles bestemmelser2▶ b) Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med H (for høyere myndighetsnivå) skal godkjennes av Infrastrukturdirektør.SikkerhetskravGenerelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00214Felles bestemmelser2▶ I forbindelse med bygge-/anleggsvirksomhet skal mennesker være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte og indirekte berøring av spenningsførende deler.SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  … flere resultater