Kravliste 501

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 501 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00248Felles bestemmelser2Kobling mellom systemer: Arkivsystemene skal ha en objektID-tilknytning mot Banedata.Sikre at relasjoner mellom arkivsystemer og Banedata er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Kobling mellom systemer
TRV:00198Felles bestemmelser2Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger.IntensjonskravSikre at det norske jernbanenettet standardiseres ved å redusere antall varianter av teknologiske løsninger.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
TRV:00342Felles bestemmelser2Krav til faglig innhold i dokumentasjonen for det enkelte anlegg er gitt i Regler for bygging, kapittel 4, for det enkelte fag. Der det finnes registre i sentral infrastrukturdatabase for de data som er overlevert i sluttdokumentasjonen, skal disse registreres der.DokumentasjonskravSikre at data fra sluttdokumentasjon er registrert i sentral infrastrukturdatabase.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Innhold i dokumentasjonen
TRV:00215Felles bestemmelser2▶ Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av anleggsdel i de tekniske anleggene som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
TRV:00231Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges ut fra underlaget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00193Felles bestemmelser2Ved mangel på oppfyllelse av krav i offentlige lover og forskrifter skal det søkes gjeldende myndighet om dispensasjon.
 1. Dispensasjonssøknadene skal sendes via Infrastrukturforvalters øverste leder, eller den av Infrastrukturforvalter beskikkede hovedansvarlige for myndighetskoordinering i sikkerhetsrelaterte saker.
 2. Dispensasjonssøknader fra lover og forskrifter skal i tillegg godkjennes av infrastruktureier eller den interne enhet som har myndighet til å behandle interne dispensasjonssøknader.
 3. Infrastruktureier bestemmer prosedyren for og utformingen av søknader.
IntensjonskravSikre at det innhentes dispensasjon fra relevant(e) myndighet(er) ved forhold som avviker fra gjeldende lover og forskrifter.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
TRV:00337Felles bestemmelser2På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse, skal disse benyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke, skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.DokumentasjonskravSikre bruk av standardiserte symboler på tegninger.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler
TRV:00210Felles bestemmelser2▶ Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravSikre at feil som kan medføre skade på personer eller brann utbedres umiddelbart.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
TRV:00226Felles bestemmelser2Utstyr og komponenter skal vedlikeholdes slik at det ikke forekommer utslipp som er i strid med Forurensningsloven.FunksjonskravHindre at manglende vedlikehold av utstyr og komponenter fører til skader på miljøet.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Ytre miljø
TRV:00243Felles bestemmelser2Overtagelse: Ved overtagelse av anlegg skal infrastruktureier sikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Overtagelse
TRV:00188Felles bestemmelser2Ved mangel på oppfyllelse av krav i Teknisk regelverk skal det søkes den interne enhet som har myndighet til å behandle en slik søknad om dispensasjon.
 • Søknaden skal sendes og behandles og dispensasjon skal gis før regelverket kan fravikes.
 • Søknad om dispensasjon skal samtidig avklares med infrastruktureier når denne ikke selv søker om/behandler dispensasjonen.
 • Søker om dispensasjon fra skal-krav, jf. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon, skal benytte eget, elektronisk søknadsskjema tilgjengelig fra regelverkets hovedside.
 • IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
  TRV:00254Felles bestemmelser2Infrastruktureier skal ha rutiner for endring av programvare og funksjonalitet i utstyrsmoduler/delsystem.DokumentasjonskravSikre at programvare og funksjonalitet i utstyrsmoduler/delsystem er oppdatert og korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00205Felles bestemmelser2▶ Forebyggende vedlikehold beskrevet i generiske arbeidsrutiner er basert på en RCM-analyse og skal utføres for å imøtekomme krav og anbefalinger i Teknisk regelverk.Sikkerhetskrav;UtførelseskravSikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00221Felles bestemmelser2Ved montering av komponenter/systemer der det kreves sporbarhet skal nødvendige opplysninger registreres i sentral infrastrukturdatabase.SikkerhetskravSikre at historikk og status for kritiske innmonterte systemer og komponenter til enhver tid er kjent og tilgjengelig.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet
  TRV:00237Felles bestemmelser2For alle kontrakter skal sluttdokumentasjon leveres. I tillegg skal all dokumentasjon som er produsert i løpet av kontraktsperioden oppbevares av leverandøren i et visst tidsrom, spesifisert i kontrakten. Leverandøren kan ikke tilintetgjøre dokumentasjonen uten byggherrens (evt. driftsorganisasjonens) tillatelse. Sluttdokumentasjonen, som beskrevet her, er den delen av den totale dokumentasjonen som forutsettes overlevert byggherren senest ved overtakelse av anlegget.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00249Felles bestemmelser2Hvis det oppdages feil og/eller mangler i dokumentasjonen skal den respektive infrastruktureier informeres. Infrastruktureier skal da sørge for at dokumentasjonen blir revidert.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett og korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
  TRV:00199Felles bestemmelser2Ved vedlikehold og fornyelse skal det velges teknologiske løsninger som
  • fører til standardisering
  • bidrar til økt tilgjengelighet
  IntensjonskravSikre robusthet i infrastrukturen for å unngå repeterende feil og avvik og krevende og kostbar driftssituasjon.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00343Felles bestemmelser2I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det her redegjøres for krav som ikke er oppfylt etter regelverket. Alle dispensasjoner skal være dokumentert under dette punktet. Eventuell mangel på standardisert utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.DokumentasjonskravSikre at alle avvik fra regelverket er tilstrekkelig dokumentert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
  TRV:00216Felles bestemmelser2▶ Alt sikkerhetskritisk utstyr skal til en hver tid være i en slik tilstand at krav til sikkerhet oppfylles.SikkerhetskravForhindre svikt av sikkerhetsfunksjoner som kan utløses av feil på utstyret.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter
  TRV:00232Felles bestemmelser2Underlaget fra prosjekteringen skal inneholde tilstrekkelig beregningsunderlag som dokumenterer at det prosjekterte anlegget oppfyller gjeldende krav.DokumentasjonskravSikre at beregningsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00244Felles bestemmelser2Endringer: Ved endringer i anleggene skal nødvendig oppdatering av dokumentasjon, data eller informasjon i aktuelle forvaltningssystemer utføres.
  For hvert fagområde er det angitt krav til hva slags dokumentasjon som skal oppdateres, og i nødvendig grad hvor raskt oppdateringen må utføres.
  Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Endringer
  TRV:00194Felles bestemmelser2En søknad skal som minimum inneholde de opplysninger som nevnes som vurderingskriterier i loven/forskriften/forarbeidene/kommentaren, men en kan også trekke frem andre vurderingskriterier.UtformingskravSikre at innholdet i søknaden er tilstrekkelig til at søknaden kan behandles av aktuell myndighet.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
  TRV:00338Felles bestemmelser2Bane NORs standardiserte tittelfelt for tegninger skal benyttes. Se Tittelfelt for tekniske tegninger. For prosjekter skal tittelfelt Tittelfelt for tekniske tegninger i prosjekter benyttes. Plassering av tittelfelt skal utføres etter [NS EN ISO 5457], normalt nede til høyre på tegningen. Tittelfeltene og revisjonslinjen ligger som vedlegg til dette kapittelet. Se:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg.DokumentasjonskravSørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt og tittelfeltplassering.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00211Felles bestemmelser2Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart (jf.Forurensningsloven §7).IntensjonskravSikre at feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø utbedres raskt.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
  TRV:00227Felles bestemmelser2
  1. Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges i henhold til gjeldende krav.
  2. Prosjekteringsunderlaget skal angi hvilke kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner) som er lagt til grunn for prosjekteringen. Benyttet versjon av de ulike kravdokumentene skal angis.
  3. Oversikt over alle dispensasjoner fra kravdokumentene skal fremkomme i prosjekteringsunderlaget. Manglende oppfyllelse av krav skal være avklart med respektive dispensasjonsmyndighet før byggearbeider starter. Oversikt over alle dispensasjoner inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med godkjenning av dispensasjonene skal fremkomme i sluttdokumentasjonen.
  DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsundelaget er komplett og tilstrekkelig dokumentert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00189Felles bestemmelser2I søknad om dispensasjon skal søker påvise og dokumentere teoretisk, erfaringsmessig eller ved forsøk at mangel på oppfyllelse av krav og anbefalinger gir et akseptabelt nivå for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), samt jernbanens infrastrukturkapasitet og livsløpskostnader.IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
  TRV:00255Felles bestemmelser2Tekst i tekniske tegninger: Standard fonter skal være ISOCP eller ISOCPEUR, og skal brukes til all teksting og koding. Unntak: Det tillates å benytte fonten ISO3098 der verken ISOCP eller ISOCPEUR av praktiske hensyn kan benyttes.DokumentasjonskravSørge for at all tekst skal fremstå likt hos alle aktører ved utveksling av filer og ved overlevering av sluttdokumentasjon.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Bokstaver og tall
  TRV:00206Felles bestemmelser2▶ Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med H (for høyere myndighetsnivå) skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret.SikkerhetskravSikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00222Felles bestemmelser2▶ Komponenter/systemer som har betydning for sikkerhet, og som tas ut av drift før de settes inn igjen skal være revidert eller kontrollert i henhold til gjeldende vedlikeholdsinstruks.SikkerhetskravSikre at systemers og komponenters ytelse mht. sikkerhet opprettholdes gjennom hele livsløpet.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Gjenbruk av komponenter/systemer
  TRV:00238Felles bestemmelser2Utførende enhet bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
  DokumentasjonskravSikre at det utstedes samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygget korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00250Felles bestemmelser2Hvis det avdekkes feil/mangler på systemkomponenter eller deres dokumentasjon skal Bane NOR Infrastruktur informeres slik at dokumentasjonen blir revidert.DokumentasjonskravSikre at systemdokumentasjonen er korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
  TRV:00201Felles bestemmelser2Krysningsspor skal bygges med samtidig innkjør.IntensjonskravSikre nødvendig kapasitet og effektivitet for godstrafikk på jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krysningsspor
  TRV:00366Felles bestemmelser2For utarbeidelse av grunnleggende skjematisk sporplan skal retningslinjer beskrevet i Symbolbibliotek for Overbygning benyttes.DokumentasjonskravSørge for at skjematisk sporplan får korrekt utforming.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Fagspesifikk dokumentasjon, Skjematisk sporplan
  TRV:00217Felles bestemmelser2▶ Systemer og komponenter i jernbaneinfrastrukturen som kan påvirke trafikksikkerheten, eller er driftskritiske skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravSikre at godkjenning av sikkerhetsrelaterte og/eller driftskritiske systemer og komponenter utføres av ansvarlig enhet i Bane NOR og at det er entydig spesifisert hvilken enhet som har dette ansvaret.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter
  TRV:00233Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal inneholde krav til hvilke spesielle kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner utover obligatoriske dokumenter) utførende enhet skal følge ved bygging av anlegget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett mht. kravdokumenter som skal anvendes ved bygging av anlegget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00245Felles bestemmelser2Anskaffelser: Den som anskaffer utstyr hvor eksisterende utløsende krav for vedlikehold og generiske arbeidsrutiner ikke er tilstrekkelig, skal skaffe til veie tilstrekkelig informasjon som underlag for å oppdatere disse.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Anskaffelser
  TRV:00195Felles bestemmelser2Selv om de fleste forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft for anlegg som er bygd før forskriften trådte i kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende forskrift.IntensjonskravSikre at prosjektet får vurdert om endringene likevel er heniktsmessige å ta med mht. kapasitet, vedlikehold og sikkerhet i et lengre tidsperspektiv.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter
  TRV:00339Felles bestemmelser2
  • feltene 1A-1D skal fylles ut slik at de samlet sett angir området tegningen gjelder for og beskriver innholdet i tegningen på en tilfredsstillende måte
  • i felt 1E skal dokumenttype angis
  • i felt 2B skal revisjon 000 aldri fjernes. Siste revisjon skal alltid stå øverst.
  • feltene 2E-2F skal signeres av den som kotrollerer og den som godkjenner dokumentasjonen.
  • i felt 2C skal dato angis på følgende måte: DD.MM.ÅÅÅÅ.
  • i felt 2A-2F skal minimum de tre siste revisjonsnummer og revisjonshistorie stå i revisjonsfeltet ved overlevering til driftarkivene. Siste "som bygget" revisjonsnummer i prosjektet som er angitt i felt 2A-2F og 4D tilsvarer da revisjonsnummer angitt i felt 5B ved overlevering til driftsarkivene.
  • all bruk av feltene 3D-3F skal godkjennes av Bane NOR, Teknologi slik at dokumenthåndteringssystemet kan ivareta registrering av feltene.

  Bane NORs tegningsnummer i felt 5A skal tildeles gjennom Bane NORs dokumenthåndteringssystem.

  DokumentasjonskravSørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00212Felles bestemmelser2Skader og feil som kan føre til verdiforringelse, bør utbedres ved første anledning ut fra økonomiske vurderinger.IntensjonskravSikre at feil som kan føre til verdiforringelse blir utbedret.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
  TRV:00228Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlag skal angi hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for prosjekteringen. Vurdering og kvalitetssikring av at gitte forutsetningene er korrekte, slik at anlegget faktisk kan bygges i henhold til prosjektert underlag, skal gjennomføres.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsundelaget er korrekt dokumentert mht. til ev. forutsetninger slik at anlegget bygges iht. prosjektert underlag.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00190Felles bestemmelser2Før søknad om dispensasjon innvilges eller avslås, skal den interne enhet som har myndighet til å behandle søknaden selv gjennomgå og vurdere alle virkninger av innvilget dispensasjon.IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
  TRV:00256Felles bestemmelser2Bane NORs standard skriveroppsett skal benyttes på Bane NORs tegninger
  1. Unntak: Avvikende skriveroppsett kan benyttes når det er nødvendig for å oppnå bedre lesbarhet.
  2. Utførelse: Avvikende skriveroppsett skal dokumenteres ved at benyttet skriveroppsett inkluderes i leveransen.
  DokumentasjonskravSørge for at tegninger har standardiserte farger og strektykkelser.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Standard farger og strektykkelser
  TRV:00207Felles bestemmelser2▶ Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med L (for lavere myndighetsnivå) skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret.SikkerhetskravSikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00223Felles bestemmelser2▶ Systemendringer i jernbaneinfrastrukturen skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravSikre at godkjenning av systemendringer i jernbaneinfrastrukturen utføres av ansvarlig enhet i Bane NOR og at det er entydig spesifisert hvilken enhet som har dette ansvaret.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Systemendringer
  TRV:00239Felles bestemmelser2
 • Innholdet i sluttdokumentasjonen skal avtales med byggherren.
 • Eier av anlegget skal kontrollere at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget ved overtagelse, og at dokumentasjonen oppbevares og vedlikeholdes forsvarlig gjennom anleggets levetid.
 • Det skal foretas nødvendige stikkprøver for å dokumentere at utført arbeid er i henhold til beskrevet nøyaktighet og innenfor foreskrevne krav.
 • DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00251Felles bestemmelser2Forslag til ny/endring av systemdokumentasjon skal sendes inn for godkjenning og ajourføring til den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares.DokumentasjonskravSikre at systemfokumentasjonen til enhver tid er gyldig og komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00202Felles bestemmelser2For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal [EN 50126] (2017) benyttes.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at progamvarebaserte systemer i infrastrukturen får et tilfredsstillende sikkerhets- og kvalitetsnivå ved at de utvikles i tråd med egnet standard.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
  TRV:07814Felles bestemmelser2▶ Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre (direkte berøring).Utformingskrav;SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00218Felles bestemmelser2For systemer og komponenter der Bane NOR har utgitt tekniske spesifikasjoner skal disse følges.
  1. Tekniske spesifikasjoner finnes på https://trv.banenor.no/ts/Hovedside.
  SikkerhetskravSikre at kun gyldige kravspesifikasjoner benyttes i den grad de eksisterer, og at det er entydig hvilke kravspesifikasjoner som er gyldige.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
  TRV:00234Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være ferdig utarbeidet og godkjent før bygging igangsettes.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett før bygging igangsettes.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  … flere resultater