Kravliste 501

Eksporter listen til CSV. Se oppskrift for import til Excel. Tilbake til Kravlisteoversikten


Kravliste for gjeldende krav for bok 501 i Teknisk regelverk

 BokKap.Vedl.KravtekstKravtypeKravhensiktKravlokasjon
TRV:00219Felles bestemmelser2Ved utskifting til nye komponenter og systemer skal kun godkjente komponenter og systemer brukes, der det er krav om dette. Godkjenningen utføres av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravSikre at kun godkjente systemer og komponenter benyttes i den grad de er egnet til den tiltenkte anvendelsen.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
TRV:00186Felles bestemmelser2▶ I de tilfeller der Bane NOR stiller strengere krav enn forskriftene, enten spesifikt eller gjennom normer og standarder, skal Bane NORs krav følges. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon viser hvilke modale hjelpverb som er benyttet i regelverket, hvordan de skal forstås og hvem som har myndighet til å gi dispensasjon.Sikkerhetskrav;IntensjonskravSikre at Bane NORs tekniske regler kommer til anvendelse der disse er mer utfyllende enn i overordnede lover og forskrifter, forutsatt at reglene er i samsvar med disse.Felles_bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet
TRV:00230Felles bestemmelser2Prosjekterende enhet skal utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende krav og forutsetninger.
 1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
DokumentasjonskravSikre at samsvarserklæring blir utstedt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
TRV:00218Felles bestemmelser2For systemer og komponenter der Bane NOR har utgitt tekniske spesifikasjoner skal disse følges.
 • Tekniske spesifikasjoner finnes på https://trv.banenor.no/ts/Hovedside.
 • SikkerhetskravSikre at kun gyldige kravspesifikasjoner benyttes i den grad de eksisterer, og at det er entydig hvilke kravspesifikasjoner som er gyldige.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser
  TRV:00231Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges ut fra underlaget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00221Felles bestemmelser2Ved montering av komponenter/systemer der det kreves sporbarhet skal nødvendige opplysninger registreres i sentral infrastrukturdatabase.SikkerhetskravSikre at historikk og status for kritiske innmonterte systemer og komponenter til enhver tid er kjent og tilgjengelig.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Sporbarhet
  TRV:00196Felles bestemmelser2Levetidsperspektivet og kontinuerlig kvalitetsforbedring skal inngå i alle faser.IntensjonskravSikre at teknologivalg skal skje på bakgrunn av en helhetsvurdering av systemenes kostnader, tekniske egenskaper og oppfyllelse av tiltenkt funksjon med påkrevd kvalitet gjennom hele levetiden.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00337Felles bestemmelser2På skjematiske tegninger der Bane NOR har satt krav til jernbanespesifikke symbolers utførelse, skal disse benyttes. Se Felles bestemmelser/Definisjoner, forkortelser og symboler/Symboler. For symboler som Bane NOR ikke har satt krav til eller som ikke er jernbanespesifikke, skal symbolet utføres i henhold til aksepterte standarder for fagområdet der slike finnes.DokumentasjonskravSikre bruk av standardiserte symboler på tegninger.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Symboler og maler
  TRV:00338Felles bestemmelser2Bane NORs standardiserte tittelfelt for tegninger skal benyttes. Se Tittelfelt for tekniske tegninger. For prosjekter skal tittelfelt Tittelfelt for tekniske tegninger i prosjekter benyttes. Plassering av tittelfelt skal utføres etter [NS EN ISO 5457], normalt nede til høyre på tegningen. Tittelfeltene og revisjonslinjen ligger som vedlegg til dette kapittelet. Se:Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Vedlegg.DokumentasjonskravSørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt og tittelfeltplassering.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00229Felles bestemmelser2Strukturen på dokumentasjonen skal være i tråd med relevante normer innen fagområdet. Videre skal det sikres at det er tydelig sporbarhet i alle dokumenter fra sluttdokumentasjon tilbake til kildedokumentasjon. Det skal for all dokumentasjon være en beskrivelse av hvordan sporbarheten ivaretas.DokumentasjonskravSikre samsvar mellom dokumentasjonsstruktur og relevante normer. Dokumentere hvordan sporbarheten er ivaretatt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00238Felles bestemmelser2Utførende enhet bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
  DokumentasjonskravSikre at det utstedes samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygget korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00198Felles bestemmelser2Det skal velges blant forhåndsdefinerte teknologiske løsninger.IntensjonskravSikre at det norske jernbanenettet standardiseres ved å redusere antall varianter av teknologiske løsninger.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00224Felles bestemmelser2▶ Vedlikehold som krever bruk av måleinstrumenter skal utføres med kalibrerte instrumenter. Leverandørens krav til vedlikehold og kalibrering skal følges. Instrumentet skal være merket med dato for siste kalibrering.Sikkerhetskrav;UtførelseskravSikre at måleinstrumenter er korrekt kalibrert ved anvendelse i jernbaneinfrastrukturen.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Kalibrering av måleinstrumenter
  TRV:00215Felles bestemmelser2▶ Mennesker skal være beskyttet mot fare som kan oppstå ved berøring av anleggsdel i de tekniske anleggene som kan bli spenningssatt ved feil (indirekte berøring).SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00253Felles bestemmelser2Infrastruktureier skal ha rutiner for versjonshåndtering av dokumenter, tegninger, programvare og utstyr for de anlegg som skal vedlikeholdes.DokumentasjonskravSikre at anleggsdokumentasjonen, programvaren og utstyret hele tiden er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00257Felles bestemmelser2Anleggene skal dimensjoneres for å fungere sikkert og i henhold til funksjonelle krav under alle miljømessige forhold som anleggene er dimensjonert til å tåle. For tele- og signalanlegg spesielt er dette bestemt av europeisk standard [EN 50125-3].FunksjonskravSikre at utstyr og komponenter ikke fører til skader på miljøet som følge av mangelfull dimensjonering.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Miljøpåvirkning på anlegg og utstyr
  TRV:00233Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal inneholde krav til hvilke spesielle kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner utover obligatoriske dokumenter) utførende enhet skal følge ved bygging av anlegget.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett mht. kravdokumenter som skal anvendes ved bygging av anlegget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00206Felles bestemmelser2▶ Endring av forebyggende vedlikehold (type og/eller intervall) merket med H (for høyere myndighetsnivå) skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret.SikkerhetskravSikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00214Felles bestemmelser2▶ I forbindelse med bygge-/anleggsvirksomhet skal mennesker være beskyttet mot fare som kan oppstå ved direkte og indirekte berøring av spenningsførende deler.SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00200Felles bestemmelser2Krysningsspor skal bygges for en dimensjonerende toglengde på 740 mUtformingskrav;IntensjonskravSikre nødvendig kapasitet og effektivitet for godstrafikk på jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krysningsspor
  TRV:00336Felles bestemmelser2Tegningene bør utformes etter [NS EN ISO 5457] unntatt for enkelte tegningstyper der størrelse og layout er fastsatt i egen mal. Ved slike tilfeller skal malen for den aktuelle tegningstypen benyttes. For tegningstyper som ikke er beskrevet i mal viser Tabell: Arkstørrelser for lange tegninger en oversikt over ønskede tegningsstørrelser for lange formater.DokumentasjonskravSikre standardiserte tegningsstørrelser.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Størrelser og layout på tegneark
  TRV:00192Felles bestemmelser2Nedprioriterte kontrollaktiviteter, kontroll med tilstandsutvikling ved overskridelse av utløsende krav og etterslep på planlagte kontrollaktiviteter skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Bane NOR. Se for øvrig Krav til forebyggende vedlikehold.DokumentasjonskravSikre at infrastruktureier har kontroll med tilstandsutviklingen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Manglende oppfyllelse av vedlikeholdskrav
  TRV:00236Felles bestemmelser2Dispensasjon fra prosjekterte planer skal avklares med gjeldende godkjenningsmyndighet før utførelse. Oversikt over alle krav som ikke er oppfylt, inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med dispensasjon, skal fremkomme i sluttdokumentasjonen.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett mht. alle dispensasjoner.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00211Felles bestemmelser2Skader og feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø, bør utbedres snarest. Dersom skaden eller feilen kan føre til store skader på miljø, skal feilen utbedres umiddelbart (jf.Forurensningsloven §7).IntensjonskravSikre at feil som kan føre til redusert tilgjengelighet for togframføring eller skader på miljø utbedres raskt.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
  TRV:00213Felles bestemmelser2▶ I forbindelse med bygge-/anleggsvirksomhet skal alt arbeid følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser for aktivitet i og nær trafikkert spor, ref. Sikkert arbeid.SikkerhetskravSikre etterlevelse av HMS-krav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00247Felles bestemmelser2Data: Alle data som kreves registrert i BaneData skal oppdateres fortløpende og senest én måned etter at vedlikehold er utført.DokumentasjonskravSørge for at anleggsdokumentsjonen er oppdatert i Banedata.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Data
  TRV:07814Felles bestemmelser2▶ Beskyttelse mot direkte kontakt med spenningssatte deler i kontaktledningsanlegg skal utføres ved hjelp av avstand eller bruk av hindre (direkte berøring).Utformingskrav;SikkerhetskravSikre etterlevelse av elsikkerhetskrav for arbeid i og nær jernbanen.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet
  TRV:00191Felles bestemmelser2Selv om reglene ikke har tilbakevirkende kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende regelverk.IntensjonskravSikre at nyere krav som er hensiktsmessige mht. kostnader, funksjonalitet eller andre relevante forhold, blir tatt inn i prosjektet.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Behov for dispensasjon ved endring av regler
  TRV:00225Felles bestemmelser2Utstyr og komponenter skal beskyttes slik at de ikke skades under transport, lagring, installasjon og drift som følge av miljømessige forhold.FunksjonskravHindre at utstyr og komponenter skades skades under transport, lagring, installasjon og drift som følge av miljømessige forhold.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Miljøpåvirkning på anlegg og utstyr
  TRV:00343Felles bestemmelser2I tillegg til anleggsbeskrivelsen skal det her redegjøres for krav som ikke er oppfylt etter regelverket. Alle dispensasjoner skal være dokumentert under dette punktet. Eventuell mangel på standardisert utførelse skal beskrives og dokumenteres ved hjelp av beregninger/tegninger.DokumentasjonskravSikre at alle avvik fra regelverket er tilstrekkelig dokumentert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Informasjon om feil og mangler
  TRV:00227Felles bestemmelser2
 • Prosjekteringsunderlaget skal være tilstrekkelig detaljert og inneholde nødvendige opplysninger til at anlegget skal kunne bygges i henhold til gjeldende krav.
 • Prosjekteringsunderlaget skal angi hvilke kravdokumenter (forskrifter, regelverk, standarder og spesifikasjoner) som er lagt til grunn for prosjekteringen. Benyttet versjon av de ulike kravdokumentene skal angis.
 • Oversikt over alle dispensasjoner fra kravdokumentene skal fremkomme i prosjekteringsunderlaget. Manglende oppfyllelse av krav skal være avklart med respektive dispensasjonsmyndighet før byggearbeider starter. Oversikt over alle dispensasjoner inkludert nødvendig dokumentasjon i forbindelse med godkjenning av dispensasjonene skal fremkomme i sluttdokumentasjonen.
 • DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsundelaget er komplett og tilstrekkelig dokumentert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00342Felles bestemmelser2Krav til faglig innhold i dokumentasjonen for det enkelte anlegg er gitt i Regler for bygging, kapittel 4, for det enkelte fag. Der det finnes registre i sentral infrastrukturdatabase for de data som er overlevert i sluttdokumentasjonen, skal disse registreres der.DokumentasjonskravSikre at data fra sluttdokumentasjon er registrert i sentral infrastrukturdatabase.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Innhold i dokumentasjonen
  TRV:00340Felles bestemmelser2Dokumentmaler bør benyttes og er tilgjengelig i produksjonsformat som vedlegg til dette kapittelet. Se: Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#VedleggDokumentasjonskravSørge for at andre tekniske dokumenter får riktig tittelfelt og tittelfeltplassering.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00234Felles bestemmelser2Prosjekteringsunderlaget skal være ferdig utarbeidet og godkjent før bygging igangsettes.DokumentasjonskravSikre at prosjekteringsunderlaget er komplett før bygging igangsettes.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Prosjektering
  TRV:00197Felles bestemmelser2Det skal velges internasjonalt anerkjent og etablert teknologi.IntensjonskravSikre kostnadseffektive løsninger med god forutsigbarhet og trygghet for tilgang på reservedeler og support på lang sikt.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Strategiske føringer
  TRV:00237Felles bestemmelser2For alle kontrakter skal sluttdokumentasjon leveres. I tillegg skal all dokumentasjon som er produsert i løpet av kontraktsperioden oppbevares av leverandøren i et visst tidsrom, spesifisert i kontrakten. Leverandøren kan ikke tilintetgjøre dokumentasjonen uten byggherrens (evt. driftsorganisasjonens) tillatelse. Sluttdokumentasjonen, som beskrevet her, er den delen av den totale dokumentasjonen som forutsettes overlevert byggherren senest ved overtakelse av anlegget.DokumentasjonskravSikre at sluttdokumentasjonen er komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging
  TRV:00223Felles bestemmelser2▶ Systemendringer i jernbaneinfrastrukturen skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.SikkerhetskravSikre at godkjenning av systemendringer i jernbaneinfrastrukturen utføres av ansvarlig enhet i Bane NOR og at det er entydig spesifisert hvilken enhet som har dette ansvaret.Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Systemendringer
  TRV:00208Felles bestemmelser2Ved utførelse av vedlikeholdsaktiviteter skal Bane NORs egne prosedyrer følges når det henvises til slike i arbeidsrutiner eller regelverk.UtførelseskravSikre at krav og anbefalinger i Teknisk regelverk blir imøtekommet i driftsfasen.Generelle bestemmelser, Krav til forebyggende vedlikehold
  TRV:00187Felles bestemmelser2Anbefalinger: Som utgangspunkt skal prosjektene legge til grunn at infrastruktureier ønsker at alle anbefalinger følges.IntensjonskravSikre at ev. avvik fra anbefalinger er avklart med og godkjent av infrastruktureier.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Gyldighet
  TRV:00339Felles bestemmelser2
  • feltene 1A-1D skal fylles ut slik at de samlet sett angir området tegningen gjelder for og beskriver innholdet i tegningen på en tilfredsstillende måte
  • i felt 1E skal dokumenttype angis
  • i felt 2B skal revisjon 000 aldri fjernes. Siste revisjon skal alltid stå øverst.
  • feltene 2E-2F skal signeres av den som kotrollerer og den som godkjenner dokumentasjonen.
  • i felt 2C skal dato angis på følgende måte: DD.MM.ÅÅÅÅ.
  • i felt 2A-2F skal minimum de tre siste revisjonsnummer og revisjonshistorie stå i revisjonsfeltet ved overlevering til driftarkivene. Siste "som bygget" revisjonsnummer i prosjektet som er angitt i felt 2A-2F og 4D tilsvarer da revisjonsnummer angitt i felt 5B ved overlevering til driftsarkivene.
  • all bruk av feltene 3D-3F skal godkjennes av Bane NOR, Teknologi slik at dokumenthåndteringssystemet kan ivareta registrering av feltene.

  Bane NORs tegningsnummer i felt 5A skal tildeles gjennom Bane NORs dokumenthåndteringssystem.

  DokumentasjonskravSørge for at tekniske tegninger får riktig tittelfelt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til utforming, Tittelfelt
  TRV:00254Felles bestemmelser2Infrastruktureier skal ha rutiner for endring av programvare og funksjonalitet i utstyrsmoduler/delsystem.DokumentasjonskravSikre at programvare og funksjonalitet i utstyrsmoduler/delsystem er oppdatert og korrekt.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00202Felles bestemmelser2For programvarebaserte systemer i infrastruktur skal [EN 50126] (2017) benyttes.Utførelseskrav;SikkerhetskravSikre at progamvarebaserte systemer i infrastrukturen får et tilfredsstillende sikkerhets- og kvalitetsnivå ved at de utvikles i tråd med egnet standard.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Krav til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS)
  TRV:00190Felles bestemmelser2Før søknad om dispensasjon innvilges eller avslås, skal den interne enhet som har myndighet til å behandle søknaden selv gjennomgå og vurdere alle virkninger av innvilget dispensasjon.IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
  TRV:00210Felles bestemmelser2▶ Skader og feil som kan føre til personskade eller brann, skal utbedres umiddelbart.SikkerhetskravSikre at feil som kan medføre skade på personer eller brann utbedres umiddelbart.Generelle bestemmelser, Tid til utbedring av feil
  TRV:00226Felles bestemmelser2Utstyr og komponenter skal vedlikeholdes slik at det ikke forekommer utslipp som er i strid med Forurensningsloven.FunksjonskravHindre at manglende vedlikehold av utstyr og komponenter fører til skader på miljøet.Generelle bestemmelser, Miljøkrav, Ytre miljø
  TRV:00216Felles bestemmelser2▶ Alt sikkerhetskritisk utstyr skal til en hver tid være i en slik tilstand at krav til sikkerhet oppfylles.SikkerhetskravForhindre svikt av sikkerhetsfunksjoner som kan utløses av feil på utstyret.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter
  TRV:00251Felles bestemmelser2Forslag til ny/endring av systemdokumentasjon skal sendes inn for godkjenning og ajourføring til den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.DokumentasjonskravSikre at systemfokumentasjonen til enhver tid er gyldig og komplett.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Krav til håndtering
  TRV:00188Felles bestemmelser2Ved mangel på oppfyllelse av krav i Teknisk regelverk skal det søkes den interne enhet som har myndighet til å behandle en slik søknad om dispensasjon.
  1. Søknaden skal sendes og behandles og dispensasjon skal gis før regelverket kan fravikes.
  2. Søknad om dispensasjon skal samtidig avklares med infrastruktureier når denne ikke selv søker om/behandler dispensasjonen.
  3. Søker om dispensasjon fra skal-krav, jf. Tabell: Myndighet til å gi dispensasjon, skal benytte eget, elektronisk søknadsskjema tilgjengelig fra regelverkets hovedside.
  IntensjonskravSikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk
  TRV:00243Felles bestemmelser2Overtagelse: Ved overtagelse av anlegg skal infrastruktureier sikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Sikkerhetskrav;DokumentasjonskravSikre at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig og oppdatert slik anlegget er bygget.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Overtagelse
  TRV:00248Felles bestemmelser2Kobling mellom systemer: Arkivsystemene skal ha en objektID-tilknytning mot Banedata.Sikre at relasjoner mellom arkivsystemer og Banedata er oppdatert.Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Kobling mellom systemer
  … flere resultater