Skilt/Plassering av skilt langs sporet/Skiltoversikt

< Skilt‎ | Plassering av skilt langs sporet(Omdirigert fra 515/5)

Innhold

1 Hensikt og omfang

Kapitlet gir en oversikt over de skilt som benyttes langs det statlige jernbanenettet i Norge. Skiltene er presentert visuelt, med angivelse av bruksområde og plassering. Kapitlet skiller mellom tre ulike grupper av skilt:

 • Skilt for kjørende personell. Betydningen av skiltene for kjørende personell se: Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), kap. 8 Signaler
 • Skilt for vedlikeholdspersonell
 • Skilt for tredjeperson. Dette er skilt med advarsel om farer, forbudsskilt etc.

2 Signalskilt

Høydereferanse: Angitt høyde for skilt refererer til skinneoverkantplan (SOK).

For krav og lenker til underlag for prosjektering av ERTMS se Signal/Prosjektering/ERTMS.
Signaler med "E" foran signalnummeret (for eksempel Signal E65K «Heving av strømavtaker») benyttes kun på strekninger med ERTMS.


2.1 Signal 65A «Jordet seksjon»

Signal 65A «Jordet seksjon»

TRV:01252

Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker ikke må kjøre forbi signalet uten etter tillatelse av skifteleder.

Skiltet skal settes opp på høyre side av sporet ved sporvekselen(e) inn til vedkommende spor, på åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

 1. Utførelse: Ligger den jordete seksjonen langt fra sporvekselen, kan signalet settes opp innenfor sporvekselen i tilstrekkelig avstand foran seksjonen.
 2. Utførelse: Signalet kan ha lampe. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) på den vannrette streken er seksjonen spenningsførende, og det kan kjøres forbi signalet.
 3. Utførelse: Se tegning EH-800245-000
2.2 Varselsignal for kontaktledningssignal

2.2.1 Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningssignal»

Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningssignal»

TRV:01253

Varsler om utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon) eller senking av strømavtaker:
Signalet varsler om utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon) eller senking av strømavtaker. Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å koble ut strømavtakeren.

Skiltet skal settes opp 500 meter foran signal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon» og signal 65E «Senking av strømavtaker», på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utførelse: Se tegning EH-800246-000
2.2.2 Signal E65H «Varsel om senking av strømavtaker»

Signal E65H «Varsel om senking av strømavtaker»

TRV:08131

Varsel om senking av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65J «Senket strømavtaker».

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.2.3 Signal E65L «Varsel om nøytralseksjon (dødseksjon)»

Signal E65L Varsel om nøytralseksjon (dødseksjon)

TRV:08132

Varsel om senking av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal normalt settes opp i tilstrekkelig avstand (minst 150 meter) foran signal E65M «Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon).

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.3 Utkobling og innkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon)

2.3.1 Signal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon (dødseksjon)»

Signal 65C «Utkobling foran nøytralseksjon»

TRV:01254

Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker skal være utkoblet før lokomotivet kjører forbi signalet. Signalet kan ha lampe satt opp mellom de to loddrette strekene. Når lampen lyser (hvitt, fast lys) er seksjonen spenningsførende, og det er ikke nødvendig å koble ut strømavtakeren.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming: Se tegning EH-800247-000
2.3.2 Signal E65M «Utkobling i nøytralseksjon (dødseksjon)»

Signal E65M Utkobling i død seksjon

TRV:08133

Utkobling av trekkraftkjøretøy:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran nøytralseksjon

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.3.3 Signal 65D «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»

Signal 65D «Innkobling etter nøytralseksjon»


TRV:01255

Angir at lokomotiv med hevet strømavtaker kan kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:Se tegning EH-800248-000
2.3.4 Signal E65N «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»

Signal E65N «Innkobling etter nøytralseksjon (dødseksjon)»

TRV:08134

Innkobling av trekkraftkjøretøy:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter nøytralseksjon

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.4 Senking og heving av strømavtaker

2.4.1 Signal 65E «Senking av strømavtaker»

Signal 65E «Senking av strømavtaker»

TRV:01256

Angir at strømavtakeren skal være senket før lokomotivet kjører forbi signalet. Mellom signal 65E «Senking av strømavtaker» og signal 65F «Heving av strømavtaker» skal kjørehastigheten ikke være over 50 km/h hvis ikke lavere hastighet er bestemt. Hvis varselsignal for signal 65E «Senking av strømavtaker» er nødvendig, skal signal 65B «Varselsignal for 65C og 65E» (uten lampe) brukes.


Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der lokomotiv (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:Se tegning EH-800249-000
2.4.2 Signal E65J «Senket strømavtaker»

Signal E65J «Senket strømavtaker»

TRV:08135

Senket strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand foran strekning der trekkraftkjøretøy (på grunn av ledningsskade eller annen årsak) ikke kan kjøre med hevet strømavtaker

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.4.3 Signal 65F «Heving av strømavtaker»

Signal 65F «Heving av strømavtaker»

TRV:01257

Angir at strømavtakeren kan heves og kobles inn når lokomotivet har kjørt forbi signalet. Når lokomotiver kjøres i fellesstyring, må ikke strømavtakeren heves før bakerste lokomotiv har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der lokomotiv ikke kan kjøre med hevet strømavtaker, på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming:EH-800250-000
2.4.4 Signal E65K «Heving av strømavtaker»

Signal E65K «Heving av strømavtaker»

TRV:08136

Heving av strømavtaker:

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal settes opp i tilstrekkelig avstand etter strekning der trekkraftkjøretøy ikke kan kjøre med hevet strømavtaker.

Utførelse: Skiltet skal settes opp på egen stolpe i ca. 4 meters høyde.
2.5 Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy»

Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy»

TRV:01258

Angir at trekkraftkjøretøy med hevet strømavtaker skal stoppe foran signalet. Når lokomotiver kjøres i fellesstyring, må ikke strømavtakeren heves før bakerste lokomotiv har kjørt forbi signalet.

Skiltet skal settes opp ved og angir grensen mellom spor med og uten kontaktledning, eller der spor bak signalet ikke har kjørbar kontaktledning, på åk, bæreline, vegg eller egen stolpe i ca. 4 meters høyde.

Utforming: Se tegning EH-800251-000
2.6 Signal 66 «Togvei slutt»

Signal 66 «Togvei slutt»

Anvendelsesområde

 1. Signalet betyr at innkjørtogveien er slutt. Tog som skal stoppe på stasjonen, skal stoppe foran signalet, med mindre det blir gitt ordre om/signal for å kjøre lenger frem.
 2. Signalet skal bare brukes for å forkorte innkjørtogveien.

Plassering

TRV:01259

Skiltet skal settes opp på egen stolpe, i åk eller på dvergsignal, normalt på høyre side av vedkommende togspor. Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal det settes opp en pil på stolpen som viser hvilket spor signalet gjelder for.

Utførelse: Se tegning KO-701837-000


2.7 Orienteringssignaler

2.7.1 Signal 67A «Orienteringssignal»

Signal 67A «Orienteringssignal»

Anvendelsesområde

Settes opp der tog skal gi signal «Tog kommer».

Brukes når signal 67B, C eller D ikke passer.

Plassering

TRV:01260

Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang, holdeplass mv.

Utforming: Se tegning KO-701839-000


2.7.2 Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang»

Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang»

Anvendelsesområde

Brukes ved planovergang der tog skal gi signal «Tog kommer».

Ved planoverganger med automatisk hel- eller halvbomanlegg (Ba eller ½ Ba) kan signalet sløyfes.

Plassering

TRV:01261

Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca. 3 meter over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang.

Utforming: Se tegning KO-701840-000


2.7.3 Signal 67C «Orienteringssignal for holdeplass»

Signal 67C «Orienteringssignal for holdeplass»

Anvendelsesområde

Brukes ved holdeplass der tog skal gi signal «Tog kommer». Under signalet kan det settes opp skilt med navn på vedkommende holdeplass. Brukes ikke ved holdeplass/stasjon som har varsling av passerende tog iht. TRV:03968.

Plassering

TRV:01262

Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca. 3 meter over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende holdeplass.

Utforming: Se tegning KO-701841-000


2.7.4 Signal 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass»

Signal 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass»

Anvendelsesområde

Brukes ved holdeplass og planovergang der tog skal gi signal «Tog kommer».

Ved planoverganger med automatisk hel- eller halvbomanlegg (Ba eller ½ Ba) kan signalet erstattes med 67 C. Under signalet kan det settes opp skilt med navn på vedkommende holdeplass.

Plassering

TRV:01263

Skiltet skal settes opp på egen stolpe. Skiltets overkant plasseres ca 3 meter over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet, 250 – 500 meter foran vedkommende planovergang og holdeplass.

Utforming: Se tegning KO-701842-000


2.7.5 Signal 67E «Orienteringssignal dagtid»

Signal 67E «Orienteringssignal dagtid»

Anvendelsesområde

Angir at signal «Tog kommer» ikke skal gis mellom kl. 22:00 og kl. 06:00.

Plassering

Signal 67E kan settes opp under signal 67A, B, C eller D.

Utforming: Se tegning KO-800069-000


2.8 Hastighetssignaler

2.8.1 Signal 68A «Nedsatt kjørehastighet»

Signal 68A «Nedsatt kjørehastighet»

Anvendelsesområde

Angir høyeste tillatte kjørehastighet på linjen og i hovedtogspor. Kjørehastigheten skal settes ned til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall øverst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering

TRV:01264

a) Skiltet skal settes opp så langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra at den kan gjennomføres, se Signal/Prosjektering/ATC/Målavstandstabeller

TRV:01265

For strekninger uten hastighetsovervåkning gjelder: For hastighetsreduksjoner større enn eller lik 50 km/h der utgangshastigheten er høyere enn eller lik 100 km/h, skal hastigheten nedtrappes i to trinn eller det skal settes opp et repeterskilt.

 • Utførelse for nedtrapping: Hvert trinn skal redusere det halve av hastighetsreduksjonen.
 • Utførelse for nedtrapping: Skilt for nedtrapping nummer to skal plasseres ca 100 meter etter første markeringsmerke.
 • Utførelse for repeterskilt: Repeterskilt plasseres 100-200 meter etter hastighetsskiltet.

Utforming: Se tegning KO-701844-000


Nedtrapping benyttes normalt. Repeterskilt benyttes der det kan kombineres med hastighetsskilt i utkjørstogvei eller der nedtrapping krever større inngrep.


Skiltet plasseres som regel på høyre side av sporet i én av følgende anlegg:

 • ca. 3 m høy stolpe
 • lyssignal
 • åk


2.8.2 Signal 68B «Økt kjørehastighet»

Signal 68B «Økt kjørehastighet»

Anvendelsesområde

Angir høyeste tillatte kjørehastighet på linjen og i hovedtogspor. Kjørehastigheten kan økes til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall nederst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering

TRV:01266

a) Skiltet skal plasseres der hvor hastighetsøkningen gjelder fra, som regel på høyre side av sporet i én av følgende anlegg:

 • ca. 3 m høy stolpe
 • lyssignal
 • åk

Utforming: Se tegning KO-701845-000


2.8.3 Signal 68C «Avvikende hastighet»

Signal 68C «Avvikende nedsatt/økt kjørehastighet»

Anvendelsesområde

Se: Trafikkregler, Kapittel 8, Hastighetssignaler.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10. Et lite 5-tall øverst til høyre i tillegg til det store tallet betyr 5 km/h høyere hastighet.

Plassering

TRV:01267

a) Skiltet skal settes opp så langt foran vedkommende sporveksel (normalt ved forsignalet) at hastighetsnedsettelse kan gjennomføres. Settes som regel opp på høyre side av sporet i én av følgende anlegg:

 • ca. 3 m høy stolpe
 • lyssignal
 • åk
 • stolpe med signal 68A/68B

Utforming: Se tegning KO-701847-000


2.8.4 Signal 68D «Markeringsmerke»

Signal 68D «Markeringsmerke»

Anvendelsesområde

Angir stedet der kjørehastigheten etter signal 68A og 69A gjelder fra.

Plassering

TRV:01268

a) Skiltet skal settes opp på baksiden av signal 68B eller på egen stolpe.

Utforming: Se tegning KO-701848-000


2.8.5 Signal 68F «Tilleggshastighet»

Signal 68F ”Tilleggshastighet»

Anvendelsesområde

Det gule underskiltet angir tilleggshastighet (km/h) for togmateriell som er tillatt fremført med slik hastighet.

Plassering

TRV:01269

a) Skiltet skal plasseres under signal 68A/68B.


Utforming: Se tegning KO-701843-000


2.8.6 Signal 68G «Hastighet for krengetog»

Signal 68G ”Hastighet for krengetog»

Anvendelsesområde

Det blå skiltet angir høyeste tillatte hastighet (km/h) for krengetog.

Plassering

TRV:01270

a) Skiltet skal plasseres under signal 68A/68B og eventuelt signal for tilleggshastighet.


Utforming: Se tegning SA-045429-000


2.8.7 Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet»

Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet»

Anvendelsesområde

Angir at kjørehastigheten midlertidig skal settes ned til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på signalet multiplisert med 10.

Plassering

TRV:01271

a) Skiltet skal settes opp på 1-3 m høy stolpe.

Settes opp så langt foran det punktet hastighetsnedsettelsen gjelder fra at den kan gjennomføres. Det vil si i henhold til målavstandstabellen + 150 meter, se Signal/Prosjektering/ATC/Vedlegg a: Målavstandstabeller og Signal/Prosjektering/ATC avsnitt 6: Midlertidige_hastighetsnedsettelser,


2.8.8 Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører»

Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører»

Anvendelsesområde

Angir at midlertidig nedsatt hastighet opphører og at hastigheten kan økes til det som er angitt på signalet.

Høyeste tillatte hastighet (km/h) er tallet på skiltet multiplisert med 10.

Plassering

TRV:01272

a) Skiltet skal settes opp på 1-3 m høy stolpe, etter bestemmelsene for signal 68A/68B.


2.9 Signaler for driftsbanegård

2.9.1 Signal 104A «Driftsbanegård begynner»

Signal 104A, Driftsbanegård begynner

TRV:08153

Driftsbanegård: Skiltet skal settes opp der driftsbanegård begynner.
Utførelse: Skiltet settes opp på 2,0 meter høy stolpe til høyre for sporet.
2.9.2 Signal 104B «Driftsbanegård slutter»

Signal 104B, Driftsbanegård slutter

TRV:08154

Driftsbanegård: Skiltet skal settes opp der driftsbanegård slutter.
Utførelse: Skiltet settes opp på 2,0 meter høy stolpe til høyre for sporet.
2.10 Signaler for anleggsområde-jernbane

2.10.1 Signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner»

Anleggsområde-jernbane begynner

Anvendelsesområde

Angir grensepunktene for der et anleggsområde begynner.

TRV:01315

Plassering av signal for «Anleggsområde-jernbane begynner»:

 1. Utførelse: Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
 2. Utførelse: Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
 3. Utførelse: Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.

Utforming: Se tegning KO-066987-0002.10.2 Signal 105B «Anleggsområde-jernbane slutter»

Anleggsområde-jernbane slutter

Anvendelsesområde

Angir grensepunktene for der et anleggsområde slutter.

TRV:01316

Plassering av signal for «Anleggsområde-jernbane slutter»:

 1. Utførelse: Skiltet skal settes opp på 1-3 m høyt stativ eller stolpe, fortrinnsvis med ett av hvert skilt på hver side av stativet/stolpen.
 2. Utførelse: Skiltet kan plasseres midt i spor eller til høyre for det sporet skiltet gjelder for.
 3. Utførelse: Skiltets festeanordning skal være utformet på en slik måte at skiltet ikke påvirkes av vind eller trykk/sug krefter fra passerende trafikk.

Utforming: Se tegning KO-066988-0002.11 Signalskilt for skift

2.11.1 Signal 106 «Stopp for skift»

Signal 106 «Stopp for skift»

TRV:08126

Stopp for skift: Skiltet skal markere grensen for skifting.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649.

Utførelse: Skiltet kan settes opp i stedet for grensestolpe. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.
2.11.2 Signal 107 «Sikringsanlegg slutter»

Signal 107 «Sikringsanlegg slutter»

TRV:08127

Sikringsanlegg slutter: Signalet skal markerer overgang til område som ikke inngår i sikringsanlegg.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Signalet kan brukes på strekning uten ERTMS. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.
2.11.3 Signal 108 «Sikringsanlegg begynner»

Sikringsanlegg begynner: Signalet skal markere overgang til område som inngår i sikringsanlegg.

Utførelse: Skiltet skal utformes i henhold til 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i ERP-30-S-00097.

Utførelse: Signalet kan brukes på strekning uten ERTMS. Dette må avklares med Trafikk i hvert enkelt tilfelle.

Signal 108 «Sikringsanlegg begynner»
2.12 Opplysningsskilt

2.12.1 Signal 101 «Identifikasjonsskilt»

Signal 101 ”Identifikasjonsskilt”

Anvendelsesområde

Skilt som anvendes for unik identifikasjon av lyssignal med signaltype, signalnummer og stedskode

Plassering

TRV:01308

a) Skiltet skal settes opp på signalmast.

Rektangulær utforming: Se tegning SA-800205-000
Rund utforming: Se tegning SA-800207-0002.12.2 Signal 103 «Sidesporskilt»

Sidesporskilt

Anvendelsesområde

Angir stedsnavn og kilometer, unntaksvis låstype, for sidespor til linjen (figuren er et eksempel).

Plassering

TRV:01569

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe med front mot hovedspor, ved siden av betjeningsskap/kiosk.


2.12.3 Signal 102A «Pilskilt»

Signal 102 ”Pilskilt”

Anvendelsesområde

a) Sportilhørighet: Hvis det kan være tvil om hvilket spor signalet gjelder for, skal skiltet settes opp for å vise sportilhørighet.

Plassering

TRV:01309

b) Skiltet skal plasseres over eller under signalet med pil mot det sporet signalet gjelder for.

Utforming: Se tegning SA-800213-000


2.13 Skilt for ATC

2.13.1 Signal 60A «ATC forsignal»

Signal 60A «ATC forsignal»

Anvendelsesområde

Angir at lokomotivfører må være forberedt på eventuell informasjon om vent-hastighet i ATC-panelet som tilsier at hastigheten må reduseres.

Brukes på strekninger med største tillatte hastighet over 130 km/h.

Plassering

TRV:01273

a) Skiltet skal settes opp ved den balisegruppen som har forsignalinformasjon og som ligger foran frittstående forsignal.

Utforming: Se tegning KO-701851-000


2.13.2 Signal 60B «ATC repeter målpunkt»

Signal 60B «ATC repeter målpunkt»

Anvendelsesområde

I tillegg til å angi repeterbalisegruppe, angir den sorte trekanten at repeterbalisegruppen også er målpunkt for den venthastigheten som er gitt ved innkjørhovedsignal/indre hovedsignal.

Plassering

TRV:01274

a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.

Utforming: Se tegning SA-047610-000


2.13.3 Signal 60C «ATC nødbrems»

Signal 60C «ATC nødbrems»

Anvendelsesområde

I tillegg til å angi repeterbalisegruppe, angir den sorte vannrette streken at balisegruppen også i tillegg har nødstoppfunksjon ved kryssing.

Plassering

TRV:01275

a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.

Utforming: Se tegning SA-049509-000


2.13.4 Signal 60D «ATC repeter hastighet»

Signal 60D «ATC repeter hastighet»

Anvendelsesområde

Angir repeterbalisegruppe og settes opp etter behov. I merkets ring kan det være angitt nedre grense for inngrep av ATC-brems, dvs. 1 (10 km/h) eller 4 (40 km/h).

Plassering

TRV:01276

a) Skiltet skal settes opp ved repeterbalisegruppen.

Utforming: Se tegning KO-701852-000


2.13.5 Signal 60E «ATC varsel»

Signal 60E «ATC varsel»

Anvendelsesområde

Angir at hoved- eller forsignal er utstyrt med baliser som kan gi en restriktiv hastighets- beskjed i ATC-panelet uten at signalet viser restriktivt signalbilde.

Plassering

TRV:01277

a) Skiltet skal settes opp på hoved- eller forsignalsmast.

Utforming: Se tegning SA-047613-000


2.13.6 Signal 60F «FATC»

Signal 60F «FATC»

Anvendelsesområde

Angir at strekning med fullt utbygd ATC begynner. Alle hastighetsbegrensninger vises i ATC-panelet.

Plassering

TRV:01278

a) Skiltet skal settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved de baliser som initierer overgang til FATC-område.

Utforming: Se tegning KO-800065-000


2.13.7 Signal 60G «DATC»

Signal 60G «DATC»

Anvendelsesområde

Angir at strekning med delvis utbygd ATC begynner.

Plassering

TRV:01279

a) Skiltet skal settes opp på 1-3 meter høy stolpe ved de baliser som initierer overgang til DATC-område.

Utforming: Se tegning KO-800066-000


2.13.8 Signal 60H «ATC slutter»

Signal 60H «ATC slutter»

Anvendelsesområde

Angir strekning hvor ATC slutter. ATC-panelet slukkes automatisk og tennes igjen ved innkjøring på ATC-utbygd strekning.

Plassering

TRV:01280

a) Skiltet skal settes opp på 1-3 meter høy stolpe på grensen mellom utbygd og ikke utbygd ATC-strekning.

Utforming: Se tegning KO-800067-000


2.14 Avstandsskilt

Anvendelsesområde for avstandsskilt 1, 2 og 3, se: Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), 8.64 Avstandsskilt

2.14.1 Signal 61A «Avstandsskilt 1»

Signal 61A «Avstandsskilt 1»


Plassering

TRV:01281

a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.

Utforming: Se tegning KO-701853-000


2.14.2 Signal 61B «Avstandsskilt 2»

Signal 61B «Avstandsskilt 2»


Plassering

TRV:01282

a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.

Utforming: Se tegning KO-701854-000


2.14.3 Signal 61C «Avstandsskilt 3»

Signal 61C «Avstandsskilt 3»


Plassering

TRV:01283

a) Skiltet skal settes opp på 3 m høy stolpe eller på hoved- eller forsignal, som regel på høyre side av sporet.

Utforming: Se tegning KO-800064-000


2.15 Signal 62 «Ugyldighetsskilt»

Signal 62 «Ugyldighetsskilt»

Anvendelsesområde

Angir at hovedsignal, forsignal eller enkelt innkjørsignal skal anses ugyldig.

Plassering

TRV:01284

a) Skiltet skal settes opp på masten til det aktuelle hovedsignal, forsignal og enkelt innkjør- signalapparat.

Utforming: Se tegning SA-019577-000


2.16 Fallviser og stigningsviser

2.16.1 Signal 63A «Fallviser»

Signal 63A «Fallviser»
Signal 63A «Fallviser for bruk i trange profiler»

Anvendelsesområde

TRV:01285

a) Normalt skal fallviser tegning KO-701849-000 benyttes.

 1. Unntak: Der det ikke er plass til fallviser tegning KO-701849-000, kan fallviser for trange profiler tegning KO-800158-000 benyttes.


Tallet angir bestemmende fall i ‰ på strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Sporets trase/Fall og stigninger.

Der det er viktig av hensyn til innbremsing eller igangsetting av tog, eller hvor det foregår skifting, kan absolutt fall angis istedenfor bestemmende fall.

Plassering

TRV:01286

b) Viseren skal settes opp på stolpe 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet.


TRV:01287

c) Viserne skal settes opp ved begynnelsen av fall- eller stigningsstrekningen, samt på steder der bestemmende fall/stigning endres med mer enn 5 ‰.

 1. Unntak: Når bestemmende fall/stigning er mindre enn 5 ‰ anvendes ikke visere.


2.16.2 Signal 63B «Stigningsviser»

Signal 63B «Stigningsviser»
Signal 63B «Stigningsviser for bruk i trange profiler»

Anvendelsesområde

TRV:01288

a) Normalt skal stigningsviser tegning KO-701850-000 benyttes.

 1. Unntak: Der det ikke er plass til stigningsviser tegning KO-701850-000, kan stigningsviser for trange profiler tegning KO-800159-000 benyttes.


Tallet angir bestemmende stigning i ‰ på strekningen. Se Overbygning/Prosjektering/Sporets trase/Fall og stigninger.

Der det er viktig av hensyn til innbremsing eller igangsetting av tog, eller hvor det foregår skifting, kan absolutt stigning angis istedenfor bestemmende stigning.

Plassering

TRV:01289

b) Viseren skal settes opp på stolpe 3 m over skinneoverkantplan (SOK) på høyre side av sporet.


TRV:01290

c) Viserne skal settes opp ved begynnelsen av fall- eller stigningsstrekningen, samt på steder der bestemmende fall/stigning endres med mer enn 5 ‰.

 1. Unntak: Når bestemmende fall/stigning er mindre enn 5 ‰ anvendes ikke visere.


2.17 Orienteringsstolper

2.17.1 Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe»

2 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,2 meters lengde og med sort toppfelt.

Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe»

Anvendelsesområde

Brukes ved:

 • markering av begrenset skiftelengde utenfor ytterste sporveksel, hvor dette er påkrevd
 • markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg
 • markering av grenser for lokomotivstall- og verkstedområder
 • markering av middel mellom spor

Plassering

TRV:01293

a) Ved markering av seksjonsdele som avviker fra innkjørhovedsignalsted skal stolpen settes opp på begge sider av sporet ved innerste dobbeltutligger og seksjoneringsstolpe fjernes.


TRV:01294

b) Ved markering av innkoblingsfelt for veisikringsanlegg skal stolpen plasseres ca 15 meter utenfor innkoblingsfeltet (tilkoblingen for skilletransformator 4).


2.17.2 Signal 64B «Seksjoneringsstolpe»

2 meter høy stolpe med røde og hvite felter av 0,5 meters lengde og med rødt toppfelt.

Signal 64B «Seksjoneringsstolpe»

Anvendelsesområde

TRV:01295

a) Seksjoneringsstolpe skal brukes for å markere kontaktledningens seksjonering og settes opp ved innkjørhovedsignal, blokksignal og enkelt innkjørsignal.

 1. Unntak: Når hovedinnkjørsignal er plassert utenfor ytterste seksjoneringsmast skal det ikke settes opp seksjoneringsstolpe.

Plassering

TRV:01296

b) Stolpen skal settes til høyre for sporet i begge kjøreretninger, minst 20 meter foran seksjonsisolator eller ved seksjoneringens ytre utliggermaster (aldri mellom disse), men ikke nærmere signalet enn 20 meter.


2.17.3 Signal 64C «Rasvarslingsstolpe»

2 meter høy stolpe med gule og hvite felter av 0,2 meters lengde og med gult toppfelt.

Signal 64C «Rasvarslingsstolpe»

Anvendelsesområde

Brukes for markering av rasvarslingsanlegg. Angir hvor rasvarslingsanlegget begynner og slutter.

Plassering

TRV:01297

a) Stolpen skal settes opp ved hver ende av rasvarslingsanlegg.


2.17.4 Signal 64D «Bremsestolpe»

2 meter høy stolpe med gule og sorte felter av 0,5 meters lengde og med gult toppfelt.

Signal 64D «Bremsestolpe»

Anvendelsesområde

Brukes for markering av begynnelse på bremseveien for tog som kjøres med materiell med automatisk hastighetsregulering.

Plassering

TRV:01298

a) Stolpen skal settes opp foran plattformen på strekninger der det kjøres slikt materiell. Nøyaktig plassering avgjøres i hvert enkelt tilfelle.


2.17.5 Signal 64E «Teknisk stolpe»

2 meter høy stolpe med blå og hvite felter av 0,2 meters lengde og med blått toppfelt.

Signal 64E «Teknisk stolpe»

Anvendelsesområde

TRV:01299

a) Skal brukes for markering av teknisk innretning i eller ved sporet:

 • markering av avsporingsindikator
 • markering av baliser for automatisk togkontroll
 • markering av detektor for halemagnet
 • markering av hjuldetektor som ikke er plassert ved et signal


 1. Unntak: Brukes ikke ved ATC-merker når disse har blå/hvit bakside.

Plassering

TRV:01300

b) Stolpen skal settes opp ved:

 • faste avsporingsindikatorer

For markering av baliser på steder hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte teknisk stolpe på grunn av plass- eller montasjebegrensninger, kan det alternativt benyttes "Baliseskilt".


2.17.6 Signal 64F «Dvergsignalstolpe»

0,5 meter høy stolpe med sorte og hvite felter av 0,1 meters lengde og med sort toppfelt.

Signal 64F «Dvergsignalstolpe»

Anvendelsesområde

Brukes ved markering av plass hvor dvergsignalet normalt skulle ha stått. Er ikke tillatt brukt på nye eller ombygde anlegg, jf. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), kapittel 8.2.18 Signal 70 «Planovergangsskilt»

Signal 70 «Planovergangsskilt»

Anvendelsesområde

Signalet varsler om planovergang med automatisk veibom- eller veisignalanlegg.

Plassering

For plassering, se Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg/Planovergangsskilt. Planovergangsskiltet skal plasseres med tilstrekkelig avstand fra planovergangen og slik at forsignal for planovergangssignal (eventuelt planovergangssignal) er synlig i minimum tre sekunder før raskeste tog passerer skiltet.


Planovergangsskiltet skal ikke settes opp i de tilfeller der et hovedsignal er satt i slik avhengighet til veisikringsanlegget at det kun kan vise kjørsignal når planovergangen er sperret.

2.19 Strekning med fjernstyring (FJS) begynner/slutter

2.19.1 Signal 72A «FJS begynner»

Signal 72A «FJS begynner»

Anvendelsesområde

Angir begynnelse på strekning med fjernstyring. Skiltet kan ha tilleggstekst ”begynner”.

Plassering

TRV:01305

a) Skiltet skal normalt settes opp på hovedsignalmast. Settes unntaksvis opp på egen stolpe på grensestasjoner for å unngå skilt på hvert utkjørhovedsignal.


2.19.2 Signal 72B «FJS slutter»

Signal 72B «FJS slutter»

Anvendelsesområde

Angir slutt på strekning med fjernstyring.

Plassering

TRV:01306

a) Skiltet skal normalt settes opp på hovedsignalmast. Settes unntaksvis opp på egen stolpe på grensestasjoner for å unngå skilt på hvert utkjørhovedsignal.


2.20 Signal 73 «Rasvarslingsskilt»

Signal 73 «Rasvarslingsskilt»

Anvendelsesområde

Angir rasvarslingssignal eller hovedsignal satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg.

Plassering

TRV:01301

a) Skiltet skal settes opp på rasvarslingssignalmast eller hovedsignal- eller forsignalmast når signalet er satt i avhengighet til rasvarslingsanlegg.


2.21 Toglengdeskilt og lengdeskilt

2.21.1 Signal 74A «Toglengdeskilt» alternativ 1

Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 1

Anvendelsesområde

Angir hvor langt frem på stasjon eller holdeplass fronten på et tog med angitt lengde skal stoppe.

Plassering

TRV:01303

a) Skiltet skal plasseres ut fra "nullpunkt" avtalt med togselskapene.

TRV:01304

b) Skiltet bør plasseres i en høyde av 3-3,5 meter fra skinneoverkantplan alternativt på annet godt synlig sted.


2.21.2 Signal 74A «Toglengdeskilt» alternativ 2

Signal 74 «Toglengdeskilt» alternativ 2

Anvendelsesområde

Angir hvor langt frem på stasjon eller holdeplass fronten på et tog med angitt lengde skal stoppe.

Benyttes der hvor det er for trangt for metermerke 1, f.eks.0 mellom spor.

Plassering

Som alternativ 1


2.21.3 Signal 74B «Lengdeskilt»

Skiltet kan ha samme utforming som Signal 74A «Toglengdeskilt» alternativ 2.

Signal 74B «Lengdeskilt»

Anvendelsesområde

Skiltet kan settes opp på driftsbanegårder, terminaler og hensettingsspor.

Se.: Trafikkregler for jernbanenettet (TJN), Signaler, 8.71 Toglengdeskilt og lengdeskilt2.22 Kilometerskilt

2.22.1 Signal 75A «Kilometerskilt»

Signal 75A «Kilometerskilt»

Anvendelsesområde

Angir avstand i hele og halve km fra nullpunktet.

Plassering

TRV:01313

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe for hver hel og halv kilometer langs traséen.

 1. Dobbeltspor: På dobbeltsporede strekninger skal det settes opp skilt på begge sider av sporene.
 2. Enkelstspor: På enkeltspor skiltes begge kjøreretninger på samme stolpe, og stolpen bør stå på høyre side sett i km-retningen.
 3. Utførelse: Senter av skiltet skal plasseres ca. 3 m over skinnetopp og 3‒3,5 m fra nærmeste spormidt.
 4. Utførelse: Skiltene settes opp på nøyaktig meter.


2.22.1.1 Skilting av eksakt kilometreringsverdi

Utover hel og halv kilometer og karakteristiske trasépunkter, kan det skiltes med eksakt kilometreringsverdi på kontaktledningsmaster og -mastefundamenter der det er mulig. Der slike skilt benyttes kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype.

Prinsippskisse for skilting av eksakt kilo-metreringsverdi på KL-mast
2.22.1.2 Skilting for vedlikeholdspersonell, 100- og 20-metersmerker på skinne

Som et alternativ til eksakt kilometer, kan hele 100- og 20-metersmerker på skinne benyttes. Anbefalt skilting/merking er da følgende:

 • Hver 100 m skiltes med et heltall mellom 1 og 9 med selvklebende merke, der tallet er sort på varselgul bakgrunn
 • For hver 20 m fra merket settes det av hhv. 1 til 4 prikker med oljekritt

Der slike skilt benyttes kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype.

2.22.2 Signal 75B «Kilometerskilt for tunneler»

Signal 75B «Kilometerskilt for tunneler»

Anvendelsesområde

Settes opp i tunneler hvor profilet ikke tillater bruk av signal 75A.

Plassering

TRV:01314

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe eller brakett festet til vegg.


2.22.3 Signal 75E «Kjedebruddskilt»

Kjedebrudd

Anvendelsesområde

Brukes der endring i linjeføring har gitt brudd i km-avstand fra nullpunktet.

Plassering

TRV:01570

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe på nøyaktig meter med front mot sporet, slik at den del av skiltet som angir km før bruddet er nærmest kilometreringens nullpunkt. På baner med to eller flere spor settes det opp skilt på høyre side av bestemmende spor, alternativt den mest hensiktsmessige siden av traséen.

TRV:01571

b) Senter av skiltet skal plasseres minst 1,5 m over skinneoverkant og 3-3,5 m fra nærmeste spormidt.


2.22.4 Eksakt kjedebrudd

Eksakt kjedebrudd

Anvendelsesområde

Brukes der endring i linjeføring, basert på en matematisk linjeberegning, har gitt brudd i km-avstand fra nullpunktet. Bruddet angis helt ned på hel mm.

Plassering

TRV:01572

a) Skiltet skal plasseres på innvendig skinnesteg på høyre skinnestreng i kilometerretningen. Markeringsmerker oppe og nede angir punktet. Der det er skiltet med eksakt kilometer på kontaktledningsmaster eller der 100- og 20-metersmerker på skinne er benyttet, kan merkingen av karakteristiske trasépunkt forenkles til bare å beskrive punkttype. Skiltet festes til rent og tørt skinnesteg med elastisk lim (silikonlim) slik at den del av skiltet som angir km før bruddet er nærmest kilometreringens nullpunkt.


2.23 Signal for heving og senking av sporrenser

2.23.1 Signal 75C «Hev sporrenser»

Signal 75C ”Hev sporrenser”

Anvendelsesområde

Anviser med spissen opp betyr at sporrenser skal løftes.

Plassering

TRV:01573

a) Plassering: Skiltet skal settes opp på 2,0 - 2,5 m høy stolpe på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal heves.

 1. Utførelse: Skiltets skal ikke plasseres slik at det hindrer fri sikt til andre signaler (hastighetssignaler/hovedsignaler).
 2. Utførelse: Anviseren skal peke mot sporet.
 3. Utførelse: Ved plassering på felles stolpe med Signal 75A «Kilometerskilt» skal skiltet plasseres under kilometerskiltet.


2.23.2 Signal 75D «Senk sporrenser»

Signal 75D ”Senk sporrenser”

Anvendelsesområde

Anviser med spissen ned betyr at sporrenser kan senkes.

Plassering

TRV:01575

a) Plassering: Skiltet skal settes opp på 2,0 - 2,5 m høy stolpe på høyre side av sporet, ca. 3 m fra spormidt i god avstand foran det stedet sporrenseren skal senkes.

 1. Utførelse: Skiltets skal ikke plasseres slik at det hindrer fri sikt til andre signaler (hastighetssignaler/hovedsignaler).
 2. Utførelse: Anviseren skal peke mot sporet.
 3. Utførelse: Ved plassering på felles stolpe med Signal 75A «Kilometerskilt» skal skiltet plasseres under kilometerskiltet.


TRV:08100

Vingeplog: Signal 75C og D kan benyttes til å markere der vingeplog skal felles inn eller ut.

Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt inn der hvor plogen skal felles inn.
Utførelse: Signalet skal monteres vertikalt med spiss vendt ut der hvor plogen skal felles ut.


2.24 Særlige skilt på strekning med ERTMS

2.24.1 Signal E35 «Stoppskilt»

Signal E35, Stoppskilt

TRV:08128

Stoppskilt: Stoppskiltet skal angi en togveis start- og sluttpunkt.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines)

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i ERP-30-S-00115 (Navngivning av objekter) og 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).
2.25 Skilt for veisikringsanlegg på strekning med ERTMS

2.25.1 Signal E36 «Veisikringsanlegg»

Signal E36, Veisikringsanlegg

TRV:08129

Veisikringsanlegg: Skilt for veisikringsanlegg skal settes opp rett foran planoverganger som har veisikringsanlegg på strekning med ERTMS.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. Design requirements - Signs and boards dokument: 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines)

Utførelse: Skiltet skal ha identifikasjonsskilt som beskrevet i 1000001649 (Design requirements - Signs and boards).
2.26 Signal for systemovergang på strekning med ERTMS

2.26.1 Signal E37A «Systemovergang»

Signal E37A «Systemovergang»

TRV:08130

Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved systemgrense .

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. NS-EN 16494

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097 (Engineering Guidelines).
2.26.2 Signal E37B «Nivå 0»

Signal E37B «Nivå 0»

TRV:08145

Systemovergang: Skiltet skal plasseres ved overgang til ETCS nivå 0.

Utførelse: Skiltet skal utformes iht. 1000001649.

Utførelse: Skiltet skal plasseres som beskrevet i ERP-30-S-00097
3 Skilt for vedlikeholdspersonell

Høydereferanse: Angitt høyde for skilt refererer til skinneovekantplan (SOK).


3.1 Skilt for trasépunkt

Skilt for trasépunkt

TRV:01577

Skilting av trasépunkter: Karakteristiske trasépunkter (OB, OE, FOB, KP, FKP, HBP, LBP, SE) skal angis med skilt langs linjen med informasjon om banenummer og trasepunktets posisjon (km).

Plassering: Skiltet skal festes innvendig i midten av skinnelivet på høyre skinnestreng i kilometerretningen. Markeringsmerker oppe og nede angir trasèpunktet.

Utførelse: Skiltet skal festes til rent og tørt skinneliv med elastisk lim (silikonlim).
3.2 Skilt for merking av høgspentkabel som er jordet i kun en ende

Skilt for merking av høgspentkabel som er jordet i kun en ende

Anvendelsesområde

Skiltet settes opp på høgspentkabel som kun er jordet i en ende.

Plassering

TRV:01578

a) Skiltet skal settes ved den ujordete enden på en leder høgspentkabel som kun er jordet i den ene enden.


3.3 Angivelse av jordingspunkt/utjevningsforbindelse

Skilt for angivelse av jordingspunkt

Anvendelsesområde

Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmaster som er tilrettelagt for jording av NL og PL (Elutforming E og F) og ved tilkoblingspunkt på gjerder for utjevningsforbindelser.

Plassering

TRV:01579

a) Skiltet skal settes opp under skilt for "Merking av stålmaster"


For markering av utjevningsforbindelser settes skiltet opp godt synlig ved tilkoblingspunkt på gjerder. Se også TRV:01039.

3.4 Baliseskilt

Skilt for markering av balise

Anvendelsesområde

Brukes for markering av balise på plattformer, bruer og i tunneler hvor det ikke er hensiktsmessig å benytte teknisk stolpe.

 • Skiltet markerer balise for automatisk togkontroll

Skiltet settes opp ved baliser på linjen, unntatt ved baliser ved hoved- og forsignaler. Brukes ikke ved ATC-merker når disse har blå/hvit bakside.

Plassering

TRV:01580

a) Skiltet skal plasseres vendt mot sporet. Plasseres øverst på plattformkant på stasjon. I tunnel , skjæring og på bru festes skiltet til vegg eller gjerde. Skiltet bør plasseres i høyde 1,5 – 2 m over SOK hvis mulig.


3.5 Bevegelig kryss

Bevegelig kryss

Anvendelsesområde

Skiltet angir punkter som skal kontrolleres når sporveksel må betjenes manuelt.

Plassering

TRV:01312

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe ved

 • skinnekrysset i sporveksler utstyrt med bevegelig kryss-spiss
 • tungespiss/sveivskap og lokalstiller for sporveksler utstyrt med bevegelig kryss-spiss

Unntak: Skiltet kan monteres på samme stolpe som lokalstilleren.

Skilt/merke skal festes lett synlig på drivmaskiner på sporvekseltungene i sporveksler med bevegelig kryss-spiss.


3.6 Middelmerke

«Middelmerke. Foto: Gjermund Hansen»

Anvendelsesområde

Angir sporets middel.

Plassering

Et 500 mm langt sinoberfarget malt felt (eller en 200 mm lang lysreflekterende plate) anbrakt utvendig på begge naboskinner i spor som møter eller krysser hverandre. Malingen (platen)skal dekke skinnesteget og skinnefoten. Hele middelmerket skal være innenfor sporets middel.


3.7 Skilting arbeidsområde

3.7.1 Generelt

Funksjonsbeskrivelse arbeidsområder er beskrevet i dokumentet UAT-00-S00004.

3.7.2 Stedsangivelse

På stasjoner:

TRV:01453

a) Arbeidsområder på stasjoner skal angis med stedskode og løpenummer.

 1. Utførelse stedskode: Stedskoder som skal benyttes er angitt i SJN, Stasjoner, Generell del, Stedskoder.
 2. Utførelse løpenummer: På høyre hovedspor fra Oslo skal det angis oddetall, mens det på høyre hovedspor mot Oslo skal angis partall.

Navnet skrives på følgende måte: Arbeidsområde XXX n – der XXX er "stedskoden" til stasjonen, og n er et løpenummer (Arbeidsområdene nummereres fortløpende fra Oslo, ref. nummerering av lokalområder).


På strekninger:

TRV:01454

a) Arbeidsområder på strekninger mellom to stasjoner skal navngis med de to stasjonenes stedskoder, i rekkefølge etter hvilken vei man kjører på høyre hovedspor.

Navnet skrives på følgende måte: Arbeidsområde XXX–YYY – der XXX er "stedskoden" på stasjonen man kjører fra, og YYY er "stedskoden" på stasjonen man kjører til, på høyre hovedspor.

3.7.3 Markering av grenser med tekst over 2 linjer

Markering av grenser med tekst over 2 linjer.

Anvendelsesområde

TRV:01455

a) Skiltet skal settes opp i grensen mellom arbeidsområder for å tydeliggjøre arbeidsområdets utstrekning.

Plassering

TRV:01456

b) Skiltet skal settes opp med fremsiden av skiltet vendt inn mot sporet det gjelder for.

Dette skiltet brukes også i grense mot et usikret område (ved sporsperre).


3.7.4 Markering av grenser med tekst over 3 linjer

Markering av grenser med tekst over 3 linjer.

Anvendelsesområde

TRV:01457

a) Skiltet skal settes opp i grense mellom akseltellere (arbeidsområde) og sporfelt (kontaktmagneter).

Plassering

TRV:01458

b) Skiltet skal monteres på hovedsignalet som markerer grensen mellom akseltellere og sporfelt.


TRV:01459

c) Skiltet skal settes opp med fremsiden av skiltet vendt inn mot sporet det gjelder for.


3.7.5 Markering av arbeidsområde

Markering av arbeidsområde

Anvendelsesområde

Skiltet er en orientering til hovedsikkerhetsvakt (HSV) om hvilket arbeidsområde man befinner seg i.

Plassering

TRV:01460

a) Skiltet skal settes opp på på alle hovedsignaler inne i et arbeidsområde.


TRV:01461

b) Skiltet skal settes opp med fremsiden av skiltet vendt inn mot sporet det gjelder for.
Dette kan for eksempel gjelde for hovedsignaler på blokkposter og indre hovedsignaler.


3.7.6 Merking av porter

Merking av porter

Anvendelsesområde

Skilt skal settes opp på porter som leder inn til Bane NORs infrastruktur, der det er arbeidsområder. Skiltet angir hvilket arbeidsområde man er på vei inn i.

Plassering

Skiltet plasseres godt synlig på port inn til området.


4 Skilt for tredjeperson

Høydereferanse: Angitt høyde for skilt refererer til skinneovekantplan (SOK).

4.1 Advarselskilt, Farlig elektrisk spenning

Standarden NEK 900 EN 50122-1:2011 5.2.3 Varselskilt angir krav om plassering av varselskilt.

4.1.1 Høyspenningsskilt

Høyspenningsskilt

Anvendelsesområde

Angir at deler av elektriske anlegg i tre- eller betongstolper kan være høyspent og dermed livsfarlig å berøre.

Angir at ledningsanlegget bak beskyttelsesskjerm er spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01581

a) Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder.

Skilter i skjerm settes opp iøynefallende fra publikumsområder.


4.1.2 Merking av stålmaster

Merking av stålmaster, Type A 133 uten mastenummer

Anvendelsesområde

Angir at deler av elektriske anlegg stålmaster kan være høgspent og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01582

a) Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder.

Se krav til merking: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Identifikasjon og dokumentasjon


4.1.3 Merking av stålmaster

Merking av stålmaster, Type A 133 med mastenummer

Anvendelsesområde

Angir at deler av elektriske anlegg stålmaster kan være høgspent og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01583

a) Skiltet skal settes opp på kontaktledningsmast og vendes mot publikumsområder.

Se krav til merking: Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Fundamenter, master og åk#Identifikasjon og dokumentasjon


4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm

Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde mot elektrisk strøm, Type A 600

Anvendelsesområde

Angir at ledningsanlegget er spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01584

a) Skiltene skal plasseres på hver ende av brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde vendt mot veien eller publikumsområdet i en høyde av ca 1,6 m.

 1. Utførelse: Det skal maksimalt være 15 m mellom hvert skilt.

TRV:07794

b) Skiltet skal også monteres på all infrastruktur bygget nærmere enn 5,0 m fra spenningssatte høyspenningsdeler.

Skiltet kan monteres i kombinasjon med forbudsskiltene 4.2.1 eller 4.2.2 for områder med adgang forbudt for uvedkommende.


4.1.5 For alle lasteområder

For alle lasteområder, Type 620

Anvendelsesområde

Angir at ledningsanlegget er spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01585

a) Skiltet skal settes på egen stolpe ved grensen for lasteområdet. Settes opp ved sperre eller min. 6,0 m horisontalt målt fra spenningssatt del.


4.1.6 For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høyspenning)

For lasteområder med kontaktledningsanlegg (høgspenning)

Anvendelsesområde

Angir at ledningsanlegget på lasteområde kan være spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

Plassering

TRV:01586

a) Skiltet skal settes opp på egen stolpe, lett synlig på lasteområdet.


4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder

For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder

Anvendelsesområde

Angir at ledningsanlegget på stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, samt utstyr på tak av tog, er spenningssatt og dermed livsfarlig å berøre.

For underlag om krav, se Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Veiledning for elsikkerhet ved hensetting under spenningssatt kontaktledning.

Plassering

TRV:01591

a) Skiltet skal settes opp lett synlig ved mulige adkomstveier til området.

 1. Utførelse: Kan settes opp på egen stolpe
 2. Utførelse: Skiltet kan monteres i kombinasjon med forbudsskiltene 4.2.1 og 4.2.2 for områder med adgang forbudt for uvedkommende.
 3. Utførelse: Avstand mellom skilt etter behov.

Utforming: Se tegning: EH-707527-000


4.2 Forbudsskilt

4.2.1 For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende

For gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende

Anvendelsesområde

Angir at det er adgang forbudt for uvedkommende innenfor inngjerdet område.

Plassering

TRV:01587

a) Skiltet skal settes opp lett synlig på gjerder til områder med adgang forbudt for uvedkommende.

Utforming: Se tegning EH-800260-000


TRV:01588

b) Skiltet kan monteres i kombinasjon med advarselsskiltene 4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde, Advarsel mot elektrisk strøm og 4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Advarsel mot elektrisk strøm.


Skiltets størrelse: 297 mm x 210 mm.


4.2.2 For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende

For porter til områder med adgang forbudt for uvedkommende

Anvendelsesområde

Angir at det er adgang forbudt for uvedkommende innenfor inngjerdet område.

Plassering

TRV:01589

a) Skiltet skal settes opp lett synlig på porter som fører til områder der det er adgang forbudt for uvedkommende.

Utforming: Se tegning EH-800260-000


TRV:01590

b) Skiltet kan monteres i kombinasjon med advarselsskiltene 4.1.4 Brobeskyttelse og beskyttelsesgjerde, Advarsel mot elektrisk strøm og 4.1.7 For stasjoner, driftsbanegårder og hensettingsområder, Advarsel mot elektrisk strøm.


Skiltets størrelse: 420 mm x 297 mm.


4.3 Opplysningsskilt, Rømningsskilt for tunneler

Krav til rømningsskilt er angitt i TSI SRT 4.2.1.5.5 Rømningsskilt.

4.3.1 Rømningsskilt for eksisterende enkeltsporstunneler

Rømningsskilt for eksisterende enkeltsporstunneler

Anvendelsesområde

Rømningsskilt for tunneler skal være montert på sideveggene langs rømningsgangbanene.

Plassering

For krav til plassering av rømningsskilt se TSI-krav nr. 4.2.1.5.5 i tabellen i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt.4.3.2 Rømningsskilt for nye tunneler

Rømningsskilt for nye tunneler

Anvendelsesområde

Rømningsskilt for tunneler skal være montert på sideveggene langs rømningsgangbanene.

Plassering

For krav til plassering av rømningsskilt se TSI-krav nr. 4.2.1.5.5 i tabellen i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt.


4.3.3 Rømningsskilt for tunneler, markering av nødutgang til høyre

Markering av nødutgang til høyre

Anvendelsesområde

Skilt ved nødutganger.

Plassering

For krav til plassering av markering ved nødutganger. Se TSI-krav nr. 4.2.1.5.5 i tabell i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt.


4.3.4 Rømningsskilt for tunneler, markering av nødutgang til venstre

Markering av nødutgang til venstre

Anvendelsesområde

Skilt ved nødutganger.

Plassering

For krav til plassering av markering ved nødutganger. Se TSI-krav nr. 4.2.1.5.5 i tabell i Tunneler/Prosjektering og bygging/Sikkerhetstiltak#Rømningsskilt.


4.3.5 Nødlys i tunneler, markering av bryter

Markering av bryter til nødlys

Anvendelsesområde

Skiltet markerer hvor bryter for nødlys er plassert for å lede publikum frem til bryteren.

Plassering

TRV:01592

a) Skiltet skal plasseres så nær bryter for nødlys mulig. Primært rett over bryteren.

 1. Utførelse: Skiltet plasseres innenfor en radius på 0,5 m rundt bryteren.
 2. Utførelse: Skiltplasseringen søkes utført så likt som mulig gjennom hele tunnelen.


4.4 Merking av særskilte farer for skiftebetjeningen

TRV:08259

Faste og midlertidige konstruksjoner innenfor skifteområdet skal varselmerkes.

 1. Utførelse: Merkingen skal være synlig for personell som utfører skifting.
 2. Utførelse: Merkingen skal være egnet for utendørs bruk og være varig.
 3. Utførelse: Fargen skal være gul/sort.
 4. Utførelse: Ved merking av skilt på stolpe skal kun stolpen merkes.
 5. Utførelse: Kontaktledningsmaster kan markeres med gul/sort tape e.l. eller gul fjærende stropp (mastevarsler/varselstropp) som settes opp foran masten.


5 Skilt for planoverganger på privat veg og stasjoner

5.1 Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner

Stopp ved planoverganger og plattformadkomst i plan

Anvendelsesområde

Skiltet benyttes ved planoverganger uten teknisk sikring som er i daglig eller periodisk bruk og ved plattformadkomst i plan.

Plassering

TRV:01593

Skiltet skal settes på stolpe, grind, gjerde eller annet godt synlig sted så nær sporet som mulig.

Utførelse:

 1. Minste avstand fra spormidt skal være 5,0 m.
 2. Skiltet skal plasseres på høyre side av veibanen. Dersom det er hensiktsmessig kan skiltet plasseres på venstre side.
 3. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5 - 2,0 m
 4. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.


Tegning: KO-800076-000


For elektrifiserte baner skal skiltet plasseres minimum 5 meter fra spormidt. For ikke elektrifiserte baner skal skiltet plasseres utenfor minste tverrsnitt for tog. Skiltet plasseres slik at det oppnås best mulig siktforhold på stedet i forhold til formålet med skiltet.

5.2 Visuell barriere for planoverganger uten veisikringsanlegg som brukes av kjøretøy

Visuell barrierer

Anvendelsesområde

Skiltet kan benyttes ved planoverganger uten teknisk sikring som er i daglig eller periodisk bruk og som benyttes av kjøretøy.

Tegning nr.: KO-069295-000

TRV:08220

Skiltet kan settes opp for å øke trafikanters oppmerksomhet.

 1. Det skal plasseres fire skilt per planovergang, ett på hver side av vei ved adkomst til planovergang.
 2. Skiltene bør stå om lag 10 meter foran jernbanesporet
 3. Skiltene bør settes på egne stolper
 4. Underkanten av skiltene bør plasseres 0,25 – 0,5 m over kjørebanen.5.3 Høydegrense ved høyspenningsanlegg

Skiltet angir maksimal høyde for kjøretøy som kan passere planovergangen.

Høydegrense ved høyspenningsanlegg

Anvendelsesområde

Brukes ved planoverganger på elektrifiserte baner som er åpen for alminnelig ferdsel.

Plassering

TRV:01594

Skiltet skal plasseres under skiltet ”Stopp ved planoverganger for vei og stasjoner”.

Tegning nr.: EH-800084-000

Beregning av maksimal høyde: Kontaktledningshøyde – 1 m, rundet ned til nærmeste 10 cm


5.4 Opplysningsskilt for lange eller tunge kjøretøy

Ringerutine for kjøretid 10 sekunder

Anvendelsesområde

Skiltet benyttes ved planoverganger uten teknisk sikring som er i daglig eller periodisk bruk for at lange eller tunge kjøretøy skal forespørre Bane NOR (ringerutiner) om sikker kryssing.

TRV:01596

Plassering: Skiltet skal plasseres på stolpe på venstre side av kjørebanen
Utførelse:

 1. Horisontal avstand fra veikant skal være mellom 0,5-2,0 m
 2. Underkant skilt skal ikke være lavere en 2,0 m over veibanen og ikke høyere enn 4,0 m over veibanen.
 3. Skiltet skal vinkles mot fører av kjøretøy slik at teksten er godt synlig fra føreresetet.
 4. Skiltet skal settes opp på begge sider av planovergangen.


Det finnes to varianter av ringerutineskiltet.
Ringerutine for kjøretid 10 sekunder, tegning nr.: KO-070656-000
Tingerutine for kjøretid 15 sekunder, tegning nr.: KO-070657-000

Ringerutine for kjøretid 10 sekunder Ringerutine for kjøretid 15 sekunder


Ringerutineskiltene kan ha opplysningsskilt på samisk som underskilt.
Tegning: KO-069135-000, KO-069136-000 og KO-069137-000

For krav til sikt se: Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktkrav5.5 Opplysningsskilt, Planovergang midlertidig ute av drift (MUD)

Skiltet informerer om at planovergangen er ute av drift og at all passering er forbudt.
Tegning nr.: KO-070128-000

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se: Avtale_om_bruksbegrensninger


Planovergang midlertidig ute av drift (MUD)

TRV:08373

Skiltet skal settes opp på stolpe midt i kjørebanen på begge sider av planovergangen.
5.6 Opplysningsskilt, Forbudt å passere for kjøretøy lengre en henholdsvis 6 eller 10 meter

Skiltet informerer om at planovergangen er forbudt å passere for kjøretøy lengre en henholdsvis 6 eller 10 meter.

For informasjon om avtale om bruksbegrensning se: Avtale_om_bruksbegrensninger

Plassering
TRV:08375

Skiltet kan benyttes ved planoverganger som har avtale om bruksbegrensning.
Plassering:
Skiltet settes opp på stolpe på høyre side av sporet på begge sider av planovergangen.


Skiltet finnes i to varianter.
Forbudt å passere for kjøretøy over 6 meter:
Tegning nr.: KO-070606-000

515 PLO Forbudt kjøretøy lengre enn 6 meter.png

Forbudt å passere for kjøretøy over 10 meter.
Tegning nr.: KO-070607-000

515 PLO Forbudt kjøretøy lengre enn 10 meter.png

5.7 Opplysningsskilt, Beredskapsoverganger

Skiltet informerer om at planovergangen kun kan benyttes av utrykningskjøretøy.

Tegning nr.: KO-070127-000

Opplysningsskilt for beredskapsovergang

TRV:08374

Skiltet skal settes opp på stolpe på høyre side av veibanen på begge sider av planovergangen.
5.8 Kjør gjennom bommen - Forlat sporet

Kjør gjennom bommen - Forlat sporet

Anvendelsesområde

Brukes ved planovergang på helbommens innside.

Krav til veibom er gitt her: Signal, Prosjektering, Veisikringsanlegg, Veibom

Plassering

TRV:01598

a) Skiltet skal festes på bommens innside.


5.9 Lukk grinden

Lukk grinden

Anvendelsesområde

Brukes ved planovergang utstyrt med grind.

Plassering

TRV:01599

a) Skiltet skal settes på grinden.


5.10 Varsellampe

Varsellampe

Anvendelsesområde

Brukes ved landbruksoverganger og andre lite brukte planoverganger (private skilt), gjerne for én eller et begrenset antall brukere som kjenner varsellampas funksjon. Telefonnummeret er unikt for planovergangen.

Tegning nr.: KO-800060-000

Plassering

TRV:01600

Utførelse:

 1. Skilt for varsellampe skal settes på varsellampens stolpe under varsellampen eller godt synlig rett ved varsellampen.
 2. Skiltet skal være montert på begge sider av planovergangen.
 3. Skiltet kan kombineres med ”Stopp ved planoverganger” og ev. ”Høydegrense ved høyspenningsanlegg” og skal da plasseres under disse.5.11 Nødnummermerke med stedsangivelse

Nødnummermerke

Anvendelsesområde

TRV:01601

a) Planoverganger skal merkes med nødnummermerke med angivelse av sted.

 1. Unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på steder uten mobildekning
 2. Unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på planoverganger stengt for biltrafikk
 3. Unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på planoverganger med manuelt styrte veisikringsanlegg.
 4. Unntak: Planoverganger på baner uten regulær trafikk, på sidespor/øvrige spor og med en toghastighet på opptil 40 km/t, bør vurderes ut fra stedlige forhold, lokale vurderinger av sikt og toghastighet.
 5. Unntak: Nødnummermerke skal ikke settes opp på planoverganger som er midlertidig ute av bruk på baner med regulær trafikk.

Plassering

TRV:01602

a) Nødnummeret skal være synlig for kjøretøy som er plassert i planovergangen i begge retninger.


TRV:01603

b) Høyde til underkant av merke bør være 1,4 m.


TRV:01604

c) Plassering bør tilpasses stedlige forhold. Det kan for eksempel plasseres på: Baksiden av Andreaskorset, på baksiden av skiltet "Stopp ved planovergang" eller på mast/stolpe som passer til formålet.


Angivelse av sted:

TRV:01605

a) Planovergangens plassering skal angis.

 1. Utførelse: Angivelse av sted: Bane, kilometer, sted (navn på planovergang). Angivelsen skal kvalitetssikres opp mot database som benyttes av togleder.
 2. Utførelse: Stedsangivelsen skal være lesbart når man står ved merket.


6 Varselskilt for publikum på stasjoner og holdeplasser

For skiltene i dette avsnittet gjelder at:

 • Ordlyden og fargeangivelsen på skiltet skal følge dette regelverket (nærmere fargekoding jf. teknisk kravspesifikasjon for skilt)
 • Utforming for øvrig skal inngå som en del av Bane NORs til enhver tid gjeldende designprogram på stasjoner og holdeplasser

6.1 Ferdselsrestriksjon


Anvendelsesområde

Brukes der publikum kan tenkes å ville ferdes i spor på ikke tilrettelagt sted.

Plassering

TRV:01606

a) Skiltet skal settes på egen stolpe, gjerde eller plattformfundament.

For utforming se: Stasjonshåndboka, Designhåndboken, Kap 11- Utforming av statisk skiltning til stasjonsområder.


7 Andre skilt

7.1 Skive for vognvekter

7.1.1 Veiestilling

Veiestilling

Anvendelsesområde

Skiven kan innta to forskjellige stillinger. Den viste stillingen betyr:

Vognvekt innstilt for veiing. Tog må ikke kjøre over vognvekten.

Plassering

TRV:01291

a) Skiltet skal settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.7.1.2 Vognvekt kan passeres

Vognvekt kan passeres

Anvendelsesområde

Skiven kan innta to forskjellige stillinger. Den viste stillingen betyr:

Vognvekt ikke innstilt for veiing. Tog kan kjøre over vognvekten.

Plassering

TRV:01292

a) Skiltet skal settes opp på vognvektstaket. Under hvert av skivens nedre hjørner er det plassert en elektrisk lampe.


7.2 Nødtelefon

Nødtelefon

Anvendelsesområde

Angir tilstedeværelse av nødtelefon.

Plassering

TRV:01302

a) Skiltet skal settes opp på eller umiddelbart nær telefonskap.


7.3 «Spornummer»

Spornummer

Anvendelsesområde

Angir spornummer på skiftetomt eller midlertidige anlegg. Skiltet er tosidig.

Plassering

TRV:01307

a) Skiltet skal settes opp på åk eller egen stolpe, over eller til høyre for sporet.


7.4 Skilting av togvarmeanlegg

7.4.1 1000 V togvarmeanlegg

Skilting av 1000 V togvarmeposter og koblingsanlegg

Anvendelsesområde

Skilt med "1000 V" brukes ved kontakt for uttak av 1000 V og ved koblingsanlegg med høyeste spenning 1000 V.

Plassering

TRV:01310

a) Skiltet skal settes opp på 1000 V togvarmeposter og på koblingsskap/dører inn til koblingsskap der det er linjespenning med 1000 V.


7.4.2 1730 V koblingsanlegg for togvarmeanlegg

Skilting av koblingsanlegg med 1730 V forsyning

Anvendelsesområde

Angir koblingsanlegg med høyeste spenning 1730 V.

Plassering

TRV:01311

a) Skiltet skal settes opp på dør inn til koblingsanlegg med 1730 V forsyning. (Uttakene er 1000 V, og disse skal skiltes med skilt for 1000 V togvarmeposter.